Tårnhøjt kriminalitetsniveau blandt visse ikke-vestlige indvandrere

Af Kasper Støvring 360

Regeringens konsekvente lempelser af udlændingepolitikken giver sig nu udslag i en afskaffelse af pointsystemet. Forleden kunne man erfare, at regeringen fjerner starthjælpen og  kontanthjælpsloftet, så en familie vil få 10.000 kroner mere til sig selv om måneden, hvis et medlem opsiger sit job og går på kontanthjælp.

Justitsministeren kan tale nok så meget om en ”robust” politik, men kendsgerningen er, at det bliver lettere for ukvalificerede indvandrere at komme til landet.

Og som jeg skrev i min seneste avisklumme, så står det i forvejen særdeles dårligt til med integrationen af visse ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Der er mange, der klarer sig godt. Men der er – for nu at tale jysk – dæleme også rigtig mange, der klarer sig rigtig dårligt. Det angår både forsørgelse, uddannelse og indgiftning.

Men det angår også kriminalitet, som jeg ikke fik plads til at behandle i min klumme.

Skandalehistorien i juledagene handlede om, at politikerne giver det fineste, vores stat kan tilbyde, nemlig statsborgerskab til en lang række statsløse. Herunder personer, der er til fare for staten og har begået alvorlig kriminalitet.

Velkommen til endnu mere (volds)kriminalitet, har man lyst til at udbryde. Ikke-vestlige indvandrere står ellers for rigelig kriminalitet i forvejen. Statsløse palæstinensere er således de mest kriminelle her i landet overhovedet. Ukorrigeret har de en overhyppighed på hele 299 procent.

På nogle punkter er vores civilisation utrolig svag. Tænk at give statsborgerskab til folk, der er mistænkt for at ville bekæmpe os eller takker for gaven med at begå kriminalitet. Har man helt glemt særloven fra 1992, der gav opholdstilladelse til en række palæstinensere? Over halvdelen af efterkommerne har siden været involveret i kriminalitet.

Men lad os se nærmere på de ikke-vestlige borgeres kriminalitetsniveau ifølge Danmarks Statistik. Det samlede kriminalitetsindeks for mandlige indvandrere og efterkommere er på 152, endda korrigeret for forskelle i alder og socioøkonomisk status. Det betyder, at denne gruppe har en overhyppighed af kriminalitet på 129 pct. i forhold til hele den mandlige befolkning.

Men dette indeks dækker for det første over store forskelle mellem indvandrere og efterkommere. De mandlige ikke-vestlige indvandrere har et kriminalitetsindeks på 134, mens efterkommernes er 245. Som det korrekt hedder i rapporten:

Stigende andele af efterkommerne blandt hele gruppen vil således i sig selv påvirke det samlede indeks i opadgående retning.

Synes man, at indekstallet er abstrakt, så kan det gavne at se på en enkelt aldersgruppe. F.eks. blev næsten hver fjerde af de 20-29-årige mandlige efterkommere fundet skyldige i et eller flere forhold i 2010. For indvandrere og personer med dansk oprindelse var de tilsvarende andele 10 og 8 pct. Se denne graf.

Hertil er der for det første at sige, at der skal immervæk meget til, før man overhovedet får en dom.

For det andet: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90 procent. Der er altså et enormt mørketal.

For det tredje: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge.

Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem fra Afrika og Mellemøsten – og få kuldegysninger af at tænke på det.

For at konkludere: Hvis man sondrer i gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, så bliver kriminalitetsniveauet tårnhøjt for især mænd med oprindelse i Libanon, der for to tredjedeles vedkommende er statsløse palæstinensere. Denne gruppe har med 299, korrigeret for alder (og korrigeret for socio-økonomisk status er den 246, ukorrigeret er den 399) det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande. Mænd med jugoslavisk, marokkansk og tyrkisk oprindelse har ligeledes indeks, der ligger over 200.

Det laveste kriminalitetsniveau har mandlige indvandrere og efterkommere med oprindelse i USA og Kina, der som bekendt også er et ikke-vestligt land. Og altså er med til at trække kriminalitetsniveauet ned for hele gruppen af ikke-vestlige indvandrere.

Det lader ikke til, at regeringen har tænkt sig at gøre noget ved det tårnhøje kriminalitetsniveau blandt visse ikke-vestlige grupper.

360 kommentarer RSS

 1. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  Og det er en tydelig tendens til blandt muslimer at mene, at frafald skal medføre dødsstraf. De færreste vil se bort fra hadith.

  Hvilke empirisk belæg har for disse påstande?

  “Koranen har også sine sværdvers fra Medina-tiden, som jo abrogerer i fredeligere Mekkavers. ”

  1) Hvor i Koranen står der at ” sværdvers fra Medina-tiden, skal abrogere de fredeligere Mekkavers?”

  2) Hvor i Koraen står der, at man i det hele taget skal skelne melem de to perioder? Og hvilke midler angiver Koraen til denne skelnen?

  3)Hvor angiver Koranen, at præcis hvilke vers “skal abrogere hvilke? ”

  4) hvorfor er der vild uenighed blandt muslimske lærde om, hvilke vers der abrogerer hvilke?

 2. Af Jannik Thorsen

  -

  @Peter Kocsis

  “Så hvorfor er jødedommen en problematisk størrelse, medens danskheden ikke er det?”

  Den har været en problematisk størrelse, fordi at jøderne har levet som minoriteter i adskillige lande igennem historien. Når man ydermere ser på indholdet af jødedommen i Talmud, så iagttager man hurtigt et mønster hvor jøderne skelner meget skarpt mellem jøder og goyim(ikke-jøder). Her en en række regler og maksimer for hvordan jøder skal forholde sig overfor ikke-jøder.
  Og det er bestemt ikke artig læsning, jeg vil faktisk påstå at Talmud indeholder supremacistiske elementer. Hvor meget de religiøse forskrifter kausalt har indvirket på jødernes adfærd, er uden tvivl en kontroversiel sag at afgøre. Men der er ingen tvivl om at de har haft betydelig mere inflydelse på religiøse jøder sammenlignet med de sekulære.

  Når man samtidig tager i betragtning at anti-semitisme og generel mistænksomhed over jøder har været udbredt igennem europas historie, ja så syntes jeg ikke betegnelsen “problematisk” er helt hen i vejret.

  Sammenligner man med danskheden, om det så er rodfæstet i lutheransk protestantisme eller i nordiske mytologi, så har det en ganske anden karakter. Der er som sådan ikke noget i det nye testamente eller i sagaerne som ophøjer den danske befolkning til guds(eller gudernes) udvalgte som skal regere andre, eller på anden måde er mere værd.
  Så jeg mener der er en principiel forskel. Og det samme gælder for en lang række andre befolkninger, både udenfor og indenfor Europa.

  Du kan vælge at være uenig med mig i denne analyse, og det står dig frit for. Jeg har bare ikke lyst til at rode mig ud i en længere teologisk diskussion om emnet.
  Religion er ikke mit fagområde, og desuden bliver disse typer diskussioner ofte meget langstrakte, præget af endeløse citationer fra religiøse skrifter.

  Jeg har af samme grund heller ikke lyst til at diskutere islam og koranen. Der er i forvejen rigeligt med folk der diskuterer emnet, og sikkert også bedre end jeg ville være i stand til.
  Jeg har lagt mærke til at der kører en diskussion om islam her på tråden, men den er jeg altså ikke specielt interesseret i at deltage i.

  “Goebbels: (citat)”

  Det er sådan set korrekt nok at jøderne har ændret deres udseende, med det formål at assimilere sig. Der er desuden både genetisk og genealogisk viden der dokumenterer at jøderne i perioder har indgiftet sig i værtsbefolkningens familier, men som oftest er den jødiske identitet blevet bevaret.

  Påstanden om at jøderne har gjort det alene med det formål at bedrage ikke-jøder, må stå for Goebbels egen regning. Jeg tror personligt at motivationerne er langt mere forskelligartede.

  “Himmler:(citat)”

  Nu har jeg ikke specielt meget viden om sigøjnere (eller den mere politisk korrekt betegnelse “roma”).
  Men så vidt jeg er orienteret så er det vist ukontroversielt at påstå at de har levet som et nomadefolk i det meste af historien. Jeg vil næppe påstå at nomade tilbøjeligheden er indlejret i deres specifikke gen frekvenser. Dertil er nomade kultur et alt for fælles menneskeligt karaktertræk.
  Men det betyder ikke at roma identiteten ikke kan være ret stærkt bundet op på nomadekultur.

  “Grov selvmodsigelse, du har lige ovenover påstået, at assimilation, som er årsagen til en identitetskift,kun er mulig ved indgiftning i adskillige generationer, hvad der fremgår af din følgende udsagn:…”

  Nej der er ingen selvmodsigelse. For pointen er at der ved indgiftning også foregår en kulturel overførsel. Her er både genetiske og kulturelle faktorer på spil. Min analyse adskiller derfor fra de rendyrkede kulturalister, som påstår at assimilering til en national identitet, kun er et spørgsmål om at overtage visse kulturelle praksisser og mentaliteter.
  Her er jeg uenig. Bestemte nationale kulturer er også bundet op på at at have biologiske karakteristika. Dette gælder for skandinavere, som det gælder for kurdere, tibetanere og hottentotter.

  For øvrigt overdrev jeg analysen noget. Eftersom befolkninger som kulturelt og genetisk er meget tæt beslægtede med hinanden, hurtigt kan assimilere sig, i ordets stærkeste forstand, uden at det kræver indgiftning. Fx. typisk andre skandinavere eller hollændere, som ønsker at assimilere sig ind i den danske befolkning.

  ““Hvis araberne vælger ikke at indgifte sig med værtsbefolkningen tyder det selvfølgelig på at det netop er fordi at de ønsker at fastholde en separat identitet.”

  Din diskurs er en typisk essentialistisk racistdiskurs fra 1890erne. .”

  Nej det kan jeg overhovedet ikke se. Hvilket de mange parallel samfund, som er opstået i Europa i de seneste 30-40 år, vist er et meget godt bevis på.
  Jeg ville også sige det samme om skandinaviske eller britiske ferie eller pensionistkolonier i sydspanien. Den væsentligste forskel er blot at sidstnævnte typer næppe er bæredygtige i længden.

  “Forøvrigt kan alle konvertere til jødedommen og dernæst flytte til Israel, så selv zionisterne er ikke så racitiske som dig.””

  Dette mener jeg overhovedet ikke er rigtigt. Det er ikke en given sag blot at konvertere til jødedommen, og der findes adskillige eksempler på at konvertitter ikke er blevet betragtet som “rigtige” jøder. Jødedommen er ikke en universal religion som kristendommen eller islam

  De famøse stamtavler er jo et rigtigt godt modeksempel. Det viser jo at genealogien er afgørende. Eneste undtagelse er måske at man er gift med en jøde med de rigtige aner.

  Du fremstiller det som om at man blot kan opsøge sin lokale rabbiner, uproblematisk kan konvertere, og derefter, som en formmæssig sag, søge om israelsk statsborgerskab. Men dette er altså langt fra tilfældet.

  “Men hvorfor laver man ustandselig masser af IK undersøgelser af forskellige grupper i USA, når man i forvejen har tal tilgængelige fra samtlige deres tidligere hjemlande? De må da allesammen være redundante, inklusive de stakkels IK forskerne, som snart må se en massearbejdsløshed i øjnene, når du publicerer dine epokegørende teser.”

  Nej de er ikke nødvendigvis redundante. For det første, kan man altid blive ved med at øge præcisionen af sine estimater ved at øge datamængden.
  For det andet, så bliver man ved med at samle data ind for at monitorere udviklingen over tid. Både på populations niveau, for at se om der er ændringer fra generation til generation, men også over et livstids forløb. Netop for at korrelere udviklingen i IQ med individets biologiske og psykologiske udvikling.
  Man har efterhånden fundet ud af, at forbedringen af kosten er en årsag til højere IQ(ligesom fx. fysisk højde hos mennesker), vaccinationer, og dermed undgåelse af en række sygdomme har også en mindre men signifikant indflydelse.
  Der er en betydelig politisk interesse i at finde mulige miljømæssige faktorer der kan forbedre IQ (eller g-faktoren som nogen ynder at omtale den).

  De anførte grunde er langt fra udtømmende, der er mange andre grunde til at blive ved med at forske i det, men af plads hensyn er det nok bedst at begrænse sig foreløbigt.

  Nu var ophavet til diskussionen om IQ relateret til indvandring. Og spørgsmålet er her, om vi har en god ide om hvad IQ niveauet er i fx. Timbuktu eller Shanghai. Og det har vi i de fleste tilfælde. Da man også ved at IQ er et sted mellem 50-70% arveligt, så ved man også at man ikke skal stille alt for store forventninger til at man kan forbedre niveauet på hverken kort eller mellemlangt sigt.
  Af de resterende miljømæssige faktorer ved man desværre ikke så forfærdeligt meget, dog er man ret sikker på at kost spiller en betragtelig rolle. Indkomst niveau spiller kun en rolle i indirekte forstand. I og med at en person med udvidede forbrugs muligheder, typisk kan erhverve sig bedre kost.

  Så meget kort fortalt, vi ved at IQ er relativt stabilt over et livsforløb, efter voksenhed er opnået, og at reelle intelligens forbedringer er svære at opnå imellem generationerne.

  “NB:Hvor ved du forøvrigt fra, at den i Danmark sig befindende gruppe af palæstinesere , som ikke er kommet hertil som en ,efter videnskabelige kriterier udvalgt , statistisk set repræsentativt gruppe, alligevel repræsenterer den?”

  Det ved jeg heller ikke. Men hvis vi ikke har andet information til rådighed er det uden tvivl den bedste approksimation. I de tilfælde hvor der er andet information til rådighed, så som fx. uddannelse og indkomstmæssig baggrund, er det muligt at foretage et mere kvalificeret gæt. Da uddannelses niveau typisk er korreleret med IQ.

  Her vil interessen selvfølgelig sjældent samle sig om indvandrerens IQ, men om sandsynligheden for at personen vil ligge samfundet til last på den ene eller den anden måde.

  “Og hvilken variabel er så den vigtigste? Hvs du skulle vælge mellem en fattig hvid og en rig sort med samme uddannelse?”

  Jeg ved ikke om man kan stille det så firkantet op. Men jeg ser det ikke personligt som en målsætning at lukke europæiske amerikanere ind i landet, hvis de tilhører lavest sociale lag i samfundet. Ligesom det heller ikke er ønskeligt at lukke kriminelle ind i landet, uanset etnisk baggrund.

  Hvad angår den højt uddannede sorte (eller kineser eller inder, som er et mere realistisk eksempel), ser jeg ikke noget problem i at lukke dem ind i små mængder, hvis de tilhører højt specialiseret arbejdskraft som samfundet efterspørger.

  Men proportionerne er her vigtige. Det kan aldrig være et mål at lukke hundrede tusindvis af kinesere eller indere ind i landet. Eftersom det ville true landets etniske balance og sammenhængskraft. På samme måde som tibetanerne ikke ønsker at blive overrendt af kinesere, selv om det ville medføre økonomisk vækst i Tibet.

  “Tværtimod- mine iranske elever hævder ,at jeg er deres bedste lærer, og forærer mig lækre iranske dadler.Jeg har også lige fået en halstørklæde. Efter jeg har fortalt dem om, på hvilken racistisk vis DF og regeringen har behandlet indvandrere, siger de nu allesammen, at når de kan, vil de stemme på Enhedslisten.Så helt uintelligente genetisk set kan de vel ikke være, vel?”

  Du gør sikkert et udmærket arbejde som dansklærer, eller hvad det er du underviser i. (Dansk er mit bedste gæt). Og jeg er også ganske overbevist om at du er både engageret og kompetent.

  Men helt ærligt, det kan altså umuligt høre med til jobbeskrivelsen at du skal reklamere for marxisterne fra enhedslisten, og samtidig bashe DF!

  Du bekræfter mig i min værste anelser vedrørende undervisere af marxistisk observans.

  “DVs du kender altså intet til skolen,du har aldrig læst et eneste autentisk værk ,ikke desto mindre hævde du følgende : “Og der er desuden intet ved Frankfurter skolens hadefulde vrøvl som fortjener prædikatet “videnskab”.
  Men som sagt,læsendeligt ikke værker fra skolen Men hvor du har egentligt fra, at de er “hadefulde ” ,når du ikke engang har læst en eneste linie?”

  1. “Oplysningens dialektik”. (Horkheimer & Adorno)
  Dog kun i uddrag, den er ganske lang så vidt jeg husker, og ret tung i sproget.
  2. “Eros & civilization”(Herbert Marcuse). Noget mere tilgængelig, men er selvfølgelig ganske uenig med forfatterens freudianske præmisser.
  3. “The authoritarian personality” (Adorno). Som titlen antyder, beskæftiger den sig med hvorfor mennesker underkaster sig autoriteter. Det er spændende læsning, men naturligvis mener jeg at analysen på mange niveauer er komplet fejlagtig.

  “Jeg har skam også taget en uddannelse, men sikkert ikke en ligeså fin en som din.”

  Det er nu ikke fordi at jeg går så satans meget op i det. Bevares, nogen typer arbejde kræver at man har taget en bestemt uddannelse.
  Men generelt er højere uddannelse ikke nogen garanti for at en person er særligt vidende, i hvert fald ikke ud over sit snævre faglige felt.
  Og heller ikke for at han er særligt velargumenteret eller sprogligt velformuleret.

  Fx. er der en person længere oppe i tråden, som går under navnet “Thomas Paine”, der påstår at han har erhvervet sig to kandidat grader. Dette tvivler jeg ærlig talt på, kvaliteten af hans indlæg taget i betragtning. Men selv om det er sandt, så siger det desværre også en del om kvaliteten af udstedte kandidat beviser i de sidste par dekader.

  Når jeg spørger om folks kvalifikationer, som er relevant i forhold til det emne de udtaler sig om, så er det ikke nødvendigvis hvilken formel uddannelse de besidder. Snarere er det hvad de har læst om emnet. Men det er klart at man også evaluerer det i forhold til hvor fornuftige de er at høre på.

  “Men ikke alle udsagn.”

  Nej det er korrekt, ikke alle typer udsagn kan tillægges en sandhedsværdi. Her må skelnes mellem nødvendige og tilstrækkelige betingelser. Omvendt kan indholdet af så diffuse termer som “tanker”, ikke semantisk evalueres før de har været igennem et sprogligt medium.

  “Fordi jeg har læst værker af den kapitallogiske skole , er jeg automatisk marxist? Er generne så let påvirkelige?”

  Nej selvfølgelig ikke. Jeg har nok bare antaget det, dine øvrige kommentarer taget i betragtning. Men jeg tager det til efterretning hvis det ikke er korrekt.

  “Jeg ved ikke hvem der hævder at F. har jødiske rødder,men hvis han selv gør det, så må jeg modificere mit udsagn til, at det er ejedommeligt, ,at F. hylder selvsamme teorier, som for 60 år siden vile have medført, at han selv, som den første, ville være blevet sparket ind i kreaturvognen.”

  Muligvis, der er et vist element af spekulation i dette udsagn. Men her et det vigtigt at huske på, at han specifikt har valgt at sætte alt skytset ind på at kritisere islam.

  “Hvilke praktise løsninger? hvordan vil du løse den problem, at vi allerede har cirka ca 300000 ikke vestlige- indvandrere hvor de fleste ifølge dig er uintegrerbare og med sikkerhed vil blive et flertal inden 100 år?, Eftersom der nok er de færreste kvinder der gider lægge krop til dit forsslag om at fertilisere sig ud af problemerne?”

  Det er et større emne at tage fat på. Det vigtigste er at få sat en stop for den massive indvandring der stadig finder sted den dag i dag. Indvandringen er motoren, mens fertiliteten fungerer som modifikator.
  Men ud over det, så mener jeg også repatriering af svært assimilerbare indvandrere er et fornuftigt supplement.
  Og ikke mindst er hjemsendelse af stærkt kriminelle elementer et redskab som bliver brugt alt for lidt.

  Fertilitets mønsteret blandt etniske danskere og indvandrere kan bestemt påvirkes på mange måder. Arbejdsmæssige tiltag kan være ganske effektive. Det er jo et velbefæstet faktum, at kvinders fertilitet falder jo højere uddannelse og autonomi de opnår.

  Jeg er også uenig med dig når du udlægger det således, at danske kvinder ikke har lyst til at føde flere børn. Der er mange årsager til at niveauet er faldet til under reproduktions niveauet. Både økonomiske og sociale. Men lige så vigtigt er de ideologiske. Den meget skadelige feminisme, som både er negativt stemt overfor familielivet og glorificerer karriere kvinden, bærer bestemt sin andel af skylden.

  Og så må man huske på at det altså ikke drejer sig om nogen drastisk stigning. En stigning fra en TFR på 1,75 til 2,05 er da markant, men langt fra nogen umulighed indenfor eksisterende rammer.

  “Men så er USA´s indvandringpolitik hele tiden være marxistisk.Godt at Mac Carthy ikke var klar over dette.”

  Det kulturmarxistiske islæt er uden tvivl medansvarlig, hvad angår åbningen af de amerikanske grænser overfor tredjeverdens indvandring. Kulturmarxisterne har ligesom deres medideologer i Europa benyttet sig af den lange march igennem institutionerne. Fx. højere læreranstalter og medierne. På den måde har de stille og roligt øget deres indflydelse igennem de sidste 50-60 år.

  Økonomiske interesser, primært fra storindustriens side, bærer også sin andel af skylden. Og stærke lobbygrupper har aktivt sørget for at den mexikanske grænse er blevet åbnet på vid gab.

  “Had imod Danmark? Hvis nogen der indædt hader Danmark og det danske, så er det da dig og dit forkøblede racistiske evangelium. Du er faktisk en skrumpedansker.”

  Absolut ikke. Jeg vil netop arbejde for at etniske danskere bevarer den absolutte majoritet. Og det er særligt det langsigtede perspektiv jeg har i tankerne. Min interesse er selvfølgelig den danske nation og dets folk.
  Hvem er du allieret med? Det tyder ikke på at det er det danske folk, siden du aktivt arbejder for øget indvandring og multikulturalisme.

  “Nu repræsenterer du heldigvis ikke på nogensomhelst måde danskerne som sådan, men udelukkende en gruppe af indeklemte racister,som er så ubetydelige ,at den ikke engang ville kunne opspores statistisk.”

  Der er da mange danskere som sympatiserer med ideen om en hård indvandrings politik. Og DF har da bestemt støtte fra en pæn andel af vælgerkorpset.

  Men naturligvis er det ikke stuerent at ytre sig i decideret etniske interesser. Så i stedet bliver det sløret med anti-islamisk retorik, og tale om stærkt at begrænse den økonomisk belastende indvandring.

  Men meningen er ikke til at tage fejl af, hvis man ellers tør at se igennem røgsløret.

  “Men så er det da heldigt ,at jeg ikke diskuterer med denne åndsgigant men kun med en af hans trods alt mindre betydelige disciple.Er ddt forresten ikke noget med at han holdt op med at blogge efter hans elev Breivik besluttede at tage sagen i sin egen hånd?”

  Nu er jeg næppe at regne for en af hans disciple. Mit fokus er simpelthen et andet end islam. Men under alle omstændigheder så mener jeg at han har begået nogen aldeles glimrende artikler, skrevet i et virkelig godt sprog.
  Så vidt jeg ved, så er han stadig aktiv, efter en periode hvor en veritabel heksejagt på ham blev indledt.

  “Ja, men det jo ikke mig der siger det ,det er psykiaterne…”

  Så vidt vides har jeg endnu ikke modtaget nogen psykiatrisk diagnose. Men du ved åbenbart noget som jeg ikke ved.

  “Men så må jeg da fordriste mig at spørge, regner du din ideologi for “de stærkes?””

  Ja. Jeg regner den for at være indbegrebet af viljen til at overleve, og det imod alle odds.

  “Ingen benægter, at der er nogle problemer, men de er bare ikke særlig vigtige i forhold til de virkelige problemer ,og det er din forkerte vægtning der er problematisk.”

  Danskernes truede eksistens på langt sigt er det “virkelige” problem. Mange af de øvrige problemer er afledte af denne problematik.

  Når først menneskers identitet for alvor bliver truet, sætter det for alvor stærke kræfter i bevægelse. Det er det Europa langsomt er ved at opleve i dets nuværende situation.

  “Jo den måde du bruger det på, nemlig som “objektiv”
  tågeslør over dit subjektive racistiske udgandspunkt.”

  Du skal være velkommen til at påpege hvor det er jeg har begået tekniske fejl på det statistiske område.
  Men det formoder jeg ikke du kan. I stedet opfører du dig bare misfornøjet over at jeg vover at påpege nogen ubehagelige kendsgerninger.
  Man skal jo helst ikke påpege at Danmark er ved at blive udsat for en demografisk transition af monumentale dimensioner.

  “De kommer fuldstændigt an på ,hvordan vi griber indvandringen an.”

  Ja, men foreløbigt har den været grebet meget dårligt an. Og det er efterhånden svært at skjule at DK har importeret en del kriminalitet i de seneste år.

  “Selvom du er ligeså sindsyg som de fleste af højreracisterne på denne blog,forstår du i modsætning til disse faktisk at formulere dig på en intelligent måde.
  Men desto mere undrer det mig,hvorfor en intelligent mand som dig kommunikerer med mig,som du overfor påstod var uintelligent .”

  Det er da altid noget at du ikke regner mig for at være en komplet idiot. Nu er jeg så blot en intelligent, psykisk syg præterrorist. Det lyder nærmest som om at jeg er en ganske farlig person?

  Men jeg kan berolige dig. Jeg er ikke synderligt handlekraftig, og min evne til at påvirke folk er nok noget begrænset. Jeg er jo hverken nogen offentlig kendt debattør, eller politiker.

  Og bare rolig, hvis jeg får udgivet noget, bliver det i et lille obskurt tidsskrift som det ikke er andet end akademikere der læser.
  Det lader omvendt til at du har mulighed for at påvirke mange flere mennesker i din rolle som lærer.

  Ja jag har antydet at du er uintelligent. Det er selvfølgelig ikke korrekt. Du er en relativt begavet person som er godt formuleret.

  Men det forekommer mig at du er noget uvidende på flere punkter. Det kan man selvfølgelig ændre på ved at læse op på lektien.
  Jeg tror i midlertidigt ikke din vanvittige fanatisme står til at ændre på. Hertil er den simpelthen så stærkt indlejret i din person.

  Og det er særligt skræmmende at du ikke er blevet kureret for marxismen, i alle dens varianter, når man tager in mende at du er flygtet fra østeuropa.

 3. Af peter kocsis

  -

  Jannik Thorsen

  “Det er sådan set korrekt nok at jøderne har ændret deres udseende, med det formål at assimilere sig. Der er desuden både genetisk og genealogisk viden der dokumenterer at jøderne i perioder har indgiftet sig i værtsbefolkningens familier, men som oftest er den jødiske identitet blevet bevaret.”

  Men når du skriver , at indgiftning er nødvendig for assimilationen, så kan det altså ligeså godt være, at ægtefællen bliver assimilieret ind i indvandrerkulturen end omvendt? Men hvordan kan da ægtefællens gener så let give slip på den tidligere identitet?

  “Nej der er ingen selvmodsigelse. For pointen er at der ved indgiftning også foregår en kulturel overførsel. Her er både genetiske og kulturelle faktorer på spil.”

  Nu er det sådan, at langt de fleste børn, fra vuggestuenalderen og gennem børnehave og skole, dagligt tilbringer mange timer udenfor forældenes indflydelse. At du fuldstændig ignorer den automatiske kulturelle påvirkning, der tilkommer via disse processer, er fuldstændigt absurd. Forøvrigt er de kriminelle indvandrer bander, som du ville hævde er beviset på dine teorier om disse indvandrerers principielle uassimilerbarhed,netop en skoleeksempel på en vellykket assimilation, idet disse bander jo fuldstændig og uden besvær har assimileret og reproducerer de i forvejen eksisterende overvejende etnisk danske rockergruppers kulturelle adfærdsmønstre.

  ” Bestemte nationale kulturer er også bundet op på at at have biologiske karakteristika. Dette gælder for skandinavere, som det gælder for kurdere, tibetanere og hottentotter.”

  Nú kender jeg et par, der har adopteret 2 piger fra Kina.Disse 2 pigers kulturelle mønster kan til trods for deres afvigende biologiske karakteristika på ingen måde udskilles fra deres danske klassekammeraters, og det endog selvom forældrene jævnligt rejser til Kina med dem, for at de også skal lære deres oprindelseland at kende.

  “Din diskurs er en typisk essentialistisk racistdiskurs fra 1890erne. .”

  Nej det kan jeg overhovedet ikke se. Hvilket de mange parallel samfund, som er opstået i Europa i de seneste 30-40 år, vist er et meget godt bevis på.”

  Men du ville aldrig kunne bevise, at dette skyldes genetiske, og ikke sociologiske, økonomiske og kulturelle faktorer, helt ligesom selve de etniske befolkninger selv er stratificerede, hvilken opdeling du jo ikke kan beskylde en divergerende genetisk determination for.
  “Dette mener jeg overhovedet ikke er rigtigt. Det er ikke en given sag blot at konvertere til jødedommen,”

  Mosaisk trossamfund:

  “Der kan være mange årsager til at man ønsker at konvertere til jødedommen: De interesserede er både ikke-jødiske ægtefæller eller partnere, børn af jødiske fædre eller personer af jødisk afstamning og andre, som har fået en religiøs eller kulturel interesse for jødisk tradition.( NB: Jeg kender personlig en pige, som har konverteret i denne kategori.)

  Hvert år henvender omkring 30 mennesker sig, fordi de overvejer at konvertere til jødedommen, men langt fra alle gennemfører konversionen hos MT. I MT kan man konvertere efter ortodoks tradition, vejledt af overrabbineren. Konverteringer, som er foretaget inden for MT, anerkendes af andre jødiske samfund og af Israels overrabbinat.

  Det er typisk en lang proces at konvertere til jødedommen. I den første del af forløbet taler man flere gange med overrabbineren om grunden til at man ønsker at konvertere og om det jødiske liv, man forestiller sig at leve engang. I den næste fase studerer man den jødiske tradition, lever ifølge den og skaber sig samtidig et netværk inden for det jødiske miljø.
  Der findes ikke et fast program for, hvad man skal lære, eller hvor meget man skal vide – det afgøres i hvert enkelt tilfælde. Typisk forventes det dog, at man lærer sig hebraisk på et grundlæggende niveau, kender til religiøs praksis, deltager aktivt i det religiøse liv og holder shabbat og kashrut. I de senere år har man forsøgt at samle små klasser af personer, der ønsker at konvertere, gerne sammen med deres eventuelle jødiske partnere, for at kunne tilbyde et mere tilrettelagt forløb.

  Konverteringen afsluttes med at den, der ønsker at blive jødisk, træder frem for en jødisk domstol, som består af tre rabbinere. Over for denne domstol begrunder man sit valg af jødedommen. Konvertitten går i det rituelle bad, , som symbol på overgangen til den nye status, vælger et nyt jødisk navn og får et dokument, som bevidner, at man nu er optaget i det jødiske fællesskab. Der kræves som regel ikke noget gebyr for at konvertere, med mindre det bliver nødvendigt at hente assistance blandt rabbinere i udlandet, men man forventer at konvertitter melder sig ind i MT.”

  “Du fremstiller det som om at man blot kan opsøge sin lokale rabbiner, uproblematisk kan konvertere, og derefter, som en formmæssig sag, søge om israelsk statsborgerskab. Men dette er altså langt fra tilfældet.”

  Dette er altså imidlertid tilfældet.

  “Nej de er ikke nødvendigvis redundante. For det første, kan man altid blive ved med at øge præcisionen af sine estimater ved at øge datamængden.”

  Men dette desideratum kunne man vel også opnå ved at undersøge delmængden de i Danmark boende palæstinesere?

  “For det andet, så bliver man ved med at samle data ind for at monitorere udviklingen over tid. Både på populations niveau, for at se om der er ændringer fra generation til generation, men også over et livstids forløb. Netop for at korrelere udviklingen i IQ med individets biologiske og psykologiske udvikling.
  Man har efterhånden fundet ud af, at forbedringen af kosten er en årsag til højere IQ(ligesom fx. fysisk højde hos mennesker), vaccinationer, og dermed undgåelse af en række sygdomme har også en mindre men signifikant indflydelse.”

  Men så skulle den forbedring i kosten ,der opstår, når de halvt hungrende palæstineserne forlader flygtningelejrene og kommer til Danmark, hvor det flyder med mælk og honnig, jo have en betydelig gunstig indflydelse på deres IK? Iøvrigt er det bemærkelseværdigt, at du slet ikke synes at lægge nogensomhelst vægt på det faktum, af i Danmark bliver allerede den 1. generations fertilitet automatisk mere end halveret i forhold til hjemlandene,hvilket kun kan forklares kulturelt, selvom mønstrene for børneavl er noget af vores dybeste og instinktive.Hvis disse mønstre var genetisk bestemte, ville du slet ikke kunne forklare den øjeblikkelige drastiske halvering i fertiliteten.

  “Nu var ophavet til diskussionen om IQ relateret til indvandring. Og spørgsmålet er her, om vi har en god ide om hvad IQ niveauet er i fx. Timbuktu eller Shanghai. Og det har vi i de fleste tilfælde. ”

  De eneste, disse intelligenprøver imidlertid udsiger, er de vestlige ophavsmænds manglende intelligens. Man tror , at forskellige kulturer på ens måde aflæser de nødvendigt identiske opgavesæt, som desuden vel og mærke udelukkende er lavet udefra en vestlig,abstrakt logisk tankemodel.Den manglende evne til at foretage den vestlige aflæsning fortolker man så som manglende intelligens.Derfor når man frem til at hotentotternes intelligens som sådan er lavere end en vestlig persons, der har fået diagnosen åndsvag.
  Formerer man opgavene mindre abstrakt og mere efter humane almentmennekslige kategorier ender man i samme blindgyde. F eks stiller man en sinhaleser opgaven at kategorisere logisk de 4 ord ” menneske, ko,træ,vand,” ville han sandsynligvis svare, at menneske og ko hørte sammen og træ og vand hørte sammen. Herefter ville vores forsker trække points fra sinhaleseren intelligens, fordi det korrekte svar for forskeren ville være grupperingen: levende væsener kontra vand, , selvom det i virkeligheden er ham selv, der er så uintelligent, at han ikke engang ved, at på sinhalesisk bruger man om levende væsener et verbum, om ting et helt andet, og at man regner træer ind under tingene.

  Og får sinhaleseren et så simpelt spørgsmål som at skulle gruppere ” fisk ” og “sten”ville han slet ikke kunne besvare denne opgave,som selv en åndsvag normalt ville kunne besvare, af den simple grund, at på sinhalesisk bruger man et verbum for den levende fisk,at a ndet for den døde, hvilket sidste verbum er det samme som for sten,og han jo ikke ved, hvilken slags fisk der menes.

  “Da man også ved at IQ er et sted mellem 50-70% arveligt,”

  Dette ” viden” hersker der vist næppe konsensus om blandt de forskellige videnskabsskoler.

  “Så meget kort fortalt, vi ved at IQ er relativt stabilt over et livsforløb, efter voksenhed er opnået, og at reelle intelligens forbedringer er svære at opnå imellem generationerne.”

  Så må vi anbefale de fremtidige genetisk dumme hottentottiske eller palæstinesiske forsøgspesoner at tage en termokande med stærk kaffe med til intelligensprøven, for bare en eneste kop skulle give et drastisk forøgelse af intelligenskvotienten.

  “Men helt ærligt, det kan altså umuligt høre med til jobbeskrivelsen at du skal reklamere for marxisterne fra enhedslisten, og samtidig bashe DF!”

  Nu er min undervisning jo frivillig, så jeg må gøre som jeg vil, og desuden indgår sammen med danskundervisnigen også indføring i Danmarks kulturelle og politiske forhold.Vidste du forresten, at i dag skal alle indvandrere vide,for at blive danskere, at Danmarks første dokumenterede konge hed Angantyr? Der vidste selv min ven ikke, der er magister i nordisk filologi.

  “Du bekræfter mig i min værste anelser vedrørende undervisere af marxistisk observans.”

  Nu er der jo ingen, der forhindrer dig i også at at give dem frivillig undervisning ,hvor så du kan fortælle dem, at de er genetisk set er dummere end danskere.

  “Men ud over det, så mener jeg også repatriering af svært assimilerbare indvandrere er et fornuftigt supplement.”

  Du mener altså, at disse skal sparkes ind i kreaturvognene?

  “Og ikke mindst er hjemsendelse af stærkt kriminelle elementer et redskab som bliver brugt alt for lidt.”

  Men til hvilket hjem vil du egentligt sende de stærkt kríminelle danskere hen ,som der trods alt er mange flere af?

  “Fertilitets mønsteret blandt etniske danskere og indvandrere kan bestemt påvirkes på mange måder. Arbejdsmæssige tiltag kan være ganske effektive. Det er jo et velbefæstet faktum, at kvinders fertilitet falder jo højere uddannelse og autonomi de opnår.”

  Du mener, du vil forhindre danske kvinder i at uddanne sig? ligesom indvandrerkvinderne, som højrefløjs- hylekoret så bliver beskyldt for at sidde hjemme hele dagen og være fødemaskiner, uden at uddanne sig?

  “Det kulturmarxistiske islæt er uden tvivl medansvarlig, hvad angår åbningen af de amerikanske grænser overfor tredjeverdens indvandring. Kulturmarxisterne har ligesom deres medideologer i Europa benyttet sig af den lange march igennem institutionerne. Fx. højere læreranstalter og medierne. På den måde har de stille og roligt øget deres indflydelse igennem de sidste 50-60 år.”

  Hvordan kan kulturmarxisterne være ansvarlige for USA’s multikultrelle indvandringsmønster,der startede længe før Karl Marx?

  “Hvem er du allieret med? Det tyder ikke på at det er det danske folk, siden du aktivt arbejder for øget indvandring og multikulturalisme.”

  Jeg mener ,at Danmark er og har altid været multikulturelt, idet alle vores væsentligste kulturimpulser er importerede, f eks demokratiet og kristendommen, hvilke i deres grundlag oldgræske eller mellemøstlige kulturelle fænomener trods deres radikale fremmedhed for den danske genbaserede identitet jo alle blev rodfæstet i vores kultur til faktisk at definere den å en grundlæggende måde, og det for kristendommens vedkommende uden fuldstændigt uden indgiftning, idet de katolske præster jo lever i cølibat. Hvis alle danskere havde tænkt som dig, ville vi stadigvæk have styrtet rundt med stenøkser.

  “Der er da mange danskere som sympatiserer med ideen om en hård indvandrings politik. Og DF har da bestemt støtte fra en pæn andel af vælgerkorpset.”

  Men så vidt jeg ved tilslutter partiet DF intetsteds dine raceteorier, som kun findes hos uassimilerede subgrupper som White pride, nynazi etc.

  “Danskernes truede eksistens på langt sigt er det “virkelige” problem. Mange af de øvrige problemer er afledte af denne problematik.

  Når først menneskers identitet for alvor bliver truet, sætter det for alvor stærke kræfter i bevægelse. Det er det Europa langsomt er ved at opleve i dets nuværende situation.”

  Vrøvl. der er ingen der truer nogensomhelst identitet. I Ungarn findes der ikke en eneste indvandrer,alligevel er landet blevet det mest reaktionære i hele Europa.

  “Jo den måde du bruger det på, nemlig som “objektiv”
  tågeslør over dit subjektive racistiske udgandspunkt.”

  Du skal være velkommen til at påpege hvor det er jeg har begået tekniske fejl på det statistiske område.”

  Jeg har aldrig sagt du har begået tekniske fejl,eftersom du jo udelukkende har givet et sæt data, nemlig din lærers,så det er naturligvis ham, der har begået fejl, nemlig at hyppostasere og fremskrive nogle fuldstændigt vilkårlige,subjektivt grebne tal.

  “Og det er særligt skræmmende at du ikke er blevet kureret for marxismen, i alle dens varianter, når man tager in mende at du er flygtet fra østeuropa”

  Nu har den stalinistiske marxisme jo intet overhovedet tilfælles med hverken Marx,Frankfurterne eller kapitallogikerne, og bør ikke engang kaldes for marxisme. Men netop østlandende påstod forøvigt samtidigt, at de var de eneste sande demokratier, medfører det så automatisk, at du er imod demokratiet?

 4. Af Jannik Thorsen

  -

  @Peter Kocsis

  “Men når du skriver , at indgiftning er nødvendig for assimilationen, så kan det altså ligeså godt være, at ægtefællen bliver assimilieret ind i indvandrerkulturen end omvendt? Men hvordan kan da ægtefællens gener så let give slip på den tidligere identitet?”

  Ja det er bestemt en mulighed. Af praktiske grunde tror jeg derfor også kun at at assimilering er mulig i et relativt lille antal. Når først indvandrernes antal når en vis kritisk masse, således at de har mulighed for at danne parallel samfund, så er scenariet som du beskriver det, absolut en mulighed.
  Og det er præcis af den grund at jeg er imod masseindvandring af meget fremmedartede etniciteter.

  “Nu er det sådan, at langt de fleste børn, fra vuggestuenalderen og gennem børnehave og skole, dagligt tilbringer mange timer udenfor forældenes indflydelse. At du fuldstændig ignorer den automatiske kulturelle påvirkning, der tilkommer via disse processer, er fuldstændigt absurd. Forøvrigt er de kriminelle indvandrer bander, som du ville hævde er beviset på dine teorier om disse indvandrerers principielle uassimilerbarhed,netop en skoleeksempel på en vellykket assimilation, idet disse bander jo fuldstændig og uden besvær har assimileret og reproducerer de i forvejen eksisterende overvejende etnisk danske rockergruppers kulturelle adfærdsmønstre.”

  Jo selvfølgelig foregår der en påvirkning fra det omgivende samfund. Men denne påvirkning kan bestemt minimeres hvis indvandrerne beslutter sig for at danne parallel samfund. Dette er som sagt muligt når de bliver tilpas mange. Her kan de kulturelle indflydelser fra det omgivende majoritetssamfund så overtrumfes af de etniske eller religiøse enklaver. Så nej jeg ignorerer det ikke, jeg anser blot de familiemæssige bånd for at være de vigtigste.

  Hvad angår de kriminelle bander fra mellemøsten, så mener jeg nu de er mere påvirket af bande kulturen fra USA, sådan som den kommer til udtryk hos sorte og hispanics. Man kan så hævde at dette stadig er en “vestlig” inflydelse, og det er nok heller ikke helt forkert.
  Men det er klart at det ikke er en tilpasning til en særlig lokal variant af kriminel kultur vi har i tankerne, når vi henviser til vellykket integration eller assimilering. Nu er rockerkultur ikke ligefrem mainstream kultur i DK, så jeg har svært ved at se hvad din pointe er?

  “Nú kender jeg et par, der har adopteret 2 piger fra Kina.Disse 2 pigers kulturelle mønster kan til trods for deres afvigende biologiske karakteristika på ingen måde udskilles fra deres danske klassekammeraters, og det endog selvom forældrene jævnligt rejser til Kina med dem, for at de også skal lære deres oprindelseland at kende.”

  Nu betyder det ikke så meget i den store sammenhæng, fordi at adoptiv børn ikke fylder det store i demografisk forstand. Hvis danskere derimod blev udskiftet med kinesere på stor skala, vil det have en helt anden effekt.

  Jeg kan også vende det om og spørge, hvorfor betyder det noget for de kinesiske adoptiv børn at opsøge deres oprindelsesland? Hvis de alligevel var fuldt assimilerede efter de er opvokset i DK, og det kun er ren kulturelle elementer som betyder noget, så burde det jo være totalt irrelevant at besøge Kina.
  Nej de søger selvfølgelig tilbage til Kina fordi de har deres biologiske rødder i landet, det er den stamme eller etnicitet som de stadig har et tilhørsforhold til. Dette på trods af at de hverken kan tale sproget eller kun har et perifært kendskab til landet.
  Når de er blevet ældre er det ganske sandsynligt at de vil opsøge deres biologiske forældre. Af den grund at “blod er tykkere end vand”, og fordi at “æblet ikke falder langt fra stammen”.

  “Men du ville aldrig kunne bevise, at dette skyldes genetiske, og ikke sociologiske, økonomiske og kulturelle faktorer, helt ligesom selve de etniske befolkninger selv er stratificerede, hvilken opdeling du jo ikke kan beskylde en divergerende genetisk determination for.”

  Min påstand er at identifikationen også er betinget af biologiske karakteristika. Det er simpelthen lettere at identificere sig med den gruppe man selv ligner fysisk.
  Det bedste eksempel er vel at henvise til USA, her klassificeres folk sig i forhold til race. Og denne er båret af selvidentifikation. Afroamerikanere identificerer sig jo ikke blot som generiske “americans”. Og det er heller ikke tilstrækkeligt at henvise til en særlig afrikansk kultur. Identifikationen er lige så høj grad båret af bio-geografisk oprindelse, og biologiske karakteristika. Den familiemæssige lighed er ganske væsentlig for identifikationen.

  Jeg er ikke sikker på at jeg har forstået den sidste del af dit spørgsmål, så jeg vil give dig mulighed for at uddybe, hvis du har lyst?

  “(citat Mosaisk trossamfund)”

  Læg mærke til at det er møntet på ægtefæller, eller personer som er af jødisk oprindelse. Her skelnes altså mellem folk som dyrker jødedommen og etniske jøder. Mosaisk trossamfund bekræfter faktisk at jødedommen er en etnoreligion.
  Og det er slående at de kun har ikke-jødiske ægtefæller i tankerne som potentielle konvertitter.
  Det er ikke den tilfældige mand på gaden som er målgruppen.

  “Dette er altså imidlertid tilfældet.”

  Om muligt har du argumenteret for det stik modsatte, af hvad du påstår. Af de få personer som ansøger om konvertering er det kun en vis andel som rent faktisk konverterer. Og hvorfor mon det? Det er jo nok fordi at at er ret krævende at konvertere, og dernæst skal en domstol af rabbinere så overbevises om at du rent faktisk er værdig og at din konvertering er oprigtig. Bare kravet om sprogkundskaber i basal hebraisk er da nok til at de fleste vil takke nej.

  Læg mærke til at det nærmest er beskrevet som et helt studieforløb med en afsluttende eksamen.

  Det er på ingen måde det jeg vil betegne som “uproblematisk konvertering”. Og så har vi ikke engang taget stilling om ansøgning til israelsk statsborgerskab.

  Prøv så at sammenligne med konvertering til kristendommen i folkekirken. Her er da om noget en markant forskel i adgangskravene. Her er der næppe nogen præst der vil rende rundt og monitorere din adfærd i lokalsamfundet, for at vurdere om du er værdig til optagelse.
  Beskrivelsen fra mosaisk trossamfund bekræfter mig i, at der er en markant forskel mellem jøde og kristendom.

  “Men dette desideratum kunne man vel også opnå ved at undersøge delmængden de i Danmark boende palæstinesere?”

  Ja bestemt. Det har jeg heller aldrig betvivlet. Min pointe er alene, at vi på forhånd har en ide om palæstinensisk IQ, baseret på data fra hjemlandet.

  “Men så skulle den forbedring i kosten ,der opstår, når de halvt hungrende palæstineserne forlader flygtningelejrene og kommer til Danmark, hvor det flyder med mælk og honnig, jo have en betydelig gunstig indflydelse på deres IK?”

  Det er også rigtigt at der er en potentiel forbedring. Men den er langt fra så stor så den kan udligne forskellen mellem etniske danskere og dansk-palæstinensere.

  Dette bekræftes da også af de seneste sessions prøver, hvor det lader til at IQ ikke er steget siden midten af 1990erne.
  Og i den allerseneste måling spores sågar et lille fald. Og det tyder på at det er de unge kohorter af mellemøstlige indvandrere, som nu har en statistisk effekt på middelværdien.

  “Iøvrigt er det bemærkelseværdigt, at du slet ikke synes at lægge nogensomhelst vægt på det faktum, af i Danmark bliver allerede den 1. generations fertilitet automatisk mere end halveret i forhold til hjemlandene,hvilket kun kan forklares kulturelt, selvom mønstrene for børneavl er noget af vores dybeste og instinktive.Hvis disse mønstre var genetisk bestemte, ville du slet ikke kunne forklare den øjeblikkelige drastiske halvering i fertiliteten.”

  Jo jeg har kommenteret dette faktum 2 gange tidligere i tråden.

  Som sagt er kvinders uddannelses niveau og autonomi betydende variabler i denne sammenhæng.
  Flere steder i mellemøsten er et lavere fertilitets mønster også ved at slå igennem fx. i folkerige nationer som Tyrkiet og Iran. Og her spekuleres i at det netop er den øgede uddannelse og den senere stiftelse af familie som er de ansvarlige årsager.

  Jeg har aldrig påstået at fertilitetsniveauet alene er et udslag af genetisk determination. Tværtimod så lader det til at den er relativt følsom overfor både kulturelle og socioøkonomiske forhold.

  Men det er klart at vi som homo sapiens har en genetisk propensitet til at avle. Hvis vi ikke havde dette, så ville vi aldrig været nået særligt langt i evolutionen.

  “De eneste, disse intelligenprøver imidlertid udsiger, er de vestlige ophavsmænds manglende intelligens. Man tror , at forskellige kulturer på ens måde aflæser de nødvendigt identiske opgavesæt, som desuden vel og mærke udelukkende er lavet udefra en vestlig,abstrakt logisk tankemodel.Den manglende evne til at foretage den vestlige aflæsning fortolker man så som manglende intelligens.Derfor når man frem til at hotentotternes intelligens som sådan er lavere end en vestlig persons, der har fået diagnosen åndsvag.
  Formerer man opgavene mindre abstrakt og mere efter humane almentmennekslige kategorier ender man i samme blindgyde. F eks stiller man en sinhaleser opgaven at kategorisere logisk de 4 ord ” menneske, ko,træ,vand,” ville han sandsynligvis svare, at menneske og ko hørte sammen og træ og vand hørte sammen. Herefter ville vores forsker trække points fra sinhaleseren intelligens, fordi det korrekte svar for forskeren ville være grupperingen: levende væsener kontra vand, , selvom det i virkeligheden er ham selv, der er så uintelligent, at han ikke engang ved, at på sinhalesisk bruger man om levende væsener et verbum, om ting et helt andet, og at man regner træer ind under tingene.

  Og får sinhaleseren et så simpelt spørgsmål som at skulle gruppere ” fisk ” og “sten”ville han slet ikke kunne besvare denne opgave,som selv en åndsvag normalt ville kunne besvare, af den simple grund, at på sinhalesisk bruger man et verbum for den levende fisk,at a ndet for den døde, hvilket sidste verbum er det samme som for sten,og han jo ikke ved, hvilken slags fisk der menes.”

  Det er en typisk standard indvending, som ikke har særligt meget på sig. I ganske mange år har man netop arbejdet ihærdigt på at udvikle “culture-fair” tests, netop for at imødegå denne typiske postkoloniale indvending.
  Af samme grund er der derfor også udviklet et helt arsenal af test, som kan bruges alt efter omstændighederne. Nogen af dem kræver endda ikke at man kan læse eller skrive.
  Kravet er selvfølgelig at testene er stærkt korrelerede for at kunne give pålidelige estimater.

  Hvis testene skulle være særligt “vestligt” biased, så forklarer det ret dårligt hvorfor østasiatere, om de befinder sig i Kina, Europa, eller USA, klarer sig marginalt bedre end hvide europæere. Dette mønster er særdeles godt velbefæstet.

  Det forklarer heller ikke hvorfor sorte amerikanere, med en betydelig eksponering overfor europæisk kultur og sprog, konsekvent klarer sig dårligere end hvide amerikanere.

  “Dette ” viden” hersker der vist næppe konsensus om blandt de forskellige videnskabsskoler.”

  Jo blandt eksperterne indenfor feltet gør der. Det er primært folk uden for psykometrien som ikke vil acceptere dette resultat. Og kritikken er som oftest grundløs, når evidensen behandles på genetikkens videnskabelige præmisser.

  “Så må vi anbefale de fremtidige genetisk dumme hottentottiske eller palæstinesiske forsøgspesoner at tage en termokande med stærk kaffe med til intelligensprøven, for bare en eneste kop skulle give et drastisk forøgelse af intelligenskvotienten.”

  I stedet for sjov og ballade, vil jeg anbefale dig at læse op på sagen, og derved gøre dig klogere på emnet.

  “Nu er min undervisning jo frivillig, så jeg må gøre som jeg vil, og desuden indgår sammen med danskundervisnigen også indføring i Danmarks kulturelle og politiske forhold.Vidste du forresten, at i dag skal alle indvandrere vide,for at blive danskere, at Danmarks første dokumenterede konge hed Angantyr? Der vidste selv min ven ikke, der er magister i nordisk filologi.”

  Nu er det jo også frivilligt om man vil tage videregående samfundsfag som valgfag i gymnasiet. Men her bestræbes en ideologisk neutralitet i undervisningen.
  Med mindre du kalder din undervisning for “danske samfundsforhold belyst fra en marxistisk vinkel”, så vil jeg faktisk gå så langt som til at kalde det indoktrinering.

  Jeg var heller ikke klar over at DKs første konge hed Angantyr, og kan derfor ikke huske om Saxo nævner det i hans krønike.
  Men under alle omstændigheder, er det nok et for svært spørgsmål til statsborgerskabs prøven.

  “Nu er der jo ingen, der forhindrer dig i også at at give dem frivillig undervisning ,hvor så du kan fortælle dem, at de er genetisk set er dummere end danskere.”

  Jeg er faktisk formelt kvalificeret til at undervise i samfundsfag i gymnasiet, men ikke i dansk faget. Så jeg tror ikke jeg ville give mig i kast med det.
  Men hvis jeg gjorde, så ville jeg tilstræbe ideologisk neutralitet. Og jeg er ikke sikker på at psykometri ville indgå som emne.

  Men din udlægning er også lidt sjov. Fortæller du også de mindre dygtige elever at de er dummere end deres klogere sidemænd?

  “Du mener altså, at disse skal sparkes ind i kreaturvognene?”

  Ja selvfølgelig. Og kursen er sat direkte mod Auschwitz!
  Nu foregår hjemsendelser jo normalt på lidt andre måder. Men det overrasker mig ikke at du bevidst vil fremprovokere visse associationer.
  Men jeg har altså svært ved at se det konstruktive i din tilgang?

  “Men til hvilket hjem vil du egentligt sende de stærkt kríminelle danskere hen ,som der trods alt er mange flere af?”

  Er det ikke indlysende at Danmark hænger på dem? Og det er jo ikke noget argument for at importere kriminelle udlændinge, og heller ikke for ikke at hjemsende dem for selvsamme adfærd.

  “Du mener, du vil forhindre danske kvinder i at uddanne sig? ligesom indvandrerkvinderne, som højrefløjs- hylekoret så bliver beskyldt for at sidde hjemme hele dagen og være fødemaskiner, uden at uddanne sig?”

  Nej. Jeg ønsker bare ikke at samfundet tilskynder dem til at blive karrierekvinder som forsager familielivet. Der er i forvejen rigeligt med feministisk propaganda som florerer.

  “Hvordan kan kulturmarxisterne være ansvarlige for USA’s multikultrelle indvandringsmønster,der startede længe før Karl Marx?”

  Hvis du ser på indvandringens lovene fra før 1965, så er det ret tydeligt at europæisk indvandring prioriteres stærkt.
  Med ændringen af 1965, blev der åbnet op for indvandring fra hele verden. Venstreorienterede lobby grupper spillede her en betydelig rolle i policy ændringen.

  “Jeg mener ,at Danmark er og har altid været multikulturelt, idet alle vores væsentligste kulturimpulser er importerede, f eks demokratiet og kristendommen, hvilke i deres grundlag oldgræske eller mellemøstlige kulturelle fænomener trods deres radikale fremmedhed for den danske genbaserede identitet jo alle blev rodfæstet i vores kultur til faktisk at definere den å en grundlæggende måde, og det for kristendommens vedkommende uden fuldstændigt uden indgiftning, idet de katolske præster jo lever i cølibat. Hvis alle danskere havde tænkt som dig, ville vi stadigvæk have styrtet rundt med stenøkser.”

  Ja det er det samme trætte argument jeg har hørt til hudløshed.
  For det første er det ret tydeligt at kristendommen blev stærkt tilpasset til skandinaviske forhold, der er mange flere hedenske elementer i folkereligionen end man lige umiddelbart skulle tro.

  Men min principielle hovedanke mod din udlægning er, at jeg ikke definerer “multikulturalisme” som du gør. Det ligger ikke i definitionen at Danmark er en multikulturel stat, fordi at landet har modtaget et væld af kulturelle impulser fra Europa, og i en mere begrænset udstrækning fra mellemøsten.

  Multikulturalisme i empiriske forstand, er alene defineret ved at flere etniske eller religiøse grupper okkuperer den samme territoriale stat. Dette er noget ganske andet.

  Og hvis man godtager denne mainstream definition, så står det ganske klart at Danmark ikke før i nyere tid har været multikulturelt.
  Før 1970 har indvandringen til Danmark været ganske begrænset. Og den indvandring der har fundet sted, har primært været forbeholdt tæt beslægtede nabolande.

  Jeg ved da godt at der er et hav af folk på venstrefløjen som påstår at DK altid har været multikulturelt. Men dette kan kun begrundes hvis man anvender en stærkt udvandet definition af begrebet.

  “Men så vidt jeg ved tilslutter partiet DF intetsteds dine raceteorier, som kun findes hos uassimilerede subgrupper som White pride, nynazi etc.”

  Ja det er korrekt at de ikke eksplicit refererer til etniske interesser, men i stedet pakker de det ind i fx. anti-islamisk retorik.
  Men omvendt er der heller ikke nogen grund til fx. at tilslutte sig race realisme i et politisk program.
  De ved selvfølgelig at det ville være politisk selvmord at tilslutte sig denne tænkning, når man tager det ideologiske klima med i sine overvejelser.

  den tyske socialdemokrat Thilo Sarazzin har for nylig skrevet en bemærkelsesværdig bog om hvordan Tyskland er ved at afskaffe sig selv.

  Han benytter sig af en lang række sociologisk og økonomisk data for at understøtte sin pointe. Og han refererer desuden til en del genetisk og psykometrisk data som er relevant for hans tese.

  Jeg føler mig langt mere åndsmæssigt beslægtet med ham end diverse supremacister og nynazister.
  Og mig bekendt er han ikke sprunget ud af skabet som nynazist, selvom venstrefløjen i Tyskland selvfølgelig har gjort alt for at placere ham i dette selskab.

  Det må stå for din egen regning at du associerer mig med nynazisme. Det er ikke noget jeg selv har erklæret.

  “Vrøvl. der er ingen der truer nogensomhelst identitet. I Ungarn findes der ikke en eneste indvandrer,alligevel er landet blevet det mest reaktionære i hele Europa.”

  Mig bekendt har Ungarn, sammen med en række andre østeuropæiske lande, haft mange gnidninger med Romaer. Så det er selvfølgelig på dette område at deres frustration rettes. Om det så er moralsk forsvarligt eller ej.

  Men hvis du ser på fremmarchen af de nationale partier i vesteuropa, og på den generelle indvandringsskepsis, så er den generelt korreleret med øget indvandring eller tilstedeværelsen af betydelige mængder af etniske eller religiøse minoriter.
  Islam skepsissen i Europa ville slet ikke have nået dets nuværende omfang, hvis ikke antallet af muslimer var øget drastisk i de sidste ca. 40 år.

  Så jeg er mere end almindeligt uenig med din konklusion. Indvandrings modstanden hænger sammen med en betydelig demografisk forskydning.

  “Jeg har aldrig sagt du har begået tekniske fejl,eftersom du jo udelukkende har givet et sæt data, nemlig din lærers,så det er naturligvis ham, der har begået fejl, nemlig at hyppostasere og fremskrive nogle fuldstændigt vilkårlige,subjektivt grebne tal.”

  Ja det mener jeg så ikke er rigtigt på nogen måde. Tallene fremskrivningerne er baserede på er naturligvis ikke vilkårlige, men er nu engang de data som Statistik banken i DK stiller til rådighed. Og fremskrivningerne er selvfølgelig forbundet med en vis usikkerhed, men de er bestemt kvalificerede. Og under de nuværende demografiske trends, så er det ganske sandsynligt at etniske danskere vil blive en minoritet i løbet af det 21. århundrede.
  Det er åbenbart dette stærkt sandsynlige scenarie som du udfører særdeles mange krumspring for at sløre.

  Og jeg kan ikke rigtigt se hvad din motivation er? Mange af de erklærede multikulturaliser render jo ligefrem rundt og fejrer at DK og det øvrige Europa er ved at få lidt mere “kulør”.
  Så du burde da om nogen være glad for denne udvikling?

  “Nu har den stalinistiske marxisme jo intet overhovedet tilfælles med hverken Marx,Frankfurterne eller kapitallogikerne, og bør ikke engang kaldes for marxisme. Men netop østlandende påstod forøvigt samtidigt, at de var de eneste sande demokratier, medfører det så automatisk, at du er imod demokratiet?”

  Ja den har vi vist vist hørt før i mange forskellige varianter. Sovjet regimet var selvfølgelig ikke baseret på “ægte” marxisme. Men alligevel så benyttede de sig af planøkonomi og 5 års planer.
  Og alle kulturmarxisterne i vesten påstår selvfølgelig at de er de sande demokratiske humanister.

  Jeg mener nu at der er betydeligt flere fællestræk end du vil vedkende dig, men det er bliver en alt for langt tråd hvis vi også skal begynde at diskutere dette.

  Der er i forvejen alt for mange emner i spil, og det kunne måske være en ide at indskrænke det af praktiske årsager?

 5. Af peter kocsis

  -

  Jannik Thorsen

  “Ja den har vi vist vist hørt før i mange forskellige varianter. Sovjet regimet var selvfølgelig ikke baseret på “ægte” marxisme. Men alligevel så benyttede de sig af planøkonomi og 5 års planer.
  Og alle kulturmarxisterne i vesten påstår selvfølgelig at de er de sande demokratiske humanister.

  Jeg mener nu at der er betydeligt flere fællestræk end du vil vedkende dig, men det er bliver en alt for langt tråd hvis vi også skal begynde at diskutere dette.”

  Jeg mener også vi skal droppe emnet marxisme, men udelukkende fordi det er irriterende at diskutere med nogen , der rethaverisk plaprer op om emner de intet aner om.

  Men jeg kan afslutte denne del af diskussionen ved at meddele dig, at

  1) Marx skriver intetsteds om 5 årsplaner mm.Han har i det hele taget af gode grunde udtalt sig meget lidt konkret om arten af den kommende ideale kommunistiske samfund, idet hans hovedformål jo var en kritik af den nuværende kapitalistiske.
  2) At sovjetkommunismen ikke kunne være marxistisk ses alene af den simple grund,at Marx udtrykkeligt har fastslået, at kommunismen KUN kunne være mulig at indføre i de lande, der allerede havde genemgået den fulde kapitalistiake udvikling. Feudale lande som Rusland og Kina kunne derfor ikke bare springe direkte fra feudalismen til kommunismen,den kapitalistiske stade var nødvendig og uomgængelig.hvad der også forklarer disse “kommunismers” mislykkethed. Hvis
  Stalin LEnin Mao etc have været marxister , skulle de have indført kapitalismen i stedet for at forsøge at indføre kommunisme i deres feudale lande.
  At du påstår at du kan se
  fællses træk mellem Frankfurterne og kapitallogikken på den en side og stalinismen på den anden viser bare, at din viden om disse emner er nihil.stalinismen er en konkret realiseret statsform bygende på en Lenin og og Engels såkaldte naturdialektik ,som intet har med Marx at gøre, medens Frankfurterne udelukkende var en filosofisk kritik af senkapitalistiske kulturfænomener,den såkaldte negative filsofi, og medens kappitallogikken faktisk kun var en læsning af en eneste bog af Marx, nemlig Grundriss.At denne bog intet kan have at gøre med stalinismen ses allerede af den kendsgerning, at den først blev udgivet 1939!

  Endvidere lider nogle af dine svar af, at du ikke kan læse índenad, hvilket er en stor hemsko for debatten, fordi du hermed tvinger mod parten til at gentage det allerede sagte.

  så når du skriver at:

  “Læg mærke til at det er møntet på ægtefæller, eller personer som er af jødisk oprindelse. Her skelnes altså mellem folk som dyrker jødedommen og etniske jøder. Mosaisk trossamfund bekræfter faktisk at jødedommen er en etnoreligion.
  Og det er slående at de kun har ikke-jødiske ægtefæller i tankerne som potentielle konvertitter.
  Det er ikke den tilfældige mand på gaden som er målgruppen.”

  Så overser du fuldstændigt at der står ,at blandt de konverterede er:

  “andre, som har fået en religiøs eller kulturel interesse for jødisk tradition.”

  og jeg har ovenikøbe mærket stedet med et NB:

  “( NB: Jeg kender personlig en pige, som har konverteret i denne kategori.)”

  og sidst nævnte kategori er netop ikke indgifte eller i slægt med jøder.

  ” Det er jo nok fordi at at er ret krævende at konvertere, og dernæst skal en domstol af rabbinere så overbevises om at du rent faktisk er værdig og at din konvertering er oprigtig. Bare kravet om sprogkundskaber i basal hebraisk er da nok til at de fleste vil takke nej.”

  At der stilles visse krav til at blive jøde udelukker ikke min påstand, at i princippet kan alle og enhver blive det uanset etnicitet, og hermed er dit vrøvl om jødedommens etnicistiske eksklusivitet en gang for alle tilbagevist.

  Og herefter gælder det, at:

  “I følge Hjemvendelsesloven har enhver jøde hvor han end bor i verden, ret til at bosætte sig i Israel og fra første dag i landet opnå israelsk statsborgerskab. ”

  En andet sted hvor du heller ikke har formået at læse indenad ses her om de kineske børn, du skriver:

  “Nej de søger selvfølgelig tilbage til Kina fordi de har deres biologiske rødder i landet, det er den stamme eller etnicitet som de stadig har et tilhørsforhold til. Dette på trods af at de hverken kan tale sproget eller kun har et perifært kendskab til landet.”

  Jeg skrev imidlertid i klartekst:

  “og det endog selvom forældrene jævnligt rejser til Kina med dem, for at de også skal lære deres oprindelseland at kende.”

  det er ikke børnene de søger tilbage drevet af dunkle genetiske kræfter, det er udelukkende forældrene, der rejser derhen med dem, og disse danske forældre har vel nøæppe genetisk noget at hente i Kina.

  “Hvad angår de kriminelle bander fra mellemøsten, så mener jeg nu de er mere påvirket af bande kulturen fra USA, sådan som den kommer til udtryk hos sorte og hispanics. Man kan så hævde at dette stadig er en “vestlig” inflydelse, og det er nok heller ikke helt forkert.
  Men det er klart at det ikke er en tilpasning til en særlig lokal variant af kriminel kultur vi har i tankerne, når vi henviser til vellykket integration eller assimilering.”

  Men netop disse af USA påvirkede bandekulturer modsiger på eklatant dine teser om 50 indvandrergenerationers genbaseret uforanderlig arabisk identitet.Faktisk er disse araberes identitet fra en tidligere årtusindelang genbaseret koranskoleniveau på ingen tid udskiftet og erstattet af en radikal different amerikansk rapper-gangster identitet, som de ovenikøbet udelukkende kender via flygtige medier som musikvideoer etc.Al dette ville fuldstændigt umuligt,hvis deres genetiske udrustning sikrede dem en fast identitet, og slet ikke være nødvendigt, hvis de hvilede i deres geners trygge havn. At de så vælger deres assimilation ved at assimilere sig imod samfundet i en kriminel adfærd,viser bare,bl. a., at samfundet ikke har formået at stille nogle samfundsrelevante og tilstrækkelig lokkende identifikationsfigurer eller modeller op, idet generne jo her desværre ikke har vist sig at være leverringsdygtige.

  “Det er en typisk standard indvending, som ikke har særligt meget på sig. I ganske mange år har man netop arbejdet ihærdigt på at udvikle “culture-fair” tests, netop for at imødegå denne typiske postkoloniale indvending.”

  Men netop det faktum at man arbejder ihærdigt på at lave “culture-fair” tests,viser jo ,at standard indvendingen har noget på sig.

  “Af samme grund er der derfor også udviklet et helt arsenal af test, som kan bruges alt efter omstændighederne. Nogen af dem kræver endda ikke at man kan læse eller skrive.
  Kravet er selvfølgelig at testene er stærkt korrelerede for at kunne give pålidelige estimater.”

  1)Imidlertid løser dette ikke den overfor skitserede sinhalesers problem, fordi selv om du giver ham udelukende et Billede af en fisk og en sten, etc vil kan ikke kunne løse problemet alligevel.

  2)hvilken videnskanbelig bevis har du for, at de af dig påståede “culture-fair” tests,opfylder deres funktion som culture-fair på en rimelig måde?

  3) Imidlertid er det langt vigtigere at slå fast , at du med din overfor citerede sætning faktisk har erklæret, at den sammenlignende genetiske statistik slet ikke kan være en videnskabelig metode.En sådan kræver som en uundværlig præmisse, at de måleinstrumenter du anvender til dine sammenlignigsforsøg skal være 100% nøjagtigt ens.Men hvis testene, som er IKens måleinstrumenter er udformet forskelligt,vil de automatisk give resultater som er usammenlignelige, og de krævede tilstrækkeligt stærke niveauer på deres korrelationer kan ikke verificeres videnskabeligt uden at komme ind i cirkelslutninger og derfor være 100% vilkårlige.

  “Hvis testene skulle være særligt “vestligt” biased, så forklarer det ret dårligt hvorfor østasiatere, om de befinder sig i Kina, Europa, eller USA, klarer sig marginalt bedre end hvide europæere. Dette mønster er særdeles godt velbefæstet.”

  Dette kan skyldes at langt de fleste af østasiaterne i disse lande er højt uddannede og har en høj indkomst, hvilket bevirker, ,at de har tilegnet sig den vestlige abstrakte tænkemåde og på grund af deres succes i samfundet vil desuden være velmotiverede overfor selve prøven og udføre den med mere energi.

  “Det forklarer heller ikke hvorfor sorte amerikanere, med en betydelig eksponering overfor europæisk kultur og sprog, konsekvent klarer sig dårligere end hvide amerikanere.”

  Ogsp hispaniolene klarer sig dårligere, men dette betyder intet andet, at grupper, der dunkelt aner ,at man kun tester dem for at bevise, at de er dummere end dem, der tester dem, enten saboterer testen ved bevidst at gøre sig dummere, eller ubevidst slet ikke gider at mobilisere den energi, testen kræver.
  Forøvrigt er det ejendommeligt at ingen af IK forskerne hidtil har prøvet at lave et forsøg, hvor de testede sorte ville blive lovet et pænt pengebeløb udbetalt for hver løst opgave. Mon ikke alene dette lille incitament ville få den ellers uforanderlige IK til at stige i forbløffende grad?

  “Jo blandt eksperterne indenfor feltet gør der. Det er primært folk uden for psykometrien som ikke vil acceptere dette resultat. Og kritikken er som oftest grundløs, når evidensen behandles på genetikkens videnskabelige præmisser.”

  Men som overfor påvist har den sammenlignende genetik ingen mulige videnskabelige præmisser. Samtlige dens resultater er vilkårlige, det er udelukkende et trossystem og bør kategoriseres som scientology etc.

  “Med mindre du kalder din undervisning for “danske samfundsforhold belyst fra en marxistisk vinkel”, så vil jeg faktisk gå så langt som til at kalde det indoktrinering.”

  Dvs du mener at ethver kritik af den tidl. regering og DF automatisk er marxistisk indoktrinering.
  Og så er den afskaffelse af den ydmygende starthjælp , som mine indvandrere er enormt glade for, også en marxistisk indoktrinering og de radikale er et marxistiske parti.

  “Men din udlægning er også lidt sjov. Fortæller du også de mindre dygtige elever at de er dummere end deres klogere sidemænd? ”

  Nej men det er jo heller ikke min ideologi, at nogle altid allerede er dummere end andre og vil vedblive med at være det til dommedag.

  “Ja selvfølgelig. Og kursen er sat direkte mod Auschwitz!
  Nu foregår hjemsendelser jo normalt på lidt andre måder. Men det overrasker mig ikke at du bevidst vil fremprovokere visse associationer.
  Men jeg har altså svært ved at se det konstruktive i din tilgang?”

  Nu drejer det sig ifølge dig om deportation af 300000 mennesker, så man kan dårlig undgå visse associationer vel?Så sent som i 1941 talte selv nazisterne om at nøjes med at deportere de uassimilerbare jøder (som var alle) til Madagaskar.
  Du har imidlertid overset et problem for dine storstilede planer: langt de fleste af de 300000 vil være danske statsborgere.

  “Er det ikke indlysende at Danmark hænger på dem? Og det er jo ikke noget argument for at importere kriminelle udlændinge, og heller ikke for ikke at hjemsende dem for selvsamme adfærd.”

  Men disse ” kriminelle udlændinge” er jo netop danske statsborgere.

  “Nej. Jeg ønsker bare ikke at samfundet tilskynder dem til at blive karrierekvinder som forsager familielivet. Der er i forvejen rigeligt med feministisk propaganda som florerer.”

  Men hvis denne samfundsmæssigeog feministiske propaganda vedbliver at virke, og hvis antager ,at der ikke længere kom eneste udlænding ind, ville danskerne jo med tiden med sikkerhed allligevel uddø og landet blive lagt ganske øde.
  Så jeg undrer mig over, hvorfor du ikke betegner den for danskerne langt farligere ” samfund” og ” feminister”
  med adjektiver som “danskerhadere” og “landsforræderiske”, men kun bruger disse skælsord om relativt harmløse småfisk som mig.

  “Hvis du ser på indvandringens lovene fra før 1965, så er det ret tydeligt at europæisk indvandring prioriteres stærkt.
  Med ændringen af 1965, blev der åbnet op for indvandring fra hele verden. Venstreorienterede lobby grupper spillede her en betydelig rolle i policy ændringen.”

  Du bede dokumentere, at” venstreorienterede lobby grupper spillede her en betydelig rolle i policy ændringen.”

  “Ja det er det samme trætte argument jeg har hørt til hudløshed.
  For det første er det ret tydeligt at kristendommen blev stærkt tilpasset til skandinaviske forhold, der er mange flere hedenske elementer i folkereligionen end man lige umiddelbart skulle tro.”

  Overhoverdet ikke. Kristendommen, der endte med at herske i Danmark efter investitur stridighederne var ikke en tilpasset lokalvariant, men den universielle romerkirkes pavelige dogmatiske ensrettede form.
  Den jævne mands religions afvigelser blev derefter betragtede som hedenske og bekæmpede.

  “Multikulturalisme i empiriske forstand, er alene defineret ved at flere etniske eller religiøse grupper okkuperer den samme territoriale stat. Dette er noget ganske andet.”

  Dette kan du kalde multietnicitet eller multireligiøsitet,men dette har intet at gøre med multikultur.I Middelalderen var f eks et kæmpe multikulturel forskel på en bondes naturgroede kultur og en adelsmands, som altid var præget af skiftende europæiske kulturstrømninger, og selve adelsen blev,ligesom kongehuset selv, mere og mere internationaliseret.
  I lange perioder kunne de ledende familier i Danmark slet ikke tale dansk, men talte plattysk eller senere tysk.

  “Jeg ved da godt at der er et hav af folk på venstrefløjen som påstår at DK altid har været multikulturelt. Men dette kan kun begrundes hvis man anvender en stærkt udvandet definition af begrebet.”

  Selv med din definition af begrebet er din benægtelse ukorrekt, for som sagt havde ikke blot de ledende familier i Danmmark gennem århundreder en skiftende international sekulær kultur i modsætning til det jævne folk,men de var selv udlændinge.Hertil kom hele den teologiske klasse, der havde en hel anden kultur, nemlig romerkirkens ligeledes internationale latiniserede.

  “Mig bekendt har Ungarn, sammen med en række andre østeuropæiske lande, haft mange gnidninger med Romaer. Så det er selvfølgelig på dette område at deres frustration rettes.”

  Romaerne forklarer ikke den nyligt op ståede stærke antismitisme i Ungarn, hvor der kun findes 100000 jøder ud af 10 millioner.

  “Og jeg kan ikke rigtigt se hvad din motivation er? Mange af de erklærede multikulturaliser render jo ligefrem rundt og fejrer at DK og det øvrige Europa er ved at få lidt mere “kulør”.
  Så du burde da om nogen være glad for denne udvikling?”

  Jeg er faktisk fuldstændigt ligeglad, idet jeg mener, at den langt den største majoritet af indvandrere alligevel ad åre vil blive fuldstændigt som danskere er flest ,hvis det ikke er det i forvejen.Jeg kan sige med sikkerhed, at mine iranske elever, som tilhører den sekulære intelektuelle del af iranerne , helt tænker som mine intektuelle danske venner, og al snak om ” fremmede geners uasimmilerbarhed” i dette tilfælde er idiotisk vrøvl.

 6. Af Jannik Thorsen

  -

  @Peter Kocsis

  “Jeg mener også vi skal droppe emnet marxisme, men udelukkende fordi det er irriterende at diskutere med nogen , der rethaverisk plaprer op om emner de intet aner om.”

  Ligegyldig ad hominem argumentation. Lad vær med at spild din tid på den slags. Du overbeviser mig ikke om noget som helst med den type sprogbrug.

  “Men jeg kan afslutte denne del af diskussionen ved at meddele dig, at

  1) Marx skriver intetsteds om 5 årsplaner mm.Han har i det hele taget af gode grunde udtalt sig meget lidt konkret om arten af den kommende ideale kommunistiske samfund, idet hans hovedformål jo var en kritik af den nuværende kapitalistiske.”

  Proletariatets diktatur, og den følgende socialistiske fase, som ifølge Marx ville gå forud for det kommunistiske ideal samfund, betonede at staten skulle eje samfundets produktionsmidler. Så selv om Marx ikke snakker om 5 års planer(som jeg virkeligt ikke fatter du går så meget op i?), så er planøkonomi et væsentligt aspekt ved den før kommunistiske fase.

  “2) At sovjetkommunismen ikke kunne være marxistisk ses alene af den simple grund,at Marx udtrykkeligt har fastslået, at kommunismen KUN kunne være mulig at indføre i de lande, der allerede havde genemgået den fulde kapitalistiake udvikling. Feudale lande som Rusland og Kina kunne derfor ikke bare springe direkte fra feudalismen til kommunismen,den kapitalistiske stade var nødvendig og uomgængelig.hvad der også forklarer disse “kommunismers” mislykkethed. Hvis
  Stalin LEnin Mao etc have været marxister , skulle de have indført kapitalismen i stedet for at forsøge at indføre kommunisme i deres feudale lande.”

  Det kan nu historisk sagtens forsvares at Rusland i dets imperiale fase i anden halvdel af det 19. århundrede, og frem til revolutionen i 1917, har gennemgået en kapitalistisk fase. Feudalismens ophør, og bøndernes ret til frihed og privat ejendom spillede her en betydelig rolle. Industrialiseringen i Rusland, faldt da også nogenlunde sammen med denne periode.
  Så jeg er ikke enig med dig når du påstår at Rusland aldrig har været kapitalistisk, man kan sagtens fremføre den påstand, at Rusland har gennemlevet en kort kapitalistisk fase i det 19. århundrede.

  “At du påstår at du kan se
  fællses træk mellem Frankfurterne og kapitallogikken på den en side og stalinismen på den anden viser bare, at din viden om disse emner er nihil.stalinismen er en konkret realiseret statsform bygende på en Lenin og og Engels såkaldte naturdialektik ,som intet har med Marx at gøre, medens Frankfurterne udelukkende var en filosofisk kritik af senkapitalistiske kulturfænomener,den såkaldte negative filsofi, og medens kappitallogikken faktisk kun var en læsning af en eneste bog af Marx, nemlig Grundriss.At denne bog intet kan have at gøre med stalinismen ses allerede af den kendsgerning, at den først blev udgivet 1939!”

  Lenin refererer eksplicit til Marx i hans politiske filosofi og politiske program, så det vist noget af en overdrivelse af påstå at de intet har med hinanden at gøre. Begrebet marxisme-leninisme er vel næppe grebet ud af den blå luft?

  Din landsmand György Lukács videre udviklede i begyndelsen af 1920erne flere af Lenins ideer, således at Lenins politiske program fik et bedre filosofisk grundlag.
  Selv samme Lukács som med betoningen af superstruktur og ideologi, lagde grundstenen til det kulturmarxistiske program.
  Han deltog selv i de-staliniseringen i 50erne, hvilket vel markerer meget godt at han selv undergik en personlig udvikling, fra at støtte sovjetmarxisme til en forkaste den til fordel for en vestlig variant.
  En lignende udvikling mange andre marxististiske filosoffer gennemgik. Så som de franske eksistentialister som Sartre og Merleau-Ponty.

  “Endvidere lider nogle af dine svar af, at du ikke kan læse índenad, hvilket er en stor hemsko for debatten, fordi du hermed tvinger mod parten til at gentage det allerede sagte.”

  Ja jeg kunne sige præcis det samme om dig. Du har en tendens til at låse dig fast på detaljer som ikke har den store relevans for undermineringen af hovedargumentet.

  ““andre, som har fået en religiøs eller kulturel interesse for jødisk tradition.”

  og jeg har ovenikøbe mærket stedet med et NB:

  “( NB: Jeg kender personlig en pige, som har konverteret i denne kategori.)”

  og sidst nævnte kategori er netop ikke indgifte eller i slægt med jøder.”

  Ok fair nok. Men det kræver stadig en ekstraordinær dedikation for at udefrakommende kan betragtes som værdige til konversion.

  “At der stilles visse krav til at blive jøde udelukker ikke min påstand, at i princippet kan alle og enhver blive det uanset etnicitet, og hermed er dit vrøvl om jødedommens etnicistiske eksklusivitet en gang for alle tilbagevist.”

  Ja læg mærke til at du skriver “i princippet”. Det betyder jo langt fra at alle i praksis kan blive indlemmet i jødedommen. Folk der fx. er kroniske analfabeter er jo allerede udelukket på forhånd. Og hvem ved om domstolen af rabbinere i sidste ende mener du er værdig? Intet lignende forhold gælder for fx. en monoteistisk religion som fx. kristendom eller Islam. Her er kravene så langt mere beskedne, at nærmest enhver i praksis kan konvertere.
  Endvidere er der intet i du skriver der underminerer påstanden om at jødedommen er en etnoreligion.
  Indgiftning af ikke-jøder er jo igennem jødernes historie blevet praktiseret i varierende udstrækning. Men at der foregår assimilering af ikke-jøder, invaliderer ikke påstanden om at jødedommen er en etnoreligion.
  Ligesom danskerne er et distinkt folkefærd, uafhængigt af om der foregår assimilering af ikke-danskere.

  “”Og herefter gælder det, at:

  “I følge Hjemvendelsesloven har enhver jøde hvor han end bor i verden, ret til at bosætte sig i Israel og fra første dag i landet opnå israelsk statsborgerskab. ””

  Ja men her opstår så spørgsmålet om hvem der så er en “rigtig” jøde. Således vil den ortodokse fløj ikke anerkende alle former for konvertitter. Dette selv om staten Israel har anerkendt dem som jøder.
  Dette illustrerer blot at dem som tager jødedommen alvorligt, modsat de “moderne” sekulære jøder, er særdeles strenge i deres kriterier. Og at de lægger ekstraordinær meget vægt på genealogien.

  “det er ikke børnene de søger tilbage drevet af dunkle genetiske kræfter, det er udelukkende forældrene, der rejser derhen med dem, og disse danske forældre har vel nøæppe genetisk noget at hente i Kina.”

  Nej der er korrekt, det er næppe børnene der presser på for at opsøge deres oprindelses land. Men det har jeg så heller ikke påstået. Det er først når de er blevet så tilpas gamle, at de begynder at føle en længsel efter at opsøge deres biologiske forældre og anden familie, at de selv begynder at tage initiativ.
  Det er naturligvis forældrene der gør det på børnenes vegne. Da de mener at børnene har en særlig forbindelse til Kina, simpelthen fordi at de har deres biologiske rødder i landet. Men det tyder jo bare på at adoptiv forældrene ikke helt tror på at en forældre rolle blot er en kulturel og social funktion, men at den ideelt set også er båret af blodets bånd.
  Det er dette bånd som de søger at genoplive for børnenes vedkommende, ved at tage dem tilbage til Kina, hvor de hermed kan stifte bekendtskab med deres stærkt udvidede familie i form af den kinesiske etnicitet.
  Og de gør det naturligvis for deres adoptivbørns skyld, der er ingen tvivl om at de betragter det som et sundhedstegn at have et stærkt bånd til deres biologiske rødder.

  Denne tendens kan ligeledes forklare hvorfor efterkommere i tidligere kolonier har et stærkt ønske om at besøge deres “hjemland”. Dette på trods af at de ikke har været i landet før, og deres forfædre har udvandret for flere generationer siden. Alligevel antager denne længsel nærmest en spirituel dimension. Hvilket ikke er overraskende, det er nemlig i praksis en art forfædre dyrkelse.

  “Men netop disse af USA påvirkede bandekulturer modsiger på eklatant dine teser om 50 indvandrergenerationers genbaseret uforanderlig arabisk identitet.Faktisk er disse araberes identitet fra en tidligere årtusindelang genbaseret koranskoleniveau på ingen tid udskiftet og erstattet af en radikal different amerikansk rapper-gangster identitet, som de ovenikøbet udelukkende kender via flygtige medier som musikvideoer etc.Al dette ville fuldstændigt umuligt,hvis deres genetiske udrustning sikrede dem en fast identitet, og slet ikke være nødvendigt, hvis de hvilede i deres geners trygge havn. At de så vælger deres assimilation ved at assimilere sig imod samfundet i en kriminel adfærd,viser bare,bl. a., at samfundet ikke har formået at stille nogle samfundsrelevante og tilstrækkelig lokkende identifikationsfigurer eller modeller op, idet generne jo her desværre ikke har vist sig at være leverringsdygtige.”

  Nu er den overvejende del af den islamiske identitet kulturelt overført. Og der er sådan set intet som modsiger at den arabisk-islamiske identitet ikke kan gå i spænd med den amerikansk inspirerede bandekultur. Tværtimod så er der intet der tyder på at den arabiske identitet bliver udskiftet fordi at denne hiphop kultur dyrkes. I stedet er den nok nærmere i stand til at forstærke visse militante former, og passer perfekt med deres ide om at de tilhører en undertrykt etnisk minoritet eller religion.

  Og du kunne da også starte med at spørge dine arabiske elever om de føler sig bare det mindste mindre arabiske, fordi at de dyrker amerikansk gangster kultur? Jeg er ret overbevist om at svaret er negativt. Den arabiske identitet er nemlig så tilpas meget kulturelt og genetisk rodfæstet, således at en modetrend som hiphop kultur næppe på nogen måde kan erodere den.

  “Men netop det faktum at man arbejder ihærdigt på at lave “culture-fair” tests,viser jo ,at standard indvendingen har noget på sig.”

  For mange år siden, før at psykologi havde opnået et mere solidt videnskabeligt fundament, havde indvendingen bestemt haft noget på sig. Men der er sket ret meget i de sidste 100 år. Både med udvikling af psykometriske metoder, biologiske psykologi og statistisk teori.
  Så indvendingen har meget lidt på sig i dag.

  “1)Imidlertid løser dette ikke den overfor skitserede sinhalesers problem, fordi selv om du giver ham udelukende et Billede af en fisk og en sten, etc vil kan ikke kunne løse problemet alligevel.”

  Hvis dette er et problem, og testen derfor ikke er “culture fair”, er løsningen selvfølgelig at han får en anden type test som ikke er afhængig af kulturspecifik viden. Og disse tests findes.

  “2)hvilken videnskanbelig bevis har du for, at de af dig påståede “culture-fair” tests,opfylder deres funktion som culture-fair på en rimelig måde?”

  At de bla. giver pålidelige resultater over tid og sted. Og desuden at nogen af testene er udviklede således at de ikke er afhængige af sproglig eller almen viden, som normalt er kulturelt specifikke.
  Det er derfor at nogen udviklede tests er non-verbale.

  “3) Imidlertid er det langt vigtigere at slå fast , at du med din overfor citerede sætning faktisk har erklæret, at den sammenlignende genetiske statistik slet ikke kan være en videnskabelig metode.En sådan kræver som en uundværlig præmisse, at de måleinstrumenter du anvender til dine sammenlignigsforsøg skal være 100% nøjagtigt ens.Men hvis testene, som er IKens måleinstrumenter er udformet forskelligt,vil de automatisk give resultater som er usammenlignelige, og de krævede tilstrækkeligt stærke niveauer på deres korrelationer kan ikke verificeres videnskabeligt uden at komme ind i cirkelslutninger og derfor være 100% vilkårlige.”

  Nej det er ikke korrekt at resultaterne er usammenlignelige. Pointen med at indsamle empiriske data på stor skala, er netop for at sikre sig at testene er korrelerede med hinanden. Og det er ikke noget krav at måleinstrumenterne skal være 100% ens for at kunne give sammenlignelige resultater.

  Det er da også derfor at en teori kan testes ved hjælp af mange forskellige forsøgs opstillinger. Men det indebærer nu ikke at resultaterne er inkommensurable af den grund. Tværtimod skal man blot specificere hvilke resultater som eksperimentet skal frembringe, før at teorien er enten falsificeret eller verificeret.
  Man skal blot sikre sig at instrumenterne rent faktisk måler det samme, uden nogen synderlig bias.
  Og det er netop den opgave som statistisk korrelation udfører.

  “Dette kan skyldes at langt de fleste af østasiaterne i disse lande er højt uddannede og har en høj indkomst, hvilket bevirker, ,at de har tilegnet sig den vestlige abstrakte tænkemåde og på grund af deres succes i samfundet vil desuden være velmotiverede overfor selve prøven og udføre den med mere energi.”

  Problemet med den forklaring er, at resultaterne opnået i fx. Kina er stærkt korrelerede med resultaterne for diaspora kineserne som lever i vestlige lande. Og et sammenligneligt mønster er opnået i Kina sammenlignet med fx. hvide i vesten. Da man målte IQ i Kina for blot 20 år siden, havde kineserne et niveau som var lig hvide europæeres, hvis ikke lidt højere. Dette på trods af at de har været udsat for ringere kost, sundhed og uddannelse. Og ikke mindst er de langt fattigere end deres hvide modstykker.
  Dette bekræfter i den grad den genetiske hypotese.

  “Ogsp hispaniolene klarer sig dårligere, men dette betyder intet andet, at grupper, der dunkelt aner ,at man kun tester dem for at bevise, at de er dummere end dem, der tester dem, enten saboterer testen ved bevidst at gøre sig dummere, eller ubevidst slet ikke gider at mobilisere den energi, testen kræver.
  Forøvrigt er det ejendommeligt at ingen af IK forskerne hidtil har prøvet at lave et forsøg, hvor de testede sorte ville blive lovet et pænt pengebeløb udbetalt for hver løst opgave. Mon ikke alene dette lille incitament ville få den ellers uforanderlige IK til at stige i forbløffende grad?”

  Der er absolut intet der tyder på at sorte/hispanics bevidst skulle være i gang med at sabotere testen. I særdeleshed ikke hvis testen indgår som en optagelsesprøve til fx. det amerikanske militær. Her er der da også en hvis andel der dumper prøven.
  Så incitamenterne fejler ikke noget her.

  Grunden til at militæret selvfølgelig holder stædigt fast i IQ tests, er selvfølgelig at redskabet har vist sig særdeles nyttigt, i bestræbelsen på at bort sortere de mest ubegavede personer. Militæret ved selvfølgelig godt at det er svært at uddanne personer som mangler basal intelligens, og ydermere kan de også udgøre en sikkerheds risiko i kamp situationer.

  “Men som overfor påvist har den sammenlignende genetik ingen mulige videnskabelige præmisser. Samtlige dens resultater er vilkårlige, det er udelukkende et trossystem og bør kategoriseres som scientology etc.”

  Din konklusion hviler på en fejlagtig præmis, som jeg har redegjort for i de ovenstående afsnit.

  “Dvs du mener at ethver kritik af den tidl. regering og DF automatisk er marxistisk indoktrinering.
  Og så er den afskaffelse af den ydmygende starthjælp , som mine indvandrere er enormt glade for, også en marxistisk indoktrinering og de radikale er et marxistiske parti.”

  Nej da. Jeg mener blot ikke at det er din rolle at udøve kritik af DF og den tidligere borgerlige regering. En lærer skal heller ikke anvende så værdiladede udtryk som “ydmygende” i sin undervisning.
  Og under alle omstændigheder skal sol og vind, så vidt muligt, fordeles ligeligt. Så i beskrivelsen af fx. starthjælp, skal man sørge for at beskrive hvad motivationerne er for politikken, og dernæst kan man beskrive kritikernes indvendinger. Men uden at tage stilling selv.

  “Nej men det er jo heller ikke min ideologi, at nogle altid allerede er dummere end andre og vil vedblive med at være det til dommedag”

  Så du mener at alle elever er lige dygtige, talentfulde, kloge etc.? Hvis det er dit udgangspunkt, ja så tror jeg at du lever i en illusion.

  “Nu drejer det sig ifølge dig om deportation af 300000 mennesker, så man kan dårlig undgå visse associationer vel?Så sent som i 1941 talte selv nazisterne om at nøjes med at deportere de uassimilerbare jøder (som var alle) til Madagaskar.
  Du har imidlertid overset et problem for dine storstilede planer: langt de fleste af de 300000 vil være danske statsborgere.”

  Nu har jeg ikke nødvendigvis argumenteret for at hjemsende samtlige af de 300000. Og forøvrigt er tallet nok nærmere 350000 for ikke-vestlige indvandrere. Og der er heller ikke nogen der siger at det skulle foregå på kort tid. Heller ikke at det skulle være i kreaturvogne eller til udryddelseslejre.

  Men for det allerførste kunne man starte med at lukke nærmest totalt af for fremtidig ikke-vestlig indvandring. Dernæst kunne man starte med at hjemsende de sværest integrerbare og kriminelle tilbage til deres oprindelseslande. Det gælder desuden for alle fup asylanter og andre folk som er i DK på et falskt grundlag.
  Og det indebærer naturligvis at alle statsborger, som er blevet udstedt i de seneste 30-40 år, udsættes for en kritisk gennemgang.

  Dernæst kan man tilskynde indvandrerne til at vende tilbage, ved hjælp af penge beløb og andre økonomiske incitamenter.

  Dem der så resterer, må man så håbe på vil gøre sig umage for at integrere sig i samfundet. Det er selvfølgelig ikke den mest optimale løsning. Men omvendt er det også svært at rydde helt op, når danske politikere i de seneste 40 år har lukket så mange ind i landet.

  “Men disse ” kriminelle udlændinge” er jo netop danske statsborgere.”

  Langt fra dem alle sammen. Om som forklaret i ovenstående, så er det bestemt på sin plads at overveje statsborgerskabet for de kronisk kriminelle.

  “Men hvis denne samfundsmæssigeog feministiske propaganda vedbliver at virke, og hvis antager ,at der ikke længere kom eneste udlænding ind, ville danskerne jo med tiden med sikkerhed allligevel uddø og landet blive lagt ganske øde.
  Så jeg undrer mig over, hvorfor du ikke betegner den for danskerne langt farligere ” samfund” og ” feminister”
  med adjektiver som “danskerhadere” og “landsforræderiske”, men kun bruger disse skælsord om relativt harmløse småfisk som mig.”

  Du har bestemt ret i at en del af disse ekstreme feminister som spreder deres propaganda, sagtens kunne betegnes som forrædere.
  Men jeg er ikke sikker på at det er nogen naturlov at den feministiske propaganda vil fortsætte i al evighed. Dertil vil de skadelige virkninger hobe sig op over tid, og resultere i så mange problemer, at et oprør mod det vil komme før eller siden.

  Lidt ligesom velfærdsstaten i dens nuværende udformning langt fra er bæredygtig i længden. Det hænger simpelthen ikke økonomisk sammen.

  “Du bede dokumentere, at” venstreorienterede lobby grupper spillede her en betydelig rolle i policy ændringen.””

  Du kan jo prøve at undersøge hvilken rolle “the civil rights movement” havde på ændringen af politikken. Denne bevægelse ville jeg da uden tvivl betegne som venstreorienteret.

  “Overhoverdet ikke. Kristendommen, der endte med at herske i Danmark efter investitur stridighederne var ikke en tilpasset lokalvariant, men den universielle romerkirkes pavelige dogmatiske ensrettede form.
  Den jævne mands religions afvigelser blev derefter betragtede som hedenske og bekæmpede.”

  Læg mærke til at jeg refererer til folkereligionen, dvs. sådan som den blev praktiseret blandt almindelige mennesker. Ikke nødvendigvis hvad der var sanktioneret af romerkirkens forlængede arm i diverse gejstlige embeder.
  Den protestantiske reformation kan i høj grad også tolkes som et kulturelt nordeuropæisk opgør med katolicismen.
  Kirken blev først for alvor folkelig med indførelsen af lutheranismen.

  “Dette kan du kalde multietnicitet eller multireligiøsitet,men dette har intet at gøre med multikultur.I Middelalderen var f eks et kæmpe multikulturel forskel på en bondes naturgroede kultur og en adelsmands, som altid var præget af skiftende europæiske kulturstrømninger, og selve adelsen blev,ligesom kongehuset selv, mere og mere internationaliseret.
  I lange perioder kunne de ledende familier i Danmark slet ikke tale dansk, men talte plattysk eller senere tysk.”

  Jo det er rigtigt at der bestemt har været en forskel mellem adelens kultur og den almindelige bondes, men adelen har altså ikke udgjort mere end en lille andel af befolkningen, måske 1-2%, og kan derfor ikke siges at have været repræsentativ for befolkningen på nogen måde andet end som overhoveder.

  Men selv hvis man skulle godtage din præmis, så har de kulturelle impulser i overvejende grad kommet fra den europæiske elite. Dvs. fra kulturelt tæt beslægtede områder.
  Ikke som nu hvor vi påvirkes af masseindvandring fra meget fremmedartede egne i Asien og Afrika.

  Plattysk er desuden ret tæt beslægtet med både moderne og ældre dansk, selv da det mindede væsentligt mere om oldnordisk. At der er ankommet et lille antal tyskere i løbet af middelalderen, kan på ingen måde påstås at gøre Danmark multikulturelt.
  Danmark har snarere været en enhedskultur helt op til 1960erne og 70erne. Som stort set kun har modtaget nævneværdig indvandring fra områder som har ligget geografisk tæt på. Dvs. fra Tyskland(hvor dele af det selv har tilhørt DK), skandinavien, Holland og Polen.
  Kun de russiske jøder som ankom i 1800 tallet kan siges at have været mere fremmedartede, men de kom tilgengæld i så relativt små mængder, at deres inflydelse på den folkelige kultur kan siges at have været minimale. I hvert fald indtil moderne tid, hvor de begynder at udøve indflydelse på kulturlivet.

  Det er først i løbet af 70erne og fremefter man på nogen meningsfuld måde kan påstå at DK har været multikulturelt. Den demografiske basis har simpelthen ikke eksisteret tidligere.

  “Selv med din definition af begrebet er din benægtelse ukorrekt, for som sagt havde ikke blot de ledende familier i Danmmark gennem århundreder en skiftende international sekulær kultur i modsætning til det jævne folk,men de var selv udlændinge.Hertil kom hele den teologiske klasse, der havde en hel anden kultur, nemlig romerkirkens ligeledes internationale latiniserede.”

  Det er simpelthen for letkøbt når du ikke tager hensyn til proportionerne. Selv om disse eliter har udøvet en disproportional indflydelse relativt til antal, så har de naturligvis ikke ændret den demografiske basis i nogen nævneværdig grad.

  Og det er her forskellen for alvor ligger sammenlignet med i dag. De 350.000 ikke-vestlige fremmede har for alvor ændret demografien, har muliggjort at parallel samfund kan opstå, og har skabt basis for at etnisk konflikt kan udbryde.

  Lige meget hvordan man vender og drejer det, så kan det at et land modtager kulturelle impulser udefra, ikke sidestilles med masseindvandring af etnisk og religiøse minoriteter som er stærkt fremmedartede.

  Der hersker en vis frivillighed, hvad angår de indfødtes villighed til at overtage fremmed kultur. Med indvandring af stærkt fremmede mennesker, vil den genetiske sammensætning af befolkningen være permanent ændret, hvis de beslutter sig for at bosætte sig permanent.

  “Romaerne forklarer ikke den nyligt op ståede stærke antismitisme i Ungarn, hvor der kun findes 100000 jøder ud af 10 millioner.”

  Det kommer så sandelig an på hvilke positioner og stillinger som disse jøder indtager. Hvis de som andre steder i vesten er overrepræsenterede blandt den kulturelle, økonomiske og politiske elite, så er det ikke overraskende hvis der opstår antisemitisme. Sådan har det været mange gange i løbet af Europas historie.

  “Jeg er faktisk fuldstændigt ligeglad, idet jeg mener, at den langt den største majoritet af indvandrere alligevel ad åre vil blive fuldstændigt som danskere er flest ,hvis det ikke er det i forvejen.Jeg kan sige med sikkerhed, at mine iranske elever, som tilhører den sekulære intelektuelle del af iranerne , helt tænker som mine intektuelle danske venner, og al snak om ” fremmede geners uasimmilerbarhed” i dette tilfælde er idiotisk vrøvl.”

  Ja der mener jeg at du tager kolossalt fejl. Der er masser af historisk evidens der tyder på assimilation ikke på nogen måde er automatisk.

  Brasilien er fx. stadig stærkt opdelt i etniske grupper. Og i endnu højere grad hvad angår verdens største multikulturelle eksperiment, USA.

  Parallel samfundene rundt omkring i Europa, som ikke lader til at blive mindre i omfang, snarere tværtimod, modbeviser jo din påstand.

  I bedste fald kan man håbe på en økonomisk integration, men dette er noget helt andet end etnisk og kulturel assimilation.

  Så om ikke andet vil jeg påstå at du er fanget i ren ønsketænkning, uden hold i menneskehedens historie, hvis ikke ligefrem “idiotisk vrøvl”.

 7. Af peter kocsis

  -

  “Så jeg er ikke enig med dig når du påstår at Rusland aldrig har været kapitalistisk, man kan sagtens fremføre den påstand, at Rusland har gennemlevet en kort kapitalistisk fase i det 19. århundrede.”

  Sikke noget vrøvl. Rusland var i 1917 en overvejende senfeudalistisk agrarbrugssamfund, det ændrer det faktum ,at der var mindre kapitalistiske lommer jo intet ved.Hvis landet allerede var industrialiseret i 1917 hvorfor brugte Stalin så alle kræfter på at opbygge industrien? Desuden taler Marx om de modne senkapitalistiske samfund, det betyder samfund,hvor kapitalen har ryddet alle de bornerte naturgroede hindringer for dens udbredelse væk, først en sådan samfund har mulighed for en overgang til kommunismen, og der findes ingen økonom eller historiker der vil udnævne zarens Rusland til et senkapitalisk samfund.

  “Proletariatets diktatur, og den følgende socialistiske fase, som ifølge Marx ville gå forud for det kommunistiske ideal samfund, betonede at staten skulle eje samfundets produktionsmidler.”

  Proletariates diktatur betyder, at det er proletariatet, de ummiddelbare producenter, der der ejer produktionsmidlerne, og ikke deres udbyttere.I starten vil proletariatet være nødt til at benytte sig af statens instititutioner, men efterhånden vil staten bortvisne,for i kommunismen holde op med at eksistere, heraf ses også tydeligt, at stalinismen intet havde med Marx at gøre, fordi i USSR blev staten smeltet sammen med partiet, og blev stadig større og større.

  “Så selv om Marx ikke snakker om 5 års planer(som jeg virkeligt ikke fatter du går så meget op i?), så er planøkonomi et væsentligt aspekt ved den før kommunistiske fase.”

  Nu er det dig selv der bragte 5 års planer på tale som stammende fra Marx, og jeg kan tilføje, at du heller ikke finder et eneste ord om planøkonomi hos Marx,for begrebet stammer fra Engels…

  “Lenin refererer eksplicit til Marx i hans politiske filosofi og politiske program, så det vist noget af en overdrivelse af påstå at de intet har med hinanden at gøre. Begrebet marxisme-leninisme er vel næppe grebet ud af den blå luft?”

  Det er stalinismen der hævder ,i sin egen selvforståelse, at være en “marxisme-leninisme” altså i virkeligheden en ufrivillig indrømmelse af, at den intet har at gøre med Marx,ligesålidt som leninismen i sig selv havde det, udover begges abstrakt appellerende namedropping.
  Som sagt, havde Lenin holdst sig til sin Marx, skulle han pænt have ventet på , at borgerskabet havde afskaffet feudalismen og skabt en russisk kapitalisme, som så igen ville skaffe forudsætningen for sin egen undergang: arbejderklassen.

  “Selv samme Lukács som med betoningen af superstruktur og ideologi, lagde grundstenen til det kulturmarxistiske program.”

  Hverken frankfurterne
  eler kapitallogikken ínteresserer sig en døjt for Lukacs…

  “Ja læg mærke til at du skriver “i princippet”. Det betyder jo langt fra at alle i praksis kan blive indlemmet i jødedommen.”

  For at definere en religions status videnskabeligt må man først afgøre dens principielle grundholdninger,dens mere eller mindre skiftende praksis kan så stå i modsætnig til disse ,men det ændrer intet på det principielle.

  “det er ikke børnene de søger tilbage drevet af dunkle genetiske kræfter, det er udelukkende forældrene, der rejser derhen med dem, og disse danske forældre har vel nøæppe genetisk noget at hente i Kina.”

  “Nej der er korrekt, det er næppe børnene der presser på for at opsøge deres oprindelses land. Men det har jeg så heller ikke påstået.”

  Jo, det har du da:

  “Nej de(= børnene PK.) søger selvfølgelig tilbage til Kina fordi de har deres biologiske rødder i landet, det er den stamme eller etnicitet som de stadig har et tilhørsforhold til. Dette på trods af at de hverken kan tale sproget eller kun har et perifært kendskab til landet.
  Når de er blevet ældre er det ganske sandsynligt at de vil opsøge deres biologiske forældre. Af den grund at “blod er tykkere end vand”, og fordi at “æblet ikke falder langt fra stammen”.

  Her skelner du meller de som børn og ” når de er blevet ældre.”

  “Det er naturligvis forældrene der gør det på børnenes vegne. Da de mener at børnene har en særlig forbindelse til Kina, simpelthen fordi at de har deres biologiske rødder i landet.”

  Hvor ved du egentlig fra, hvad mine venner mener?

  “Nu er den overvejende del af den islamiske identitet kulturelt overført.”

  Nå ,nu er den af dig påståede alt dominerende genetiske del lige pludselig blevet en ikke- overvejende del? Hvad er det egentlig vi diskuterer?

  “Og du kunne da også starte med at spørge dine arabiske elever om de føler sig bare det mindste mindre arabiske, fordi at de dyrker amerikansk gangster kultur? Jeg er ret overbevist om at svaret er negativt. Den arabiske identitet er nemlig så tilpas meget kulturelt og genetisk rodfæstet, således at en modetrend som hiphop kultur næppe på nogen måde kan erodere den.”

  Suk, suk. Jeg skrev IRANSKE elever,men du tror måske, at iranere er arabere?

  “2)hvilken videnskanbelig bevis har du for, at de af dig påståede “culture-fair” tests,opfylder deres funktion som culture-fair på en rimelig måde?”

  “At de bla. giver pålidelige resultater over tid og sted.”

  Typisk cirkelslutning.

  “Og desuden at nogen af testene er udviklede således at de ikke er afhængige af sproglig eller almen viden, som normalt er kulturelt specifikke.
  Det er derfor at nogen udviklede tests er non-verbale.”

  Det beviser da ikke, at de er “culture-fair”. Hvor ved du fra at alle i verden reagerer 100% ens på nogle billeder?

  “Nej det er ikke korrekt at resultaterne er usammenlignelige. Pointen med at indsamle empiriske data på stor skala, er netop for at sikre sig at testene er korrelerede med hinanden. Og det er ikke noget krav at måleinstrumenterne skal være 100% ens for at kunne give sammenlignelige resultater.”

  Jo i videnskabelige forsøg- hvis du f eks bruger et måleinstrument der måler en meter som grundenhed, ,medens din kollega bruger en, der måler en meter 1 millimeter, vil resultaterne hurtigt afvige fra hinanden og det des større den empiriske masse er.
  DVs 2 IK tests, der er udformet på forskellig måde til brug for forskellige steder, vil nødvendigis opnå resultater, der ikke kan sammenlignes.

  “Tværtimod skal man blot specificere hvilke resultater som eksperimentet skal frembringe, før at teorien er enten falsificeret eller verificer”

  Ja, helt korrekt, man skal blot specificere, at eksperimentet skal frembringe, at hottentotter er idioter, så vil ens målinger automatisk frembringe det ønskede resultat og teorien blive bekræftet.

  “Man skal blot sikre sig at instrumenterne rent faktisk måler det samme, uden nogen synderlig bias.
  Og det er netop den opgave som statistisk korrelation udfører.”

  Forskellige instrumenter kan ikke måle det samme, det kan kun ens instrumenter.Din Korrelation er udelukkende et cirkelbevis.

  “Problemet med den forklaring er, at resultaterne opnået i fx. Kina er stærkt korrelerede med resultaterne for diaspora kineserne som lever i vestlige lande. Og et sammenligneligt mønster er opnået i Kina sammenlignet med fx. hvide i vesten. Da man målte IQ i Kina for blot 20 år siden, havde kineserne et niveau som var lig hvide europæeres, hvis ikke lidt højere.”

  Nu stoler jeg heller ikke meget på de målinger de kinesiske kommunister udfører…

  “Der er absolut intet der tyder på at sorte/hispanics bevidst skulle være i gang med at sabotere testen.”

  Men det er da faktisk utroligt at dine videbskabelige statistikere ikke engang har undersøgt deres ofres MOTIVATION for at udføre testen på en optimal måde,en motivation der er altafgørende for at man i det hele taget gider at anvende energi og spilde sin tid gratis på de idiotiske prøver?

  “I særdeleshed ikke hvis testen indgår som en optagelsesprøve til fx. det amerikanske militær. Her er der da også en hvis andel der dumper prøven.
  Så incitamenterne fejler ikke noget her.”

  Du mener altså at alle sorte gerne vil være soldater i USA? Hvad med dem der ikke gider være soldater og derfor vælger at gøre den hvide mand glad ved at leve op til den af den hvide mand lancerede billede af” den dumme nigger”?

  “Nej da. Jeg mener blot ikke at det er din rolle at udøve kritik af DF og den tidligere borgerlige regering. En lærer skal heller ikke anvende så værdiladede udtryk som “ydmygende” i sin undervisning.”

  Fri for at belære mig om min rolle. Og starthjælpen er udelukkende indført af DF for at jage så
  mange indvandrere hjem som overhovedet muligt , ligesom den incitament, at kommunerne fik 15000 for hver ydmyget indvandrer , som man fik chikaneret hjem.

  “Så du mener at alle elever er lige dygtige, talentfulde, kloge etc.? Hvis det er dit udgangspunkt, ja så tror jeg at du lever i en illusion.”

  Næ det mener jeg ikke, men jeg mener heller ikke det hænger strukturelt sammen med ,hvilke etniske gener de nu er forsynet med.

  “Langt fra dem alle sammen. Om som forklaret i ovenstående, så er det bestemt på sin plads at overveje statsborgerskabet for de kronisk kriminelle.”

  Imidlertid operere du så juridisk med en dobbelt standard, idet det er kun kriminelle statsborgere af udenlandsk afstamning der skal udvises. Hermed har du indført et juridisk set uholdbar dobbeltstandard for statsborgerskab samt afskaffet en af retsstatens grundpiller, nemlig lighed for loven,og indført en racistisk apartheitssystem, ligesom i Sydafrika.Sm mig.”

  “Du har bestemt ret i at en del af disse ekstreme feminister som spreder deres propaganda, sagtens kunne betegnes som forrædere.”

  Jamen alle de millioner af kvinder, der aktivt praktiserer feministernes filosofi må da også være forrædere?

  “Du bede dokumentere, at” venstreorienterede lobby grupper spillede her en betydelig rolle i policy ændringen.””

  Civil rights var en bevægelse imod den institutionelle racisme i USA og havde intet med indvandringspolitik at gøre.

  “Kirken blev først for alvor folkelig med indførelsen af lutheranismen.”

  Nå ,det er derfor den hedder folkekirken?

  “Ikke som nu hvor vi påvirkes af masseindvandring fra meget fremmedartede egne i Asien og Afrika.”

  Vi er ikke påvirket af dene indvandring undtagen i de mest ovefladiske forstand. De er tværtimod os der påvirker dem.

  “At der er ankommet et lille antal tyskere i løbet af middelalderen, kan på ingen måde påstås at gøre Danmark multikulturelt.”

  Sikke noget vrøvl- hvis et lands konge og ledere har en europæiseret international kultur,som adelen og kongerne havde i perioden ca 1300-1800,og som var bestemmende for landets udvikling, medens almuen på sin side har en folkelig kultur og må udelukkende følge de stores ordrer, og hvis de 2 samfundsklasser ikke engang kan forstå hinanden fordi de ikke taler samme sprog,så må man i aller højeste grad tale om en multikultur.Elitens kvantitative deficit opvejes af deres kvalitative dominans.

  “Det er simpelthen for letkøbt når du ikke tager hensyn til proportionerne. Selv om disse eliter har udøvet en disproportional indflydelse relativt til antal, så har de naturligvis ikke ændret den demografiske basis i nogen nævneværdig grad.”

  I en videnskabelig definition af “multikultur” er gruppers indflydelse ligeså relevant som demografiske fakta.

  “Og det er her forskellen for alvor ligger sammenlignet med i dag. De 350.000 ikke-vestlige fremmede har for alvor ændret demografien, har muliggjort at parallel samfund kan opstå, og har skabt basis for at etnisk konflikt kan udbryde.”

  Du tror altså at de 350000 der kommer fra 200 forskellige lande vil danne en samlet fælles indvandrerfront imod danskerne ?du hævdede tværtimod tidligere at hver gruppe er genetisk set determinerede til at forfølge deres egne interesser.

  “Det kommer så sandelig an på hvilke positioner og stillinger som disse jøder indtager. Hvis de som andre steder i vesten er overrepræsenterede blandt den kulturelle, økonomiske og politiske elite, så er det ikke overraskende hvis der opstår antisemitisme. ”

  På den ene side er hævdes problemet at være, at indvandrere er så uintegrerede , at de er overrepræsenterede i kriminalstatistikker.Men for jøderne det åbenbart også et problem, at de er så velintegrerede ,at de er overrepræsenterede i kulturelle, økonomiske og politiske områder.

  Skrevet af Jannik Thorsen, 25. januar 2012 kl. 19:13

 8. Af F1 Preben JensenJ JensenH

  -

  Nogle her har travlt med at bortforklare at den masseindvandring der er sket siden 1970 ca., er en tung belastning for landets økonomi, og tillige en voksende trussel mod danskernes velfærd, fred og sikkerhed.

  Mon ikke der er tale om en slags agen ter eller nyttige idi oter? Folk der er ansat i indvandrings- og godhedsindustrien, eller folk som er begejstrede/fanatiske/kortsynede tilhængere af rød, radikal og islamistisk politik mv.

  Udviklingen siden 1970 viser ihvertfald at Christiansborgs flertal af politikere er bedøvende ligeglade med hvad der bliver det danske folks fremtid.

  Græske tilstande i vores eget land er kun et spørgsmål om tid, hvis vi fortsætter på samme kurs.

 9. Af Danni Møller

  -

  Jeg har en problem stilling jeg håber at kunne få respons på.

  Hvornår kan et land sige stop ? Man er jo racist hvis man smider asylansøgere ud af landet så vi huser dem indtil vi er tvunget til at lade dem blive i landet. Eller helt siger stop for indvandringen fra ikke-vestlige lande. Men det er vel også racistisk.

  Men igen.. Hvornår kan man sige stop ? For ellers synes jeg da vi skal se på det store perspektiv og måske fremme forståelsen med overdrivelse.

  Ville det ikke være skønt at hjælpe alle der er i nød verden over ? hvorfor ikke huse den million somaliere som lider af hungersnød. Alle i thailand og på haiti som mangler hus og hjem.. Alle der flygter fra Libien osv. Man skal jo tænke på at de der kommer til Danmark har haft råd til billetten herop… Dem der virkeligt har brug for hjælp og som ville elske og ære hjælpen ser vi aldrig her i landet som tingene er nu…

  Ville gerne man hjalp folk hvor de hører til. Grunden til at politikerne ikke har dette på dagsordnen er at disse kriminelle udlændinge ikke ses i gadelyset på strandvejen. Det er politikerne der har indkvarteret 500.000 indvandrer ned side om side med danskerne uden borgernes accept.

  Groft sagt : De kan lave en folkeafstemning på om min krone skal hedde euro. Men ikke om der kommer en person af anden herkomst og voldtager naboens datter eller begår hjemmerøverier ?

 10. Af Otto jensen

  -

  Skræmmende. Og endnu mere skræmmende er det, at vor kære politikker ikke agter at tage problemerne seriøst. Selv under VKO, med DF som varetager af “danske” interesser har det været svært at sporer nogen fremgang, da alverdens konventioner og internationale aftaler umuliggør dette. Der må være et brænderne ønske om at forvandle DK og EU til noget andet end det velfærdssamfund det ellers skulle være kendt for. Hvis nogen spørger mig hvem den virkelige hjemmerøver er, ja så må svarret lyde vores kære politikere. Æv.

Kommentarer er lukket.