Tårnhøjt kriminalitetsniveau blandt visse ikke-vestlige indvandrere

Af Kasper Støvring 360

Regeringens konsekvente lempelser af udlændingepolitikken giver sig nu udslag i en afskaffelse af pointsystemet. Forleden kunne man erfare, at regeringen fjerner starthjælpen og  kontanthjælpsloftet, så en familie vil få 10.000 kroner mere til sig selv om måneden, hvis et medlem opsiger sit job og går på kontanthjælp.

Justitsministeren kan tale nok så meget om en ”robust” politik, men kendsgerningen er, at det bliver lettere for ukvalificerede indvandrere at komme til landet.

Og som jeg skrev i min seneste avisklumme, så står det i forvejen særdeles dårligt til med integrationen af visse ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Der er mange, der klarer sig godt. Men der er – for nu at tale jysk – dæleme også rigtig mange, der klarer sig rigtig dårligt. Det angår både forsørgelse, uddannelse og indgiftning.

Men det angår også kriminalitet, som jeg ikke fik plads til at behandle i min klumme.

Skandalehistorien i juledagene handlede om, at politikerne giver det fineste, vores stat kan tilbyde, nemlig statsborgerskab til en lang række statsløse. Herunder personer, der er til fare for staten og har begået alvorlig kriminalitet.

Velkommen til endnu mere (volds)kriminalitet, har man lyst til at udbryde. Ikke-vestlige indvandrere står ellers for rigelig kriminalitet i forvejen. Statsløse palæstinensere er således de mest kriminelle her i landet overhovedet. Ukorrigeret har de en overhyppighed på hele 299 procent.

På nogle punkter er vores civilisation utrolig svag. Tænk at give statsborgerskab til folk, der er mistænkt for at ville bekæmpe os eller takker for gaven med at begå kriminalitet. Har man helt glemt særloven fra 1992, der gav opholdstilladelse til en række palæstinensere? Over halvdelen af efterkommerne har siden været involveret i kriminalitet.

Men lad os se nærmere på de ikke-vestlige borgeres kriminalitetsniveau ifølge Danmarks Statistik. Det samlede kriminalitetsindeks for mandlige indvandrere og efterkommere er på 152, endda korrigeret for forskelle i alder og socioøkonomisk status. Det betyder, at denne gruppe har en overhyppighed af kriminalitet på 129 pct. i forhold til hele den mandlige befolkning.

Men dette indeks dækker for det første over store forskelle mellem indvandrere og efterkommere. De mandlige ikke-vestlige indvandrere har et kriminalitetsindeks på 134, mens efterkommernes er 245. Som det korrekt hedder i rapporten:

Stigende andele af efterkommerne blandt hele gruppen vil således i sig selv påvirke det samlede indeks i opadgående retning.

Synes man, at indekstallet er abstrakt, så kan det gavne at se på en enkelt aldersgruppe. F.eks. blev næsten hver fjerde af de 20-29-årige mandlige efterkommere fundet skyldige i et eller flere forhold i 2010. For indvandrere og personer med dansk oprindelse var de tilsvarende andele 10 og 8 pct. Se denne graf.

Hertil er der for det første at sige, at der skal immervæk meget til, før man overhovedet får en dom.

For det andet: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90 procent. Der er altså et enormt mørketal.

For det tredje: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge.

Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem fra Afrika og Mellemøsten – og få kuldegysninger af at tænke på det.

For at konkludere: Hvis man sondrer i gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, så bliver kriminalitetsniveauet tårnhøjt for især mænd med oprindelse i Libanon, der for to tredjedeles vedkommende er statsløse palæstinensere. Denne gruppe har med 299, korrigeret for alder (og korrigeret for socio-økonomisk status er den 246, ukorrigeret er den 399) det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande. Mænd med jugoslavisk, marokkansk og tyrkisk oprindelse har ligeledes indeks, der ligger over 200.

Det laveste kriminalitetsniveau har mandlige indvandrere og efterkommere med oprindelse i USA og Kina, der som bekendt også er et ikke-vestligt land. Og altså er med til at trække kriminalitetsniveauet ned for hele gruppen af ikke-vestlige indvandrere.

Det lader ikke til, at regeringen har tænkt sig at gøre noget ved det tårnhøje kriminalitetsniveau blandt visse ikke-vestlige grupper.

360 kommentarer RSS

 1. Af Martin Larsen

  -

  Tak, “j.petersen”. VI er jo enige og manden kan overhovedet ikke stave dansk. Det er ikke kun “slåfejl”, men klart at han er “lejet” af personer, der heller ikke ligefrem taler rent dansk.
  Det er lidt synd for de fornuftige indvandrere, som jeg før har nævnt – f.eks. kinesere, japanere, og før i tiden polakker, der i flere omgange virkeligt arbejdede (jeg sagde arbejdede) og fortjente deres tilstedeværelse. Men hjemsendelse af de pensugere, vi har her lige nu kan ikke gå for hurtigt. De tager jo alligevel hjem nogle måneder om året – til det sted de flygtede fra!!!!!!!! Og flere er åbne for at tage tilbage med 100.000 kr. i lommen fra die dumme dänen!

 2. Af Allan Hansen

  -

  “På en “god” dag blev 50.000 hinduer, mænd og store drenge halshugget.
  Derefter blev deres kvinder og børn voltaget og solgt som slaver”

  Citat:Ex muslim M. A Khan

  De har ingen ide om hvad det vil sige at være en sand muslim og skamfuldt det er for en moderne civiliseret samvittighed. Hvis de bliver gjort klar over Islams sande natur vil de i stort tal forlade dennebarbariske og de-humaniserende kult. Islam vil blive kondemeret og ende på den historiens affaldsbunke, hvor den altid har hørt til.

  At skamme muslimerne væk fra Islam

  Af Bill Warner

  Da jeg læste MA Khan’s nye bog [http://www.amazon.com/Islamic-Jihad-Conversion-Imperialism-
  Slavery/dp/1440118469/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1248112450&sr=1-1]
  Islamic Jihad, blev jeg slået af to ting, den høje kvalitet af hans lærdom og en opdukkende historisk trend.

  Khan er fast forankret i lærdommens fundamentalistiske skole.
  Han accepterer ikke meninger, men baserer sit arbejde på den islamiske doktrin om jihad og dens historiske virkning på civilisationen, med fokus på ødelæggelsen af Indien. Han undersøger og dokumenterer to lidet kendte områder – sufi’erne og slavebindingen af hinduerne.

  Det fremragende i hans bog er en del af et historisk mønster. Da Islam angreb os d. 11. september 2001 var vi ikke forberedt på krig. Vore intellektuelle var dhimmier uden rygrad og betalt af Saudierne og det Muslimske Broderskab, og resultatet heraf var at de var apologeter (“undskyldere” o.a.) og ude af stand til at forsvare vor civilisation.

  Men, som en af de mere bemærkelsesværdige historiske begivenheder blev en ny type intellektuel draget ind i studiet af Islam. Øvede kritiske og videnskabelige tænkere, som var amatører i området Islam, frembragte en rigdom af fremragende bøger og artikler. De nye islam-lærde var motiveret af kendsgerninger og tog Islams krigs-udfordring op. Khan’s Islamic Jihad er et fremragende intellektuelt våben.

  BW: Velkommen mr. Khan. Fortæl os om Deres motiv for at skrive bogen.
  Khan: Tak Bill, for denne lejlighed til at dele mine tanker om de farer, som den progressive verden står overfor fra islamisk genopvågnen og om, hvordan vi kan imødegå dem.
  Det, vi er vidne til i dag, i muslimske lande som Pakistan, Afghanistan, Irak, Somalia, and Sudan etc. er talibanisering eller saudiisering af samfundene, dvs. etableringen af sharia på alle livets og samfundets områder. I andre muslimske lande samler der sig krav om det samme. På få årtier vil hele denislamiske verdens ansigt ændre sig fundamentalt.

  Denne transformation synes uundgåelig for øjeblikket. Men vores hovedbekymring er den vantro verden, specielt den vestlige. Den indfødte befolkning i Europa er faldende på grund af lav fødselsrate, altimens muslimerne formerer sig uhæmmet.

  I UK stiger den muslimske befolkning 10 gange hurtigere end resten. Tendensen må være nogenlunde den samme i andre vesteuropæiske lande. Og hvad fører det til? Ved midten af dette århundrede vil muslimerne være den største religiøse gruppe i Europa. Og hvad vil der ske under disse omstændigheder? Vi kan let gætte.

  Tag Pakistan som eksempel: ved valgene støtter kun 10% af pakistanierne de partier, der vil indføre sharia-regime. Se nu på Storbritannien: nogle og 40 % af muslimerne støtter sharia-regime, med kun 37% imod. Jeg tror at disse tal er en del forvredne, fordi muslimer ikke siger sandheden. Ikke desto mindre betyder disse tal at der er en meget større brøkdel blandt de muslimer, der bor i vesten, som elsker sharia, sammenlignet med med dem, der bor i islamiske lande som Pakistan eller Afghanistan.
  Medmindre de vestlige muslimers mentalitet ændrer sig drastisk i de kommende årtier, hvilket er usandsynligt, vil talibaniseringen af Europa være en uundgåelig realitet ved midten af århundredet, og det vil uden tvivl sprede sig til Nordmamerika, Rusland og Indien.

  Vi ved hvad sharia betyder for den civiliserede menneskehed. Vi har set det i Saudi Arabien, vi så det i Afghanistan under Taliban; vi ser det i de talibaniserede områder af Pakistan. Vi ved helt klart at kvindernes skæbne – muslimer eller ej – vil blive værre. Behandlingen af ikke-muslimer er rædselsvækkende og uderst ydmygende under sharia-regime. Det sker i de taliban-besatte områder i Pakistan. Hinduer og shikh’er underkastes ydmygende jizya, som er en voldsomt diskriminerende skat som skal betales for ikke-muslimers sikkerhed for liv og ejendom i en islamisk stat (Koranen 9:29).

  Taliban [http://www.outlookindia.com/article.aspx?240378] angreb sikh-samfundet i Orakzai fordi det ikke kunne betale den forlangte jizya, dræbte nændene, tog deres hjem og ejendom i besiddelse, og tog kvinder og børn som slaver i overensstemmelse med koranens befalinger (33.26) og Muhammeds eksempel på hvordan han behandlede den jødiske stamme Banu Quraiza
  [M.A. Khan, Islamic Jihad, p47-49].

  Tusinder af hinduer er allerede flyttet til Indien i de seneste måneder for at undslippe fra talibanernes undertrykkelse. Det, der står på spil i dag, er helt åbenbart talibaniseringen af hele kloden – dvs. etableringen af overhøjheden af Koranen og Sunnaen (dvs. sharia) globalt – hvilket er et centralt krav i Koranen (2:193), 8:39) og Islams ultimative mål. Og det vil være den værste ulykke, som nogensinde er overgået menneskeheden.

  Derfor burde det at undgå verdens talibanisering, hvilket for øjeblikket synes umuligt at undslippe, medmindre der sker noget drastisk, være den allerstørste og centrale interesse for hele den civiliserede menneskehed, som jeg ser det. I min bog anstrenger jeg mig for at få hele verden både den muslimske og den ikke-muslimske, til at forstå hvad Jihad, vor tids svøbe, virkelig betyder for vores fremtid og til at tage virkelig forholdsregler for at bekæmpe den.

  BW: Hvordan mener du, vi skal udkæmpe det slag?

  Khan: I de forløbne år ar mange kloge og komplicerede forholdsregler blevet forsøgt og bliver forsøgt endnu: den globale krig mod terror, regime-ændring i Afghanistan og Irak for at sprede frihed, demokrati og modernitet, og anstrengelser for at engagere og samarbejde med såkaldt moderne muslimerfor at vinde hjerter og sind i et bredere muslimsk samfund osv. Men intet har virket. Siden 9/11 angrebene i USA er antallet af jihadister i form af talrige radikale islamistiske grupper rundt i verden vokset exponentielt. Og overalt bliver den muslimske mentalitet i stigende grad radikaliseret, også i vesten.

  Der er også mange initiativer blandt såkaldt moderate muslimer for at reformere islam. Mange af disse muslimer skaber sig gode karrierer under dække af disse fup-reformkampagner. Men forsøg på reform er også prøvet indenfor kristendommen, reformer som basalt består i at gå tilbage til roden, til oprindelsen af religionen gør det blot værre i Islams tilfælde. En ægte og succesrig anstrengelse på at reformere Islam blev gjort af den brilliante saudiske lærde Abdul Wahhab (1703-91) efter Martin Luthers (1483-1546) mønster.

  Det blev wahhabismens fødsel, den islamiske svøbe, der konfronterer os i dag. Forsøg på at refomere bort fra orthodoxiet dvs. efter rationelle og humanistiske retningslinjer har været forsøgt af enkelte magtfunde islamiske herskere, namlig Baghdad kalifferne al-Mamun, al-Mutassim and al-Wathik (813-847), samt Akbar den Great i Indien. De ver de største monarker i verden i deres tid og hensynsløst diktatoriske.

  Men skønt de udvirkede visse positive forandringer i deres regeringstid vendte alt tilbage til det gamle efter at de forsvandt fra scenen. Islamisk orthodoxi slog igen med større brutalitet og gru i hvert tilfælde.

  Forsøg på reformation har således forværret situationen eller er slået fejl. Ethvart nyt forsøg på at reformere Islam i dag er meningsløst fordi muslimerne er ved at blive veluddannede og kan selv læse koranen, som er bevet oversat til atte de større sprog. De er ikke mindre begavede end “reformatorerne”, og kan forstå hvad versene i Koranen virkelig betyder. Reformation i den moderne uddannelses tidsalder er en meningsløs øvelse og dømt til at slå fejl.

  Noget, som måske kunne virke,noget, som ikke har været forsøgt, er hvad jeg personligt kalder
  at “skamme muslimerne væk fra Islam”. Islam er en grufuld og skammelig ideologi, som slet ikkepasser til den civiliserede verden. Men de fleste muslimer, som er genenmsnitlige menneskelige væsener, ved ikke hvad der faktisk står i Koranen og i Sunnaen, De har aldrig kritisk analyseret.

  De har ingen ide om hvad det vil sige at være en sand muslim og skamfuldt det er for en moderne civiliseret samvittighed. Hvis de bliver gjort klar over Islams sande natur vil de i stort tal forlade dennebarbariske og de-humaniserende kult. Islam vil blive kondemeret og ende på den historiens affaldsbunke, hvor den altid har hørt til.
  Det er den eneste forholdsregel, der endnu ikke er prøvet. Og det er præcis hvad jeg har forsøgt på min Website, islam-watch.org http://www.islam-watch.org/iw-new/index.php (founded November 2005): “Telling the Truth about Islam”. Og min bog, Islamic Jihad, er også en udstrækning af det forsøg. Jeg har overbevisende tegn på at det kan virke.

  BW: Vil du nærmere beskrive skamning af muslimer, og hvordan det virker?

  Khan: Hvis du ser nærmere på Islams historie opdager du at islamisk orthodoxi er meget modstandsdygtigt på grund af sin enorme understøttelse i den voldelige jihad. Som jeg allerede har uddybet, så følges ethvert forsøg på at reformere islam af voldsom, rasende reaktion.

  Fra det 19. århundrede og fremefter udvirkede de europæiske kolonialmagter væsentlige og betydningsfulde ændringer i den islamiske verden, såsom lighed mellem religionerne, frigørelse af slaverne, ideen om verdsliggørelse, fremskridtstro og modernitet. Men efter at kolonimagterne trak sig ud, bliver alle disse positive forandringer væltet omkuld. Menneskeheden trues nu af det islamiske orthodoxi og dets jihad i et omfang som historien aldrig har kendt.

  Det, disse faktorer fortæller os, er at forsøg på at reformere og sækularisere Islam ikke alene er dømt til at mislykkes, men også at dens (islams o.a.) overlevelse i nogen form vil vise sig at være en ulykke for menneskeheden. Derfor må de, som nærer omsorg for vores progressive og moderne civilisation, forstå denne kritiske faktor, når de har med Islam at gøre.

  Vi har sandsynligvis endnu tid til at redde menneskeheden fra den islams svøbe, som nu svinges over os, uanset hvilke skader vi måtte lide undervejs, men vi vil ikke mere få den mulighed, hvis Islam får en chance til at slå til. Så behovet her og nu er at brække ryggen på Islam én gang for alle. Og her kommer ideen om at “skamme muslimerne ud af Islam” i spil. Det vi behøver er at diskreditere Islam helt og aldeles, helt ned til cellers og atomers niveau. Det er ikke særlig vanskeligt. Bare at fortælle sandheden om Islam er nok.

  Jeg har allerede nævnt at “Islam er en grufuld og skammelig ideologi, som ikke passer til den civiliserede verden”. Sagen er at de færreste muslimer har nogen anelse om hvad det vil sige at være en sand muslim. De fleste af dem, særlig udenfor den arabiske verden, er uvidende om Islam. Meget få af dem læser Islams grundlæggende tekster med den rette indsigt og forståelse.

  Det, de ved om Islam, er noget de har hørt under opvæksten. Og når de lever deres liv, er de under enorm indflydense fra kafir-verdenen (kafir=”vantro” o.a.), som omgiver dem, fra medierne, fra alle de goder, kafir-verdenen bringer dem. Samtidig forbliver de underbevidst indoktrinerede med kardinalpunkterne i Islams tanker, nemlig:
  1. Islam er en fuldkommen anvisning på hvordan man skal leve,
  2. Islam er den fuldkomne religion, og Muhammed var det ideelle menneske for alle tider. Derfor er begge (såvel Islam som Muhammed o.a.) hævet over spørgsmål og kritik.
  3. Kun muslimer er bestemt for Guds frelse, og:
  4. Islam vil til slut dominere hele verden, dvs. alle mennesker vil til sidst en dag blive muslimer.

  Denne underbevidste indoktrinering af det såkaldt moderate eller liberale muslimske flertal spiller lige i hænderne på extremisterne. Når extremisterne larmer op, fordi profeten er blevet bagtalt eller udsat for blasfemi eller fordi Islam er blevet fornærmet, så er jo begge, i deres forestillingsverden perfekte og hævet over at man peger fingre ad dem. Derfor slutter man op om extremisternes orgiastiske raseri. Vi har set det i kontroversen omkring Salmas Rushdies Sataniske Vers og for ret nylig over tryknigen af muhammed-tegningerne i en dansk avis eller pave Benedicts kommentar om Muhammed.

  Jeg tror at den såkaldt moderate variant af muslimer let kan adskilles fra Islam. Det vi skal gøre er at sige den sandhed at Islam ikke er en “fredens religion”, sådan som man populært hører, men en barbarisk, inhuman og uciviliseret kult; at Muhammed ikke var en ædel, en fuldkommen mand for alle tider, men at han var en brutal plyndringsmand og massemorder, lysten efter magt, rigdom og sex; at han var en sex-galning med pædofile tilbøjeligheder rettet mod et barn, bare seks år gammelt, da han var i 50’erne og ikke langt fra døden. At Islam, som grundlagt af profeten Muhammed er en barbarisk institution for imperialisme, tvungen omvendelse og slaveri og sex-concubinage (ret uoversætteligt! o.a.). Som Islam beskrives i sine hellige tekster er den endda mere rædselsvækkende end dette.

  Det, vi skal, er at holde Koranens tekster, de profetiske traditioner og biografierne og Islams historie, nøgent op for muslimernes øjne og op for hele verden. Det vil være tilstrækkeligt til at skamme muslimerne væk fra Islam.

  Hvorfor vil det virke? Lad mig begynde med mit eget eksempel. Jeg var en af de liberal/moderate muslimer. Da 9/11 indtraf følte jeg at angrebet var ganske retfærdiggjort på grund af USA’s uretfærdige politik overfor palæstinenserne. Jeg bør nævne at jeg var heldig, fordi jeg allerede var involveret i nogle internet-grupper som var kritiske overfor Islam.

  Men efter 9/11 -angrebene, da kritisk analyse af Islam, Koranen og hadith’erne blomstrede voldsomt op, blev jeg i nogen tid forsvarer af Islam. Jeg blev gennem tre år ved med at stritte imod at kigge nøjere på Islams grundlæggende tekster, Koranen, Sunnah’en og Muhammeds biografier. Men endelig læste jeg dem og jeg blev rystet i min grundvold og frustreret over mig selv. Jeg skammede mig, fordi Koranen faktisk er en håndbog i betingelsesløs krigsførelse mod ikke-muslimer. Muhammed var et af de mest horrible, hvis da ikke det allerværste menneskevæsen i menneskehedens historie. Og jeg, som gennem mere end 35 år af mit liv havde troet at Islam var den mest fuldkomne og fredelige religion, en perfekt anvisning på at leve livet!

  For en muslim er den vanskeligste ting i verden at forlade (i originalteksten står “living”, men det giver ikke mening, så jeg antager at det er en slåfejl, og at der skulle stå “leaving” o.a.) Islam, og det var det også i mit tilfælde. Først da jeg læste Islams grundlæggende tekst og forstod dens sandhed kunne jeg forlade Islam med lethed. Hvis jeg ikke havde læst disse tekster, kunne jeg ikke have oparbejdet modet til at forlade Islam trods alle de forfærdelige ting, som muslimske jihadister fortsatte med at begå, uanset hvor hårdt kritikerne angreb disse fanatikere.

  Ligesom jeg forlader mange muslimer (nu) Islam efter at have læst min website islam-watch.org, og faithfreedom.org og andre websites, som fokuserer på kritik af Islam på grundlag af dens fundamenter: Koranen, Sunnah’en og profeten Muhammed. Endog nogle potentielle selvmordsbombere iblandt. Jeg har vidnesbyrd fra muslimer, som anså sig selv for at være “muslimer for livet” blot for få måneder siden, som mente at de aldrig ville forlade Islam, denne allermest fuldbyrdende tro.

  Men efter at have læst min bog, som grundlæggende afslører jihads sande natur i modsætning til hvordan den forstås populært, nemlig som en fredelig kamp mod selvet, mod synden, for udryddelsen af fattigdom, for menneskerettigheder, for kvinders rettigheder osv. fandt de ud af at hele deres liv, som havde hvilet på en løgn, var blevet slået i stykker. Deres tro på Islam var slået i stykker.

  Så udfordringen foran os består i at blotlægge fundamenterne for den islamiske tro, medens disse såkaldte moderate/liberale muslimer ser det og få dem til at læse Islams fundamentale tekster. Når de først én gang gør det, så vil flertallet af dem opdage at deres tro på Islam er splintret. Det er dér, der begynder: Islams kollaps som et sandslot. Menneskeheden vil være reddet fra dens evige rædsler én gang for alle.

  BW: Der er blevet fortalt mange sandheder om Islam siden 9/11. Men indtil nu har det ikke virket; vi er ikke i gang med at vinde slaget. Hvad mener du, der skal gøres?
  Khan: Det er fuldstændig rigtigt: Der er fremkommet en masse litteratur, særlig i form af bøger, som fortæller sandheden om Islam. Men man må tage i betragtning at der er udkommet en langt større mængde litteratur, som sælger løgne om Islam. Lad mig understrege at for at “skamme muslimer ud af Islam” har vi brug for bøger og litteratur, som fokuserer på Koranen, Sunnah’en og Islams historie.

  Bøger som Ibn Warraq’s “Why I Am Not A Muslim”, Andrew Bostom’s “Legacy of Jihad”, Dr. Ali Sina’s “Understanding Muhammad”, og vel også min “”Islamic Jihad”. Med undtagelse af Ibn Warraq’s og Bostom’s bøger har meget få af disse dybdeborende bøger haft succes. De færreste af disse bøger bliver publiceret fra kendte forlag, fordi man er bange for muslimske protester. De bliver tit publiceret på eget forlag og opnår kun ringe opmærksomhed. Den vigtigste faktor af alle er at kun meget få muslimer, som generelt har meget dårlige bogkøbs- og læsevaner, køber den slags bøger.

  Derfor har bøgerne, som fortæller sandheden om Islam, kun meget ringe effekt på vor primære målgruppe, muslimerne. Modsat de bøger som fortæller løgnene om Islam og som produceres i langt større omfang og som medierne ivrigt promoverer. De bøger som bliver købt af de fleste muslimer og ikke-muslimer. Så i det store og hele bliver virkninen af de bøger, der fortæller sandheden, nullificeret af dem, der fortæller løgne.

  Og når det gælder nyhedsmedierne, som muslimer læser i stor udstrækning: der er sandheden stort set fraværende. Lyveriet er helt overvejende og overvældende. Vores main stream medier (MSM) baseres på løgne og falsk tale når det gælder dækningen af Islam. Og af den smule sandhed, der måtte komme frem, er meget lidt fokuseret på Islams grundlæggende tekster og doktriner

  MSM er de værste skyldige, de største medskyldige i den radikale Islams succes. De er de mest ivrige til at cirkulere budskaber i form af lydbånd og video o.lign. fra Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri og andre topledere fra al-Qaeda og radikale topledere og ideologer.
  Og at skaffe disse budskaber frem til et muslimsk publikum, som giver husly til potentielle rekrutter, er afgørende for den succes, som den radikale islamiske dagsorden skrider frem med. Samtidig frafiltrerer MSM strengt de få stemmer som prøver at focusere deres kritik på Islams grundlag, kritik som kunne tjene til at oplyse både muslimer og ikke-muslimer om Islam og til at skamme muslimerne væk fra Islam. Det samme gælder internettet. Det har spillet en enorm rolle for al-Qaedas og ligesindede radikale islamiske gruppers succes med at popularisere deres voldelige ærinde og rekruttere folk. Ihvorvel de, der fortæller sandheden, har haft en vis succes der hvor de kan sprede deres budskaber forholdsvis frit, så er der kun få sådanne websites, med en begrænset læserskare, overfor en syndflod af af pro-islamiske og militante websites. Og værst af alt, de websites, der fortæller sandheden forbydes/fordømmes i de fleste islamiske lande, og endda i vesten. For eksempel har de fleste uddannelsesinstitutioner i Australien fordømt alle sandheds-fortællende websites, nemlig blandt andre faithfreedom.org, thereligionofpeace.com, jihadwatch.org, islam-watch.org, islammonitor.org og kategoriseret dem som hade-sites, (“hate-sites”).
  Så det er klart nok hvorfor vi ikke gør nogen væsentlige fremskridt med vore anstrengelser for at udbrede sandheden. Hvordan det slag ender vil nok, tror jeg, blive bestemt af medierne. Vi må forstå at investering at hundreder af milliarder dollars årligt til at styrke vores efterretningstjenester, opstramning af sikkerheden og krig mod terror – de går til spilde. Nogle af disse foranstaltninger virker desuden direkte modsat deres hensigt, ved at fremhjælpe radikaliseringen i det muslimske sind over forskellige klagepunkter. Og det bevirker selvfølgelig tab af liv og ejendom på begge sider. I medierne kan vi undgå denne trussel med en lille brøkden af investeringen og med meget mindre tab af liv og ejendom. Slaget kan med lethed vindes. Muslimerne kan ignorere den støj, der kommer fra sandheds-sigerne, der ofte diskrediteres som et lille mindretal af muslim-hadende islamofober, i nogle få negligible og lidet kendte websites, men de kan ikke ignorere the Main Stream Media.
  Når sandheds-sigerne får lejlighed til at afsløre de fundamentale, hellige tekster i MSM og vise hvor grufuld og barbarisk en kult, Islam er, vil muslimer på alle niveau’er være tvunget til at forsvare deres tro ved at se grundigt på disse tekster. Ethvert forsøg på at forsvare Islam vil føre til at de lærer om det snavs og den umenneskelighed, som bor i Islams inderste.
  Vi har mere end nok af overbevisende beviser til at bekræfte at det såkaldt fredelige flertal af moderate/liberale muslimer vil begynde at forlade Islam en masse, skamfulde, frustrerede og vrede over hvad de troet på hele deres liv. Vestens problem ville være løst på et årti eller to, med Islams sammenbrud. Det kan jeg forsikre dig om!
  Herfra ville løsningen på det islamiske problem i resten af verden, de muslimske lande indbefattet, snart kunne begynde.
  Faktum er at islamisterne har enorme fordele fremfor sandheds-fortællerne i hvert af slagets aspekter. Sandheds-fortællerne udkæmper denne strid mod tårnhøje odds; deres modparter har årlige investeringer på milliarder af dollars mod nul på deres side; islamisterne har næsten hele slagmarken i medierne på deres side, og det er den afgørende slagmark i denne kamp.
  Jer erkender at der kun er en ringe chance for at dette overhovedet ændres. Dette slags fremtid forbliver enormt kraftigt vægtet til fordel for den islamiske side lige nu. Talibaniseringen af kloden forbliver en uundgåelig mulighed, medmindre omstændighederne ændres drastisk, måske skrækindjagende forfærdeligt.
  BW: Tak for at du har oplyst os, mr. Khan.

 3. Af lL. Poulsen

  -

  De binder os på mund og hånd.
  Racisiske overgreb mod dansker.
  Kolonisering af andres land er genuin racisme, ikke mindst når kolonisatorerne betragter det land, de tager, som Allahs gave, og den oprindelige befolkning som urene og vantro og mindre værdi.
  Kolonisatorer kræver respekt og underdanighed.
  Men hvad nu, hvis befolkningen hverken vil give respekt eller underdanig?
  Og hvad og man slet ikke ønskerat give sit land væk til fremmed? Er den, som forsvarer sit land, racist, eller er det den, som koloniserer det?
  Islams kvælertag.

 4. Af Steffen Nielsen

  -

  Jeg forstår godt, at kopterne ikke er så glade, hvis de igen skal til at betale jizya.

  http://www.outlookindia.com/article.aspx?240378

 5. Af J petersen

  -

  Allan Hansen, du skal bare tage den hjælp, du kan få – “kommune betaler”.
  Når det er sagt, hvorfor er der ikke en eneste af jer rødgardister, der forholder sig til oplægget – kan i ikke eller vil i ikke! Sandheden er grum! Men lad dog bare andre voldtage landet!

 6. Af J petersen

  -

  IL. Poulsen – hvad laver du her? Fatter du oplægget eller er du blank a la din statsminister?

 7. Af Axel Eriksen

  -

  God blog!

  Når Peter Kocsis “er på” – kan man kun vride sig af grin!

  Da han åbenbart er så god til at diagnosticere andre menneskers psykiske tilstand – burde han måske også -med sin enestående viden – prøve at lave en diagnose på sig selv!

  Det kunne i sandhed være sjovt – eller sørgeligt!

 8. Af Jannik Thorsen

  -

  @Peter kocsis

  “Hvor læser du den prognose?på hodjas blog?
  Ifølge Danmarks Stastistik vil der omkring 2050 vil ikke etniske danskere kun udgøre ca 15% af befolknigen.
  Hordan dette kan forvandler sig til et tal over 50% i løbet af de næste halvtreds år har jeg svært ved at forstå.”

  Nej du, jeg læser bare info fra DKs statistik med et meget kritisk øje. I opgørelserne opererer man med kategorierne “indvandrer” og “efterkommer”. Dvs. med 3. generation forsvinder de ikke-etniske danskere ud af indvandrer/efterkommer katagorierne, og andelen af danskere bliver inflateret.

  Dette er selvfølgelig en komplet meningsløs måde at opgøre etnicitet på, og stærkt manipulerende.
  Det ville selvfølgelig ikke betyde så forfærdeligt meget hvis det kun drejede sig om vestlige indvandrere, altså personer af europæisk afstamning.

  Men denne gruppe kommer til at udgøre en faldende andel af indvandrerne de næste 40 år.

  Min påstand er heller ikke at etniske danskere vil miste majoriteten inden 2050 nok snarere omkring udløbet af det 21. århundrede. For Sveriges vedkommende formoder jeg det vil gå endnu hurtigere, men sandfærdig og ikke-politisk manipuleret data er heller ikke tilgængelig her.

  Da DK i øjeblikket huser ca, 10% indvandrere + efterkommere, og 3. generation af den nylige indvandring fra 1970erne og frem stadig er ret lille, må man formode at tallet er nogenlunde sandfærdigt, omend let undervurderet.

  Men forventer du virkeligt at man skal tage det alvorligt når DKs statistik påstår at indvandrere kun vil stige med ca. 50% på knap 40 år, når antallet er steget mellem 500 og 1000% de seneste 40 år? Når man samtidig betænker at vi de seneste 10 år har haft rekord indvandring, så er der helt klart noget som ikke hænger sammen.

  For 6 år siden udarbejdede lektor i demografi Hans Oluf Hansen en fremskrivning af befolkningssammensætningen i DK. Han bekræfter hermed min påstand, og gør DKs statistiks befolknings fremskrivning til skamme. Det er løgn og manipulation det hele.
  Berlingske har sågar skrevet en artikel om emnet tilbage i 2005;

  “http://www.b.dk/viden/danskere-bliver-en-minoritet-i-danmark”

  Her er overskriften ikke til at tage fejl af; “”Danskere” bliver en minoritet i Danmark”.

  Passende kunne de have skrevet “etniske danskere”, dette ville have været mere retvisende.

  I samme artikel kommenterer den landsforræderiske professor i international politik Georg Sørensen, at han glæder sig til den dag at en araber er borgmester i København. Han påstår at det så viser at demokratiet “virker”!

  Ikke et ord om hvad konsekvenserne vil være for de indfødte danskere, eller hvorfor det skulle være i deres interesse at blive regeret af en person af fremmed herkomst.

  Det er så langt ude vi er kommet i dagens Danmark at intelligentsian fejrer det danske folks marginalisering og gradvise udskiftning.
  Føj for satan!

 9. Af lL. Poulsen

  -

  VANTRO LUDERE.
  Australien, Sverige, Danmark og andre vestlige lande forfindes en klar racebaseret kriminalitet,som ignoreres af politiet: muslimske mænd, som voldtager vestlige kvinder af racemæssige/religiøse årsager. Vi ved det, fordi voldtægtsmændene åbent forklare deres motiver.
  Da et større antal australske teenagepiger i times blev underkastet seksuelle nedværdigelser i forbindelse med en hel serie af gruppevoldtægter i Sydney fra 1998, forklarede voldtægsmændene, at grunden til voldtægten var af enisk-religiøse årsager. Ofrene fik at vide, at de var ludere og australske svin.Det samme har vi hørt i forbindelse med flere retssager i Danmark, hvor voldtægtsmænedene

 10. Af Tommy Hansen

  -

  Tallene siger udelukkende noget om, hvem der kommer for retten for lovovertrædelser. Det betyder ikke, at bestemte befolkningsgrupper som sådan er signifikant mere kriminelle, selvom Danmarks Statistik flere steder i teksten siger, at det er tilfældet.

  Det er en forkert konklusion og en alvorlig fejl i lyset af den rolle, statistikken spiller i debatten.

 11. Af peter kocsis

  -

  Jannik Hansen

  “Er du nu også blevet læge siden du kan tilskrive mig en psykiatrisk diagnose?”

  Næ, jeg er ikke nogen læge, men eftersom du jo siger fuldstændigt det samme som Breivik ,må dine udtalelser jo naturlig nok være symptomer på samme sygdom.

  ” I samme artikel kommenterer den landsforræderiske professor i international politik Georg Sørensen, at han glæder sig til den dag at en araber er borgmester i København. Han påstår at det så viser at demokratiet “virker”!”

  du påstår her, at Georg Sørensen er landsforrædisk, dvs har må have begået landsforræderiske handlinger.
  Må jeg gør opmærksom på, at landsforræderi er en ganske alvorlig forbrydelse,som straffes med mange års fængsel.
  Eftersom du jo må have en sikker viden om, at Georg Sørensen har begået disse handlinger, vil jeg opfordre dig omgående at melde ham til politiet.
  Hvis du ikke gør det, må jeg gøre dig opmærksom på, at tilbageholdelse af viden om landsforræderi også er strafbart , og du vil således blive anset for medskyldig i selvsamme landsforræderi, du anklager
  Georg Sørensen for.

  ” I opgørelserne opererer man med kategorierne “indvandrer” og “efterkommer”. Dvs. med 3. generation forsvinder de ikke-etniske danskere ud af indvandrer/efterkommer katagorierne, og andelen af danskere bliver inflateret.

  Dette er selvfølgelig en komplet meningsløs måde at opgøre etnicitet på, og stærkt manipulerende.”

  Hvormange slægtled skal man så gå tilbage for at etniciteten ikke længere udgør noget problem?Skal alle nu udarbejde en “etnisk ren arier (hovsa) danskerattest”og kun dem, der kan føre deres stamtavle tilbage til Harald Hårfager ,blive accepteret i statistikken som etniske danskere?

  “Ikke et ord om hvad konsekvenserne vil være for de indfødte danskere, eller hvorfor det skulle være i deres interesse at blive regeret af en person af fremmed herkomst.”

  Nu er danskene i 500 år blevet regeret af Oldenborgerne, som, som bekendt, ikke er danskere, men tyskere,og tiljubler netop i disse dage den tyske dronnig Margrete som aldrig før,så danskerne har intet imod at blive regeret af udlændinge, men jeg kan regne ud, at du selvfølgelig må være imod den etnisk fremmede dronning samt al hendes etnisk stærkt opblandede slægtninge?

  “Her er overskriften ikke til at tage fejl af; “”Danskere” bliver en minoritet i Danmark”.”

  jeg citerer fra den avisartikel du henviser til:

  “Problemet – hvis det altså er et problem – er, at den gennemsnitlige fødedygtige danske statsborger får for få børn til at skabe vækst i sin egen befolkningsgruppe. Hun får bare 1,75 børn i gennemsnit, men skal helt op på mellem 2,05 og 2,1 børn for at sikre, at hendes egen »population« vokser.

  I modsætning hertil står de udenlandske statsborgere i samfundet, der – om man så må sige – kompenserer for deres nuværende minoritetsstatus ved at få nogle flere børn.”

  Hele påstanden bygger på den antagelse , at indvandrerne vil vedblive at få flere børne end danskerne.
  Imidlertid viser enhver undersøgelse, at indvandrernes børneproduktion i Danmark er stærkt faldende, et faktum lektor i demografi Hans Oluf Hansen er totalt uvidende om, hvilket gør, at artikel er uden nogensomhelst form for lødighed.

  “en araber er borgmester i København.”

  Jeg kan ikke se nogetsomhelst problem i at en borgmester er araber, kineser eller hottentot, blot han gør sit arbejde ordentligt til gavn for byens befolkning.

  “jeg er desuden tilhænger af protektionisme.”

  Samtidigt er du tilhænger af, at vi melder os ud af EU, så vi kan blive rigtigt autonome.

  Så hvad tror du der sker i samme øjeblik, at vi indfører protektionisme mod varer fra f eks EU og Usa, og disse så svarer igen ved at indføre protektionisme imod danske varer? Hvad vil først bukke under økonomisk, Danmark eller EU og USA?

  Steffen Nielsen

  Fra den side du selv henviser til:

  “Since Muslims paid zakat or alms for the poor to the state, which was spent on welfare, non-Muslims had to contribute their share through jazia”

  Men du mener altså ikke at kopterne, ( der forøvrigt hører til de rigeste i Ægypten) skal betale skat?

  J petersen,

  “Blande muslimer ind i denne debat – det er squ basalt, hvad det handler om. Der er en kæmpe overrepræsentation af muslimer blandt de ikke-vestlige indvandrere….”

  Hvor ved du det fra? Det er så vidt mig bekendt ingen undersøgelse lavet om ,hvilken religion de forskellige indvandrerne ser sig selv tilhøre. Men hvis du kender en undersøgelse, bedes du dokumentere det.

 12. Af peter kocsis

  -

  lL. Poulsen

  “De binder os på mund og hånd.”

  slår du tasterne an med tæerne?

 13. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Hvorfor kaldes kopternes “skat” jizya, mens muslimernes kaldes zakat, når nu det skulle være det samme?

  Du skriver:”Men du mener altså ikke at kopterne, ( der forøvrigt hører til de rigeste i Ægypten) skal betale skat?”

  Jo, du har ret. Kopterne lever et yderst priviligeret liv: http://www.youtube.com/watch?v=Uf033rhn5kE

 14. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  De forkælede koptere: http://www.youtube.com/watch?v=Dl0vtHijTbI

 15. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Du er ren formalist, når du snakker om, at man er “dansker” efter 3. generation. Men gifter man sig ikke på tværs af kulturerne uden konverteringstvang, så kan vi ende i en situation med muslimsk flertal og sharialov. Så kan du komme med al din formalisme, men så er Danmark transformeret til noget andet.

 16. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen,

  “Hvorfor kaldes kopternes “skat” jizya, mens muslimernes kaldes zakat, når nu det skulle være det samme?”

  Zakat betyder ” almisse” fordi muslimernes skat oprindelig var frivillig bidrag til velgørenhed, som siden blev sat i system som obligatorisk skat. Jyzia betyder ” del” fordi det var en rigtig skat fra starten, betalt af kristne og jøder mod at blive fritaget for militærtjeneste, retten at beholde deres egen tro, at nyde en vis autonomi,at blive fritaget for at betale zakat, og at blive beskyttede i tilfælde af agression udefra.

  ” Kopterne lever et yderst priviligeret liv:”

  men det har de faktisk ikke gjort hele tiden:

  “Kopterne hadde harde tider under styret til de østromerske herskerne. Melkite-patriarkene, som ble utpekt av keiserne som både åndelige og politiske guvernører, massakrerte befolkningen ettersom de ble sett på som kjettere. Mange egyptere ble torturert og endte i martyrdom framfor å akseptere beslutningen fra Kalkedon.” Wiki.

  Så det var faktisk araberne , der med deres invasion i Ægypten reddede kopterne fra at blive udryddede af deres egne kristne brødre, og derfor er der millioner af koptere i Ægypten den dag i dag, 1300 år efter deres truende udryddelse, fordi Islam er en langt mere tolerant religion end kristendommen.

 17. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  “Du er ren formalist, når du snakker om, at man er “dansker” efter 3. generation. Men gifter man sig ikke på tværs af kulturerne uden konverteringstvang, så kan vi ende i en situation med muslimsk flertal og sharialov. Så kan du komme med al din formalisme, men så er Danmark transformeret til noget andet.”

  Jeg har 2 nære kvindlige kristne slægtninge, den ene er gift med en muslim, her er børnene alle døbt kristne, den anden med en jøde, her er børnene tvangsdøbte som jøder.
  Den kendte maler Tal R , som er jødisk, er gift med en muslisk kvinde, dog uden at tvinge hende til at konvertere til jødedommen.

 18. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Har du været inde på det link? http://www.youtube.com/watch?v=Dl0vtHijTbI

  “1300 år efter deres truende udryddelse, fordi Islam er en langt mere tolerant religion end kristendommen.”

  Det er det vi ser i den muslimske verden i dag.

  For øvrigt, har du set videoerne om de kristne i slumområdet? Og tvangskonverteringerne?

  “Jeg har 2 nære kvindlige kristne slægtninge, den ene er gift med en muslim, her er børnene alle døbt kristne, den anden med en jøde, her er børnene tvangsdøbte som jøder.
  Den kendte maler Tal R , som er jødisk, er gift med en muslisk kvinde, dog uden at tvinge hende til at konvertere til jødedommen.”

  Jeg må betragte dine eksempler som enkeltstående tilfælde, hvor tendensen, du antyder, modbevises af denne undersøgelse: http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/16209/indv.pdf

 19. Af Steffen Nielsen

  -

  Har du været inde på det link? http://www.youtube.com/watch?v=Dl0vtHijTbI

  “1300 år efter deres truende udryddelse, fordi Islam er en langt mere tolerant religion end kristendommen.”

  Det er det vi ser i den muslimske verden i dag.

  For øvrigt, har du set videoerne om de kristne i slumområdet? Og tvangskonverteringerne?

  “Jeg har 2 nære kvindlige kristne slægtninge, den ene er gift med en muslim, her er børnene alle døbt kristne, den anden med en jøde, her er børnene tvangsdøbte som jøder.
  Den kendte maler Tal R , som er jødisk, er gift med en muslisk kvinde, dog uden at tvinge hende til at konvertere til jødedommen.”

  Jeg må betragte dine eksempler som enkeltstående tilfælde, hvor tendensen, du antyder, modbevises af denne undersøgelse:

 20. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Ovenstående stilet til dig

  Her et link om bl.a. ægteskabsmønstre blandt indvandrere: http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/16209/indv.pdf

 21. Af Jannik Thorsen

  -

  @Peter Kocsis

  Det er vist tydeligt at du har skrevet det meste af dette indlæg med hovedet under armen. Jeg hedder ikke Hansen men Thorsen til efternavn.

  “Næ, jeg er ikke nogen læge, men eftersom du jo siger fuldstændigt det samme som Breivik ,må dine udtalelser jo naturlig nok være symptomer på samme sygdom.”

  Jamen hvor er det dog bare infamt at du vælger at sidestille mig med en terrorist. Kan man overhovedet synke lavere end dit niveau? Har jeg nu også blod på hænderne?

  “du påstår her, at Georg Sørensen er landsforrædisk, dvs har må have begået landsforræderiske handlinger.
  Må jeg gør opmærksom på, at landsforræderi er en ganske alvorlig forbrydelse,som straffes med mange års fængsel……”

  Spar mig for dit vrøvl. Hans udtalelser er decideret danskfjendtlige, og i min optik tangerer det landsforræderi. Det er et rent normativt udsagn, og ikke meningen at det skulle forstås i en snæver juridisk forstand. Det ved du selvfølgelig da godt, der er ikke nogen grund til at spille dummere end du er.

  “Hvormange slægtled skal man så gå tilbage for at etniciteten ikke længere udgør noget problem?Skal alle nu udarbejde en “etnisk ren arier (hovsa) danskerattest”og kun dem, der kan føre deres stamtavle tilbage til Harald Hårfager ,blive accepteret i statistikken som etniske danskere?”

  Man bliver altså ikke nødvendigvis etnisk dansker blot fordi ens arabiske eller afrikanske forfædre har boet i landet. Ligesom mine efterkommere heller ikke bliver tibetanere eller kurdere blot fordi at jeg har valgt at bosætte mig i landet. Af samme grund mener jeg det giver langt mere mening at opdele mennesker i race kategorier som man gør i USA og UK. Her er betegnelserne “white”, “black”, “asian” og “mixed” langt mere meningsfulde. Her er ingen falsk varebetegnelse.

  Israelerne kræver faktisk at ansøgere til statsborgerskab medbringer stamtavler, så det er muligt at spore deres jødiske rødder langt tilbage i historien. Eftersom “jødiskhed” er en genealogisk sag. Det samme gør mange “native americans” i USA. Her er ingen fine fornemmelser, da etnicitet i følge dem er baseret på blodets bånd.
  Er de nu også “nazister”?

  “Nu er danskene i 500 år blevet regeret af Oldenborgerne, som, som bekendt, ikke er danskere, men tyskere,og tiljubler netop i disse dage den tyske dronnig Margrete som aldrig før,så danskerne har intet imod at blive regeret af udlændinge, men jeg kan regne ud, at du selvfølgelig må være imod den etnisk fremmede dronning samt al hendes etnisk stærkt opblandede slægtninge?”

  Nej da. Eftersom hun primært varetager danskernes interesser, og har samme kultur. Desuden er den kongelige familie af europæisk afstamning, hvilket giver mulighed for fysisk identifikation. Hvis den royale familie blev udskiftet med en flok sheikher fra mellemøsten ville der nok lyde et ramaskrig af dimensioner. Her ville identifikationen selvfølgelig ikke være mulig for den almindelige dansker, og derfor komplet uønsket.

  Hvad gør indsættelse af en araber i et politisk embede særligt uønsket, er selvfølgelig at han vil varetage sin egen etniske gruppes interesse først og fremmest. Det gør det heller ikke bedre at han højst sandsynligt er muslim. Så nej, jeg tror ikke at danskerne ønsker parlamentet overendt af arabere.

  “Hele påstanden bygger på den antagelse , at indvandrerne vil vedblive at få flere børne end danskerne.”

  Alt tyder på at ikke-vestlige indvandrere har højere fertilitet end danskerne, også i 2. generation, om end den er lavere. Der er da også en del at tage af, eftersom fx. palæstinensere og somaliere har en fertilitet på over 4. Forskellen mellem 1,8 og 4, eller 3 for den sags skyld, er gigantisk når du fremskriver over mange generationer.

  “Imidlertid viser enhver undersøgelse, at indvandrernes børneproduktion i Danmark er stærkt faldende, et faktum lektor i demografi Hans Oluf Hansen er totalt uvidende om, hvilket gør, at artikel er uden nogensomhelst form for lødighed.”

  Jeg tror at den kære lektor ved en del mere om demografi end du gør. Jeg har desuden haft ham som underviser, og kan berolige dig med at han kan sit stof særdeles godt.

  Selv om fertiliteten falder, så vil den ved blivende tilstrømning af fremmede i mange år frem garantere at danskerne bliver en minoritet. Kursen er den samme, blot er hastigheden sænket.
  Med lidt logisk sans vil selv en almindeligt begavet person indse at dette er indlysende.

  “Jeg kan ikke se nogetsomhelst problem i at en borgmester er araber, kineser eller hottentot, blot han gør sit arbejde ordentligt til gavn for byens befolkning.”

  Ja det kan jeg så. Jeg ønsker at blive regeret af danskere, personer fra min egen etniske gruppe. Hverken af arabere eller hottentoter.
  Som nævnt, så foretrækker jeg at jeg bare til en hvis grad kan identificere mig med politikeren. Det øger tilliden. Og desuden ønsker jeg ikke at den fremmede agerer som lobbyist for sin egen etniske gruppe.

  “Samtidigt er du tilhænger af, at vi melder os ud af EU, så vi kan blive rigtigt autonome.
  Så hvad tror du der sker i samme øjeblik, at vi indfører protektionisme mod varer fra f eks EU og Usa, og disse så svarer igen ved at indføre protektionisme imod danske varer? Hvad vil først bukke under økonomisk, Danmark eller EU og USA?”

  Nu praktiserer EU i forvejen en form for protektionisme i forhold til lande uden for EU. EU er mig bekendt ikke bukket under af den grund. EU gør det selvfølgelig for at beskytte egne industrier. Og det mener jeg da også DK kan gøre.
  At opretholde noget der minder om EF er da også ganske fornuftigt.

  EU som overstatlig institution er ikke ønskelig. Men det er en helt anden diskussion.

  “Hvor ved du det fra? Det er så vidt mig bekendt ingen undersøgelse lavet om ,hvilken religion de forskellige indvandrerne ser sig selv tilhøre. Men hvis du kender en undersøgelse, bedes du dokumentere det.”

  Nej det er korrekt. Men man har en ret god ide om den nominelle fordeling af de respektive religioner fra deres oprindelseslande. 99% af Tyrkiets indbyggere er fx. muslimer. Med mindre man har grund til at tro at indvandrer populationen adskiller sig nævneværdigt fra oprindelseslandets population, så er den samme fordeling en udmærket første approksimation.

  Så det er da nærmere dig som skal fremvise en god forklaring på hvorfor vi fx. ikke kan antage at tyrkiske indvandrere er muslimer?

 22. Af Steffen Nielsen

  -

  Jannick Thorsen

  “Hvor ved du det fra? Det er så vidt mig bekendt ingen undersøgelse lavet om ,hvilken religion de forskellige indvandrerne ser sig selv tilhøre. Men hvis du kender en undersøgelse, bedes du dokumentere det.”

  Kocsis er utrolig. Jeg går ud fra, at kvinder som går med niqap og mænd, der går med pludderbukser og bærer religiøs hovedbeklædning, højst sandsynligt er muslimer. Men hertil vil Kocsis sikkert indvende, at det kan vi ikke vide noget om, og at vi skal dokumentere i form af henvisning til undersøgelse.

 23. Af Axel Eriksen

  -

  Læg mærke til, at når P. Kocsis fremhæver Islams fortræffeligheder, skal han 1.300 år tilbage for at finde “brugbare” argumenter. Der var naturligvis også en udbredt statistik dengang – og de undersøgelser han altid beder andre om at dokumentere – har han naturligvis fuldt rede på m.h.t. egne postulater!

 24. Af J petersen

  -

  Kocsis
  Ja, der er en stor andel af islamister blandt de ikke-vestlige kriminelle indvandrere. Der er gennem senere år lavet undersøgelser af flere, bl.a. Danmarks Statistik, som påviser det. Læs strafna1.
  Mig bekendt er denne statistik ført årligt siden 2004-2005.
  J Petersen

 25. Af lL. Poulsen

  -

  J.Petersen.
  Hvad laver du her? Fatter du hvad der sker i
  Danmark.
  Du er fræk som en slagterhund.
  Er du muslim?

 26. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  ““Jeg har 2 nære kvindlige kristne slægtninge, den ene er gift med en muslim, her er børnene alle døbt kristne, den anden med en jøde, her er børnene tvangsdøbte som jøder.
  Den kendte maler Tal R , som er jødisk, er gift med en muslimsk kvinde, dog uden at tvinge hende til at konvertere til jødedommen.”

  Jeg må betragte dine eksempler som enkeltstående tilfælde, hvor tendensen, du antyder, modbevises af denne undersøgelse:”

  Hvis du googler følgende ord: plovsing dst indvandrere december 2011

  finder du rapporten, som modbevider det, du antyder: at muslimer stort omfang gifter sig med danskere/ ikke muslimer, uden at disse må konvertere.

  Rapporten siger, at muslimske indvandrere og efterkommere i ringe omfang gifter sig med danskere.

  Hertil vil min påstand være at: de danske ægtefæller endda må konvertere til islam i adskillige tilfælde, måske endda de fleste tilfælde.

 27. Af Allan Hansen

  -

  Fremmed mænd fra ikke-vestlige lande havde i årene 2000, 2002, 2004 et index for straffelovsovertrædelse på henholdvis 123, 125, og 136, mendes danske mænd havde et tilsvarende index på henholdsvis 95, 96 og 93.
  Fremmedekriminalitet er altså stigende, og da den samtidig er størst blandt efterkommer, så tegner det et meget dystert billede af fremtidsudsigterne for kriminaliteten i Danmark.

  Oplysningene stammer fra Storm over Europa Islam – fred eller trussel? Redigeret af lektor, can.mag,, forfatter Lone Nørgaard og Tabita Wulff. 2006. Fremmed-kriminalitet i Danmark skrevet af can.mag og forfatter Carsetn Ringsmose

 28. Af Steffen Nielsen

  -

  J. Petersen

  Der er hverken hoved eller hale på noget af det, du skriver. Du må forklare dig bedre.

 29. Af Allan Hansen

  -

  Indvandrere og efterkommere begår oftere kriminalitet i Danmark end for syv år siden. Mænd fra Libanon, heraf mange statsløse palæstinensere, begår hyppigst kriminalitet, viser rapport

  Andengenerationsindvandrere med forældre født i Libanon, Eksjugoslavien, Pakistan, Marokko og Tyrkiet begår hyppigst kriminalitet i Danmark og oftere end tidligere. Derimod skal man lede næsten dobbelt så længe efter lovovertrædelser hos personer med dansk baggrund.

  Det fremgår af en statistisk årsopgørelse om indvandrere og efterkommere i Danmark, hvori Danmarks Statistik for første gang nogensinde inddrager nydanskeres nationale baggrund. Danmarks 6,9 procent indvandrere og heraf 2,2 procent efterkommere opfører sig vidt forskelligt hvad angår både ægteskab, arbejde, uddannelse og kriminalitet. Af statistikkerne fremgår, at indvandrere fra især mellemøstlige lande er lavere uddannet og mindre beskæftiget end indvandrere fra eksempelvis Kina, Vietnam og Thailand.

  På kriminalitetsområdet slår nationale forskelle markant igennem. Mænd med oprindelse i Libanon er dobbelt så tilbøjelige til at begå kriminalitet som gennemsnittet af mænd i Danmark. Det viser et kriminalitetsindeks, hvori der korrigeres for alderssammensætningen og sociale forhold. Mænd med oprindelse i Pakistan, Marokko, Tyrkiet og Eksjugoslavien har lignende høje tal. Mænd med dansk baggrund ligger lige under gennemsnittet, mens mænd fra USA og Kina er helt nede på at begå en halv gang så megen kriminalitet som gennemsnittet.

  Annonce
  Overtrædelser af færdselsloven er den klart mest almindelige form for kriminalitet for alle. Volds- og ejendomsforbrydelser er mere udbredt blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere – og især blandt personer med flygtningebaggrund – end blandt personer med dansk oprindelse. Samlet set er kriminalitetshyppigheden steget med cirka 20 procent blandt mandlige indvandrere og efterkommere fra 2000 til 2007, viser opgørelsen også. I samme periode har den været konstant for danske mænd.

  De danske fængsler har de seneste årtier oplevet, at indvandrere og efterkommere fylder stadig flere af cellerne. Det har fået Kriminalforsorgen til at ansætte et stigende antal imamer, så muslimer kan få religiøs vejledning i lighed med kristne.

  Fra Københavns Fængsler fortæller vicefængselsinspektør Morten Gudmand-Høyer, at 49 procent af de indsatte i dag har udenlandsk statsborgerskab, og at der derudover er en vis andel danske statsborgere med udenlandsk oprindelse.

  – Den multietniske, kulturelle og religiøse sammensætning giver os nogle udfordringer, som vi professionelt klarer, siger han og fortsætter:

  – Eksempelvis har vi ansat en imam, vi tilbyder mad uden svinekød, og vores socialrådgivere giver en god vejledning i sociale forhold, som der er et større behov for blandt de etniske minoriteter.

  Ligesom politiet har Kriminalforsorgen ikke kunnet tiltrække så mange ansatte med udenlandsk baggrund, som der er i det øvrige samfund. Morten Gudmand-Høyer håber, at det lykkes.

  – Vi har stor glæde af vores ansatte med anden etnisk baggrund. Både til at forstå kulturforskelle og enkelte gange også til at få afklaret sproglige misforståelser, siger han.

  hall@kristeligt-dagblad.dk

 30. Af J petersen

  -

  IL Poulsen
  Nej, jeg er ikke muslim. Jeg har det fint som kristen dansker.

 31. Af Søren Hansen

  -

  Menneskerettigheder dikterer ikke nationalt selvmord.

 32. Af Robert Pedersen

  -

  Det høje og accelererende kriminalitetsindeks for “visse” anderledes “unge” er årsagen til regeringens ønske om at lempe for restriktioner i indvandringen.

  Om få år bliver der nemlig skrigende mangel på arbejdskraft indenfor fængselsvæsenet og kriminalforsorgen. Denne arbejdskraft tages hyppigt fra andre fag. De herved fremkomne ledige jobs kan fyldes op med globale personer fra det globaliserede mellemøsten. Det fremmer også den planlagte proces med at udskifte det danske folk med folk fra politikernes anderledes yndlingskultur. Multi-kulti vil derfor kun være en overgangsfase før det af politikernes valgte kalifat kan erklæres som Danmarks nye statsordning.

 33. Af Jesper Hansen

  -

  @ Robert Pedersen

  ENIG!!

  Nu skal der turbo på importen af flere funktionelle analfabeter fra Mellemøsten så vi kan få ansat nogle flere inklusionsmedarbejdere og integrationskonsulenter.

  Hvad fanden skal vi også med VELFÆRD når vi kan få “KULTURBERIGELSE” for pengene??

 34. Af Erland Leth Pedersen

  -

  Jeg fatter simpelthen ikke, at vore folkevalgte ikke kan se, hvad der ligger udi fremtiden af mega store problemer for Danmark og vel også hele Europa.

  Tendensen er beskrevet overalt i Europa med masseindvandring, stærkt stigende islamisme,omfatttende kriminalitet og aller værst parallelsamfund der i stigende grad er årsag til det forbandede udtryk ” dem og os”, der kun kan føre til konfrontationer med død og ødelæggelse til følge.

  Alene ved at læse Danmarks statestik får jeg i den grad kuldegysninger og ser mine børnbørn i et land der med meget stor sandsynlig må droppe demokratiet til fordel for en guddommelig lov og ret, der ikke er til diskussion for det er jo gud der har talt.

  En vis A.H. kom også til magten ved et demokratisk valg, hvorefter ” piben fik en anden lyd” Resten er modbydelig historie med” endelige løsninger” krig o.s.v.

 35. Af Steffen Nielsen

  -

  Kasper Støvring

  Jeg vil opfordre dig til at læse Sam Solomons bog “Al Hijra Modern Days Trojan Horse”. Den bør oversættes og læses af mange. Man må kunne bruge dens oplysninger som oplæg til en blog eller kronik.

 36. Af J petersen

  -

  Steffen Nielsen
  Hoved eller hale! Jeg kan ikke forklare statistik, fordi der er en uforholdsmæssig stor del af kriminalitet blandt ikke-vestlige islamske indvandrere. Men statistik lyver eller hvorledes?

 37. Af peter kocsis

  -

  Allan Larsen

  “På en “god” dag blev 50.000 hinduer, mænd og store drenge halshugget.
  Derefter blev deres kvinder og børn voltaget og solgt som slaver”

  Sætter vi Muslimske herredømme over Indien fra perioden 1000 til 1700, går vi ud fra at der var ligeså mange kvinder som mænd og man har 3 børn i snit,når vi frem til følgende tal ifølge Allan Nielsen:

  myrdede hinduer: 1,2600 millarder
  voldtagne hinduer 1,2600 milliarder
  hindu slaver: 3,780 milliarder

  Ja, muslimerne er sandelig grussomme!

  Steffen Nielsen

  “Rapporten siger, at muslimske indvandrere og efterkommere i ringe omfang gifter sig med danskere.”

  Næ. Den siger, at danskerne i ringe omfang gifter sig med muslimske indvandrere og efterkommere.

  “Kocsis er utrolig. Jeg går ud fra, at kvinder som går med niqap og mænd, der går med pludderbukser og bærer religiøs hovedbeklædning, højst sandsynligt er muslimer. Men hertil vil Kocsis sikkert indvende, at det kan vi ikke vide noget om, og at vi skal dokumentere i form af henvisning til undersøgelse.”

  Jeg indrømmer at disse højst sandsynligt er muslimer, medmindre de er på vej til en karneval,men efter dine kriterier har vi så højst 25 muslimer i Danmark.

  “mænd der går med pludderbukser ”

  Faktisk gik min dansklærer i gymnasiet med pludderbukser hvilket gav ham øgenavnet ” Pludder.”

  Jannik Thorsen
  “Jamen hvor er det dog bare infamt at du vælger at sidestille mig med en terrorist. Kan man overhovedet synke lavere end dit niveau? ”

  Der er ikke mig, der siddestiller dig med en terorist, det gør du selv, ved at dele galningens paranoide vrangforestillinger og racistiske grundholdninger.

  “Har jeg nu også blod på hænderne?”

  De serbiske akademimedlemmer der leverede de sygelige ideologi bag den storserbiske racistiske
  nationalchauvinistiske ideologi mener heller at ikke, de er skyld i serbernes massemord på bosniakker ,kroatere og kosovarer. Denne ideologi ligner til forveksling din og Breiviks.

  “Israelerne kræver faktisk at ansøgere til statsborgerskab medbringer stamtavler, så det er muligt at spore deres jødiske rødder langt tilbage i historien. Eftersom “jødiskhed” er en genealogisk sag.)(…) er de nu også “nazister”? ”

  Nej selvfølgelig ikke. Men alligevel må jeg gå ud fra, at du selvfølgelig har fuld forståelse for tyskernes indførsel af arierattester i 1933, som skulle bevise, at ens slægt i mindst 4 generationer tilbage ikke havde jødisk blod i årene?

  “Jeg ønsker at blive regeret af danskere, personer fra min egen etniske gruppe. Hverken af arabere eller hottentoter.
  Som nævnt, så foretrækker jeg at jeg bare til en hvis grad kan identificere mig med politikeren. Det øger tilliden. Og desuden ønsker jeg ikke at den fremmede agerer som lobbyist for sin egen etniske gruppe. ”

  Men så går jeg ud fra, at du selvfølgelig har udpræget forståelse for, at tyskerne i 1933
  ønskede at blive regeret af tyskere, personer deres egen etniske gruppe. Hverken af arabere eller hottentoter, jøder, eller sigøjnere,og at de foretrak at kúnne identificere sig med politikerne og have tilid til dem, og at de desuden ikke ønskede at at de fremmede agerede som lobbyister for deres egen etniske gruppe, hvorfor de indførte en lovgivning der skulle forhindre dette uønskede?

  “Jeg tror at den kære lektor ved en del mere om demografi end du gør. Jeg har desuden haft ham som underviser, og kan berolige dig med at han kan sit stof særdeles godt.”

  Aha ,men så er det bare dig der ikke hører ordentligt efter i timerne. Din kære lærer siger nemlig selv, at:

  “Indvandrerkvinder i Danmark får stadig færre børn, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Sidste år fik hver indvandrerkvinde i gennemsnit 2,28 barn – for seks år siden var tallet 2,66 barn per kvinde. Kvinder af dansk oprindelse, som det hedder hos Danmarks Statistik, får i gennemsnit 1,75 barn.

  Ifølge Hans Oluf Hansen, lektor i demografi ved København Universitet, er det faldende fødselstal udtryk for gradvis integration.

  »Det afgørende er, hvor længe kvinderne er her i landet. I løbet af en årrække får de andre præferencer, de kommer på arbejdsmarkedet og bliver i højere grad selvstændige økonomisk. Og så får de færre børn«, siger han.

  Den officielle statistik skelner ikke mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere, men ifølge afdelingsleder Dorthe Larsen, Danmarks Statistik, får ikke-vestlige indvandrere i dag 2,4 barn per kvinde, hvilket i løbet af en snes år vil falde til 2,1 barn. Det er lige nok til at reproducere indvandrerne, mens den samlede befolkning vil skrumpe, fordi danske kvinder får for få børn.

  »Det vil betyde en faldende vækst, og at befolkningen bliver stadig ældre, hvilket indvandringen under den tidligere regering kunne have kompenseret for. Nu bliver vi enten nødt til at få de danske kvinder til at føde flere børn eller forsøge at få indvandrere hertil«, siger Hans Oluf Hansen. ”

  Ergo tilslutter din lærer sig entydigt for indvandring, hvad du åbenbart ikke har opfattet.

  “Nej det er korrekt. Men man har en ret god ide om den nominelle fordeling af de respektive religioner fra deres oprindelseslande. 99% af Tyrkiets indbyggere er fx. muslimer.”

  Om ,man er muslim eler ej ( dette gælder for ethvert religion) afgøres udelukkende af, om man ser sig selvsom værende en muslim.En persom fra Tyrkiet, der ikke ser sig selv som en muslim er selvfølgelig heller ikke en muslim. Og du har ikke en gnist af viden om , hvormange tyrkiske eller nogensomhelst andre indvandrere ser sig selv som tilhørende en eller den religion.

  “Kocsis
  Ja, der er en stor andel af islamister blandt de ikke-vestlige kriminelle indvandrere. Der er gennem senere år lavet undersøgelser af flere, bl.a. Danmarks Statistik, som påviser det. Læs strafna1.
  Mig bekendt er denne statistik ført årligt siden 2004-2005.
  J Petersen
  Skrevet af J petersen,”

  Du bedes dokumetere at der i DS står at en stor del agf de ikke vestlige kriminelle er” islamister”.

 38. Af lL. Poulsen

  -

  Forsætter.
  Deres brødre og familier er blevet ved med at
  forfølge og genere de danske ofre også efter
  voldtægterne med trusler og tilråb som luder og danske svin.
  Voldtægt er ikke blot en metode til at få sex, men en metode til og nedværdige den ikke muslimske-kvinde. At de er tale om ren racisme ses af, at hele 94% af alle voldtægtofre i Danmark er danske kvinder. Flertallet af de sidste 6% er forstødte eller fraskilte muslimske kvinder, som voldtages af muslimske mænd. Skilsmissen eller forstødelsen, som sker ved at manden blot udtaler tre gange, sinalerer, at hun er intet værd. Som uren kan hun optages i helvede.
  I den australske højesteret New South Wales udtalte i dec. 2oo5 en pakistansk voldtægtsmand under retssagen, at ofrene ikke havde nogen rettil at sige nej, fordi de ikke bar tørklæde. Samme år udtalte den religiøse libanesiske leder, Sheik Faiz Mohammed, i Sydney helt offentligt at ofrene for voldtægt alene kunne rette skylden mod sig selv. Kvinder, som ikke bære muslimsk tørklæde, inviterer enhver til voldtægt. I overensstemmelse med dette udtalte den muslimske leder, Sheik Yusaf al-Qaradawi, tilThe London Telegraph i 2004: “Kvinder, som ikke bære det rette tøj, skal kunne straffes, hvis de bliver voldtaget.” Han tilføjede: “For at kunne blive for en anklage skal den voldtagne kvinde kunne bevise, at hendes opførelse var god nok.
  P.S. Er fra bogen. de binder os på mund os hånd.

 39. Af Robert Pedersen

  -

  P. Kocsis bedes bekræfte, at de ca. 2 mill. armenske kristne selv hoppede op på de tyrkiske soldaters bajonetter, da de kom indenfor soldaternes personlige sikkerhedsafstand. For det var naturligvis de dumme kristne armenieres egen skyld – ik’ ?

 40. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  ““Rapporten siger, at muslimske indvandrere og efterkommere i ringe omfang gifter sig med danskere.”

  Næ. Den siger, at danskerne i ringe omfang gifter sig med muslimske indvandrere og efterkommere.”

  Nå, så det tror du? Jeg sætter et tidligere indlæg fra min hånd ind:” Men hvad angår ægteskaber, så har jeg det så at sige fra hestens mule i form af en tidligere muslimsk kollega. Hun mente, at islam havde fat i den lange ende, når en muslimsk mand godt må gifte med en kristen kvinde, uden at hun skal konvertere, fordi i følge hende er manden garanten for at de fælles børn bliver muslimer. Derimod må en kvinde ikke gifte sig med en ikke-muslim, da chancen for at det fælles barn bliver frafalden er for stor. Hun fandt det for øvrigt også i orden, at der var dødsstraf for frafald, fordi det stod i Koranen.

  Til hendes ros skal det siges, at hun var ærlig.” Det tror jeg ikke, Kocsis er.

  Dine andre bortforklaringer lader jeg ligge. De hører nærmere til i “Halløj på Badehotellet” og hos Komiske Ali.

  “Men hvad angår ægteskaber, så har jeg det så at sige fra hestens mule i form af en tidligere muslimsk kollega. Hun mente, at islam havde fat i den lange ende, når en muslimsk mand godt må gifte med en kristen kvinde, uden at hun skal konvertere, fordi i følge hende er manden garanter for at de fælles bliver muslimer. Derimod må en kvinde ikke gifte sig med en ikke-muslim, da chancen for at det fælles barn bliver frafalden er for stor. Hun fandt det for øvrigt også i orden, at der var dødsstraf for frafald, fordi det stod i Koranen.”

 41. Af M.S. Burton

  -

  @Benn og Kathy –
  Siden I elsker tal og forstår at forvanske til egen fordel – så kig lige her:
  Udenlandske sædelighed forbrydelser 113
  da der er ca 450.000 udlændinge – heraf halvdelen kvinder, der ikke begår disse forbrydelser
  giver det: at ud af ca 2650 udenlandske mænd er 1 sædelighedsforbryder.
  Danskere 592 forbrydelser som udgangspunkt – men da der er ca.3 millioner danske mænd – så bliver det til – 5070 danske mænd pr 1 sædelighedsforbryder.
  Altså her en HALVERING i forhold til udlændinge!
  Men mange mænd kan ikke styre sig……heller ikke Danske.

  Ved vold er forskellen mere tydelig: udlændinge 1 ud af 139 er voldelige og dømt – og så er der alle de voldelige overfald, som politiet ikke gør noget ved!
  Danskere: 1 ud 2730 er voldelig og dømt –

  Så udenlandske mænd er altså proportionalt mere voldelige end Etniske Danskere – og udlændinge er proportionelt overrepræsenteret i fængslerne –
  Det er jo nemt at smide antallet af forbrydelser ind, men der er altså 12 Danske mænd til 1 udenlandsk – Heldigvis …. endnu da – for bliver der endnu flere ikke-vestlige indvandrere ryger antallet for udlændinge op – de Danske tal har været ret stabile i årevis!
  Det er cirkatal – men det var nu bare for at illustrere jeres absurde “der er flere Danskere end udlændinge, der er kriminelle” vrøvl – alt er relativt – i forhold til……

 42. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  “Men hvad angår ægteskaber, så har jeg det så at sige fra hestens mule i form af en tidligere muslimsk kollega. ”

  Jeg må betragte dit eksempler som et enkeltstående tilfælde.

  “Hun fandt det for øvrigt også i orden, at der var dødsstraf for frafald, fordi det stod i Koranen.”

  så har hun ikke læst Koranen særligt godt, fordi der står ingen steder i denne bog, at der er dødsstraf for frafald, og jeg kan så vel regne med at du, som synes at være en Koran ekspert, med dine talrige citater øjeblikkeligt retledte hendes alvorlige fejltagelser?

  Poulsen
  “At de er tale om ren racisme ses af, at hele 94% af alle voldtægtofre i Danmark er danske kvinder.”

  Du memner altså, at danskerne, der står for langt de fleste af disse voldtægter, er racister, fordi de ikke voldtager flere udlændinge?

 43. Af Jannik Thorsen

  -

  @Peter Kocsis

  Man må sige at du virkelig forstår kunsten at tolke alle argumenter så de passer ind i dit kram. Sjældent har jeg stødt på så mange fordrejninger, fejlslutninger og følelsesladet retorik på så kort spalteplads.

  “Der er ikke mig, der siddestiller dig med en terorist, det gør du selv, ved at dele galningens paranoide vrangforestillinger og racistiske grundholdninger.”

  At jeg deler nogle af de samme grundholdninger som fx. Fjordman samt en lang række andre debatører og skribenter gør mig ikke til terrorist.
  Det hele er et forsøg fra din side på at miskreditere mine synspunkter og holdninger, ved at slå mig i hartkorn med en terrorist.

  Min din “guilt by association” fejlslutning virker selvfølgelig ikke på mig eller nogen som helst anden som har det mindste begreb om logik og argumentationsteori.

  At jeg er etnonationalist gør mig ikke til “racist”. Og før du barnagtigt puster dig op og vrænger af mig med dine ideologiske begreber som fx. “racisme”, burde du i det mindste forklare mig hvad det præcist er ved mine holdninger som gør mig til “racist”?

  “De serbiske akademimedlemmer der leverede de sygelige ideologi bag den storserbiske racistiske
  nationalchauvinistiske ideologi mener heller at ikke, de er skyld i serbernes massemord på bosniakker ,kroatere og kosovarer. Denne ideologi ligner til forveksling din og Breiviks.”

  Nej det gør den ikke. Jeg har intet ønske om at DK skal ud at erobre land eller dræbe indvandrere. Det er en ren stråmand fra din side.
  Endnu en fejlslutning kan føjes til din miserable argumentationsrække.

  Med samme logik kan jeg holde dig personligt ansvarlig for al den kriminalitet som indvandrere har begået i DK. Du støtter jo masseindvandring, og den multikulturelle ideologi du forfægter leder jo direkte til en stigning af kriminaliteten , særligt den voldelige slags. Du må derfor have en del blod på hænderne!

  Kan du se hvor langt ude du er, eller skal jeg skære det yderligere ud i pap for dig?

  “Nej selvfølgelig ikke. Men alligevel må jeg gå ud fra, at du selvfølgelig har fuld forståelse for tyskernes indførsel af arierattester i 1933, som skulle bevise, at ens slægt i mindst 4 generationer tilbage ikke havde jødisk blod i årene?”

  Nej, personligt syntes jeg det er at gå meget langt. Men du har ikke forklaret mig hvad det er ved jøderne og deres politik omkring israelsk statsborgerskab som ikke gør dem til “nazister”.
  Hvad er den substantielle forskel mellem jødiske stamtavler og tyske “ariske” stamtavler?

  Du kommer vist hurtigt ud i en dobbeltstandard her.

  “Men så går jeg ud fra, at du selvfølgelig har udpræget forståelse for, at tyskerne i 1933
  ønskede at blive regeret af tyskere, personer deres egen etniske gruppe. Hverken af arabere eller hottentoter, jøder, eller sigøjnere,og at de foretrak at kúnne identificere sig med politikerne og have tilid til dem, og at de desuden ikke ønskede at at de fremmede agerede som lobbyister for deres egen etniske gruppe, hvorfor de indførte en lovgivning der skulle forhindre dette uønskede?”

  Mit korte svar er; ja, til det meste af det du nævner. Men jeg ved nu ikke om jeg ligefrem er tilhænger af at forbyde politisk deltagelse af minoriteter.
  Personligt foretrækker jeg at lukke af for det meste af den ikke-europæiske indvandring, sådan at problemet ikke opstår i første instans. Jeg er helt og holdent imod skabelsen af multietniske stater og den balkanisering de meget ofte fører med sig.

  “Den officielle statistik skelner ikke mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere, men ifølge afdelingsleder Dorthe Larsen, Danmarks Statistik, får ikke-vestlige indvandrere i dag 2,4 barn per kvinde, hvilket i løbet af en snes år vil falde til 2,1 barn. Det er lige nok til at reproducere indvandrerne, mens den samlede befolkning vil skrumpe, fordi danske kvinder får for få børn.

  »Det vil betyde en faldende vækst, og at befolkningen bliver stadig ældre, hvilket indvandringen under den tidligere regering kunne have kompenseret for…..”

  Du læser teksten som fanden læser biblen. Du er endnu engang dumpet i tekstlæsning hr. Kocsis.

  For de første antages at fertiliteten vil falde fra 2,4 til 2,1. Men dette er jo ikke noget vi kan vide med sikkerhed. Her ligger et vist element af gætværk. Desuden ligger stærkt problematiske grupper som palæstinensere og somaliere et pænt stykke over de 3. Så for de ikke-vestlige indvandrere er det generelt de lavest begavede og socialt belastende som reproducerer sig selv hurtigst. Kinesere, hvis jeg husker rigtigt, ligger under den danske fertilitet, men hører til de højst begavede og mindst kriminelle indvandrer grupper.

  Så selv begrebet “ikke-vestlige” dækker over betydelig variation.

  Men væsentligst af alt, så har du helt forbigået det faktum at indvandrerne stadig vil blive en majoritet så længe indvandringen fortsætter. Den differentielle fertilitet fungerer blot som en accelerator.
  Din krumspring med at påstå at 3. generation = “danskere”, gør det ikke mere sandt af den grund. En 3. generations araber eller hottentot kan ikke blive til en etnisk dansker, lige meget hvor meget du end ønsker det.

  “…..”Nu bliver vi enten nødt til at få de danske kvinder til at føde flere børn eller forsøge at få indvandrere hertil«, siger Hans Oluf Hansen. ”

  Ergo tilslutter din lærer sig entydigt for indvandring, hvad du åbenbart ikke har opfattet.”

  Nej det gør han ikke entydigt på nogen måde. Læg mærke til at han skriver “ELLER”.
  Den anden mulighed er selvfølgelig den indlysende fornuftige hvis man er nationalist. Danske kvinder skal føde flere børn. Hvis tallet ligger på 1,75 pt., må man fra samfundets side sørge for at skabe tilstrækkeligt med incitamenter til at få fertiliteten op på 2,05.
  Dette er på ingen måde umuligt, men med den ræverøde feminisme og socialstats indoktrinering, er det selvfølgelig ikke overraskende at mange kvinder er blevet overbevist om at de hellere skal bruge tid på at arbejde i en nødhjælpsorganisation målrettet de fremmede, end at få kernesunde danske børn.

  “Om ,man er muslim eler ej ( dette gælder for ethvert religion) afgøres udelukkende af, om man ser sig selvsom værende en muslim.En persom fra Tyrkiet, der ikke ser sig selv som en muslim er selvfølgelig heller ikke en muslim. Og du har ikke en gnist af viden om , hvormange tyrkiske eller nogensomhelst andre indvandrere ser sig selv som tilhørende en eller den religion.”

  Nej dette er helt forkert. Du aner ikke hvad du taler om. Du er muslim hvis du er døbt muslim. Ligesom mange danskere regnes som lutheranske protestanter fordi de er døbt og medlem af folkekirken.
  Religioner er som hovedregel ritualbaserede og det er ikke individet som bestemmer om han tilhører den ene eller den anden religion. Det gør det omgivende samfund.

  Hvis jeg beslutter mig for at være muslim, så skal jeg accepteres af det muslimske samfund for at kunne indstille mig til konvertering. Det samme gælder det at være jøde. Og i det sidste tilfælde er der en overvejende sandsynlighed for at de vil afvise mig.
  Jeg bliver ikke jøde fordi at jeg individuelt bare beslutter mig for det.
  De muslimer som decideret melder sig ud af det muslimske samfund er en lille minoritet, og de gør det sjældent uden omkostninger.
  Med så løse konverterings kriterier, som “jeg er hvad jeg har lyst til at være”, ville ingen religioner overleve særlig længe.

  Vi må derfor alt andet lige antage, at tyrkiske indvandrere i 99% af tilfældene er muslimer. Alt andet snak er blot afsporende skepticisme.

 44. Af Martin Larsen

  -

  Flotte svar på venstreekstremistens fanatiske udgydelser. Jeg er igen 1000% enig med dig “Jannik Thorsen”.! Jeg ville ønske at du gad gå ind i politik – du ville få min og mange andres stemme med det samme. På trods af at jeg er en ganske almindelig, demokratisk dansker, bliver jeg også svinet til uafbrudt af disse venstreekstremister.

 45. Af Jannik Thorsen

  -

  @Martin Larsen

  Jamen tak for de pæne ord. Jeg er glad for at der er nogen der er enige med mig, og ikke er blege for at stå ved det.

  Nationalister, og mere specifikt etnonationalister, er desværre vor tids hekse og gudsbespottere. At udfordre den multikulturelle ideologis grundantagelser er nærmest at sidestille med blasfemi.

  Det er ikke længere farligt at sige at man ikke tror på gud eller at man er satanist eller heks. Men hvis man siger at man er nationalist, og i overvejende grad ønsker et Danmark for danskere, så er fanden løs!
  Så kommer vor tids blasfemiparagraf, i form af racisme paragraffen, efter en. Og man bliver beskyldt for at være i ledtog med nazister.

  Det er derfor det er så befriende at diskutere på nettet, her kan man formulere og fremsætte sine holdninger og argumenter tydeligt, uden at risikere at blive retsforfulgt eller truet med vold.

  Men det gælder selvfølgelig kun hvis man er anonym eller er en mere eller mindre almindelig og ligegyldig person.
  Lige så snart man er et kendt ansigt med navn på, så er spillereglerne ændret.

  Kendte debattører og politikere, med stærkt politisk ukorrekte synspunkter, løber en helt anden risiko, og risikerer at blive udskammet eller retsforfulgt.

  Jeg har da et kort øjeblik overvejet om jeg skulle stille op som politiker, men jeg har hurtigt afvist tanken. For det første er jeg stærkt i tvivl om jeg har det som det kræver at blive politiker. Jeg ved godt at det ikke siger så meget, i en tid hvor den ene tåbe efter den anden stiller op for række ligegyldige partier. Men hvis man virkeligt mener noget seriøst med politikken, så må man stille høje krav til sig selv.

  Jeg ved desuden heller ikke hvem jeg skulle stille op for. DF er nærliggende, men der er desværre for mange punkter hvor jeg enten er principielt uenig, eller hvor jeg mener at de er for vage.

  Og som nævnt, så ved jeg heller ikke om jeg ville kunne bære de omkostninger der ville være forbundet med at have de synspunkter som jeg har, og forsvare dem i et politisk forum.

  Det kan forekomme svagt, men den forbundne risiko er ikke noget jeg tager let på.

 46. Af peter kocsis

  -

  Jannik Thorsen,

  “At jeg deler nogle af de samme grundholdninger som fx. Fjordman samt en lang række andre debatører og skribenter gør mig ikke til terrorist.
  Det hele er et forsøg fra din side på at miskreditere mine synspunkter og holdninger, ved at slå mig i hartkorn med en terrorist.”

  Hvornår har jeg kaldt dig terrorist? Dine og dine kampfællers racistiske synspunkter er ikke i sig selv terror, (medmindre vi kan snakke om terror mod rationaliteten)men er er præterroristiske diskurs,dannet af en konglomerat af symptomer på paranoid schizofreni , idet det bygget op på en række projektive fantasmer uden realitetsgehalt.At i er flere, der deler disse samme bizarre ideer, gør dem jo ikke mindre bizarre, tværtimod. Det er som bekendt ikke Breiviks handlinger, der giver ham diagnosen paranoid schizofreni hos den psykiatriske sagkundskab, dertil er han kvalificeret allerede på grund af hans ideverden,som du deler på væsentlige punkter.

  “Og før du barnagtigt puster dig op og vrænger af mig med dine ideologiske begreber som fx. “racisme”, burde du i det mindste forklare mig hvad det præcist er ved mine holdninger som gør mig til “racist”?”

  At du ikke engang har metabevídsthed om, at du er racist, siger kun noget om din egen ideologiske omtågethed. Når du f eks
  skriver:

  “Man bliver altså ikke nødvendigvis etnisk dansker blot fordi ens arabiske eller afrikanske forfædre har boet i landet. Ligesom mine efterkommere heller ikke bliver tibetanere eller kurdere blot fordi at jeg har valgt at bosætte mig i landet.”

  eller:

  “En 3. generations araber eller hottentot kan ikke blive til en etnisk dansker, lige meget hvor meget du end ønsker det.”

  Heraf fremgår tydeligt, at du betragter en etnicitet som “dansker”, der er et 100% samfundsskabt, konstrueret og derved evigt foranderligt begreb, som en naturlig eller qvasinaturlig essens ,der er nedarvelig, og som man aldrig kan kaste af sig. Dine efterkommere kan aldrig blive kurdere, fordi de har denne iboende essens “Danskheden.” Dette racistiske logik gælder også for de andre nationale essenser, du konstruerer. Det var så derfor jeg indrog de nazistiske arierskemaer i diskussionen og tidligere spurgte, hvor mange slægtled der skal til, for at en dansk essens kan fremtræde som ubesmudset dansk, idet tyskerne dog var parate til at acceptere, at en tysker, der havde 1 del jødisk essens i 5 generation, var tysker, idet man her gik ud fra, at den jødiske essens her var så udvandet, at den i praksis ikke eksisterede.

  En anden typisk racistisk udsagn er følgende:

  “Hvad gør indsættelse af en araber i et politisk embede særligt uønsket, er selvfølgelig at han vil varetage sin egen etniske gruppes interesse først og fremmest. Det gør det heller ikke bedre at han højst sandsynligt er muslim. Så nej, jeg tror ikke at danskerne ønsker parlamentet overendt af arabere.”

  Araberen kan, selv om hans familie har været i 50 generationer i landet, ikke kaste den nedarvede arabiske essens fra sig , og derfor vil han altid forblive araber, fuldstændig som nazisterne betragetede jøderne, som ligemeget hvor længe de havde boet i Tyskland og ligemeget hvormeget de fremtrådte udadtil som tyskere ,aldig ville kunne afkaste deres jødiske essens.

  Og du indfører nu det typiske næste trin i racismen,nemlig at konstruere nogle af dine essenser med positive, andre med negative fortegn, der gensidigt udeluker hinasnden.
  Således er den arabiske politiker via sin qvasi arabiske essens for evigt dømt til partikularitisk at varetage arabiske og muslimske interesser først og fremmest,og vil overhovedet aldrig kunne varetage den danske almenvels .Dette underforstår en konstrueret modsætning til den danske politiker, som via sin danske essens altid allerede er bedre egnet til at varetage den danske almenvels interesser. Og dette underforstår igen, at den danske politiker qva sin danske essens kan sætte sig ud over den partikularisme, som hans politiske ståsted, hans klassebaggrund , hans økonomi etc påskynder ham til.

  “Her ligger et vist element af gætværk. Desuden ligger stærkt problematiske grupper som palæstinensere og somaliere et pænt stykke over de 3. Så for de ikke-vestlige indvandrere er det generelt de lavest begavede og socialt belastende som reproducerer sig selv hurtigst”

  Typisk stupidt racistisk udsagn, der stempler nogle etniciterer som lavere begavede og derved negativt valoriserede, , her palæstinesernes, selvom der ikke er lavet et eneste intelligensmåling af denne gruppe i Danmark.
  Medens Palæstinesernes fertilitet på Gaza og Vestbredden er cirka 6-8 stykker,er den i Danmark allerede faldet til 3, altså halveret!
  Endvidere viser det sig ifølge utallige undersøgelser,som du trods dine demografiske studier intet aner om, at gruppers fertilitet hænger nøje sammen med deres økonomi, dvs når palæstinesrne får en højere gennemsnitsindkomst,vil de automatisk få en endnu lavere fertilitet. Så problemet eksisterer udelukkende i din fantasi.

  “Nej det gør den ikke. Jeg har intet ønske om at DK skal ud at erobre land eller dræbe indvandrere. Det er en ren stråmand fra din side.”

  Nu sagde ingen af de pæne serbiske akademimedlemmer , direkte, at man skulle erobre land eller dræbe de omgivende folkeslag.Man leverede udelukkende en præterroristiske diskurs, men med fuldstændigt samme logik som dig når du siger, at:

  ” (Georg Sørensens) udtalelser er decideret danskfjendtlige, og i min optik tangerer det landsforræderi.”

  En typisk eksempel på den paranoide præterroristiske diskurs,der ved at bruge de stærkt belastende vendinger ” danskfjendtlige udtalelser” og “landsforræderi” og nogle 100 % demokratiske og lovlige udtalelser søger at ophidse et irrationelt had imod en bestemt person. Ligesom de pæne serbiske akademimedlemmer og ” videnskabsmænd” konstruererede et essentiel “Serbiskhed”, og enhver der benægtede denne konstruktion automatisk blev “Serberfjendtlig” og ” landsforæderisk”,fordi den serbiske etnicitet altid allerede var defineret som en positiv værdi i forhold til de andre etniciteters negative valører,idet de 2 værdiset var konstrueret som gensidigt udelukkende.
  Hele essens tænknigen og værdisættene er imidlertid udelukkende fantasmer af projektiv art.

  “Hvad er den substantielle forskel mellem jødiske stamtavler og tyske “ariske” stamtavler?”

  Ingen. Men tavlerne er jo bare en logisk konsekvens af selvsamme dine racistiske ideer som du har, hvis du agter at gennemføre dem i praksis.

  “Med samme logik kan jeg holde dig personligt ansvarlig for al den kriminalitet som indvandrere har begået i DK. Du støtter jo masseindvandring, og den multikulturelle ideologi du forfægter leder jo direkte til en stigning af kriminaliteten , særligt den voldelige slags. Du må derfor have en del blod på hænderne!”

  Nej , fordi ingen jo kan vide, at en indvandrer, der kommer til landet,eller hans efterkommere ,bliver kriminelle. eller ej.I princippet kunne man endog tænke sig, at selv en indvandrer-massemorder holder op med at begå mord i Danmark.(Forøvrigt , hvis du sev på mordstatistiken vil du opdage. at i årene 1945-50 var der langt flere mord end nu, og det uden at der var en eneste indvandrer, og med en langt mindre befolkning.)
  Jeg kan med samme ret hævde, at du er skyld i al det kriminalitet, som etniske danskere begår,fordi du ikke er i stand til at forudse, at den og person ville begå kriminalitet og forhindre det.

  “Men væsentligst af alt, så har du helt forbigået det faktum at indvandrerne stadig vil blive en majoritet så længe indvandringen fortsætter.”

  Nu skriver du imildertid også:

  “Personligt foretrækker jeg at lukke af for det meste af den ikke-europæiske indvandring, sådan at problemet ikke opstår i første instans ”

  Dvs du har tilsyneladende intet imod den vestlige indvandring , jfr,din ros til den vor tyske dronning.

  Men så kommer der jo kludder i dine teorier, fordi der faktisk er en omtrentlig ligeså stor indvandring fra vest end fra ikke – vest.Derfor kan ikke – vestlige indvandrere jo aldig få et absolut flertal, men vil for evigt forblive en minoritet, i forhold til Danmarks samlede antal af vestlige beboere.

  “Den anden mulighed er selvfølgelig den indlysende fornuftige hvis man er nationalist. Danske kvinder skal føde flere børn. Hvis tallet ligger på 1,75 pt., må man fra samfundets side sørge for at skabe tilstrækkeligt med incitamenter til at få fertiliteten op på 2,05.
  Dette er på ingen måde umuligt, men med den ræverøde feminisme og socialstats indoktrinering, er det selvfølgelig ikke overraskende at mange kvinder er blevet overbevist om at de hellere skal bruge tid på at arbejde i en nødhjælpsorganisation målrettet de fremmede, end at få kernesunde danske børn. ”

  Ja ja, den har vi hørt før: “Kinder,Küche, Kirche” : eller man kunne gøre som i de tidligere socialitiske østbloklande, hvor kvinder, der havde fået mange børn, fik medaljer.

  “Nej dette er helt forkert. Du aner ikke hvad du taler om. Du er muslim hvis du er døbt muslim. Ligesom mange danskere regnes som lutheranske protestanter fordi de er døbt og medlem af folkekirken.
  Religioner er som hovedregel ritualbaserede og det er ikke individet som bestemmer om han tilhører den ene eller den anden religion. Det gør det omgivende samfund.”

  Sikke noget vrøvl.En person kan altså ikke konvertere til Islam eller til nogensomhelst anden religion i Danmark , fordi han er tvangsdøbt kristen og landet er kristent?

  “Hvis jeg beslutter mig for at være muslim, så skal jeg accepteres af det muslimske samfund for at kunne indstille mig til konvertering. Det samme gælder det at være jøde. Og i det sidste tilfælde er der en overvejende sandsynlighed for at de vil afvise mig.”

  Vi diskuterer ikke om nogen konvertere TIL en anden religion, men om nogen kan FORLADE en religion.

  “De muslimer som decideret melder sig ud af det muslimske samfund er en lille minoritet, og de gør det sjældent uden omkostninger.”

  I Danmark er der kun 20 % af muslimerne, der deltager i moskegudstjenesten, de 80 % har altså meldt sig ud uden nogensomhelst form for omkostninger.eftersom du jo definere religion som noget “ritualbestemt” og ikke som en indre holdnig, kan vi konstatere, at 80% af alle såkaldte “Muslimske” indvandrere ikke er muslimer.

 47. Af Thomas Paine

  -

  Der tales om halvdelen af de palæstinenser der fik dansk statsborgerskab er kriminelle. Det lyder jo af mange, men det er bedre at smække tal på bordet her(absolutte tal tak). Halvdelen af 20? 40? 50? 500? Ja så er antallet jo ikke så stort længere vel? Så bliver der brugt ord som en fjerdedel. En fjerdedel af hvad? Igen hvor er de absolutte tal som du ikke har nedfældet i denne blog. en fjerdedel af 25.000? 12.000? ja du kan nok godt se hvor forkert det er at bruge brøker her eller kan du KS? Så bruger du indekstal også men igen så er de meget misvisende når man har med minoritetsgrupper at gøre i et land(små tal i forhold til den indfødte befolkning). Kom med tal der er konkrete og afhold dig fra at bruge indekstal og procenter så vel som brøker der får problemet til at lyde større nå du har med relative små størrelser at gøre.

  Og så er der lige det der med at hver 4. blev fundet skyldig i noget, jamen dog hvad blev de fundet skyldig i? Ofte bliver deres biler jo stoppet en hel del mere end den blonde danskere gør. Fejl på bilen? Fartbøder? Faktisk er det en meget stor fejl du ikke medtager denne information.

  Dårlig og upræcis blog der overhovedet ikke tager højde for den mest basale matematik indenfor statistik.

  Tilbage og genlær den mest basale omgang med tal så du ikke skriver en sådan kedelig blog igen.

  Det eneste din blog har gjort er at få folk der ikke har den fjerneste ide om statistik eller matematik til at tro at en masse ikke vestlige indvandrere har et stort problem, hvilket næppe er den korrekte konklusion at nå til ud fra den rapport du omtaler.

  Kom med absolutte tal og ikke andet når du skriver på en landsdækkende avis. Det yder vores minoriteter en større retfærdighed.

  På forhånd tak.

 48. Af jenni christensen

  -

  Jeg har ikke læst FN-konventionen om statsløse palestinensere. Men den kan vel ikke være formuleret så hjernedødt, at ethvert lilleputland skal give sit statsborgerskab til palestinesere, der trænger ind, hvor de selv vælger!
  Sådan er livet jo ikke for nogensomhelst, nogetsomhelst sted i verden!

  Hvis FN har besluttet, at give statsløse palestinensere et statsborgerskab må det være et FN statsborgerskab på FNs ansvar og omkostning i enhver henseende.
  Ikke tilfældige lande, som palestinensere selv kan udvælge sig i verdens godtepose.

 49. Af jenni christensen

  -

  peter kocsis, 16. januar 2012 kl. 02:26

  Vrøvl, de bruger deres egne bedetæpper, hvor de er, og har parabolen stillet ind på hjemlandets bønnemøder.

 50. Af Michael Petersen

  -

  “Tårnhøjt kriminalitets-niveau bland visse ikke-vestlige indvandrere”

  Jo, måske – men husk på at kriminalitets-niveauet blandt visse etniske danskere er markant højere og får førnævnte gruppe af ikke-vestlige indvandrere til at fremstå som rene og uskyldige englebørn….

  Ellers som altid en opfindsom blog Kasper… Elsker som du altid finder på nye og spændende emner at skrive om. Man kan aldrig helt forudse hvad din næste blog kommer til at omhandle og man bliver altid overasket over bloggen’s vidde. Dit interessefelt rammer bredt og er virkelig nuanceret.

Kommentarer er lukket.