Universalisme, en problematisk linje i vestlig udenrigspolitik

Af Kasper Støvring 92

Verden er ikke et univers, men et plurivers; verden er ikke en enhed, men mangfoldig; vi deler ikke de samme værdier på verdensplan, hver kultur har derimod sine egne partikulære værdier.

Der er mange måder at formulere en kritik af universalismen på, og skulle nogen være i tvivl om berettigelsen af en sådan kritik, ja, så se bare på, hvad der sker lige nu i Egypten, ja, i hele den arabiske verden, hvor folk har revolteret imod de sekulære regimer og nu bakker op om islamiske kulturværdier. Eller se på Kina og den asiatiske verden, der har succes, ikke fordi landene efterligner Vesten, men fordi de ikke gør det. Ikke mindst spiller konfuciansk kultur en stor rolle her.

Hvorfor så denne stærke drøm om universalisme? Hvorfor hyldes den kun i Vesten? Er det mon et tegn på vestlig svaghed? Har vi glemt, at vores kultur er unik, og har vi derfor svært ved at forsvare os selv?

At drømmen er stærk, ser man alene derved, at de mægtigste mænd og kvinder i Vesten har bekendt sig til den, statsledere, der ikke blot giver mæle til en vidt udbredt idé, men som også har magt til at forme verden ud fra denne idé: Universalismen har af og til på nærmest fatal vis præget vestlig udenrigspolitik. Lad os derfor se på en række markante taler af de forskellige ledere siden Murens fald.

Bush senior

Efter Murens fald og kommunismens sammenbrud var historien slut: vestligt, liberalt demokrati skulle nu udbredes på verdensplan. George Bush senior talte derfor henført om ”den nye verdensorden”. Det gjorde han bl.a. i en tale for den amerikanske kongres den 11. september 1990, præcis 11 år inden historien vendte tilbage i form af terrorangrebet på Pentagon og WTC og afslørede, at den nye verdensorden var en illusion. Bush talte om, at alverdens nationer nu, efter Murens fald, kunne mødes i harmoni og samarbejde. Det var en helt enestående åbning i historien, som mange altså troede på – dengang.

En ny verdensorden var altså ved at blive født, sagde Bush:

”A new era – freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, east and west, north and south, can prosper and live in harmony. A hundred generations have searched for this elusive path to peace, while a thousand wars raged across the span of human endeavor, and today that new world is struggling to be born. A world quite different from the one we’ve known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak.”

Clinton

I 1990erne dominerede Clintons universalisme med humanitære interventioner på Balkan og i Somalia. Hans udenrigsminister Madeleine Albright udtrykte det meget godt i en tale til senatet i januar 1997: “To defeat the dangers and seize the opportunities, we must be more than audience, more even than actors, we must be the authors of the history of our age.” Med andre ord en hovmodig tro på, at historien kan formes, en hed fantasi, som også marxisterne troede på.

Fukuyamas vision om universelle værdier blev siden dementeret af Huntingtons besindelse på civilisationernes sammenstød. Afslutningen på den bipolære orden førte ikke til en unipolær, men til en multipolær verdensorden. Etniske, religiøse og nationale kampe intensiveredes, hvilket myrderierne på Balkan var et blodigt vidnesbyrd om.

Og for dem, der stadig slumrede i troen på verdensharmoni, frihed og retfærdighed, kom den bratte opvågnen med terrorangrebet i 2001 og Muhammedkrisen i 2006. Historien vendte tilbage, så blodig som den altid har været. Vi så nye geopolitiske kampe mellem Rusland, Kina og Vesten i 00erne. Den nye verden, Bush senior og de fleste andre havde drømt om, og som var anderledes end den, vi hidtil havde kendt, opstod aldrig: Verden blev i 00erne normal igen.

Bush junior og Blair

Man kunne have troet, at universalismedrømmen blev slukket efter 2001. Men den blev tværtimod revitaliseret under Bush juniors regimente, dog i en anden form.

I 00erne dominerede den missionære entusiasme, som Bush bekendte sig til sammen med sine neokonservative rådgivere – hvoraf flere ikke tilfældigt var gamle trotskister. Den entusiasme kom ikke mindst irakerne til at mærke. I en tale ved det republikanske partikonvent i september 2004, sagde Bush:

“I believe that America is called to lead the cause of freedom in a new century. I believe that millions in the Middle East plead in silence for their liberty. I believe that given the chance, they will embrace the most honorable form of government ever devised by man. I believe all these things because freedom is not America’s gift to the world, it is the Almighty God’s gift to every man and woman in this world.”

Bush troede, at man kunne intervenere i Irak og skabe liberalt demokrati – ”the most honorable form of government”. Når diktatoren falder, vil muslimerne af sig selv springe ud som fuldt færdige liberale demokrater. Det var ikke kun ufattelig naivt; det kostede også Vesten dyrebare menneskeliv, kræfter og penge.

Den nære allierede, britiske Tony Blair, var lige så slem. Han bekendte sig til en fuldblodsuniversalisme, da han i en tale  til den amerikanske kongres i juli 2003, kort efter at de første kamphandlinger i Irak var afsluttet, udtalte:

“There is a myth that though we love freedom, others don’t; that our attachment to freedom is a product of our culture; that freedom, democracy, human rights, the rule of law are American values or Western values […] Members of Congress, ours are not Western values, they are the universal values of the human spirit.”

Katastrofen for Vesten i forbindelse med interventionen i Irak og Afghanistan opstod, da man opgav realismen til fordel for idealismen, det sikkerhedspolitiske perspektiv til fordel for nationbuilding, opbygning af demokrati, pigeskoler og andre gode ting, der vanskeligt kan slå rod i en kultur, hvor der ikke er tradition for den slags.

Obama

Så er vi endelig fremme ved den nuværende præsident for USA, Barack Obama. I Obamas berømte tale til det britiske parlament den 25. maj sidste år, en tale, som JP på lederpladsen gik i selvsving over, bekendte Obama sig til oplysningens idealer og sagde, at ”the longing for freedom and human dignity is not English or American or Western – it is universal, and it beats in every heart.”

Obama følte sig som præsident kaldet til at forsvare demokratiske værdier over alt i verden, ja, hele verden føler et ansvar for at hjælpe demokratiet på vej i den arabiske verden, hvor en hel generation længes efter selv at bestemme. Som Obama mente at vide.

BRIK-landene har ikke førertrøjen på, det har Vesten, og det skal Vesten have, ifølge Obama. Vesten må påtage sig et globalt lederskab for at skabe et århundrede, der bliver mere fredeligt, velstående og retfærdigt. Vesten forsvarer nemlig de værdier – tolerance og selvbestemmelse – der fører til fred og værdighed.

Man kunne ønske, at Obama havde besindet sig på verdens multipolære karakter og koncentreret sig om at styrke det kriseramte Vesten. At vende kræfterne indad i stedet for udad. Men sådan forholder det sig ikke.

Obama forkyndte i sin tale, at Vesten ikke blot tror på nationernes ret, men på borgernes ret. Obama viste sig også her forblændet af det arabiske forår, når han talte om, at folk i den arabiske verden mobiliserer sig for at frigøre sig fra diktaturets ”jernhånd”, og også Obama begik den fejl at sammenligne de arabiske revolutioner med opstandene i Østeuropa. Forskellen er bare, at de sidstnævnte folkeslag have en relativ stærk tillidskultur at falde tilbage på, i Mellemøsten findes ingen civile og nationale traditioner.

Det vil ganske vist tage flere år, erkendte Obama, før disse revolutioner når deres endemål. Liberalt demokrati stråler altså stadig for enden af historien – også Obama tror på en historisk determinisme, på historiens afslutning. Det er bare et spørgsmål om tid, før lighedens og frihedens velsignelser er bragt ud til alle folkeslag. Liberalt demokrati vil endegyldigt sejre, historien er slut og endt med vestlig triumf. Tilbage er kun krusninger på overfladen.

Med Obamas ord:

“What we saw, what we are seeing in Tehran, in Tunis, in Tahrir Square, is a longing for the same freedoms that we take for granted here at home. It was a rejection of the notion that people in certain parts of the world don’t want to be free, or need to have democracy imposed upon them.”

Det arabiske forår var altså et hårdt slag for islamismen – det kan man så sammenligne med Salafisternes og Broderskabets aktuelle sejre i Egypten.

Obama forsvarede altså ”universelle rettigheder”, og han afviste det, han kaldte det falske valg mellem Vestens interesser og idealer, mellem stabilitet og demokrati, netop fordi han I sin tale mente, at stabilitet først kommer med liberalt demokrati. Det kan han have ret i i visse særtilfælde. Men demokrati uden for Vesten fører altså ikke til stabilitet, men har det med at føre til det modsatte.

Obama er desværre en idealist, ikke en realist, der tænker på Vestens interesser først. Det ses også i hans syn på Libyen: Man kunne ikke tillade folkedrab, som han sagde i talen. Men i Libyen begås der netop udrensning i stor stil – begået af de selvsamme islamiske oprører, som Vesten støttede! Også i Libyen venter sharia i kulissen.

Endelig sagde Obama i sin tale, at der er en afgørende kvalitet ved det vestlige samfund, og det er den måde, vi forstår os selv. Også her viste han sig som universalist:

”Unlike most countries in the world, we do not define citizenship based on race or ethnicity. Being American or British is not about belonging to a certain group; it’s about believing in a certain set of ideals – the rights of individuals, the rule of law. That is why we hold incredible diversity within our borders.”

I lande som USA og England er forskellige folk åbenbart forenet gennem en fælles bekendelse til abstrakte idealer: Det er ikke kulturen, der forener folk. Det er Obamas udgave af forfatningspatriotismen, og det er et alt for svagt bindemiddel mellem folk.

Her burde Obama have læst Huntington, ikke Clash-bogen, men Who are We? Fra 2004, hvor Huntington netop betoner den fælles anglo-protestantiske kultur som årsagen til den amerikanske styrke. Kulturel diversitet gør ikke en nation stærk, det splitter den ad i vold og mistillid.

Afslutningsvis bekendte Obama sig til bl.a. Churchill og heltene fra verdenskrigen. De ville forandre verden, sagde Obama, og de troede på frihedens og den menneskelige værdigheds ultimative triumf, altså liberale værdier. Men det var dog konkrete ting som familie, fædreland, kristendom og vestlig kultur, der gav disse konservative hædersmænd styrke, ikke abstrakte værdier.

Men det kan universalisten naturligvis ikke se.

 

92 kommentarer RSS

 1. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Jacob Selchau…….

  Så vidt jeg er orienteret fik magthaverne i Kabul faktisk tilbudet om at udlevere B.L. og undgå krig. Men de afslog.

  Masseindvandringen til Danmark og Europa fører os mod tilstande der kan ende i fredens og civilisationens sammenbrud, det mener jeg er hævet over enhver tvivl.
  At du er i tvivl kan i min optik kun skyldes at du ikke har læst nok om islamisering og de sikre økonomiske, sociale og kulturelle konsekvenser af denne masseindvandring.

  Det demografiske problem skyldes først og fremmest feministisk og kommunistisk familiepolitik.

  Hvad angår grænsekontrollerne mv. er de jo blevet mere eller mindre ophævet/nedlagt, og erstattet af kortsynet EUsk og feministisk/pladderhumanistisk politik, så at millioner af afrikanske, asiatiske og mellemøstlige asylanter og diverse løntrykkere kan strømme ind i Europa. Noget som da også, som enhver kunne forudse, har ført til at landene nu, i hastigt stigende omfang, plages af økonomiske problemer, jobtab, velfærdsforringelser, kriminalitet og nye sygdomme mv.

  Den humanisme og næstekærlighed som flere partier påstår de står for, er kynisk hykleri, for de udleverer deres eget land og befolkning til kaos og elendighed. “Efter os syndfloden” er deres motto.

  Det grundlæggende problem er måske at vi fyldes med så megen vildledende propaganda osv. at folkestyret er sandet til og folket langt hen ad vejen er sat uden for indflydelse.

 2. Af Jacob Selchau

  -

  @Preben F1 Jensenh

  Det er ikke sandt at Taliban nægtede at udlevere bin Laden. Prøv at se på følgende artikler:

  ‘We won’t hand over bin Laden, say defiant Taliban’, af Alex Spillius, Daily Telegraph, 22 September, 2001.

  ‘Taliban maintains refusal to turn over bin Laden’, af Michael A. Lev, Chicago Tribune, 3. Oktober, 2001.

  Man kan roligt sige at overskrifterne støtter din udlægning, men hvis du ser inde i artiklerne, så er det Taliban faktisk sagde at de ikke vil udlevere ham uden beviser, men at den amerikanske regering afviser at fremlægge dem.

  Taliban blødte op efter at den amerikanske hær begyndte bombardementet, og tilbød at USA ikke behøvede at fremlægge beviser, og bin Laden ville så blive udleveret til et andet land end USA, mod at USA stoppede bombningen. Se nedenstående artikel:

  ‘New offer on Bin Laden’, Rory McCarthy, the Guardian, 17. Oktorber, 2001.

  Jeg synes selv at det var rimelige tilbud. Vi kunne have undgået en masse døde afghanere, en masse døde vesterlændinge og en masse spildte penge, hvis der var kommet noget ud af det. Jeg kan selvfølgelig ikke vide om Taliban ville leve op til sine løfter, men Bush-regeringen afviste enhver form for forhandling, så det kommer ud på ét.

  Jeg tror at der er to forklaringer. Selv om man var ret sikker på at det var Al Qaida, der stod bag 9/11, så var det svært at bevise noget mod bin Laden personligt, der ville holde i en fair retsag. Al Qaida er jo ikke nogen centralt dirigeret organisation, men en decentral, der arbejder halv- og heluafhængigt af centrum. Dernæst havde amerikanske “sikkerhedseksperter” længe ønsket at etablere en militær tilstedeværelse i Centralasien – se f.eks. bogen ‘The Grand Chessboard’, af Zbigniew Brzezinski, tidligere national sikkerhedsrådgiver for præsident Carter, hvor han beskriver det som et af de vigtigste strategiske mål for USA, omend et meget vanskeligt et, da Rusland og Kina ville brokke sig. Her var nu den gunstige lejlighed, og det amerikanske militær etablerede da også baser rundt omkring i Centralasien, deriblandt Kirgisistan og Usbekistan. Det har desuden forsøgt at etablere sig i Tadsjikistan. De regionale stormagter har bekæmpet denne udvikling hårdt.

  Hvad angår familiepolitikken, så har jeg svært ved at se kommunismen i den. De tidligere Østlande havde ikke samme problem. Feminismen er en naturlig udvikling konsekvens af at vi har fundet ud af at kvinder har en hjerne. Jeg har i hvert fald kvindelige forskerkollegaer, der er dygtigere end mig, så det ville da være en skam, hvis de fandt sig i kødgryderne.

  Hvad angår social elendighed, så er kriminaliteten faktisk overordnet set faldende, befolkningens helbred blevet bedre og lønnen steget. Jobtabene skyldes snarere den økonomiske krise, der igen skyldes båtnakkerne i finanssektoren, plus finansiel deregulering og euroen.

 3. Af h svendsen

  -

  Blandt universets love står jungleloven øverst,vi er selv et produkt af denne lov,og vores universielle menneskeret kan kun håndhæves ved den universielle junglelov.
  Når små stammer slutter sig sammen og antager en fælles,så kan de forsvare sig med universielle midler,de kan få velstand have et ordentlig miljø og rent drikke vand,men det kræver de vælger en gud der handler handler rationelt.
  Men så kom disse fjolser fra 68,de vendte op og ned på universets love.Og i dag ser vi resultatet!hele Europa er en kæmpe taber fabrik.Palme og Jørgensen var nok det mest hæslige eksempel på Europas forfald,men deres ånd lever vider,en af de mere prominente,er vores alles,”den kære Uffe”han står enda i ledtog med FN,en organisation der burde stå øverst på den universielle terrorliste.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Jacob Selchau……..

  Du kan sagtens være en flink fyr, men jeg er ret sikker på at du er blevet hjernevasket i tidens løb, enten af pædagoger, medierne eller politiske kvinder.

  Det kan du måske ikke selv gøre for, men hjernevask virker jo hvad enten man selv kan gøre for det eller ej, og hvad enten man opdager at nogen indoktrinerer en eller man ikke opdager det.

  Jeg vil forklare nærmere hvad jeg mener med ovenstående, når jeg får tid.

 5. Af Ulf Timmermann

  -

  Hov, Preben F1, du har lige forsögt dig med noget i retning af et karaktermord på en medblogger, og det vil du så vende tilbage til, når du får tid. Som jeg ser det, har du netop begået karakterselvmord.

 6. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ulf Timmermann……

  Sludder. Du tillægger mig hensigter jeg slet ikke har.
  Selchau kan da sagtens være en fin fyr med en nobel karaktér. Det anerkender jeg da fuldt ud. Jeg tror bare at han er blevet vildledt i tidens løb. Det kan da ske for den bedste. Ja, alle er da blevet vildledt eller bedraget i tidens løb, eftersom vi alle står i vildledning, propaganda og manipulation til op over hovedet. Så det var ikke her min mening at karaktérmyrde nogen.

 7. Af j nielsen

  -

  “Som jeg ser det, har du netop begået karakterselvmord.”

  Ikke nu igen. Det begynder at blive en vane.

 8. Af Kent Andersen

  -

  PREBEN F1 JENSENH: Du kommer med en flok løse påstande, fortæller mig at disse påstande er matematisk korrekte, og så beder du MIG om at “forklare dem”??? Stort set alle diktatorer var/er sorthårede. Hvordan forklarer du det? Ret spørgsmål af denne type til Kasper Støvring. Det er hans religion der har svaret på sådanne spørgsmål.

 9. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Kent Andersen……..

  Min kommentar til dig var ikke påstande, men spørgsmål. Jeg skrev ikke noget om at de var matematisk korrekte. Forveksler du mon min kommentar med en andens?

 10. Af h svendsen

  -

  På et punkt er hele verden universiel!nemlig når det drejer sig om menneskeret.Men hele verden er også universiel!nemlig med håndhævelse af jungleloven,vi har altså to love der ligger i bestandig krig med hinanden,og de såkaldte “vestlige værdier”handler om en junglelov,som er mere nedrig,end noget andet sted på jorden.Ja man kaster ikke med sten…..og delegationen fra Kina kunne da også rejse rund med åben pande,ja ikke engang dyrenes beskyttelse,kom på banen.Man kan sige meget om USA men de har menneskeretigheder som langt overgår europæernes,og europa er ikke”hvemsomhelst”her har de Røde deres højborg,disse frelste typer;møder vi rundt omkring på de forskellige blokke,her de hælder vand ud af ørene, i øjeblikket har vi dem inde på “borgen”ungdomshus agtige typer der nu viser deres sande ansigt.

 11. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  h svendsen…….

  Er der ingen junglelove udenfor Europa?

 12. Af Kent Andersen

  -

  PREBEN F1 JENSENH: Du skriver en påstand op, og så beder du mig forklare “hvorfor det er sådan”.

  > Har du en forklaring på hvorfor diverse
  > helt irrationelle former for ideologi og
  > politik får lov til at hærge verden med
  > mellemrum?

  Du fortæller mig hermed, at det er en selvfølge, at “irrationelle former for ideologi og politik hærger verden med mellemrum”.

  > Det kunne være interessant at høre din
  > forklaring på hvordan politisk idioti
  > vinder frem

  Her er det så en selvfølge, at “politik idioti vinder frem”.

  > eller hvorfor det radikale vanvid
  > som nu har hærget Danmark længe, ikke
  > kritiseres af flertallet af medierne?

  Dvs. jeg skal betragte det som en selvfølge, at “det radikale vanvid har hærget Danmark længe”.

  > Men hvordan er det gået til at radikal
  > politik er blevet populær i brede kredse,

  Og her er det så en selvfølge, at “radikal politik er blevet populær i brede kredse”.

 13. Af Kent Andersen

  -

  PREBEN F1 JENSENH: “Mener du at det er forkert og skadeligt at tænke eller filosofere over..”

  Hvorfor spørger du mig om det? Selvfølgeligt er det ikke forkert at filosofere. Jeg synes selv det er ganske hyggeligt at mødes med nogle venner, drikke et glas rødvin og filosofere.

 14. Af Kent Andersen

  -

  Eller for at tage et eksempel fra Kasper Støvring’s tekst:

  > Eller se på Kina og den asiatiske verden,
  > der har succes, ikke fordi landene
  > efterligner Vesten, men fordi de ikke gør
  > det. Ikke mindst spiller konfuciansk
  > kultur en stor rolle her.

  Aha. Så nu er det en selvfølge at “konfuciansk
  kultur” spiller en stor rolle for Kina’s vækst. Men den kæmpe påstand bakker han måske op i et senere indlæg? I så fald sikkert med en henvisning til et eller andet lommefilosofisk “værk”.

 15. Af Allan Hansen

  -

  @Jacob Selchau.

  Allah will destroy all religions except Islam.

  APARTHEID!

  Politico-economic Discrimination.

  It was forbidden for dhimmis on pain of death.

  * to carry or possess weapons;
  * to raise a hand against a muslim, even against an aggressor
  unjustly determined to kill them;
  * to ally themselves with the enemies of the Arabs;
  * to criticize Islam, the Prophet, or the angels;
  * to convert to any religion other than Islam, and having converted to Islam to revert to their original
  religion;
  * to be linked by marriage or concubinage to a Muslim woman;
  * to hold position giving them authority over a Muslim.

  The dhimmis were obliged:

  * to live separated from Muslims, in special quarters of town, the gates of which
  were closed every evening, or, as in Yemen, outside the limits of towns inhabited
  by Muslims;
  * to have shoter houses than those of Muslims
  * to practice their religion secretly and in silence;
  * to bury their dead hastily;
  * to refrain from showing in public religious objects, such as crosses, banners, og sacred texts;
  * to distinguish themselves from Muslims by their exterior aspect;
  * to wear clothes distinguished not only by shape ( length, styl of sleeves, etc.) but also by specific colors
  assigned to each group of dhimmis, i.e., for Jews, Christians, and Samaritans;
  * to have different types of tombs from those of Muslims.

  It was forbidden for dhimmis:

  * to go near mosques or to enter certain venerated towns, which would thereby be polluted:
  * to have headdresses, belts, shoes, ornate saddles, or saddles similar to those of Muslims.

  They were forbidden to ride horses or camels, since these animals were considered too noble for them.
  Donkeys were premitted, but only ride them outside town, and they had to dismount on sight of a Muslim.
  In certain periods they were forced to wear distinctive badges in public baths, and in certain regions they were even forbidden to enter them at All.

  The dhimmis were obliged:

  * to make haste in the streets, always passing to the left (impure) side of Muslim, who was advised to
  push them to the wall;
  * to walk humbly with lowered eyes;
  * to accept insults without replying;
  * to remain standing in humble and respectful attitude in the presence of a Muslim;
  * to leave Muslims the best places;
  * never to speak to Muslims except to reply.

  The Jews must not:

  1) Raise their voices in front of Muslims.
  2) Build houses higher than the houses of Muslims.
  3) Brush against Muslims whilst passing them in the street.
  4) Carry on the same trade as the Arabs.
  5) Say that Muslim law can have a defect.
  6) Insult the prophets.
  7) Discuss religion wiht Muslims.
  8) Ride animals astraddle.
  9) Screw up their eyes in perceiving the nudity of Mulsims.
  10) Carry on their religious devotions outside their place of worship.
  11) Raise their voices during prayers.
  12) Sound the shofar with noise.
  13) Lend money at interest, which can bring about the destruction of the world.
  14) They must always rise in front of Muslims and honour them in all circumstances.
  ( Dhimmis, der vågede sig ud efter mørkets frembrud, blev halshugget på stedet.
  All must pay the Jizya that literally means “penalty” ( slaveskat) pengeafpresning.
  The dhimmis was forbidden to carry arms or keep them at home. He could be condemmed to death for raising his hands against a member of the conquering religion, even in defense when criminally assaulted or attacked by a child.

  Forced conversion and slavery of non-muslims were common.

  It was only with European colonization, which proclaimed de facto equality between
  Muslim, Christian, and Jew, that the dhimmis, now liberated from discrimination, could feel free and even achieve some economic progress.

  ” Thoes who cannot remember the past are condemned to repeat it,,
  – George Santayana spansk filosof.

  Indslaget er skrevet Bat Ye´or og kilden er:
  The myth of islamic tolerance – how islamic law treats non-muslims.
  Edited By Robert Spencer 2005.
  Se også: Islamic Jihad – A legacy of forced conversion,
  imperialism, and slavery. M. A Khan 2009.

  Hvis man ikke har læst disse bøger så ved man reelt ikke
  noget om islams grusomme og blodige historie.
  Kort sagt: Islam er verdens største blodbad!

  ” I den muslimske verden har det altid været en skik for muslimske børn at kaste sten efter jøder og kristne og spytte på dem.
  Disse og andre fornedrelser er med jævne mellemrum blevet afløst af massakrer, blodbad og pogromer: I Marokko (1728, 1790, 1875, 1884, 1890, 1903, 1912, 1948 1952 og 1955). i Algeriget ( 1805 og 1943 ), I Tunesien ( 1864, 1869, 1932 og 1967), i Persien ( 1839, 1867 og 1910), i Irak ( 1828, 1936, 1937, 1941, 1946, 1948, 1967 og 1969), i Egypten (1882, 1919, 1921, 1994, 1938-39, 1945, 1948 og 1967), i “Palæstina,, ( 1929 0g 1936), i Syrien ( 1840, 1945, 1947 1948, 1949 og 1967), i Yemen ( 1947) osv. Så tidligt som 1066 blev ca. 5000 jøder slagtet af muslimerne i Granada.

  I Kosovo var det endnu i 1860 forbudt serberne at bære våben. I byen, der var særligt udsatte for angreb fra muslimske albanere, vovede serbere ikke at bevæge sig rundt uden albansk fører. Serbernes forsvarsløshed medførte bl.a., at kirker og slotte i Skopje blev brædt og indbyggerne massakreret. Så sendt som 1813 resulterede et mislykket serbisk oprør i, at ti tusind vis af serbisk mænd og drenge blev myrdet i masse grave og 1800 kvinder og børn blev solgt som slaver i Beograd på en enkelt dag. Til sidst må man ikke glemme det osmanniskes militærregime massive udrensning af armeniere, med brutal nedslagtning og omfattende massakrer på ca. en million kristene armenier fra 1915 til 1917.( kilde: Troens fallit religion, terror og fornuftens fremtid af den amerikanske filosof Sam Harris 2005).
  I 1400 år har Allah´s krigsmaskine myrdet mange millioner over alt i verden. Allah´s KRIG STOPPER ALDRIG.

  En gang var Pakistan et hinduistisk land – i dag er der ikke én eneste hindu tilbage.
  ( i Indien udselettede islam ca. 80 millioner hinduer samt ca. 10 millioner buddhister fra år ca. 1000 til 1525).
  En gang var Syrien, Libanon og Jordan alle kristne lande – i dag er der stort set ingen kristne tilbage.
  En gang var Egypten et kristen land – i dag er der stort set ingen kristne tilbage.
  En gang var Tyrkiet et kristen land – i dag er der stort set ingen kristne tilbage.
  En gang var Albanien et kristen land – i dag er der ikke én eneste kristen tilbage.
  En gang var Kosovo et kristen land – i dag er der stort set ingen kristne tilbage.
  En gang var Afghanistan et hindu/buddhistisk land – i dag er der ikke én eneste hindu eller buddhister
  tilbage.
  En gang var Indonesien et hindu/buddhistisk land – i dag findes, der kun en lille gruppe
  tilbage på Bali.
  En gang var Persien et verdens rige – de blev alle løbet over ende af Muhammeds røver og banditter.

 16. Af h svendsen

  -

  Der er ikke noget galt med Aliba og røverne,de har jo bare en gud som handler universielt!en gud som holder med sit folk,og giver folket det som de ønsker,og inderst inde er vi vel alle “muslimer”
  hvem vil ikke gerne have en gud,som er et spejlbillede af os selv,en universiel gud.

 17. Af Jacob Selchau

  -

  @Allan Hansen

  Ingen tvivl om at der er begået aggression i Islams navn, men lad os nu se om Islam kan hamle op med kristendom, når det gælder massemord.

  Antal kontinenter erobret:

  Islam: 0

  Kristendom: 4 (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Australien).

  Antal kontinenter hvor størstedelen af befolkningen blev udryddet:

  Islam: 0

  Kristendom: 2 (Nordamerika, Sydamerika).

  Lad os nu se på dine øvrige påstande:

  Der er over 7 millioner kristne i Egypten, ca. 10 % af befolkningen. Dette må siges at være flere end stort set ingen.

  Der er ca. 39 % kristne i Libanon, hvilket svarer til ca. 1.7 millioner ud af 4.2 millioner.

  I Albanien siger CIA world factbook at der er 70 % muslimer og 30 % kristne i Albanien. Ifølge en Gallup meningsmåling fra 2010 er Albanien dog et af de mindst religiøse lande i verden, og religionen spiller kun en rolle for 39 % af befolkningen.

  I Syrien er der ca. 10 % kristne, svarende til 2.5 millioner mennesker. Igen mere end stort set ingen.

  I Indonesien er ca. 10 % kristne, svarende til ca. 24 millioner.

  Jeg bryder mig egentlig ikke om nogen af de hersens imperialistiske verdensreligioner, men Islam skiller sig ikke ud ved sin aggressivitet her. Lad mig lige sammenligne med dit argument:

  Danmark var engang et hedensk land, nu er der næsten ingen hedninge tilbage.

  Det samme gælder for Frankrig, England, Skotland, Italien, Tyskland, Spanien, Polen, Irland, Grækenland osv.

  I Guatemala, USA, Canada, Mexico, Columbia, Nicaragua, Brazilien, Peru, Cuba, den Dominikanske Republik, Haiti, Jamaica, Panama, Honduras m.fl. udraderede man tilmed størsteparten af den indfødte befolkning. I Europa og de islamiske lande foregik erobringerne i det mindste kun i undtagelsestilfælde ved storstilede folkemord.

  Jeg har svært ved at se hvorledes Islam ser værre ud end kristendom i denne sammenhæng.

  Lad os nu se på din kilde, Robert Spencer. Han er freelanceforfatter, og grundlægger af Stop Islamization of America og Freedom Defense Initiative, begge kategoriseret som hadegrupper. Han har desuden rost den militante gruppe English Defense League, der har været indblandet i dødstrusler, gadevold, hærværk mod moskéer og overfald på muslimer og venstreorienterede. For mig gør det også noget at en af hans helte er den amerikanske højrefløjsaktivist, Paul Weyrich, der oprindeligt gik ind i politik for at protestere mod at myndighederne ikke ville give det berygtede sydstatsuniversitet Bob Jones University de privilegier, der normalt tilhører uddannelsesinstitutioner, fordi universitetet ikke lukkede sorte ind. (Og ikke tillod kærestepar af blandet race indtil efter år 2000).

  Så han kan ikke ligefrem kaldes en akademisk autoritet, når det gælder Islam.

  Nå, der er på den anden side ingen tvivl om at ikke-muslimer i Middelalderen var underlagt massiv diskrimination i de muslimske lande. Jeg har selv gang i ‘De Arabiske Folks Historie’ af Albert Hourani, tidligere direktør for Oxfords center for Mellemøstlige Studier. Han er selv inde på diskriminationen mod ikke-muslimer i muslimske lande. Han nævner ekstraskatten (som dog ikke hed slaveskat, men hvis sproglige oprindelse kom fra ordet “del”), våbenloven, forbud mod at bygge nye religiøse bygninger og reparere de gamle. Den med husene nævner han også. Han nævner ikke noget ud at de ikke måtte ride på kameler, at de skulle holde deres religion hemmelig eller forsvare sig mod en muslim, der overfaldt ham.

  På den anden side var dhimmier efter den helt traditionelle islamiske lov fritaget for militærtjeneste og zakat – reelt en muslimsk skat.

  Endvidere fremgår det klart at lovene ikke altid blev overholdt. Der har været højtrangerende kristne og jødiske embedsmænd. På den anden side har herskere også brudt med deres forpligtelser ifølge islam, og decideret tvunget folk til at konvertere eller massakreret jøder og kristne. Det hører dog til sjældenhederne. Det skal også med at herskernes magt i det hele taget ikke var specielt absolut uden for byerne, så der kunne man ikke kontrollere folks tro på samme måde. I mange tilfælde opstod religiøse oprør udenfor byerne, når andre sekter indenfor islam rejste sig uden for centralregeringernes kontrol. Nomadefolkene og de fjernere landområder havde man noget nær ingen kontrol over.

  Man er ikke sikker på hvor hurtigt konverteringen af de erobrede folkeslag gik. Det blev der ikke ført statistik over. Det blev dog vurderet at ikke-muslimser var i flertal til hvert fald ca. år 1000 efter vores tidsregning, dvs. ca. 2-300 år efter erobringerne.

  Jeg vil ikke fremhæve Islam som noget toleranceforbillede, heller ikke efter middelalderlig standard. Islam var på erobringstogt ligesom kristendommen. Der var grusom diskrimination mod ikke-muslimer. Men Islam var – overordnet set – tolerant i forhold til kristendommen i størsteparten af de to religioners eksistensperioder, men på den anden side var begge intolerante i forhold til mange andre samtidige religioner.

 18. Af Allan Hansen

  -

  @ Jacob Selchau.

  Sjælden ham man hørt noget så sindsygt.

  ALLE islamiske lander er blevet trommelet ned af den
  af den islamiske militær maskine.

  Plyndringstogter, massevoldtægt, slavehandel og “jizja,, der er en skatteafgift, som alle dhimmier dvs. ikke-muslimer skal betale til muslimerne – har altid været den vigtigste drivkraft i islam. I dag anslås den “skat,, at koste danskerne ca. 50 Miliarder om året.

  I følge politicalislam.com:

  “These figures are a rough estimate of the death of non-Muslims by the political act of jihad.
  Africa
  Thomas Sowell [Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188] estimates that 11 million slaves were shipped across the Atlantic and 14 million were sent to the Islamic nations of North Africa and the Middle East. For every slave captured many others died. Estimates of this collateral damage vary. The renowned missionary David Livingstone estimated that for every slave who reached a plantation, five others were killed in the initial raid or died of illness and privation on the forced march.[Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888] Those who were left behind were the very young, the weak, the sick and the old. These soon died since the main providers had been killed or enslaved. So, for 25 million slaves delivered to the market, we have an estimated death of about 120 million people. Islam ran the wholesale slave trade in Africa.
  120 million Africans
  Christians.

  The number of Christians martyred by Islam is 9 million [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10] . A rough estimate by Raphael Moore in History of Asia Minor is that another 50 million died in wars by jihad. So counting the million African Christians killed in the 20th century we have:
  60 million Christians
  Hindus.

  Koenard Elst in Negationism in India gives an estimate of 80 million Hindus killed in the total jihad against India. [Koenard Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, pg. 34.] The country of India today is only half the size of ancient India, due to jihad. The mountains near India are called the Hindu Kush, meaning the “funeral pyre of the Hindus.”
  80 million Hindus
  Buddhists.

  Buddhists do not keep up with the history of war. Keep in mind that in jihad only Christians and Jews were allowed to survive as dhimmis (servants to Islam); everyone else had to convert or die. Jihad killed the Buddhists in Turkey, Afghanistan, along the Silk Route, and in India. The total is roughly 10 million. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-1.]
  10 million Buddhists
  Jews.

  Oddly enough there were not enough Jews killed in jihad to significantly affect the totals of the Great Annihilation. The jihad in Arabia was 100 percent effective, but the numbers were in the thousands, not millions. After that, the Jews submitted and became the dhimmis (servants and second class citizens) of Islam and did not have geographic political power.
  This gives a rough estimate of 270 million killed by jihad.”
  Islam indtager således en ubestridt førsteplads blandt historiens totalitære ideologier, der som mål havde eller har, at de ”rigtige” mennesker skal udrydde de ”forkerte” mennesker.

  Kommunisme: Anslået 80 mio. døde
  Nazisme: Anslået 50 mio. døde
  Islam: Anslået 270 mio. døde.
  Oveni de 270 mio. døde skal så lægges de uanet mange millioner levende ofre for islam – nemlig alle de mennesker, der følte sig tvunget til at blive ”muslimer” for at undgå at blive dræbt – eller for at slippe for at betale jizya, der alligevel ville have forårsaget, at de var døde af sult.

  Ps .Rapporten tager ikke højde for de ca. 500.000 muslimer, som er blevet myrdet af andre muslimer inden for de sidste to årtier fx. i Algeriet, Irak, Libanon, Pakistan, Sudan og Afghanistan.

  Og den med jøderne holder heller ikke stik.

  I 1066 blev hele den jødiske menighed i Granada (ca. 5.000) ned slagtet af muslimerne:

  ” Vi erklærede krig mod jøderne (seks dags krigen 1967) og vi tabte nu udstiller vi os selv, som ofre,, Citat af Walid Shoebat. Why we want to KILL YOU. Bogen kan købes her. http://www.shoebat.com

  Få dine skole penge tilbage!

 19. Af Allan Hansen

  -

  Professor Bertrand Russell (filosof) skriver:

  ” It was the duty of the faithful to conquer as much of the world as possible for islam ……

  The Arabs, although they conquered a great part of the world in the name of a new religion, were not very religious race; the motive of their conquests was plunder and wealth rather than religion. It was only in virtue of their lack of fanaticime that a handful of warriors were able to govern, without much difficulty, vast populations of higher civillization and alien religion … There were immense numbers of slaves, largely as a result of successful wars,,.

  Kilde: History of Western Philosophy By Bertran Russell 1945.

  Alexis De Tocqueville (fransk tænker og historiker): ”Over en milliard mennesker tror på Allah, uden virkeligt at vide hvad Allah angiveligt står for, eller hvad han kræver af dem. Og den minoritet der forstår, fortsætter med at være muslimer, da de har redefineret deres moral og etik til at passe Islam´s lære, som til overflod mangler moral. De redefinerer derfor hvad der er godt og ondt, for at tilpasse deres liv til det der prædikes af Islam, i stedet for at undersøge Islam for at se om den passer ind i det gode liv. Bagvendt tænkning af en bagvendt religion”

  Dante (1265-1321) italiensk forfatter.

  “Muhammed vil brænde i helvede til evig tid,,.

  Winston Churchill (britisk præmierminister): ”Hvor skrækkelig er de forbandelser muhammedanismen pålægger sine tilhængere! Ud over det fanatiske raseri der i et menneske er lige så farligt som hundegalskab i en hund, findes der den fatalistiske apati. Effekten er synlig i mange lande, sløve skikke, sjuskede landbrugssystemer, træge handelsmetoder, og usikkerhed omkring ejendomsret findes hvor end tilhængerne af Profeten regerer, og lever. En degraderet sensualisme der fratager livet ynde og rafinnement, foruden værdighed og hellighed. Det faktum at i muhammedansk lov tilhører enhver kvinde én eller anden mand som dennes absolutte ejendom, enten som barn, kone eller konkubine, må udsætte den endelige udryddelse af slaveriet, indtil troen på Islam er ophørt at være en stor magt blandt mennesker.
  Individuelle muslimer kan vise fortræffelige kvaliteter, men religionens indflydelse paralyserer den sociale udvikling, for de der følger den. Ingen større reaktionær kraft eksisterer i verden.
  Langt fra værende uddøende er muhammedismen en militant og konverterende tro. Den har allerede spredt sig gennem Centralafrika, udviklende frygtløse krigere ved hvert et skridt; og var det ikke fordi kristendommen fandt ly i videnskabens stærke arme, videnskaben imod hvilken den havde kæmpet forgæves, kunne Europa´s moderne civilisation falde, som civilisationen i antikkens Rom faldt”.

  Den berømte Skotske filosof David Hume (1711-76) har denne skarpe kommentar:

  ”Koranen er en vild og absurd forestilling. Koncentrerer vi os om Muhammeds fortællinger, vil vi hurtig opdage, at han priser eksempler på forræderi, umenneskelighed, grusomhed, hævn og snæversyn, som er aldeles uforenelig med et civiliseret samfund”.

  ”Koranen lærer os at dræbe afgudsdyrkerne og de vantro, der afviser islam” Gholam-Reza Fada, 1980.

  Earnest Renan (fransk tænker): ”Jeg har i høj grad studeret Koranen…Jeg afsluttede dette studie med overbevisningen om, at i stort omfang har der ikke eksisteret religioner i verden så dødelige for mennesket som Muhammed´s religion”
  ” Den pædofile røverhøvding og stamme kriger Muhammed stod selv i spidsen for 77 bloddige terror angreb, mod jøder, kristen og andet godtfolk. Kilde: The truth about Muhammad – founder of the world´s most intolerant religion. Robert Spencer 2006.

  På en “god” dag blev 50.000 hinduer, mænd og store drenge halshugget.
  Derefter blev deres kvinder og børn voltaget og solgt som slaver”

  Citat:Ex muslim og forfatter M. A Khan

  – De har ingen ide om hvad det vil sige at være en sand muslim og skamfuldt det er for en moderne civiliseret samvittighed. Hvis de bliver gjort klar over Islams sande natur vil de i stort tal forlade denne barbariske og de-humaniserende kult. Islam vil blive kondemneret og ende på den historiens affaldsbunke, hvor den altid har hørt til.

 20. Af Jacob Selchau

  -

  @Allan Hansen

  Jeg beklager, men den hjemmeside du citerer er skrevet af en fysiker ved navn Bill French (der af en eller anden mærkelig grund af og til kalder sig Bill Williams), ikke en historiker. Skal vi henvise til autoriteter foretrækker jeg en direktør for Oxford Universitets center for Mellemøststudier frem for en fysiker. Så meget des mere når den pågældende direktør tilhører en af de grupper, som Islam efter sigende skulle have stort set udraderet.

  Med hensyn til de tal som han citerer fra World Christian Trends 30-2200, så aner jeg ikke hvor man får tallet at 9 millioner kristne er dræbt af muslimer i løbet af 1400 år fra. Det kan sagtens være at det passer, men jeg har ingen anelse om hvor man får statistik om hvor mange kristne der blev dræbt i Egypten år 700-1000 fra, når man ikke engang ved hvor mange kristne der boede i Egypten på den tid eller hvor stor en andel af befolkningen de udgjorde.

  Men ok, 9 millioner kristne er ikke specielt mange, hvis man ser alene på hvor mange kristne der døde i 30 års krigen, hvor tallet vurderes til at være mellem 3.0 og 11.5 millioner mennesker, dræbt af andre kristne. Jeg vil i den sammenhæng bemærke at denne store usikkerhed nu engang er den slags man må arbejde med, når man diskuterer krige, der fandt sted for flere hundrede år siden. Men under alle omstændigheder, så får tallet 3-11 millioner på 30 år 9 millioner over 1400 år til at se småt ud. Tilsvarende med muslimer og buddhister, selv om jeg ikke har en anelse om hvor tallet kommer fra.

  Lad os så se på de 80 millioner hinduer. Kilden er i dette tilfælde Koenraad Elst, som er noget af en sær snegl. Han skrev et højreekstremt blad sammen med en hedensk ypperstepræst (!) Koenraad Logghe, der har udtrykt sympati for Hollandsk SS og talt om at holde racen ren. Den slags giver mig ikke tillid til en mand, så meget des mere når han øjensynligt giver et præcist antal hinduer over en flere hundrede år lang periode.

  Dernæst vil jeg igen fremhæve de overordnede befolkningstal jeg nævnte ovenfor, der viser at din tidligere påstand om at muslimer skulle være specielt slemme til at udrydde ikke-muslimer. Jeg vil endvidere henvise til fakta mht. kontinenterne, som nævnt ovenfor. Igen er det ikke til at sige hvor hulan man får tallet 270 millioner mennesker dræbt af muslimer gennem tiderne, men lad os antage at det er korrekt, som arbejdshypotese. Så er der historikere, der anslår at der blev dræbt 100 millioner indianere mellem 1492 og 1900 i amerika alene, selv om sandheden er at det ved man ikke. I Congo dræbte en enkelt Belgisk konge, Leopold II, ca. 10 millioner over en periode på ca. 20 år.

  De er ikke alene. I Kina døde måske 30 millioner mennesker i en krig i perioden 755-763, nogenlunde samtidig med Islams erobringer. På det tidspunkt vurderes det til at være over 10 % af verdens befolkning. Igen såfremt det passer, for der er også historikere, der – meget plausibelt – mener at nedgangen i det kinesiske befolkningstal også skyldes at samfundet brød sammen i en sådan grad, at man ikke længere kunne holde ordentlige folketællinger.

  Så jeg vil mene at dine kilder er tvivlsomme på mange måder, både ud fra deres baggrund og ud fra de urealistisk præcise tal de giver.

  Ingen tvivl om at der er begået mange forbrydelser – plyndringer, massemord, erobringer, voldtægter og tvangskonverteringer – i Islams navn, men jeg tror at det er klogere at holde sig til mainstreamhistorikere, frem for højreekstremister med skumle forbindelser. Især da når mainstreamhistorikerne har forståelse nok til at erkende vor videns begrænsninger.

  Indtil da kan vi nøjes med at se på antal kontinenter erobret:

  Kristendom: 4
  Islam: 0

  Antal kontinenter hvor størstedelen af befolkningen blev udryddet:
  Kristendom: 2
  Islam: 0

  Og så spørge sig selv om hvorvidt Islam er så meget mere imperialistisk end kristendommen er, ud fra et historisk perspektiv. Vi kan i hvert fald tælle kontinenterne.

 21. Af Allan Hansen

  -

  @ Jacob Selchau.

  Will Durant (amerikansk historiker): ”Muslimerne er Islam´s første ofre. Mange gange har jeg på mine rejser observeret, at fanatisme kommer fra et lille antal farlige mænd, der med terror fastholder andre i praktikken af denne religion. At befri muslimen fra hans religion er den største tjeneste, man kan gøre ham”

  TROEN DER BLEV UDBREDT MED VOLD.
  Islam eller døden.

  Islam trækker det dybeste, bredeste og længste blodspor ned igennem mennesket historie.

  Marius Baar. Teolog og forfatter.

  “Guds kærlighed er ukendt for muhamedaneren. Koranen prædiker had og forbandelse mod og over alle, især jøder og kristne, der ikke vil bekende sig til islam. Da Muhammed så, at jøder og kristne ikke omvendte sig til islam, indpodede han hadets gift, der gennem mange hundrede år ikke har mistet virkning. Med Muhammed har islam degraderet den rigtige gammel testamentlige lære om guds enhed på en forkert og umenneskelige måde. Allah er for muhamedanerne en sjælløs, ubevægelig og ubarmhjertig gud.

  En sådan gud tåler kun sit eget billede. Denne gud fordrer underkastelse og tilbedelse af alle skabninger. Han er den fuldkomne egoisme, en grusom kærlighedsløs tyran, der kun fordrer. Det lugter lidt af satan. Den sorte sten, allah, var længe før Muhammeds tid én af de 365 afguder i Kaabaen, islams hovedhelligdom. Denne ene afgud havde fortrængt de øvrige 364, men han blev ved med at være en afgud, der blev tilbedt i Kaabaen.

  Muhammed forjagede de 364 gudebilleder. Hans sten gud”allah, var den eneste gud. Ved en hedensk offerfest i Mekka trådte Muhammed frem for folkemængden, pegede på Kaabaen og råbte: La alla illa allahu (Der er ingen allah, uden at allah er ham) Allah var den øverste af de dæmoner, der blev dyrket i Kaabaen. Denne udtalelse af Muhammed blev senere ændret til La illahilla Allah (der er ingen gud uden Allah), der er islams trosbekendelse.
  Kaabaen var islams første helligdom. Den egentlige kerne i islam ligger i denne binding til allah, den øverste dæmon. De mennesker, der giver sig hen til denne ånd, bliver bundne af Satan.
  Muhamedanerne må ikke have forbindelse med hverken jøder eller kristne.
  ”Hvis en muslim dræber en ikke muslim, kan han ikke idømmes dødsstraf, for hans udviklingsstadige er højere end den dræbtes”
  Sultan Hussein Tabandeh. 1980.

  Det skrev islam eksperten Marius Baar i slutningen af halvfjerdserne, men den var der vist ikke mange der fik læst? Og ikke mange forstod, hvad det egentlig var, manden talte om. Vesten må vælge – Marius Baar- på dansk 1980.

  ”O I troende, hav ingen forbindelse med jøden eller kristne, lad dem forene sig med hinanden. Den, der betragter dem som ven, bliver som de. Allah er ikke de vildfarnes føre”. ( Koran 4, 56)

  ”O I troende gør ikke jøderne eller de kristne til jeres venner! Dræb afgudsdyrkerne, hvor I finder dem, gør dem til fanger, belejr dem, angrib dem i baghold. Træffer I vantro, så hug hovedet af dem, indtil I har anrettet et stort blodbad blandt dem”.
  Her ser vi koranens indre svinehund stikke sit hæslige og sataniske fjæs frem.

  Forfatteren har arbejdet som missionær blandt muhamedaner i Tchad i 25 år. Gennem sammenlignende studier af Koranen og de bibelske profetier i Det Gamle og Det Nye Testamente kommer han til forbløffende, men indlysende udsagn. Kendsgerning efter kendsgerning gør han det klart for læserne, at de bibelske profetier i dag er historie. Uhyggeligt og med en fart, der tager pusten fra os, udbreder islams magt sig for at lægge løkken om halsen på alle anderledestroende.

  Marius Baar teolog og forfatter.

  ” Enhver, der kysser den sorte sten i Mekka står i ledtog med satan,,
  “Ingen vantro er så primitiv og fyldt med løgn, som islam,, Citat: Ex muslim Mohammad Asghar. Læs hans bog – Muhammad and His Quran:Blood and lies at the root of islam. Her http://www.islam-watch.org

 22. Af Jacob Selchau

  -

  @Allan Hansen

  Nu med hensyn til de citater du kommer med, så vil jeg først forklare Hume for dig. Hume var kritisk overfor religion, og kritiserede gerne især katolikker sønder og sammen. Pointen er at hvis man dengang gerne ville udfordre den dominerende religion, så svinede man gerne en anden religion til, hvor sandhederne ofte gjaldt om hovedreligionen også. Anyways, jeg prøvede at lave en hurtig søgning (det er år og dag siden at jeg har læst Hume), og fandt ikke rigtig noget om Hume og Muhammed. Men det er da helt rigtigt, det der står. Koranen er kulsort. Men Humes pointe har været at det er Bibelen også.

  Som en underholdende sidebemærkning kan jeg nævne at Voltaire skrev et stykke om Muhammed, hvor Muhammed skildres som et brutalt magtmenneske, der bruger religionen som personligt magtredskab. Det blev forbudt af kirken, fordi folk udmærket forstod at det var kirken, der var målet, og ikke den i 1700-tallets Frankrig ganske ligegyldige Muhammed. (Der er i øvrigt næsten intet historisk korrekt i stykket, ud over at navnene Muhammed, Mekka og Omar (kalif nr. 3) forekommer. Folk dengang vidste ikke meget om Islam).

  Hvad angår Churchill husker jeg et andet citat bedre, hvor han omtalte Iraks konge, som Churchill selv i sin egenskab af koloniminister var igang med at udnævne: “Is he a Sunni with Shaih sympathies or a Shaih with Sunni sympathies?” Ja, Churchill kunne dels ikke stave til shia, og dels anede han ikke det mest basale om den region han var i gang med at drage grænser for. Han skal være varsom med at kritisere andre menneskers mangel på videnskabelighed, den barbar.

  Alexis de Toqueville er næppe nogen autoritet om Islam. Der var i hvert fald ikke en milliard muslimer på Toquevilles tid.

  Hvad Russell angår hadede han al religion, samt sin samtids vanvittige krigeriskhed. Han har skrevet bøger om hvorfor han ikke er kristen og om USAs krigsforbrydelser i Vietnam, som han kategoriserede som folkemord.

 23. Af Jacob Selchau

  -

  @Allan Hansen

  Jeg beklager, men jeg gider ikke gennemgå hver eneste afsindigt citat fra Koranen med dig (i hvert fald et af dem er vist i øvrigt et fejlcitat). Ej heller gider jeg at gennemgå dine kilder for historisk troværdighed.

  Denne blog handler egentlig om Vestlig udenrigspolitik. Jeg har prøvet at være imødekommende og svare på henvendelser, men nu orker jeg ikke længere. På nuværende tidspunkt ligner det mere en afsporing, når du begynder at hive skotske 1700-tals filosoffers citater om Islam ind i en blog der intet har om Islam at gøre. Jeg kan anbefale dig at gå ned og låne en helt almindelig bog om de muslimske landes historie, skrevet af helt almindelige professionelle historikere. Du vil finde tåbelighed, grådighed, videnskab, tolerance, ambition, kærlighed, dumhed, nysgerrighed, gavmildhed, fanatisme, mod, storsind og fejhed, som du vil så mange andre steder i verdenshistorien.

 24. Af Allan Hansen

  -

  Overalt i verden har islam kun bragt had, vold, blod, terror, fattigdom, sygdom, undertrykkelse, korruption ,analfabetisme vildfarelse, åndelig formørkelse, afmagtt og fortvivlelse til menneskeheden.

  Som Samuel Huntington gør opmærksom på, er muslimer langt mere tilbøjelige til at lade sig inddrage voldelige, etniske konflikter end alle andre grupper. I sin berømte bog om civilisationernes sammenstød opregner han over 30 blodige konflikter, der inden for de seneste få årtier har været udkæmpet, eller stadig udkæmpes, overalt hvor muslimsk-domineret områder støder op til ikke-muslimskes – fra Bosnien og Kosovo og Cypern til Israel-Palæstina , Afghanistan-Sovjetunionen, Tjetjenien,Kashmir, Indonesien, Filippinerne og Xinjiang-provinsen i Kina, til Nigeria og Sudan, for blot at nævne nogle af de mest spektakulære. ,,Islams grænser er blodige; det samme er dens indvolde”, Bemærker Huntington og hentyder hermed til, at adskillige af de voldelige opgør teknisk set er borgerkrige, f.eks. mellem kristne maronitter og muslimer i Libanon og mellem muslimer fra Nigerias nordlige delstater og kristne mod syd.

 25. Af Allan Hansen

  -

  INTET sted i verden har muslimerne kunne leve sammen med andre end sig selv og det går heler ikke uden vold; i dag er Gaza i krig mod Vestbredden – når der nu ikke lige er en jøde eller kristen man kan slå ihjel så æder man hinanden.

  Moskeerne er vores kaserner
  Minaretter vores bajonetter
  Kuplerne vores hjelme
  De troende vores soldater
  – Yahya Kemal (Beyatli).
  ( Muir bemærker” at så længe Koranen forblev rettesnor for troen, ville den vedblive med at give næring til dårligdomme, polygami skilsmisse og slaveri, underminere den offentlige moral, forgifter hjemmelivet og skabe kaos i samfundet, mens sløret fjerner kvindekønnet retmæssig plads og indflydelse i verden. Frihed til at tænke og bruge sin egen rationelle dømmekraft knuses og tilintet gøres. Tolerance er ukendt, og muligheden for frie og liberale institutioner er udelukket”.

  Muirs endelige konklusion er da også: at Muhammeds sværd og Koranen er de stædigste fjender af civilisation, friheden og sandheden, denne verden endnu har set,,.

  – Caetani, der skrev i begyndelsen af det 20.århundrede syntes at nå til samme konklusion, han skriver blandt andet” Hvis Muhammed skejede ud i sine unge år, burde det ikke fremkalde overraskelse. Han var lige så meget menneske, som sine samtidige; han var medlem af et stadig halvvildt stammesamfund blottet for enhver kultur og alene styret af instinkter….. Et samfund af rå, voldelige og blodtørstige mænd, der har let til vrede, er urokkelige i deres had og hævntørst, ligegyldige over blodsudgydelse og grådig efter plyndring. Forfaldet i Muhammeds karakter var et menneskeligt fænomen, som historien kan give ikke ét men i tusindvis af eksempler på. – Muhammed taber i skønhed men vinder i magt. Som det naturlige resultat kan vi fra Muhammeds ankomst til Medina spore en markant og hastig forfald i det system, han indskærpede. Intolerance erstattede hurtig frihed; vold trådte i stedet for overtagelse. Muhammed opmuntrer de vilde instinkter med al den umoralske brutalitet, der anstår sig for en tyrannisk og grusom semitisk ”gud. De åndelige våben, der først blev anvendt med højere mål for øje, blev snart benyttet til at fremme det timelige herredømme, og det timelige herredømme blev anvendt til at tilføre de åndelige våben vægt og temperament. Den almægtiges navn gav frygtelig styrke til satans sværd; og satans sværd gav rigeligt afkast ved at ødelægge allahs fjender og ofre dem ved den nye religions alter.” Dræb de vantro, hvor I end finder dem” blev nu islams motto.

  Muirs Life of Mahomet udkom i fire bind mellem 1856 og 1861 og var baseret på de originale muslimske kilder. Den fremragende danske forsker Frants Buhl (semitisk filologi) (1850-1932) skal have det sidste ord i denne sammenhæng. Buhl mente, at Muhammed i sin medinensiske fase røbede den frastødende side af sin karakter: grusomhed, snuhed, uhæderlig, upålidelighed; at han viste sig som en person, hvis styrende princip var, at målet helliger midlerne. Som en despot, der forlangte absolut underkastelse.) H. G. Welles ( Verdens historie 1939) har beskrevet Muhammed således ”Han syntes at have været en meget forfængelig, begærlig, snu og i stand til, at føre sig selv bag lyset, samtidig med, at han var en i dybeste forstand religiøs mand. Han lod nedskrive en bog, Koranen, med forskrifter og udlæggelser og erklærede, at allah havde meddelt ham den. Betragtet som litteratur eller filosofi kan Koranen ikke siges at bære præg af sin påstående guddommelige oprindelse”.

  Konrerad Elst (belgisk historiker): ”Den muslimske erobring af Indien er sanfdsynligvis den blodigste i historien. Det er en forstemmende historie, for dens evidente moral er, at civilisation er et dyrbart gode, hvis delikate ordenskompleks og frihed, kultur og fred, når som helst kan omstyrtes af invaderende barbarere udefra, eller mangfoldiggørelse indefra”

  Pave Benedict: ”Den muslimske erobring i 1600-tallet var for hinduerne en ren kamp om liv eller død. Hele byer blev brændt ned, og befolkninger maskrerede, med hundredtusindvis af dræbte ved hver kampagne, og et tilsvarende antal deporterede som slaver. Hver ny invaderende lavede bogstaveligt talt sit eget bjerg af hindukranier. Som bidrag til undersøgelsen af kvantiteten af islamiske kriminelle handlinger mod menneskeheden, kan vi nævne, at Indien´s befolkning svandt ind med 80 millioner mellem år 1000 og år 1525”

  Dr. R. Brahamchari (fysiker): ”Den mest lystne mand der har brugt religion for sin egen personlige vindings skyld, er profeten Muhammed. Islam er en kult, med sin fuldstændigt irrationelle tro på Allah, skabt af Muhammed der var en løgner, tyv, morder og voldtægtsmand, til sit sidste åndedrag”

  Dr. Khushwant Singh (professor): ”Islamiske samfund kvæles af lænker omkring ånden og hjernen. Islamisk teologi er drevet af masochisme, dominans, intolerance, underkastelse og vold mod alle der er uenige i lovprincipperne i Islam”

  Dr. B. R. Ambedkar (fader til den indiske konstitution): ”Allah er en brutal tyran, en barbarisk morder og voldelig despot. Islamisk Umma er den største bande kriminelle på jorden, og Allah er deres leder og vejleder af denne kriminelle bande, og prøver at etablere sig selv som verdens gud, med hjælp fra mujahidinere gennem terror og blodsudgydelse”

  Ludvig Holberg (1668-1754) anså Muhammed for at være en bedrager, muslimerne som moralsk underlegen og beskrev islam som sværdets religion. Den danske teolog C. H. Scharling (1836-1920). Han var fra 1870-1916 professor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet.

  Et af hans hovedværker er Menneskeheden og Christendom i deres historiske udvikling; hvori det blandt andet fremføres, at islam ” begyndte med løgn og måtte derfor efterhånden medføre alle løgnens forbandelser. Islam var for Scharling i modsætning til kristendommen en falsk religion: underforstået hvad der begyndte med løgne kan naturligvis ikke sener verificeres, som værende sandhed. Dansk islamforskning grand old man er uden tvivl Frants Peter William Buhl (1850-1932) hans arbejde blev anerkendt og respekteret også uden for Danmarks grænser. Buhl var fra 1898 professor i semitisk filologi ved Københavns Universitet.
  Lad os derfor kaste et kort blik på Buhl, Johannes Østrup (1867-1938) og Johannes Pedersen (1883-1977), vurdering af islam.

  ”De lever her, som i mange andre tilfælde, af smuler der er faldne til dem fra jødernes og de kristne bord, idet væsentlig havde optaget disse overleveringer og kun forøget dem med enkelte ligeså fanatiske som idétomme tilsætninger.”

  (Buhl:1890.)

  Buhl betegner Muhammed fysiske sejer som ” uvidenhedens triumf. (Buhl:1903.)

  ”at Muhammeds åbenbaringer måske nok var et resultat af sygdom, men at det ikke var noget, der kunne bestemmes med sikkerhed. Et sådan hysterisk menneske sindstilstand er et alt for kompliceret fænomen til at man uden videre tør anlægge en simpel logisk målestok, som når man dømmer normale mennesker.”

 26. Af Allan Hansen

  -

  @ Jacob Selchau.

  Meget morsomt er det da også, at du nu
  begynder at forklare mig om “filosofi,, jeg er musiker og filosof
  og har læst alt klassiske filosofi ( også mange af den mindre kendte filosoffer)
  Jeg har læst filosofi i 45 år og det gør jeg forøvrigt stadig.

  Mvh. Allan Hansen.

 27. Af Ulf Timmermann

  -

  Øv. Som jeg efter bedste evne har forstået Støvring’s oplæg handler det om noget så usædvanligt som vores selv- og vendensforståelse. Ikke set i lyset af Islam, men i lyset af det store opbrud, der sker i verden i disse år/årtier, og hvor den muhamedanske verden ikke spiller en nævneværdig rolle ud over, at den besidder store forekomster af olie.

  Så, med al respekt Allan, Preben og Lisa, lad os holde os til emnet – og helst da, byde ind med noget i stedet for at byde imod, hvad andre bidrager med.

 28. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Her er tiden eller debatten vist kommet til at det vil være relevant og fornuftigt at google “Uriasposten”. Læs f.eks. hvad filmmanden Mogens Rukov og et par andre kloge folk siger om udviklingen i det lille yndige og fantastisk lykkelige land. (iflg. DR)

  Eller man kan se efter hvad der foregår i Timbuktu, Mali.

 29. Af Ulf Timmermann

  -

  Jamen dog, Preben, er du blot en udsending, medlem af en eller anden loge? Så forstår jeg bedre din evindelige jammer og dine dommedags udmeldinger.

 30. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ulf Timmermann……..

  Hvor er du dog let at gennemskue. Du er mopset over at jeg ikke er rødradikal lige som dig. Men argumenter har du ikke, så du må nøjes med nogle personangreb. Men sådan er det jo hver gang de røde kålhoveder ikke kan klare sig i en saglig diskussion.

 31. Af Allan Hansen

  -

  Lignelse. – De tænkere, i hvem alle stjerner bevæger sig i
  cirkelbaner, er ikke de dybeste,
  Den, der ser ind i sig selv som et vældig verdensrum og bærer mælkevejen i sig, ved
  også, hvor uregelmæssig alle mælkeveje er; de fører lige ind i tilværelsens kaos og labyrint,,.
  ( Friedrich Nietzsche).

 32. Af Jacob Selchau

  -

  @Ulf Timmermann og Kasper Støvring

  Jeg vil gerne undskylde at jeg var med til at afspore bloggen. Jeg skulle ikke have gået ind i en diskussion om Islams historie i en blog, der handlede om Vestens udenrigspolitik.

  Ulf Timmermann, hvis du ønsker at diskutere universalisme i udenrigspolitik er jeg frisk. Ellers kan vi lade den slutte her.

 33. Af Allan Hansen

  -

  “Universalisme, en problematisk linje i vestlig udenrigspolitik,,.

  Hvis man ikke kan gennemskue analogien mellem
  Universalisme – den vestlige udenrigspolitik og den globale Jihad.
  Så bør man købe sig nogle ordbøger og gerne på flere for skellige
  sprog – eller opdaterer sine tænkeevner.
  Sagt i alt beskedenhed naturligvis.

  Mvh. Allan Hansen.

 34. Af Allan Hansen

  -

  Held i skæbnen. – Den største udmærkelse viser skæbnen os, når den en tid lang har ladet os
  kæmpe på vore modstanders side. Dermed er vi forudbestemt til en stor sejr.
  ( Friedrich Nietzsche).

 35. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Jacob Selchau

  En skønne dag genopdager vi vel vores rødder som danskere, skandinavere og europæere. I mellemtiden vil vi så flakke rundt som nu, uden forankring, svajende som siv i transatlantiske vinde, fra women’s liberation movement til neo-liberalismen og de gamle trotskisters neo-konservatisme.

  Men, der er da også kritiske lyspunkter derovre fra – ud over Bob Dylan – herunder en serie udgivelser fra forlaget Macmillan ”The American Empire Project”, bl.a:

  http://www.americanempireproject.com/bookpage.asp?ISBN=0805094369

 36. Af Jacob Selchau

  -

  @Ulf Timmermann

  Der er masser af lyspunkter fra den anden side af “dammen.” Der er videnskabelige fremskridt, fremragende litteratur (jeg er Phillip Roth-fan) og til tider en sund mangel på respekt for autoriteter. I hvert fald efter min ringe mening.

  Med hensyn til den bog du citerer, så tvivler jeg ikke på at Peter Van Buren og andre blandt besættelsesmyndighederne ville det godt. Langt de fleste amerikanere (og for den sags skyld englændere og danskere), der tog til Irak har jo været ganske sympatiske mennesker. Det er bare ikke altid at den slags hjælper, for de fleste irakere er jo også ganske sympatiske mennesker, men alligevel har der været et forfærdeligt diktatur og senere en borgerkrig. Det er meget få mennesker, der vil vedgå overfor sig selv og andre at deres motiver er magtpolitiske og økonomiske.

  Der var en meningsmåling blandt amerikanske specialister i udenrigspolitik, offentliggjort i bogen ‘Why Did the United States Invade Iraq?’, Routledge Global Security Studies, 2011. Overordnet set blev de tre vigtigste bagmænd for Irak-krigen anset som Dick Cheney, Donald Rumsfeld og George Bush – i nævnte rækkefølge. For alle disse blev det vigtigste motiv vurderet til at være magtpolitik – ønsket om at sikre amerikansk dominans. Over 70 % af alle respondenterne mente at for hver af de ovennævnte var det et vigtigt motiv. For Cheney, Rumsfeld og Bush troede kun hhv. 10, 5 og 22 % af respondenterne at ønsket om at sprede demokrati havde været et vigtigt motiv.

  Her skal man tænke på at amerikanske forskere nok har et vist bias til fordel for deres regering, så antageligvis er der stort set ingen forskere uden for Vesten, der tror på den med demokratiet.

  I den sammenhæng er det interessant at den amerikanske regering har haft held med at styre debatten, selv for dens modstandere, således at man taler om Bush-regeringens demokratiseringsbestræbelser, til trods for at disse er ikke-eksisterende. (I Venezuela forsøgte man endda at knuse et demokrati – muligvis også i Haiti).

  Problemet i den sammenhæng er at selv helt sympatiske mennesker blandt den amerikanske besættelsesmagt i Irak har været udsendt for at tjene den amerikanske regerings interesser, ikke irakernes. De gjorde karriere ved at tjene hjemlige interesser, ikke lokale. Imens gennemførte man uden noget som helst mandat masseprivatiseringer i Irak. Og senere prøvede man også at afpresse den irakiske regering til at give amerikanske og britiske selskaber kontrol over den irakiske olie.

  Så jeg tror altså ikke på den universalisme, som vestlige regeringer tilskrives. Og her er langt fra kun tale om USA.

 37. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Jacob Selchau

  Jeg er selv en stor ynder af amerikansk litteratur, begyndende med Herman Melville – og jeg er enig med dig i, selvfölgelig, at universalismen ikke er drivkraften i amerikansk udenrigspolitik, men da nu dets skiftende präsidenter – i det mindste som kransekagefigurer – er demokratisk valgte, er de valgt til at före krige på et folkeligt mandat. Ingen har vel beskrevet denne farce mere muntert og gennemborende end Harold Pinter tilbage i 2005, i hans takketale for modtagelsen af Nobelprisen:

  – I put to you that the United States is without doubt the greatest show on the road. Brutal, indifferent, scornful and ruthless it may be but it is also very clever. As a salesman it is out on its own and its most saleable commodity is self love. It’s a winner. Listen to all American presidents on television say the words, ‘the American people’, as in the sentence, ‘I say to the American people it is time to pray and to defend the rights of the American people and I ask the American people to trust their president in the action he is about to take on behalf of the American people.

  Det er også sandt, at påberåbelsen af og påkaldelsen af universalismen fungerer fint i Europa. I nu 9 år har danskerne aksepteret, at deres land er dybt involveret i permanente ”missioner”.

 38. Af Jacob Selchau

  -

  @Ulf Timmermann

  Så lader det til at vi er meget enige, amerikanerne falder for universalistisk retorik og det gør vi europæere også. I det store hele mener jeg ikke at Europa har noget at lade USA høre.

  Der er dog måske én forskel i vores opfattelse. Efter min mening, så er det med at påberåbe sig universelle værdier ikke noget specielt vestligt. For et stykke tid siden læste jeg om hvordan Japan nærmest var ved at gå til af selvros, da de invaderede Manchuriet. De ville befri deres naboer fra den Vestlige imperialisme og roste sig selv over deres nærmest enestående idealisme. (For eventuel forvirrings skyld – Kina og Manchuriet var ikke vestlige kolonier, men de var meget svage og under vestlig indflydelse).

  Af en eller anden grund kunne ingen af de folkeslag som japanerne “hjalp” forstå hvordan de blev hjulpet og hadede de japanske “befriere” endnu mere end de gamle vestlige herrefolk. For mig er ligheden med Irak-krigen slående.

  Selv Saddam Hussein har nok fortalt sig selv om hvordan han kæmpede for Iraks storhed og uafhængighed. Mennesker er meget gode til at bedrage sig selv, når de i virkeligheden handler efter deres laveste instinkter. Gadebøller siger til sig selv at ham de overfaldt var en led per***. Mobbere siger til sig selv at den person, de forfølger er selvfed. Fanatiske terrorister fortæller sig selv at dem de dræber var vantro/fascister/kommunister.

  Kun de færreste kan se på sig selv om indrømme at de handlinger de begår først og fremmest handler om hvad for en slags mennesker de selv er.

  Derfor tror jeg ikke på universalismen i Vestlig udenrigspolitik. Vestlige regeringer har flere gange knust demokratier i den tredje verden. De har myrdet millioner. De har udbredt tortur. De har støttet terrorisme. I nyere tid ikke kun USA, men også f.eks. Storbritannien og Frankrig. Og lige som så mange andre gennem historien har de pakket deres skumle magtinteresser ind i universalistisk retorik, frem for at indrømme for sig selv og andre at de i virkeligheden bare melede deres egen kage.

 39. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Jacob Selschau

  Ja, som Kissinger tilskrives at skulle have sagt: ”Of all bastards the Japanese take the prize”, men, hvor skulle han ellers vende sig – som tysker og amerikaner? Tänk sig at skulle citere denne old bastard, men denne her gudsjammerlige, neo-konservative ”universalisme”-doktrin besmykker han sig ikke med, heller ikke idag. Nogen Obama, eksempelvis, er han ikke.

  Forresten, ”Manchukuo”, som japansk lydstat/koloni blev ikke anerkendt af mange. Nogle få bananrepublikker i Amerika’s baggård (som vist stadig anerkender Taiwan) og selvfölgelig også anerkendte af ”den universelle kirke”, Vatikanet. Og, USA forsynede Japan med al den stål, det havde brug for til dets krigsmaskine, stort set frem til Pearl Harbour.

  Faldt iövrigt over denne artikel af David Gosset i China Daily igår, med indledningsvis en rammende omskrivning af den her ”Hvis du ikke er med os, er du imod os” til: ”You are like us or against us”:

  http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2012-07/07/content_15556834.htm

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Støvring

  Jeg tror, at du begår den fejl ikke at se, at fx Churchills baggrund, som du opridser som værende familie, fædreland, kristendom og vestlig kultur – og ikke indeholdende, det du kalder, abstrakte ideer som universalisme, såsom frihed og værdighed for det enkelte menneske ikke holder vand; men jeg vil medgive, at der findes naivister som ikke ser kulturers forskelligheder som en hindring.

  Ikke at kulturer ikke indeholder ønsker i sådanne retninger. Det gør de – men folk er også tilfredse, bre de materielt har det trygt og godt, så er de ligeglade med, om det er den stærke mand el hvd de nu er vant til. Men – alligvel, spørger vi enkeltindivider om deres ønsker, så ønsker de sig fri for dominans af enhver form inden for deres eget lands grænser.

  Derfor udelukker det ene ikke det andet, både positivt og negativt, at forstå.

  Det positive: enten har man sådanne værdier inden for rækkevidde, altså gennemført så det ‘ejes’ af den enkelte i tillid til sit styre – elller:

  Det negative: det må ikke ejes endog ikke føles af det enkelte menneske.

  Det er diverse magthavere/styrer verden over, som kan give/love folket manna – og hvis de ikke bestrider hvervet ordentligt, så har de militæret at sætte ind imod deres folk, dvs som yderste konsekvens dræbe deres egne, som ikke lystrer – omend de måtte have ret i, at tingene ikke er i orden og ejheller menneskeligt.

  Gives og skaffes der manna, så er trygheden tilstede mere tilstede for den enkelte, dvs ro til magthaverne til fortsat at positionere sig med summer til militær, hvis uro også indenlands – og gerne med en idé, politisk og/eller religiøs som dagsorden med konkrete dyder til yderligere overholdelse eller konsekvens, knoppen af.

  Militært herhjemme naivt, at nu 1,9 milliard skal gå til skattelettelser, fordi der med de radikale i spidsen sædvanligt tros ‘ingen fare’ – og slet ikke nu! Det er en forkert opfattelse efter min mening, fordi det svækker landets selvstændighed/selvbestemmelse og viser svaghed for en omverden, og naivitet i den tanke, at vi allesammen skal være her og selvfølgelig kan vi finde ud af det.

  Ja, hvis vi som Jesus kunne gå på vandet.

  Det skal vi nok ikke regne med at kunne, såvel som de forskellige lande i og udenfor Europa har deres egen måde at hylde deres værdier på, som i bund og grund ikke er så forskellige fra vores, jfr også Churchill, hvad der er vigtigt for menneskene – familie, tryghed materiel og geografisk) samt evt. en konkret religion.

  Jeg finder, at vi inden for diverse religiøse retninger ‘blot’ tilbeder et eller ander valgt emne/person som ophøjet og derfor helliggjort, hvor vi så tilbeder hver vores (hvis religiøs) og med forskellige ritualier og evt. forskellige former for
  moraler (ikke alle lige sunde – men her til den ophøjedes gunst og evt. formildelse, indført som leveregler og indbygget straf, så diverse magthavere kan komme efter dig om nødvendigt. Og – væsentligst! Tillægge en udenforstående ‘æren’ af denne kommen efter. Det er skam ikke mig – det siger den nu valgte ophøjede, fiktiv og/eller historisk sand.

  Srøvring skriver, at vi skal se til, at i Ægypten så er der revolteret imod det sekulære regime, og hvor man nu ønsker de islamiske ideer genindført. Det må vist mere forsstås som genindført, man har vel også dér lært, at religionen er god – og at det under alle omstændigheder er dig, der er ond?

  Det er netop som med Østblokken, hvor man også i Sovjetunionen forbød religion og helst smadrede det hele omkrig sig samt menneskene, og hvor de var nødt til at indføre religion igen. Det er blot spørgsmålet om, hvilken undertrykker man foretrækker, når det går værst til.

  Som TV2 mellemøstkorrespondent Steffen Jensen for vel en uges tid siden udtrykte det på TV, før valget i Ægypten: Det er valget mellem pest og kolear for det ægyptiske folk.

  Der bliver skreget: demokrati – tit uden at vide, hvad det er, vi så det hos palæstinenserne, det samme – og det kaldes så demokrati, blot man har 2 ‘partier’ at vælge imellem!

  Det er det ikke – og demokrati er en proces, som også kræver uddannelse samt ret til viden, især også om omverdenen, og dér er vi ikke altid så langt endnu i Vesten heller.

  Vi skal passe på, at også ordet demokrati ikke bliver udhulet – og lade hvert land passe sit, fordi der for visse vil være meget langt at gå, da det handler om mentalitet og muligheden for frihed til at udvikle sig, også væk fra alt, der bare sneerper af noget totalitært.

  Og – jeg så bekymret på den glæde, libyerne pt føler over bare at kunne vælge, gå til valg, hvor en libysk kvinde på TV glædesstrålende (jeg under hendes lykke, gid den må have substans og vare ved!)
  fortalte om denne store lykke: det at kunne vælge.

  Problemet kan ligge i, at folk, der er holdt nede ikke har det store endnu at vælge imellem, såvel som mange ikke kender heller nok til omverdenen – og vores lægges for had. Selv om det var Vesten som sådan, der kom med ikke blot ideen: det ligger dybt i ethvert menneske, som Obama sagde det.

  Og – magthavere ses ofte kun at kunne have deres egen frihed ved at undertrykke andre. En perevsion i sig selv.

  Når det er sagt, så er Vesten ikke altid selv for køn, nu som før; men jeg ser Vesten som have været en formidabel motor, som mange lande har taget både ved lære af i mange henseender samt dennes forskellige opfindelse og videnskaber som helhed.

  Så – skråt ikke ‘den gamle dame’ – udgangspunktet var jo ikke mindst Europa i så mange henseender – og jeg er så gammeldags, at jeg stadig går ind for et stærkt også Norden.

 41. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Støvring

  Eller var det 2,7 milliard til besparelse i militæret – og ikke 1,9 milliard, som jeg skrev det?

 42. Af De demokratiske revolutioner er blevet en tragedie | Kulturkamp

  -

  […] demokrati. De liberale værdier er jo universelle – med Bushs ord, som jeg skrev om I denne klumme: ”I believe that millions in the Middle East plead in silence for their liberty. I believe that […]

Kommentarer er lukket.