Professor Thyssens akademikerfiktion – og dansk kultur

Af Kasper Støvring 174

 

Min klumme i fredagens avis formede sig som en kritik af professor ved CBS, Ole Thyssen, og hans artikel ”Multikulturalismen beriger samfundet”.

I centrum stod affæren om juletræet i Egedalsvænge, en affære, som Ole Thyssen ikke så noget problematisk i. Han skrev: ”At der i en boligforening er demokratisk flertal for ikke at bevillige penge til et juletræ, giver ingen grund til panderynker. Det er en helt normal kamp efter helt normale spilleregler. Er danskerne skuffede, kan de mobilisere og agitere. Demokratiet handler ikke om sandt eller falsk, men om et flertal. Der er håb om et juletræ til næste år, hvis de strammer sig an.”

Jeg mere end antydede, at Thyssen lever i et elfenbenstårn, hvor han uforstyrret af virkeligheden kan udtænke sin akademiske fiktion. Det bekræftes ikke kun af, at han skriver hånligt om både juletræer og flæskestege, og at han helt ser bort fra, at det muslimske flertal slet ikke ønskede et juletræ, eftersom det er et dansk symbol, der strider mod islamiske kulturtraditioner.

Nej, akademikerfiktionen afslørede sig også i troen på, at et samfund kan hænge sammen ved hjælp af en tyndblodet forfatningspatriotisme. Som Thyssen skriver: ”Man er ikke (længere) fælles om kultur, men om forfatning og love. Det er dog kun et tab, hvis man sværger til evige traditioner.”

Med sin forfatningspatriotisme giver Thyssen i værste fald køb på den frihed, der kun kan opretholdes af en særlig – frihedsorienteret – kultur. Såsom den danske kultur, som Thyssen altså mener, at man bør se bort fra. Thyssen glemmer netop, at de præmisser, han selv går ud fra, ikke er fællesmenneskelige, men derimod kulturelt betingede.

Thyssens egen sprogbrug rummer en ubevidst indrømmelse heraf. Han skriver jo om nogle ”helt normale spilleregler”. Men at noget er normalt betyder, at det udgør en norm, og uformelle normer – for ansvarlighed, pålidelighed og gensidighed – er kulturelle, ikke naturlige størrelser.

Disse normer kendetegner danskernes tillidskultur og deres lange tradition for samarbejde og kompromisdannelse. Thyssens fejl er, at han tror, at landets muslimer generelt er assimileret ind i denne kultur. Juletræsaffæren viser noget andet.

Således mit argument, som er beslægtet med Morten Kvists, Lone Nørgaards og Thomas Kiersteins (sidstnævnte har passende spurgt, om Thyssen – når nu han mener, at demokrati blot handler om flertal – så også bakker op om folkeafstemninger om diverse konventioner, Burkaforbud, minaretsforbud og hele det multikulturelle projekt?).

Kærligheden til hjemmet

Men hvad er dansk kultur så? Hvad er det positive alternativ til Thyssens tomme idealer, der i praksis kun vil medføre mere konflikt, mistillid og i værste fald afskaffelse af frihed og demokrati? Marie Krarup har allerede skrevet godt herom i dagens kronik om den danske nation og nationalstat.

Jeg mener, at man skal tage udgangspunkt i – og søge at bevare – de goder, der allerede findes, ligesom man må begynde med at se på den måde, folk nu engang lever, og sådan som de faktisk er. Vi ser da straks, at Danmark er et utrolig godt land at leve i. Langt de fleste danskere har tillid til andre danskere, vi har et stærkt civilsamfund med gode naboskaber, et levende foreningsliv, og danskerne føler sig generelt trygge.

Men mennesker er nu engang gjort af kød og blod, og de har begrænsede tilknytninger. De værner om deres eget. Sagt positivt: De fleste nærer kærlighed til landet, til deres hjem, og de føler sig forbundet med hinanden ved at have del i en fælles kultur, hvor især sproget og det fælles territorium er afgørende. Men også traditioner, og her bl.a. juletraditioner, har betydning. De fejres på en festlig og fordragelig måde.

I ethvert folkeligt fællesskab, der forstår sig selv som et sådant – altså som en nation – er de enkelte individer ydermere forbundet igennem det, Burke kaldte en generationskontrakt (selv om ordet ”kontrakt” smager for meget af en juridisk overenskomst, hvilket det netop ikke er!). Vi har overtaget landet fra vores forfædre og skal give det videre til vores børn. Det er denne følelse, der gør os forpligtede over for hinanden og motiverer os til at tøjle vores egoisme til gavn for det fælles vel.

Hvor denne følelse mellem helt almindelige mennesker er levende (om end nok så u-artikuleret), hersker der en omsorg for det givne og veludviklede tillidsbånd. Og det er ud af denne ansvarsfølelse for stedet, for hjemmet – ”hjemlandet” – altså for det, der er vores, at der skabes en vilje til at ofre sig. Al politik og al lov og ret baserer sig på en sådan før-politisk orden. Og i krisetider, hvor der er behov for at forsvare vores eget, er politikere afhængige af denne ansvarlighed, taknemmelighed og denne dybere tilknytning end rent teoretiske spekulationer og abstrakte ord i en forfatning.

Hvad der motiverer mennesker

Dyre ord? Ja, måske. Men hvad skulle ellers motivere os til at tilsidesætte vores snævre interesser, gøre vores pligt så andre kan nyde deres ret, hvad skulle ellers få os til at efterleve loven og bøje os ind mod hinanden? Frygt for straf kan, og man kan jo sagtens forestille sig et gennemreguleret samfund i fravær af sammenhængskraft. Men det ville i så fald næppe være et godt samfund. I hvert fald ikke efter mine begreber.

Det gode samfund er et samfund, hvor borgerne af egen fri vilje begrænser sig selv. Det er sædeligt integreret, ikke blot retligt integreret. Det hænger sammen ved hjælp af fælles moralske bånd. Det subjektive sindelag må med, frygten for straf er ikke nok; som gode gamle Hegel skrev: Den konkrete sædelighed er en syntese af abstrakt ret og konkret moralitet.

Men det er igen abstrakt formuleret. Mit anliggende er et andet, mere konkret: Et godt samfund er et samfund som det danske, præget af sammenhængskraft. Det gode samfund bygger ikke blot på normer for pålidelighed, ansvarlighed, ærlighed og gensidighed. I det gode samfund forstår folk også, at de goder, de nyder, er goder, som andre har kæmpet for til gavn for os, de nulevende. Vores forfædre har kæmpet for de goder, vi nyder i dag; vi har arvet disse goder, og må giver dem videre i god behold.

Værdi i sig selv

Det betyder, at vi indgår i et slags skæbnefællesskab, altså et fællesskab, som vi ikke har valgt, og som ikke kan konstrueres. Om det nationale kulturfællesskab gælder Hayeks ord: It is the consequence of human action, not of human intention. Desuden kan dette fællesskab ikke vedligeholdes, hvis vi kun tænker kalkuleret, taktisk: Hvad får jeg selv ud af det.

Nationen kan betragtes som en art parallel til familien eller venskabet: Det er nyttige institutioner – venner og familier kan hjælpe os med støtte og gode råd – men hvis vi behandler dem instrumentelt og udelukkende ser nytte i dem, så ødelægger vi dem. De beror nemlig på, at vi også betragter dem som mål i sig selv, som kærligheds- og pligtbånd, som ikke blot noget vi udnytter, men som noget vi respekterer.

Hvis dansk kultur blot handlede om produktivitet, om økonomi, og ikke om kultur, så kunne man udskifte den danske befolkning med kinesere og anse det som et fremskridt. Men mon ikke selv de mest forbenede liberalister ville mene, at noget i så fald var gået tabt?

En fælles kultur som den danske er et slags organisk ligevægtssystem, hvor der hersker en balance mellem individ og fællesskab, hvor de fleste bidrager til det fælles bedste, og hvor snyltere, der kører på frihjul, fordømmes og udgrænses. Et sådant fællesskab gror frem nedefra, og der sker konstant en tilpasning til nye betingelser over tid, gennem trial and error, hvor fejl løbende korrigeres (at mene at kultur er en lukket, statisk boble, er udelukkende en karikatur). Det skaber i længden et sam-fund, ikke blot en tilfældig sammenstuvning af mennesker.

Nationen tilfredsstiller menneskers behov for pleje, omsorg, opdragelse og tryghed med den konsekvens, at de kan hvile trygt i en historisk fremvokset identitet. Det nationale kulturfællesskab er netop noget før-politisk, det, der gør verden beboelig: til ”vores” sted, ”vores” land, ”vores” sprog.

Føler man sig ikke som en del af nationen – og denne følelse behøver som sagt ikke at være særskilt artikuleret – løber man en risiko for at blive fremmedgjort; og fremmedgørelse sænker tærsklen i forhold til tilskyndelsen til at snyde, bedrage, ødelægge og true omgivelserne. For de andre opleves ikke længere som en del af mit – eller vores – liv, jeg kan ikke identificere mig med andres ønsker, føler mig ikke forbundet med dem og deres kultur.

Netop heri ligger forklaringen på de mange kulturkonflikter, vi efterhånden oplever i Vesten, heriblandt konflikten i Egedalsvænge for nyligt.

Danmark i sangene

Synes man nu, at alt dette lyder abstrakt og en kende idealistisk, vil jeg svare, at langt de fleste jo allerede har en vished fra sig selv om det, jeg har skrevet om. Vi møder det i udtryk som ”fædreland” og ”modersmål”, vi er fortrolige med en særlig farve og duft i naturen, en stemning ved højtider, og vi kender det fra en særlig klang i landskabet, som klokkerne i kirkerne eller i isbilerne på villavejene, der åbner for et erindringsrum, som vi har båret med os helt fra barndommen.

Vi finder en fejring af det nationale i vores kunst, i malerierne, litteraturen, i bygninger og monumenter, i salmer og sange, der hylder alt dette, vores fælles kultur. Hvem er ikke fortrolig med det billede af Danmark, der udgår fra Johannes V. Jensens ”Hvor smiler fager den danske kyst”:

”Den danske mark i en bølgen går

som åndedræt af en venlig kvinde.

Sødt gynger byggen sit silkehår,

og rugen ånder med sol i sinde”.

 

Eller tag Thøger Larsens ”Danmark, nu blunder den lyse nat”, som de fleste kender fra den folkelige Sankt Hans-fejring:

”Pigernes latter og lyse hår,

leg, som får aldrig ende

sol over grønne sletter,

lykke og lyse nætter.”

 

Som bekendt rummer sangen også versene

”byger, som går og kommer –

det er den danske sommer”

som minder os om, at det er Danmark på godt og ondt (selv om mild sommerregn bestemt også har sin egen poesi). Men det tager vi gerne med. Som pastor Aallmann udtrykker det: Vi elsker ikke Danmark, fordi det er et yndigt land. Nej, Danmark er et yndigt land, fordi vi elsker det.

 

 

174 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  Hvis man ønsker politisk indflydelse i et Demokratisk
  samfund så man være politisk aktiv og
  politisk synlig – så hvad venter vi på?
  Lad os straks få sat de røde galninge på porten.

 2. Af Allan Hansen

  -

  This is a tale of two brains. One is Einstein’s brain. The other is the Paleolithic brain. In the past few weeks we have learned significant insights about both, and how each one was uniquely qualified for the mental challenges of its time.

  Let’s start with Einstein. While his brain was the same size of a normal human, as some newly published photographs of his brain reveal, those images also show unusual convolutions and folds. The lead researcher of the Einstein brain study, anthropologist Dean Falk, thinks this complex brain architecture may be the result of Einstein using “his motor cortex in extraordinary ways.” In other words, by doing the ‘muscular thinking’ of complex physics, Einstein “programmed his own brain,” causing it to expand.

  It helped that Einstein had good material to work with. The field of physics was ripe for new insights, Falk observes, meaning that Einstein happened to have “the right brain in the right place at the right time.” Well said.

  Now let’s contrast the story of Einstein’s brain with a seemingly depressing assessment of our contemporary brains by Stanford biologist Gerald Crabtree. In his recent article Our Fragile Intellect, Crabtree argues that human intellectual fitness has been on a slow but steady decay for 3,000 years, due to our relatively easy lifestyle that has freed us from a state of survival by thinking. In other words, civilization has allowed us to be quite dumb and survive just fine. As a result, civilization has left us vulnerable to thousands of naturally occurring mutations.

  Crabtree’s analysis points to “about 5000 new mutations in the past 3000 years (~120 generations),” a fraction of which “will produce a change within a gene or its regulatory regions that will be harmful.” So how do contemporary humans stack up against the people of antiquity. Crabtree argues:

  I would wager that if an average citizen from Athens of 1000 BC were to suddenly appear among us, he or she would be among the brightest and most intellectually alive of our colleagues and companies, with a good memory, a broad range of ideas, and a clear-sighted view of important issues.

  What’s the Significance?

  So what should we make of this? For one thing, we ought to give our ancestors the respect they deserve. After all, our prehistoric ancestors are the ones who did the heavy mental lifting for which we owe our expanded frontal cortexes.

  Oxford geneticist Bryan Sykes ecchoed this sentiment in a recent interview with Big Think:

  I’m very proud of all of my ancestors that have got their DNA through to me, and I think everybody should be, particularly in America. Because all of you have ancestors that took a lot of trouble to get here, whether it was across the frozen wastes of Siberia or more recently on ships from Europe or, unfortunately, ships from Africa against your ancestors’ will. But everybody’s undergone an important and difficult journey to get here.

  If we truly want to pay a debt of gratitude to our ancestors we need to not only reassess them, but also ourselves. The 21st century brain has its own set of challenges to figure out. While our ancestors needed to outsmart the competition that was stronger and faster, we need to catch up to our own runaway growth and devise plans for a sustainable future.

  So to brings things back around to Einstein, Crabtree asks, “How did we get from accurately throwing a spear to the theory of relativity?” Crabtree points to a paradox in the field of Artificial Intelligence:

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  Ole Thyssen er som de øvrige i de snakkende klasser et blålys, som ikke har den fjerneste anelse om, hvordan verden ser ud udenfor elfenbenstårnet.

  Juletræsaffæren i Kokkedal var et eksempel på den indædte kulturKRIG (ikke kamp), som må forventes i takt med at parnasset opgiver mere og mere af dansk kultur til fordel for den hjernedøde multikulturalisme, som intetsteds i verden har vist sin levedygtighed, når muslimer indgår i den.

  Hvis den verdensfjerne hr. Thyssen gad åbne gluggerne og gå ud i virkelighedens verden, ville han hurtigt opdage, at solidariteten i samfundet er for nedadgående, egoismen er for opadgående (se blot på Liberal Alliances succes) og sammenhængskraften er svindende.

  Alle 3 ting kan kobles direkte til den af store dele af befolkningen stærkt uønskede indvandring af halv- og helanalfabeter og kulturfremmede (for ikke at sige fjender) fra andre verdensdele.

  Folk gider ikke betale til omkostningstunge, verdensfjerne og urealistiske integrationsprojekter, de gider ikke den medfølgende kriminalitet og af indvandringen(s omkostninger) afledede mindskede velfærd, de forringede skoler og den tiltagende forråelse i samfundet.

  Og da folk ikke kan stemme med pengepungen, bruger de de instrumenter, de har til rådighed: Mindre empati overfor samfundets svage og specielt udlændingene.

  Konklusion: de snakkende klasser har fjernet sig så langt fra folket at et åbent oprør ville være forståeligt.

  @ niels hansen

  Jeg vil give Erik Larsen fuldstændig ret: “Danmark hører til DANSKERE og ikke muslimer eller nogle der KUN ønsker at trække penge ud at os om og om igen.”

  Muslimer er måske nok tolererede. Men de er ikke inkluderede – og bliver det forhåbentlig aldrig med den dødskult, de vedkender sig.

 4. Af Jens Hansen

  -

  Niels B. Larsen.
  Ikke at forglemme, de der er ‘importerede’ indtil nu, koster samfundet omkring 100 milliarder kroner om året.
  Med en masse deportation, tænk, hvor mange penge, vi ville have til vore egne eller hvilke skattelettelser, vi kunne få.
  Selvfølgelig – dette betyder kun noget for os, der må arbejde, og ikke de snakkende blålys.

 5. Af Uffe Lindum

  -

  Johs. V. Jensens sang hedder “Hvor smiler fager den danske kyst”!!!

 6. Af Kasper Støvring

  -

  Uffe Lindum – ja, selvfølgelig! Hermed rettet.

 7. Af Kent Andersen

  -

  Kasper Støvring:
  > Det er helt naturligt. Problemet opstår,
  > når denne oprørstrang bliver kronisk,
  > som angiveligt hos Kent Andersen, og
  > man som voksen stadig opfører sig som
  > om, at man er 17 år.

  Hvad er det for et “oprør” du taler om, og hvad er det ved mit indlæg der gør, at jeg “opfører mig som om, at jeg er 17 år”? Jeg skriver vidst meget klart, at jeg vil overholde og respektere landets love. Men nu hvor du har bragt det op: Hvad er din definition på hvordan man skal opføre sig som voksen? Nu hvor du har forklaret os hvordan “vi danskere er” kunne det næste måske være at definere “voksen opførsel”.

  Hvis der er yderligere “uskrevne love” du mener man skal overholde for at kunne betragte sig selv som “en rigtig dansker” eller “rigtig voksen” med “den rigtige danske filosofi” – så skriv dem dog ned – og få dem vedtaget i folketinget – så folk ved hvad de skal forholde sig til. Istedet for at pakke DIT oprør imod dem du har puttet klistermærket “kulturradikale” på ind i disse lommefilosofiske blogindlæg. JEG gør ikke oprør mod noget. Jeg har det FINT med de love og regler og det samfund vi har bygget op.

 8. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jens Hansen: “Selvfølgelig – dette betyder kun noget for os, der må arbejde, og ikke de snakkende blålys.”

  Ganske rigtigt. De får jo så høj en hyre – fortjent eller ej – at de kan slå sig ned i de hvides ghettoer langt fra pøbelen og dens genvordigheder. 🙁

 9. Af John Laursen

  -

  @ Rikke Nielsen

  Du har andetsteds udtalt at ” juletræ er latterligt “. Det er det så for dig – det står helt for din egen regning men for de mange kristne danskere i egedalsvænge er et juletræ vigtigt.
  Sagen i egedalsvænge handler ikke om en demokratisk flertalsbeslutning om juletræ eller ej. Beslutningen om nej til juletræ, var iøvrigt udemokratisk, fordi den blev vedtaget under punktet eventuelt,hvor intet bindende og gyldigt kan vedtages.
  Nej sagen handler om RELIGIØS DISKRIMINERING af kristne danskere.For muslimerne bevilgede 60.000 kr. til deres egen fest som danskerne var med til at betale og nægtede penge til danskernes kristne fest. Det er RELIGIØS DISKRIMINATION som sagen handler om – og iøvrigt til din orientering så er RELIGIØS DISKRIMINERING, en overtrædelse af menneskerettighederne.

 10. Af peter kocsis

  -

  Findes der noget mere komisk i Danmark end DF- juletræstosserne?

  F eks den verdensfjerne akademiker Støvring , der her henført citerer et digt om det lyksalige liv ude på landet:

  ”Den danske mark i en bølgen går

  som åndedræt af en venlig kvinde.

  Sødt gynger byggen sit silkehår,

  og rugen ånder med sol i sinde”.

  som viser, at han i sit elfenbenstårn ikke aner, hvordan der ser ud på landet i dag.

  Støvring,der lugter ikke længere af ” åndedræt af en venlig kvinde” ude på landet.
  Der lugter udelukkende af gylle og utallige giftige sprøjtemidler,som i ubegrænsede mængder bliver hældt ud over hele landet af DF’s gyllebaroner.

  Vi får også følgende vers serveret:

  ”Pigernes latter og lyse hår,

  leg, som får aldrig ende”

  Støvring, der ingen piger med lyst hår ude på landet længere, der findes udelukkende østeuropæiske underbetalte slavearbejdere, som på de gigantiske DF-svinefabriker får lov til at producere uspiseligt kød til at forgifte befolkningen med samt masser af livsfarlige multiresistente bakterier til at tage livet af resten.

 11. Af Niels Pedersen

  -

  peter kocsis.
  Hvorfor rejser du ikke hjem, når du er så utilfreds`?

 12. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg har også noget svært ved at forstå, hvad der holder hr. Kocsis her i landet?

  Men det må vel på én eller anden måde være bedre end, hvor han kommer fra…?

 13. Af B Nielsen

  -

  Nu rabler det da totalt for Peter Kocsisc. Ved han ikke, at det kun er et fåtal af dage, at det er tilladt at bringe gylle ud, og at marksprøjtning ligeledes kun foregår nogle ganske få dage om året.

  Resten af tiden er vi altså fri for både gylle og sprøjtemidler.

  Jeg kører dagligt igennem det danske landskab, og selvom det var mere romantisk for 40 år siden, så er det altså stadig en fornøjelse at færdes i den danske natur.

  Og jo, der er altså også stadig danske piger derude, både med lyst, mellemblondt og mørkt hår.

  Prøv en dag at hoppe ud fra elfenbenstårnet eller tagværelset, Koscis, eller hvor Du ellers gemmer dig, den danske natur er til den grad stadig anno 2012 et besøg værd. Og træffer Du en DF-bonde, så er han såmænd nok parat til en snak om livet på landet. Han vil sikkert kunne afkræfte nogle af dine fordomme/fobier.

 14. Af M Kristensen

  -

  A propos danske vers.

  Her er et af de allerældste:

  Hvor kan man plukke roser,
  hvor ingen roser gror.
  Hvor kan man finde kærlighed,
  hvor kærlighed ej bor?

  En smuk beskrivelse af et goldt, kærlighedsløst samfund, som det danske har udviklet sig til
  siden 2001.

 15. Af Jens From

  -

  Thyssen… dette stolte navn inden for tysk metalindustri er nu navnet på korrosion – samfundsmæssige rustkager, der flagrer ud over os.

  Sommetider tror jeg vitterligt, at kløgt og dumhed er tæt forbundne størrelser; den gode professor Thyssens kløgt har øjensynligt overskredet grænsen, og han fremstår nu – i bedste fald – som en tåbe. I værste fald er han bevidst om sine samfundsnedbrydende udtalelser og kan gøres ansvarlig for dem. Eftertiden vil (også) dømme ham.

 16. Af niels hansen

  -

  @PREBEN F1 JENSENH

  Du går ind for en mere familievenlig familiepolitik – og du fremhæver samtidig Schweiz som et demokratisk ideal.

  Nedenstående fra artikel i Kristeligt Dagblad:

  “Hvad er da den perfekte familiepolitik?

  – Det bedste er, at familiepolitikken fjerner alle de barrierer, som forhindrer kvinderne i at arbejde, når de får børn. For hvis det bliver for kompliceret at kombinere arbejde og familie, får vi den værst tænkelige kombination, nemlig lav erhvervsdeltagelse for kvinder og lave fødselstal, advarer Mark Pearson.

  Det er tilfældet i Schweiz, som ikke har nogen central familiepolitik, og som kun bruger meget få ressourcer på pasningsordninger. Kvinderne arbejder deltids, men i modsætning til de hollandske og new zealandske kvinder kommer de aldrig op på fuld tid igen.

  Resultatet er, at børnetallet i Schweiz på 1,5 barn pr. kvinde ligger under OECD’s gennemsnit. 66 procent af de schweiziske husstande er barnløse, og 40 procent af alle højtuddannede kvinder får aldrig børn.”

 17. Af jørgen F.

  -

  Men bortset fra at Thyssen er helt ude i hampen – hvad angår samfundsdebatten – så underviste han mig med stor iver i videnskabsteori for 20 år siden.

  Og det så succesfuldt, at jeg stadig har pensum stående i reolen – og læser op for familien til jul ….

  Måske ikke det sidste, men alligevel 🙂

  Flot indlæg af Støvring btw.

 18. Af Flemming Schandorff

  -

  Professor Thyssen er en overklasse ignorant af værste skuffe. Han er vel radikal med de sædvanlige definitioner som elitær, arrogant, intolerant (i forhold til os danskere), rabiat og associal reaktionær egoist.
  Selvfølgelig går han ind for multikulturalismen, hvordan ellers skulle han kunne skaffe billig tyende til at opvarte sig hjemme.

 19. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  UDPLYNDRINGEN AF DANSKERNE ER GÅET HELT AMOK……..

  Ikke nok med at mange politikere, “eksperter”, spindoktorer, propagandister og “filosoffer” lever inden i osteklokker og på toppen af elfenbenstårne, nej oveni deres verdensfjerne teoretiseren kommer også en stor ligegladhed med landet og befolkningen, med sandhed og ret, og med om utallige danskere synker ned i død og elendighed eller mister deres land og fremtid.

  Prøv blot at se hvad der foregår af asociale overgreb, svigt, skandaler og udskejelser.

  Men pamperne, de elitære, feministerne og pladderhumanisterne er ligeglade med at borgerne plyndres (eller ignoreres) i et aldrig før set omfang. (verdensrekorden er hjemme) Så at alle de almindelige danskeres købekraft, velfærd og sociale tryghed er blevet kraftigt reduceret.

  Nu kommer der så mange nye ekstra afgifter på el, vand, varme, lys, transport, mad, forsikringer, pejsebrænde, boliger, byggegrunde og meget, meget mere………. plus prisstigninger på næsten alt……… så at lavtlønnede, dem med mellemindkomster, folkepensionister og flere andre grupper rammes hårdt, og mister hvad der svarer til mellem noget med 10.000 og 50.000 kr. om året.

  Oveni igen er der kommuner der møder op hos enkelte husejere og forlanger 100.000 eller 150.000 kr. for at lægge rør ned i haven omkring huset, “af hensyn til klimaet”. Eller man har andre krav der løber op.

  Oveni igen igen myldrer det frem med bøder og gebyrer, og selv de mindste indtægter (arbejdsløse, syge, folkepensionister på laveste sats) plyndres hæmningsløst og forfølges med incasso og fogedsager.

  Hertil og oveni igen, igen, igen kommer at danskerne også udplyndres for deres rettigheder, traditioner, familieliv, infrastruktur, kulturarv, boliger, privatliv og personlige frihed og meget andet.

  Og ender folk uden at have noget at leve af, eller uden nok penge til at betale huslejen, kan de bare sejle deres egen sø, for i de kolde kvinders klubhuse vil man hellere bruge penge på udanske og utopiske formål. Og derfor har de nu afsat snesevis af milliarder til øget indvandring osv.

  Og yderligere oveni igen, kommer så den landsomfattende udplyndring af danskerne som er i gang pga. de åbne grænser. Vi tyranniseres nu af tusindvis af tyve og røvere der drøner ind i landet i store flokke, og i store varebiler og lastbiler mv.

  Biler der ribbes for dæk og hjul, air-bags, lygter, bilradioer, musikanlæg, tasker og andet. Biler der forsvinder, ødelægges eller brændes af.

  Busser, lastbiler, traktorer, tanke og rørledninger hvor indholdet af diesel stjæles.

  Banestrækninger hvor kilometervis af kobberledninger stjæles. Kirker der plyndres.

  Indbrud i tusindvis. Tømning af hjemmene. Hærværk. Overfald og voldtægt. Hjemmerøverier hvor folk slås ned med køller, stikkes med knive, bankes med knytnæver, skydes med revolvere eller maskinpistoler. Banditter der stjæler, lemlæster, myrder eller sætter ild til huset.

  Selv i Nordsjælland og i de pæne villakvarterer breder utrygheden sig.

  Og stiller en hårdt beskattet bilist sin bil fra sig, ligger agressive parkerings-firmaer mv. på lur. Selv midt om natten kan folk få bøder.

  Man kunne blive ved længe endnu.

  Men den politiske “elite” er jo ligeglad. Og er der så mange læsere her at det batter noget??

  Nu har hundredtusindvis af danskere mistet deres job/ levebrød.

  Eller de har mistet deres kære pga. nedskæringer og sløseri og slendrian på hospitalerne mv. Eller de har fået deres eget helbred ødelagt på grund af sjusk. Eller deres børn og unge er blevet deprimerede eller psykisk syge.

  Hvad der foregår af tåbeligheder og urimeligheder, af ondskab og rendyrket vanvid, nærmer sig det ubeskrivelige. Eller folk ville ikke orke at læse en komplet redegørelse for hvad danskerne er blevet udsat for af politiske, bureaukratiske, ideologiske og kriminelle svinestreger.

  Men det korte af det lange er at et massemord eller folkemord på danskernes økonomi, kultur, velfærd, familieliv, jobsikkerhed, værdighed, retssikkerhed, fremtidsmuligheder og almindelige tryghed og frihed……….. er i fuld gang.

  Men det kan vel ikke interessere nogen??

 20. Af peter kocsis

  -

  B Nielsen:

  “Og træffer Du en DF-bonde, så er han såmænd nok parat til en snak om livet på landet. Han vil sikkert kunne afkræfte nogle af dine fordomme/fobier.”

  Her er hvad din DF bonde beriger sin højt elskede fædreland med:

  “Landbruget er storleverandør af resistente bakterier, som kan gøre os alvorligt syge, fordi der ikke findes nogen behandling, som kan slå sygdommene ned.

  Baggrunden er, at landbrugets brug af antibiotika er i eksplosiv vækst og aldrig har været større end nu. Overforbrug af antibiotika gør dyrenes bakterier resistente, og disse bakterier risikerer vi at blive smittet med, når vi spiser kød – især svinekød men også fjerkræ – og også ved social kontakt mellem mennesker.

  På bare et år er stigningen i antibiotikaforbruget steget med over ti pct., viser nye tal fra DTU Veterinærinstituttets database Vetstat. Det skriver Børsen FødevareSundhed torsdag.

  “Vi styrer lige mod katastrofen, hvis vi ikke gør noget radikalt her og nu,” siger én af Danmarks førende eksperter i klinisk mikrobiologi, professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet.Han mener, at landbruget fuldstændigt negliserer sit store ansvar for folkesundheden.

  “Landbruget opfører sig mere og mere som en stat i staten og holder gang i en decideret farlig produktionsform,” siger Hans Jørn Kolmos. Han mener, at det er paradoksalt, at vi for kort tid siden havde gang i et kæmpestort alarmberedskab i forbindelse med influenza H1N1 og slet ikke fokuserer i samme grad på et problem, der truer os endnu mere, nemlig resistente bakterier fra vores kødproduktion.”
  Børsen

  Eller her kommer DF bondens yderligere berigelse af det yndige land:

  “Landmændenes forbrug af sprøjtemidler er på kun tre år blevet 30 procent mere belastende for dyr og planter i naturen. Det viser en ny opsigtvækkende rapport fra Miljøstyrelsen.

  Den beregner for første gang graden af giftighed for de sprøjtemidler, der er blevet anvendt på markerne.

  Det går stik imod landbrugets påstande om, at de senere års konstante stigning i brugen af gift ikke er så slemt, fordi sprøjtemidlerne med årene er blevet mildere og mindre skadelige.”

  Politiken

  Df bonden viger heller ikke tilbage for direkte kriminalitet for at berige Frejas sal:

  “Hele skibsladninger med gødning, over 500 tungt læssede lastbiler op over grænsen fra Tyskland og en sindrig konstruktion af selskaber og mellemhandlere.

  Det er, hvad myndighederne har fundet frem til i efterforskningen af danmarkshistoriens hidtil største sag om ulovlig import af gødning og sprøjtemidler.

  En gennemgang af den opsigtsvækkende sag, der har sendt chokbølger gennem dansk landbrug, afslører, hvor organiseret og omfattende den sorte landbrugsimport er.

  Import af 13.900 ton ulovlig gødning
  I centrum for sagen står to erhvervsmænd fra Djursland, OK og EA. Især OK er interessant, da det er ham, der har stået for den ulovlige import og hovedparten af salget videre til landmændene.

  I alt har OK i perioden 2006 til 2009, hvor myndighederne griber ind, importeret 13.900 ton gødning samt 45 ton sprøjtemidler – bl.a. af mærkerne IPU og Butisan Top, som har været forbudt i Danmark siden 1999.

  Blandt køberne er prominente medlemmer af dansk landbrug, blandt andre en hofjægermester, flere godsejere, et medlem af bestyrelsen i slagterigiganten Tican samt et medlem af interesseorganisationen Landbrug & Fødevarers topbestyrelse.”

  Politikken

 21. Af Karsten Aaen

  -

  Kære Kaspar Støvring.

  Skulle du bevæge dig til Polen i julen, ville du spise rødbedesuppe juleaften. (ps: i Frankrig spiser man fisk til jul, altså som julemieddag…)

  Og nej, KS: Juletræet er et symbol, et hedensk symbol, som er hentet fra Tyskland. Og i virkeligheden er det Ask Yggdrasil, det er et symbol på, slet ikke julen. I 1600tallets Tyskland og i 1700tallets Tyskland mv. var kirken imod, altså den katolske kirke meget imod, at storbønder, borgerskabet i byerne og et træ ind i stuen og gav børnene søde gaver (kager) som ødelagde deres tænder.

  Og i Vinterbyøster, en gammel dansk DR-julekalender fra 1974, kunne de heller ikke få et juletræ, ikke fordi muslimer ikke ville have det, men fordi de ikke havde råd til det.

  Måske KS også skulle tage et gensyn med TV2-serien øet døgn i Danmark’ fra for cirka 10-15 år siden, hvor vi bl.a. får et indblik i, hvordan 4 danskere fejrer jul. Og der er stor forskel på hvordan den rige pige på 7 år fejrer forældre, og på hvordan julen bliver fejret i Brøndby og i Aarhus/Århus f.eks.

  Mht. juletræ:

  Jeg har f.eks. valgt ikke at have et juletræ, dels fordi det er for dyrt, dels fordi jeg i fuldt alvor mener, at træer skal stå i skove, ikke tages indenfor. Jeg kan forstå at KS mener at jeg så ikke er en rigtig dansker? eller hyr?

  KS mener at der en en dansk kultur: det mener jeg ikke. Der er nok i stedet for flere danske kulturer, som væver sig ind i hinanden. Tager man til Nordjylland og til Thisted f.eks. vil man se en selvstændighedskultur og en evne til at klare sig selv , og sætte en ære i det, end den kultur, der f.eks. hersker Lolland. Lars Olsen mener i sin nye bog om klassekampen i Danmark, [url]http://presseservice.gyldendal.dk/BookDetail.aspx?ISBN=9788702134643&mode=comende[url] at dette skyldes, at der på Lolland & Falster har været store godser hvor godsejerne eller deres forvaltere har fortalt mennesker på Lolland & på Falster hvad de skulle gøre.

  Og mener KS virkelig, at nation, stat og folk er det samme. I så tilfælde tror jeg nok at visse afrikanske stater gerne vil tale et alvorsord med ham…

  Ift. juletræet i Kokkedal, så gjorde beboerne jo det som Thyssen opfordrede dem. De indsamlede på god demokratisk vis underskrifter, de valgte på god demokratisk vis en anden bestyrelse, ved den på god demokratisk vis indkaldte ekstra-ordinære generalforsamling. Og ja, selv muslimerne, hinduerne mv. deltog…

  Og uanset hvor meget jeg holder af Johs. V. Jensens sange om fædrelandet mv. må jeg altså medgive at det er mange år siden at rugen stod i marken på den måde Johs. V. skrev om det. Måske KS skulle prøve at læse digtet Interferens i stedet for…

 22. Af peter kocsis

  -

  “peter kocsis.
  Hvorfor rejser du ikke hjem, når du er så utilfreds`?

  Skrevet af Niels Pedersen, 6. december 2012 kl. 19:38”

  “Jeg har også noget svært ved at forstå, hvad der holder hr. Kocsis her i landet?

  Men det må vel på én eller anden måde være bedre end, hvor han kommer fra…?

  Skrevet af Niels B. Larsen, 6. december 2012 kl. 19:55”

  Sjovt nok ,des mere skinger patriotisme juletræstosserne fra DF segmentet påberåber sig ,des mere er de ligeglade med deres brødres, gyllebaronernes, totale og systematiske eliminering af Danmarks natur.
  Typisk fædrelandskærlighed a la DF.

 23. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS til 00.12: Så vil DONG iflg. pressen, bruge 20 milliarder skatteborger-kroner på at producere vindmøller i Frankrig. Danskerne går “kun” glip af 7500 arbejdspladser.

  Og nu har Borgen så lukket over 300 skoler, og er gået i gang med at nedlægge kirker, forsvarsting, skadestuer, apoteker, biblioteker, væresteder osv.

  Men DR har fået flere hundreder af millioner ekstra fornylig,, og Afrika eller omegn har man lige foræret noget med vistnok ca. 500 millioner. Oveni de milliarder man har brugt på bombning af Libyen og andre tåbelige eller korrupte projekter.

  Så har sundhedsstyrelsen igen sovet i timen, eller rettere i årevis. Dødsensfarlige multi-resistente bakterier er begyndt at brede sig ud i befolkningen, men sundhedsstyrelsen har intet foretaget sig.

  Ligesom den intet har gjort for at få hospitalerne til at give ordentlig oplysning til kræft- og hjertesyge om behandlingsmuligheder. Og den har også været totalt passiv overfor den dårligere og dårligere behandling af psykisk syge, og den ofte skandaløse behandling af de pårørende.

  (er et euthanasi-lignende program i gang?)

  Og Borgen har været meget sløv hvad den voksende kriminalitet angår, mens den har været vældig vaks når det gjaldt om at foretage eller understøtte udplyndring af husmødre, håndværkere, små firmaer, bilister, boligejere, lønmodtagere, bankkunder, syge, forulykkede, invalide og gamle osv., osv.

  Så fejler synet, opfindsomheden og handlekraften ikke noget.

 24. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS til 00.12: Så vil DONG iflg. pressen, bruge 20 milliarder skatteborger-kroner på at producere vindmøller i Frankrig. Danskerne går “kun” glip af 7500 arbejdspladser.

  Og nu har Borgen så lukket over 300 skoler, og er gået i gang med at nedlægge kirker, forsvarsting, skadestuer, apoteker, biblioteker, væresteder osv.

  Men DR har fået flere hundreder af millioner ekstra fornylig,, og Afrika eller omegn har man lige foræret noget med vistnok ca. 500 millioner. Oveni de milliarder man har brugt på bombning af Libyen og andre tåbelige eller korrupte projekter.

  Så har sundhedsstyrelsen igen sovet i timen, eller rettere i årevis. Dødsensfarlige multi-resistente bakterier er begyndt at brede sig ud i befolkningen, men sundhedsstyrelsen har intet foretaget sig.

  Ligesom den intet har gjort for at få hospitalerne til at give ordentlig oplysning til kræft- og hjertesyge om behandlingsmuligheder. Og den har også været totalt passiv overfor den dårligere og dårligere behandling af psykisk syge, og den ofte skandaløse behandling af de pårørende.

  (er et euthanasi-lignende program i gang?)

  Og Borgen har været meget sløv hvad den voksende kriminalitet angår, mens den har været vældig vaks når det gjaldt om at foretage eller understøtte udplyndring af husmødre, håndværkere, små firmaer, bilister, boligejere, lønmodtagere, bankkunder, syge, forulykkede, invalide og gamle osv., osv.

  Så fejler synet, opfindsomheden og handlekraften ikke noget.
  …………………

  Først en tekst om ingen forbindelse til serveren. Så en tekst om at kommentaren allerede er modtaget??

 25. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  “På god demokratisk vis fratages danskerne deres penge, deres julefest, deres kultur, deres rettigheder og deres land”, mener Karsten Aaen.

  Der er vist noget som Karsten Aaen (pga. uvidenhed??) fuldstændig har misforstået.

 26. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Findes der fattige og undertrykte danskere i vores lille yndige bananstat?

  Der findes ihvertfald danskere der ikke har penge til eller råd til at have en bil, til at tage på ferierejser, til at foretage en ordentlig opsparing, til at få fat i en ordentlig bolig, til at få retfærdighed via en retssag, til at beskytte sig effektivt mod tyve og røvere, til at hjælpe deres børn i en nødsituation, til at de selv kan komme videre efter et jobtab, en sygdom, et overfald eller en trafikulykke, til at opretholde forbindelsen med venner og familie i udlandet, til at gå til tandlæge med store tandproblemer, til at komme over diverse incasso uden at sulte et stykke tid, osv.

  Og så er der de retsløse som rets-, skilsmisse- eller hospitalssystemet svigter eller forhåner.

  Og hvad med de hjemløse som frysende går rundt i byerne?

  Når man taler med mange “almindelige” danskere kan man få et billede af at det her samfund er sygt, koldt og uretfærdigt helt ind til marven.

  Ihvertfald for de mange der har mistet deres job, familie, bolig, helbred eller andet.

 27. Af Henrik Davidsen

  -

  Thyssen = Den ubegavede professor

  Tak Støvring fordi du gendriver Thyssens landsskadelige holdninger. Den ubegavede professor er jo medlem af multikulti-sekten og klar til akut indlæggelse.

 28. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Med børnenes “ansvar for egen læring” mv. fik ny-kommunisterne smadret folkeskolens kvalitet.

  Nu har man overført det skøre princip til hospitalsverdenen. Det overlades i utallige tilfælde til patienterne selv at finde ud af hvad der er den rigtige behandling, hvis en sygdom konstateres. Det kan tage lang tid, da situationen kan være kompliceret. Og sundhedsstyrelsen har selvfølgelig aldrig kunnet finde ud af at sørge for at f.eks. kræft- eller hjertesyge får et brev eller en brochure med hvilke behandlingsmuligheder der findes. Og hvis det er en udenlandsk læge der knap kan tale dansk, kan patienten der lige har fået en diagnose, forlade hospitalet mere forvirret end orienteret.

  Det dilettanteri der foregår, har jeg fået mange beskrivelser af, og at dilettanteriet koster mange liv, er de ingen tvivl om.

  Og så hober oplysninger og vidneudsagn om den skandaløse behandling af hundredvis af indlagte og deres pårørende sig op.

  Overvældende mængder af data viser at det på nærmest alle områder går den forkerte vej med Danmark.

  Udhulingen af vores demokrati, den ensrettende og manipulerende propaganda der sendes ind i hjemmene via radio og tv, plus den røde feminisering af vores samfund mv……. betyder at Danmark skrider længere og længere ned ad brættet.

  Ja, selv på de forskellige blogs har 5. kolonnen og de radikale ignoranter mv. travlt med at forplumre tingene med halve og kvarte sandheder. Men sandheden er at den nuværende samfundsudvikling efterlader flere og flere danskere i afmagt og elendighed.

 29. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  …og at dilettanteriet koster mange liv, er der ingen tvivl om…..

 30. Af Ulla Nielsen

  -

  @ Karsten Aaen: Juletræet er en del af en fejring af en grundlæggende hedensk fest, julen. At man kan fejre julen på mange måder, er en anden sag. Nogle lægger et kristent indhold ind i den. Hvis muslimerne i Egedalsvænges bestyrelse gerne vil være en bestyrelse for alle, kunne de lægge for med at lægge en muslimsk symbolik ind i julen.
  Julen er rummelig, og kunne være en fest til glæde for alle vi, som bor på breddegrader, som gør vintersolhverv til noget at fejre, og tiltag, som gør vintermørket lettere at bære, til noget, alle kan have glæde af.
  Ole Thyssen kunne med sin marxistisk-materialistiske fortid lige så vel have argumenteret for, at julen skal forstås som den naturlige, eller “kulturlige”, menneskelige måde at forholde sig til materielle livsvilkår på – og i øvrigt påpege religionens ofte undertrykkende funktion. Og islam er som bekendt en religion, som kristendommen er det.

 31. Af Axel Artke

  -

  Faktorer bag Danmarks kulturelle opløsning

  I den sidste snes år har Danmark gennemgået en kulturel opløsning uden fortilfælde. Det er der flere årsager til:

  Uden at befolkningen er blevet spurgt, har der fundet en massiv indvandring sted. Den har påført os hundredtusinder af muslimer fra Mellemøsten og Nordafrika, hvis samfundsopfattelse baseres på sharia og klantænkning. De opretter ghettoer, hvor dansk lov og ret ikke gælder, belaster samfundets institutioner og tapper det for milliarder af kroner. Indvandringen er ikke blot en samfundsøkonomisk dødvægt, men udgør også en trussel mod demokratiet og retsstaten.

  Grundlovens garantier om ytringsfrihed, ligestilling og ejendomsret tilsidesættes jævnligt. Den såkaldte racismeparagraf (§ 266b) er en hindring for ytringsfriheden og medfører selvcensur. Paragraffen har angivelig til formål at beskytte mindretal, men bruges i realiteten til at forhindre kritik af islam. Skandaløs er også myndighedernes krænkelser af ejendomsretten, når de eksproprierer til populistiske formål.

  Folkeskolen er under opløsning. Det ses af både PISA-målinger og flugten til privatskoler. For første gang i danmarkshistorien forlader børnene skolen med ringere kundskaber, end deres forældre havde, da de gik ud af den, og antallet af funktionelle analfabeter stiger dramatisk. Forfaldet skyldes fejlslagen skole- og integrationspolitik.

  Folketingets suverænitetsafgivelser i forbindelse med ratificeringer af EU-traktater bidrager også til opløsningen. Det skaber mistillid til demokratiet, når traktater tiltrædes uden folkeafstemning på trods af både juridisk og folkelig protest.

  Hertil kommer skiftende regeringers underkastelse under FN’s og EU’s konventioner og deres accept af EU-domstolens politiske aktivisme. Regeringerne har efterkommet konventionerne og dommene trods Danmarks retslige forbehold og FN’s tvivlsomme legitimitet.

  Den kulturradikale elite medvirker også til opløsningen. Dens illusioner om multikultur dominerer både de elektroniske og trykte medier. Ved at gøre sig til ”politisk korrekte” tamdyr svigter pressen sin rolle som samfundets vagthund. Og ved at frasortere uvelkomne synspunkter fremmer medierne konformisme.

  Selv kristendommen udgrænses som hovedkilde til dansk kultur efter at have været det i tusind år. Det bidrager endog biskopper til ved at banalisere kirkens rolle under dække af politisk nødvendighed.

  Axel Artke, Grundlovsforeningen Dansk Kultur

 32. Af jørgen f.

  -

  “Og islam er som bekendt en religion, som kristendommen er det.”

  …men der er, som bekendt, også forskel på mad – og ikke al føde er ernæringsrigtig.

  Det gælder også den åndelige.

 33. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jørgen F.

  Hvis islam var en madvare, ville den omgående blive forbudt som indeholdende stærkt skadelige giftstoffer.

  Var islam en sprøjtegift, ville den omgående blive forbudt her i landet på grund af ikke-nedbrydelighed og dermed langtidsskadevirkning på miljøet.

 34. Af Jesper Høegh

  -

  Islam er en ideologi – intet andet – en indoktrinering –
  har intet med religion er gøre.

  De indoktrinerede lever og ånder efter en bog – kaldet Koranen – der blandt andet dikterer voksne mennesker til
  at kaste sig på Jorden – 5 gange dagligt – alene den opgave – må få alment begavede til at stejle.

  At en hel stab af Danske Personager – ikke mindst – et par
  håndfulde af de to tusinde professorer der er i Danmark –
  lefler for denne ideologi

 35. Af Jesper Høegh

  -

  Islam er en ideologi – intet andet – en indoktrinering –
  har intet med religion er gøre.

  De indoktrinerede lever og ånder efter en bog – kaldet Koranen – der blandt andet dikterer voksne mennesker til
  at kaste sig på Jorden – 5 gange dagligt – alene den opgave – må få alment begavede til at stejle.

  At en hel stab af Danske Personager – ikke mindst – et par
  håndfulde af de to tusinde professorer der er i Danmark –
  lefler for denne ideologi

 36. Af Jesper Høegh

  -

  fortsat
  ……………

  er en uløst gåde – !

  NEJ TAK TIL DENNE IDEOLOGI – får rodfæste i Danmark –
  se på Italien – hvad der sker der!

 37. Af Malte Harbou

  -

  Kasper Støvring er meget fokuseret på “muslimernes” intentioner frem for deres handlinger. For intentionen er at de ikke vil kæmpe for (nærmest vil kæmpe imod lades forstå) de danske traditioner. På hvilken baggrund kan han vurdere nogle menneskers intentioner? Jeg mener, at deres handling netop tyder på, at de har en intention om at deltage i det danske demokrati. Det er i sig selv vigtigt og er noget der tyder på god integration.

 38. Af lL. Poulsen

  -

  Hvem betaler
  De over 100 milliarder for en løbsk indvandring?
  Etisk og moralsk falliterklæring:
  Pengene tages fras de gamle og syge: Pengene hentes delvis ved at sryge hjemmehjælp fra gamle og syge og skære 19 milliarder af pensionerne.
  Pengene tages fra de fattigste U-lande: ” de fattige lande skal betale for , at den nye regering vil give asylsøger lijligheder og parcelhuse ved ankomsten til landet.
  Udflytningen betyder udgifter på 4oo mio. på to år.
  Regeringen bruger alene i 2012 samlet 975 mio. udlandskroner på asylsystemet, penge som de fattigste lande skulle have haft.” (Jylands-Posten 21.12.2012).
  Pengene tages fra udkantsdanmark. Man bruger 2 milliarder kr. fra bl.a. landsbyggefonden, penge, som burde have været et løft for udkantsdanmark, hvor huse forfalder, og skoler lukkes.
  Pengene tages fra børnefamilierne: 300 skoler lukkes, børnelukkes og fordyres. (Dr nyheder jan. 2012)
  Sandheden skjules
  Tekst Tv 4-1 2012: Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har aflyst den indvandringsundersøgelse, som den tidliger og Dansk Folkeparti søsatte for at belyse indvandringens omkostninger økonomisk og kulturelt.
  Hun udtaler: ” Nu er den tid heldigvis forbi.”

 39. Af lL. Poulsen

  -

  Hvem betaler
  De over 100 milliarder for en løbsk indvandring?
  Etisk og moralsk falliterklæring:
  Pengene tages fras de gamle og syge: Pengene hentes delvis ved at stryge hjemmehjælp fra gamle og syge og skære 19 milliarder af pensionerne.
  Pengene tages fra de fattigste U-lande: ” de fattige lande skal betale for , at den nye regering vil give asylsøger lijligheder og parcelhuse ved ankomsten til landet.
  Udflytningen betyder udgifter på 4oo mio. på to år.
  Regeringen bruger alene i 2012 samlet 975 mio. udlandskroner på asylsystemet, penge som de fattigste lande skulle have haft.” (Jylands-Posten 21.12.2012).
  Pengene tages fra udkantsdanmark. Man bruger 2 milliarder kr. fra bl.a. landsbyggefonden, penge, som burde have været et løft for udkantsdanmark, hvor huse forfalder, og skoler lukkes.
  Pengene tages fra børnefamilierne: 300 skoler lukkes, børnelukkes og fordyres. (Dr nyheder jan. 2012)
  Sandheden skjules
  Tekst Tv 4-1 2012: Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har aflyst den indvandringsundersøgelse, som den tidliger og Dansk Folkeparti søsatte for at belyse indvandringens omkostninger økonomisk og kulturelt.
  Hun udtaler: ” Nu er den tid heldigvis forbi.”

 40. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Malte Harbou

  Det var dog en kollosal naivitet, du lægger for dagen. 🙁

  Muslimer, som har intentioner om at deltage i det danske demokrati? HØH!

  Kun indtil de får flertal, som det sås i Egedalsvænge.

  At de foldede sammen, da postyret blev stort nok, skyldes udelukkende, at de ville få bøllebank, hvis de fremturede – og at de ved det!

  De har tid at vente indtil de bliver mange nok. Og det skal den landsskadelige del af vore politikere (læs: en hel del af de røde og de radiGALe) nok hjælpe dem med at blive. 🙁

 41. Af Frey Vestergaard

  -

  For at sikre hjemsendelse af kriminelle, illegale og uønskede fremmede skal der oprettes et repatrieringsministerium med følgende formålstjenelige struktur:

  Repatrieringsministeriet

  – Ministerens sekretariat
  Samler trådene. Har en koordinerende indsats overfor alle de andre afdelinger og betjener ministeren. Er også ansvarlig for at politikker og procedurer. Samarbejder med de andre afdelinger om det lovforberedende arbejde.
  – International juridisk afdeling
  Vurderer internationale konventioner og traktater Danmark har indgået på området og kommer med anbefalinger mht hvad der skal ske med disse for at fremme repatrieringen af uønskede udlændinge. Deltager i internationale forhandlinger og konferencer om juridiske tiltag Danmark kan blive bundet af. Er envidere en aktiv deltager i det lovforberedende arbejde på området.
  – National juridisk afdeling
  Vurderer nationale love og bestemmelser og kommer med anbefalinger mht hvad der skal ske med disse for at fremme repatrieringen af uønskede udlændinge. Er envidere en aktiv deltager i det lovforberedende arbejde på området.
  – International afdeling
  Har folk placeret repatrieringsområderne til løbende at vurdere situationen og sende rapporter hjem. Vurderer også hvilke praktiske tiltag der skal gøres for at sikre repatering i de pågældende lande. Vil typisk være tilknyttet danske ambassader og konsulater i udlandet.
  – Udvisningsafdeling
  Sørger for papirarbejdet og det praktiske arbejde ifm repatriering. Samarbejder med luftvåbnet og flåden om repatriering til steder, hvor der ikke er forbindelse med rutefly.
  – Tilbageholdelsesafdeling
  Søger for papirarbejdet og det praktiske arbejde ifm at holde uønskede udlændinge tilbageholdt i lukkede repaterieringslejre i Danmark. Har eget korps til bemanding af de lukkede repatrieringslejre i Danmark.
  – Statsadvokaturen for opsporing af illegale udlændinge
  En statsadvokatur med eget politikorps til opsporing af uønskede og illegale udlændinge i Danmark og rejse straffesager mod slusere, arbejdsgivere der benytter sig af illegale indvandrere og andre personer der faciliterer deres indrejse og ophold i landet.
  – International logistikafdeling
  Har til formål at oprette repatrierings-og nærområdelejre i udlandet efter anvisning fra International afdeling. Flyvevåbnet stiller C-130 Hercules til rådighed for IL, for at sikre folk og materialer til de steder hvor lejre skal oprettes.
  – National logistikafdeling
  Sørger for det praktiske arbejde med oprettelse af lukkede repartrieringslejre og anden infrastruktur nødvendigt for at sikre repatrieringsarbejdet.
  – Presseafdeling
  Skal håndtere pressen og kommunikationen udadtil, sørger for undervisningsmaterialer til uddannelser på alle niveauer.
  – Asylafdeling
  Skal i fremtiden overtage behandlingen af alle asylsager i Danmark. Såfremt en udlænding godkendes til asyl, skal det vurderes, om vedkommende kan placeres i en nærområdelejr i udlandet. Sagsbehandlingen kommer til at finde sted administrativt, på samme måde som i Fremmedpolitiet før Direktoratet for Udlændinge/Udlændingeservice blev oprettet. Flygtningenævnet bliver nedlagt.
  – Grænsekontrolafdelingen
  Et nyt grænsekorps, der har til formål at beskytte danske grænser mod illegal og uønsket indvandring.

  Integrationsministeriet nedlægges.

  Taget fra 180grader

  Skrevet af Jesper Ørsted

  Det her er første skridt til at redde Danmark ud af Islams klør.

 42. Af Jens Hansen

  -

  Gad vide hvad vore børn og børnebørn vil mene om professor Ole Thyssen og hans våde multi-kulti-drømme om 20-30 år???

 43. Af Allan Hansen

  -

  FILOSOFISKE REFLEKSIONER!

  Dette indlæk skal naturligvis – ses (læsses), i sammenhæng med de øvrige indlæg, som jeg har skrevet på denne islamkritiske blog, ellers giver det (måske) ingen mening.

  Lad min indlednings vis starte med et citat, som jeg har lånt hos den pakistansk filosof Ibn Warraq – (Derfor er jeg ikke muslim. 2004.)

  ” Muslimer er islams første ofre. Ofte har jeg under mine rejser i Orienten observeret, at fanatismen kommer fra et lille antal farlige mænd, der ved hjælp af terror fastholder de andre i religionsdyrkelsen. At befri muslimen fra hans religion er den bedste tjeneste, man kan gøre ham.” – Ernest Renan. (1923-92):en fransk orientalist, religionshistoriker og skribent. Underforstået – muslimerne er de første og største ofre for islams umenneskelighed! Hermed skulle grundtonen være sat.

  Ibn Warraq er selv af muslimsk oprindelse, men han har stillet sig selv den filosofiske opgave, at redegøre for nogle af alle de dårligdomme, som islam har på ført muslimerne selv – Warraqs konklusion bliver – Derfor er jeg ikke muslim! Hans bog , som er én af det bedste fagbøger på området og er, derfor blevet læst af millioner af mennesker verden over – herunder mange muslimer – nogle med afsky andre med forståelse. Til den sidste gruppe høre min ven Ma Khan, som redigerer en af verdens største islamkritiske hjemmesider.
  I sin bog rede gøre Warraq omhyggeligt for de grusomheder, som islam har på ført menneskeheden over alt på jorden, herunder æresdrab, tvangsægteskaber, stening af kvinder, halshugning af bøsser og lesbiske, omskæring af små hjælpeløse piger,hævndrab og slavehandel, som stadig forgår i den muslimske verden bl.a. Sudan og Somalia osv.

  Kort sagt 1400 års plyndringstogter, massevoldtægt og slavehandel. Bogen handler altså ikke, om “dem og os forholdet,, men tager sit udgangspunkt i den manglende selv refleksion (selvkritik) i den islamiske verden og dette tema er bogens absolutte stykke.

  Set i en samlet perspektivring skal kritik her forstås, som noget possetivt – også, der hvor den gør lidt ondt!

  Feminismen er død, der som diskussions redskab ellers var det redskab vi kunne bruge til, at bringe disse ting (grusomheder) ind i en rationel debat, (uden rationalitet kan et samfund ikke overleve – her bør man lige slå et lille smut forbi den fremragende danske filosof Kai Sørlander: Forsvar for rationaliteten – religion og politik i filosofisk perspektiv 2008), desuden har vi alt for længe forsømt de filosofiske traditioner, som igennem århundrede har været omdrejnings punktet i den europæiske diskurs og tænkning.

  Omvendt har vi i Vesten været alt for dårlige til, at udtrykke vores glæde for den fredelig sammeeksistens med hinduer, buddhister, jøder, katolikker og andet godtfolk, som ellers kunne bringe lidt dualisme (modsætningsforhold) ind i debatten.

  Jeg skyder også en stor tak til den somaliske politiker og forfatter Ayaan Hirsi Ali: Jeg anklager 2005, og den canadiske feminist Irshad Manji: Problemet med ISLAM 2004. og også den syriske-amerikanske psykolog og forfatter Wafa Sultan: A God who hate 2009.

  EFTERTANKE:

  Troen der blev udbredt med vold!

  Der går jo ikke en dag uden, at vi på TV. (CNN,Sky News, ITV, Fox News og BBC), ser had, vold, blod, terror i den muslimske verden med selvmordsbomber i Pakistand, Afghanistan, Iran, Irak. Indien, Tyrkiet ,Thailand osv. Fra 2004 til 2006 blev ca. 100.000 mennesker myrdet i Irak – det var vel og mærket muslimer, som myrdet andre muslimer. Rapporten kan læses her. (,,,)
  Alligevel benægter den politiske “korrekthed,, læs: Big Brother – hårdnakket, at vold og islam er to ender af den samme stok!
  – Islam uden vold,er, som en ommelet uden æg.

  Uden vold havde islam været utænkeligt – man husker, at islam begyndte som en militant forbryder organisation. Se: The TRUTH about Muhammad – Founder of the world´s most intolerant religion. Robert Spencer 2006. Se også: Koranen og pædofeten´s Muhammeds liv.
  Kåre Bluitgen 2006.

  Konklusionen bliver da, at muslimerne (voldtægtens børn), er de første og største offer for islams had, vold, bold, og terror!
  Set med en filosofisk optik kun man sige, at kristendommens gud, er en gud, som alle små børn elsker hvor imod den gud, som pædofeten Muhammed opfandt var et blodtørstige svin, som alle muslimer frygter i hele deres liv – her ser vi forskellen mellem frygten og tilliden. Allah´s krig stopper aldrig. Se: 1400 års krigen af Hedegaard og Camre 2009.

  Jeg vil slutte med, at citerer den amerikanske filosof og forfatter Richard Dawkins: De af os, der i årevis høfligt har skjult vores foragt for religionens farlige, kollektive blændværk, må nu stå frem og sige fra. Alting ser anderledes ud nu ,, Alt er forandret i bund og grund forandret,,

  Vi lever altså stadig i en tid, hvor fornuften må bære slør, når hun bevægger sig ud i det offentlige rum.

  Og endelig et citat af Buddha, som var en god tænker:

  ” Vi er, hvad vi tænker. Alt hvad vi er, opstår med vores tanker. Med vores tanker, skaber vi verden”.

  Love & wisdom.

  Linedanser og åndelig bjergbestiger. Mahávisnu.

 44. Af Niels Pedersen

  -

  Skrevet af peter kocsis,
  ’Sjovt nok ,des mere skinger patriotisme juletræstosserne fra DF segmentet påberåber sig ,des mere er de ligeglade med deres brødres, gyllebaronernes, totale og systematiske eliminering af Danmarks natur.
  Typisk fædrelandskærlighed a la DF’.

  P.K. det har intet med DF at gøre; men fædrelandskærlighed; men når vi ser hvilke negative elementer disse uinviterede muslimer virkelig er og alt hvad dermed følger: Kriminalitet, overfald, afpresning etc., så får enhver ansvarlig dansker kuldegysninger, undtagen de på ’redekanten’ og de Radikale; men nu er de heller aldrig blevet rost for deres intelligens.
  Vel, vi har ikke fået de veluddannede; men tosserne og analfabeterne, hvor vi skal underholde disse samt deres yngel i flere generationer.
  Allerede i dag koster disse uinviterede individer over 100 milliarder kroner om året – sikke fremtid ikk’?

 45. Af niels hansen

  -

  @Niels Pedersen

  “hvor vi skal underholde disse samt deres yngel i flere generationer.”

  Yngel betyder afkom af dyr.

  Var det en smutter, eller er du bare udenfor pædagogisk rækkevidde?

 46. Af Jens Hansen

  -

  Jeg ved ikke om det brugte ord – yngel – er et galt eller passende udtryk. Jeg ville nok hellere have brugt snylter, for det er jo, hvad de er/gør, alle disse såkaldte flygtninge.
  Som der står i ordbogen: ’En snylter eller parasit er en organisme, der lever afhængigt af og på bekostning af en anden organisme (vært), ved at suge næring fra denne. En organisme, der suger næring til sig, uden at give noget igen’.
  Disse ’individer’ koster åbenbart 100 milliarder om året, på bekostning af de danske skatteydere, de ældre, de syge, vore hospitaler, folkeskole, ja der kan såmænd fortsættes i det uendelige, om/med dette multikulturelle som de Radikale og Røde har påført os.

 47. Af Niels B. Larsen

  -

  @ niels hansen

  Når man betragter visse muslimske områder kunne man godt forledes til at få det indtryk, at i det mindste en del af muslimerne vitterligt er dyr.

  I det mindste opfører de sig som sådanne mht. bl. a. grusomhed.

 48. Af xqkzoa xqkzoa

  -

  Sicorece bami milel wo pucaliqate, rut ewo izuwamirar opaboxe mevus forutehuh.

 49. Af niels hansen

  -

  @Niels B. Larsen

  Jeg håber ikke, at det er grunden til, at Kasper Støvrings accepterer den type indlæg.

 50. Af Jørgen Christensen

  -

  Der er en ting, jeg ikke kan forstå. Disse muslimer er såkaldte flygtninge, hvordan kan de så rejse hjem til deres fædreland på ferie hvert eller hvert andet år? For Somalierne gælder det, børnene på genopdragelse i fædrelandet? Jo, de Radikale og Røde har gjort det godt.
  At de bliver, beviser tydeligt, hvorfor de er kommet, de er kun kommet til landet for den sociale understøttelse, og er derefter begyndt at arbejde som en femte kolonne med opbakning fra de Røde og Radikale.
  Som der står andet sted – dette koster 100 milliarder om året – Gud hjælpe Danmark, regeringen gør det ikke – tværtimod – de har åbnet grænserne yderligere.
  Før nogen farer i blækhuset, vil jeg lige gøre opmærksom på, jeg er ikke Df’er; men derimod en fædrelandskærlig person, der hader at se denne nedbrydning af danske værdier.

  Ps: Jeg vil da give min opbakning til Niels B. Larsen og Jens Hansen.

Kommentarer er lukket.