Professor Thyssens akademikerfiktion – og dansk kultur

Af Kasper Støvring 174

 

Min klumme i fredagens avis formede sig som en kritik af professor ved CBS, Ole Thyssen, og hans artikel ”Multikulturalismen beriger samfundet”.

I centrum stod affæren om juletræet i Egedalsvænge, en affære, som Ole Thyssen ikke så noget problematisk i. Han skrev: ”At der i en boligforening er demokratisk flertal for ikke at bevillige penge til et juletræ, giver ingen grund til panderynker. Det er en helt normal kamp efter helt normale spilleregler. Er danskerne skuffede, kan de mobilisere og agitere. Demokratiet handler ikke om sandt eller falsk, men om et flertal. Der er håb om et juletræ til næste år, hvis de strammer sig an.”

Jeg mere end antydede, at Thyssen lever i et elfenbenstårn, hvor han uforstyrret af virkeligheden kan udtænke sin akademiske fiktion. Det bekræftes ikke kun af, at han skriver hånligt om både juletræer og flæskestege, og at han helt ser bort fra, at det muslimske flertal slet ikke ønskede et juletræ, eftersom det er et dansk symbol, der strider mod islamiske kulturtraditioner.

Nej, akademikerfiktionen afslørede sig også i troen på, at et samfund kan hænge sammen ved hjælp af en tyndblodet forfatningspatriotisme. Som Thyssen skriver: ”Man er ikke (længere) fælles om kultur, men om forfatning og love. Det er dog kun et tab, hvis man sværger til evige traditioner.”

Med sin forfatningspatriotisme giver Thyssen i værste fald køb på den frihed, der kun kan opretholdes af en særlig – frihedsorienteret – kultur. Såsom den danske kultur, som Thyssen altså mener, at man bør se bort fra. Thyssen glemmer netop, at de præmisser, han selv går ud fra, ikke er fællesmenneskelige, men derimod kulturelt betingede.

Thyssens egen sprogbrug rummer en ubevidst indrømmelse heraf. Han skriver jo om nogle ”helt normale spilleregler”. Men at noget er normalt betyder, at det udgør en norm, og uformelle normer – for ansvarlighed, pålidelighed og gensidighed – er kulturelle, ikke naturlige størrelser.

Disse normer kendetegner danskernes tillidskultur og deres lange tradition for samarbejde og kompromisdannelse. Thyssens fejl er, at han tror, at landets muslimer generelt er assimileret ind i denne kultur. Juletræsaffæren viser noget andet.

Således mit argument, som er beslægtet med Morten Kvists, Lone Nørgaards og Thomas Kiersteins (sidstnævnte har passende spurgt, om Thyssen – når nu han mener, at demokrati blot handler om flertal – så også bakker op om folkeafstemninger om diverse konventioner, Burkaforbud, minaretsforbud og hele det multikulturelle projekt?).

Kærligheden til hjemmet

Men hvad er dansk kultur så? Hvad er det positive alternativ til Thyssens tomme idealer, der i praksis kun vil medføre mere konflikt, mistillid og i værste fald afskaffelse af frihed og demokrati? Marie Krarup har allerede skrevet godt herom i dagens kronik om den danske nation og nationalstat.

Jeg mener, at man skal tage udgangspunkt i – og søge at bevare – de goder, der allerede findes, ligesom man må begynde med at se på den måde, folk nu engang lever, og sådan som de faktisk er. Vi ser da straks, at Danmark er et utrolig godt land at leve i. Langt de fleste danskere har tillid til andre danskere, vi har et stærkt civilsamfund med gode naboskaber, et levende foreningsliv, og danskerne føler sig generelt trygge.

Men mennesker er nu engang gjort af kød og blod, og de har begrænsede tilknytninger. De værner om deres eget. Sagt positivt: De fleste nærer kærlighed til landet, til deres hjem, og de føler sig forbundet med hinanden ved at have del i en fælles kultur, hvor især sproget og det fælles territorium er afgørende. Men også traditioner, og her bl.a. juletraditioner, har betydning. De fejres på en festlig og fordragelig måde.

I ethvert folkeligt fællesskab, der forstår sig selv som et sådant – altså som en nation – er de enkelte individer ydermere forbundet igennem det, Burke kaldte en generationskontrakt (selv om ordet ”kontrakt” smager for meget af en juridisk overenskomst, hvilket det netop ikke er!). Vi har overtaget landet fra vores forfædre og skal give det videre til vores børn. Det er denne følelse, der gør os forpligtede over for hinanden og motiverer os til at tøjle vores egoisme til gavn for det fælles vel.

Hvor denne følelse mellem helt almindelige mennesker er levende (om end nok så u-artikuleret), hersker der en omsorg for det givne og veludviklede tillidsbånd. Og det er ud af denne ansvarsfølelse for stedet, for hjemmet – ”hjemlandet” – altså for det, der er vores, at der skabes en vilje til at ofre sig. Al politik og al lov og ret baserer sig på en sådan før-politisk orden. Og i krisetider, hvor der er behov for at forsvare vores eget, er politikere afhængige af denne ansvarlighed, taknemmelighed og denne dybere tilknytning end rent teoretiske spekulationer og abstrakte ord i en forfatning.

Hvad der motiverer mennesker

Dyre ord? Ja, måske. Men hvad skulle ellers motivere os til at tilsidesætte vores snævre interesser, gøre vores pligt så andre kan nyde deres ret, hvad skulle ellers få os til at efterleve loven og bøje os ind mod hinanden? Frygt for straf kan, og man kan jo sagtens forestille sig et gennemreguleret samfund i fravær af sammenhængskraft. Men det ville i så fald næppe være et godt samfund. I hvert fald ikke efter mine begreber.

Det gode samfund er et samfund, hvor borgerne af egen fri vilje begrænser sig selv. Det er sædeligt integreret, ikke blot retligt integreret. Det hænger sammen ved hjælp af fælles moralske bånd. Det subjektive sindelag må med, frygten for straf er ikke nok; som gode gamle Hegel skrev: Den konkrete sædelighed er en syntese af abstrakt ret og konkret moralitet.

Men det er igen abstrakt formuleret. Mit anliggende er et andet, mere konkret: Et godt samfund er et samfund som det danske, præget af sammenhængskraft. Det gode samfund bygger ikke blot på normer for pålidelighed, ansvarlighed, ærlighed og gensidighed. I det gode samfund forstår folk også, at de goder, de nyder, er goder, som andre har kæmpet for til gavn for os, de nulevende. Vores forfædre har kæmpet for de goder, vi nyder i dag; vi har arvet disse goder, og må giver dem videre i god behold.

Værdi i sig selv

Det betyder, at vi indgår i et slags skæbnefællesskab, altså et fællesskab, som vi ikke har valgt, og som ikke kan konstrueres. Om det nationale kulturfællesskab gælder Hayeks ord: It is the consequence of human action, not of human intention. Desuden kan dette fællesskab ikke vedligeholdes, hvis vi kun tænker kalkuleret, taktisk: Hvad får jeg selv ud af det.

Nationen kan betragtes som en art parallel til familien eller venskabet: Det er nyttige institutioner – venner og familier kan hjælpe os med støtte og gode råd – men hvis vi behandler dem instrumentelt og udelukkende ser nytte i dem, så ødelægger vi dem. De beror nemlig på, at vi også betragter dem som mål i sig selv, som kærligheds- og pligtbånd, som ikke blot noget vi udnytter, men som noget vi respekterer.

Hvis dansk kultur blot handlede om produktivitet, om økonomi, og ikke om kultur, så kunne man udskifte den danske befolkning med kinesere og anse det som et fremskridt. Men mon ikke selv de mest forbenede liberalister ville mene, at noget i så fald var gået tabt?

En fælles kultur som den danske er et slags organisk ligevægtssystem, hvor der hersker en balance mellem individ og fællesskab, hvor de fleste bidrager til det fælles bedste, og hvor snyltere, der kører på frihjul, fordømmes og udgrænses. Et sådant fællesskab gror frem nedefra, og der sker konstant en tilpasning til nye betingelser over tid, gennem trial and error, hvor fejl løbende korrigeres (at mene at kultur er en lukket, statisk boble, er udelukkende en karikatur). Det skaber i længden et sam-fund, ikke blot en tilfældig sammenstuvning af mennesker.

Nationen tilfredsstiller menneskers behov for pleje, omsorg, opdragelse og tryghed med den konsekvens, at de kan hvile trygt i en historisk fremvokset identitet. Det nationale kulturfællesskab er netop noget før-politisk, det, der gør verden beboelig: til ”vores” sted, ”vores” land, ”vores” sprog.

Føler man sig ikke som en del af nationen – og denne følelse behøver som sagt ikke at være særskilt artikuleret – løber man en risiko for at blive fremmedgjort; og fremmedgørelse sænker tærsklen i forhold til tilskyndelsen til at snyde, bedrage, ødelægge og true omgivelserne. For de andre opleves ikke længere som en del af mit – eller vores – liv, jeg kan ikke identificere mig med andres ønsker, føler mig ikke forbundet med dem og deres kultur.

Netop heri ligger forklaringen på de mange kulturkonflikter, vi efterhånden oplever i Vesten, heriblandt konflikten i Egedalsvænge for nyligt.

Danmark i sangene

Synes man nu, at alt dette lyder abstrakt og en kende idealistisk, vil jeg svare, at langt de fleste jo allerede har en vished fra sig selv om det, jeg har skrevet om. Vi møder det i udtryk som ”fædreland” og ”modersmål”, vi er fortrolige med en særlig farve og duft i naturen, en stemning ved højtider, og vi kender det fra en særlig klang i landskabet, som klokkerne i kirkerne eller i isbilerne på villavejene, der åbner for et erindringsrum, som vi har båret med os helt fra barndommen.

Vi finder en fejring af det nationale i vores kunst, i malerierne, litteraturen, i bygninger og monumenter, i salmer og sange, der hylder alt dette, vores fælles kultur. Hvem er ikke fortrolig med det billede af Danmark, der udgår fra Johannes V. Jensens ”Hvor smiler fager den danske kyst”:

”Den danske mark i en bølgen går

som åndedræt af en venlig kvinde.

Sødt gynger byggen sit silkehår,

og rugen ånder med sol i sinde”.

 

Eller tag Thøger Larsens ”Danmark, nu blunder den lyse nat”, som de fleste kender fra den folkelige Sankt Hans-fejring:

”Pigernes latter og lyse hår,

leg, som får aldrig ende

sol over grønne sletter,

lykke og lyse nætter.”

 

Som bekendt rummer sangen også versene

”byger, som går og kommer –

det er den danske sommer”

som minder os om, at det er Danmark på godt og ondt (selv om mild sommerregn bestemt også har sin egen poesi). Men det tager vi gerne med. Som pastor Aallmann udtrykker det: Vi elsker ikke Danmark, fordi det er et yndigt land. Nej, Danmark er et yndigt land, fordi vi elsker det.

 

 

174 kommentarer RSS

 1. Af niels hansen

  -

  “Der er en ting, jeg ikke kan forstå. Disse muslimer er såkaldte flygtninge, hvordan kan de så rejse hjem til deres fædreland på ferie hvert eller hvert andet år? For Somalierne gælder det, børnene på genopdragelse i fædrelandet? Jo, de Radikale og Røde har gjort det godt.”

  Er det en speciel tilladelse, der er givet efter SSFR har dannet i regering.

  Hvordan var reglerne under VK(O) 10-årige ‘flertalsstyre’?

  Jeg kan oplyse, at jeg heller ikke er DF’er, men også fædrelandskærlig og tilhænger af danske værdier.

 2. Af niels hansen

  -

  Ovenstående indlæg var til Jørgen Christensen.

 3. Af niels hansen

  -

  @Jens Hansen

  Yngel, snyltere – you name it.

  Tidligere blev danske arbejdsløse kaldt for samfundsnassere.

  Jeg bryder mig ikke om udtrykkene yngel, samfundsnasser eller snylter, for det rammer også reelle arbejdsløse og reelle, forfulgte flygtninge.

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ole Thyssen er forfejlet i sin argumentation – det er borgerne i et land, der har udviklet og bestemt kulturen, hvorfor det aldeles ikke er ligegyldigt, hvem der bebor et sådant også fremadrettet – især hvis vi skal udsættes for totalitære opfattelser, hvor vi i vores kultur netop har gjort op med en del og kan ses at være udsat for at gå et såkaldt efterslæb fra visse muslimers side.

  Det er uacceptabelt og en hån mod den større frihed og dermed demokrati, vi har høstet fra vore forfædre og os selv i nyere tid.

  At han mener, at vi kan have en nation med love og regler og så ‘nedenunder’ alle de parallel-samfund, vi vil, er jo rent galematias, ikke bare som opfattelse – men somvirkelighed.

  Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre, da det, som jeg skrev først her, er de enkelte borgere, der danner også nationen, udgør denne og er baggrund for et lands en nations love.

  Ikke engang i den bedste af alle verdener vil sådant kunne lade sig gøre – udover at vi kan se og iagttage både tidligere tiders, nyere tids og nutidens mange historier, der udspiller sig ikke langt fra os!

 5. Af Erik Larsen

  -

  “Niels Hansen” – du er igen helt, helt ude i hampen!
  Du KAN simpelthen ikke være dansker. Og det er trist at du får lov til at bruge dansk navn i dine indlæg.
  Du kan åbenbart (eller vil ikke) se at den røde løftebryderregering indfører yderligere tiltag, der fremskynder Danmarks forfald og overtagelse af religiøse fanatikere.
  Du (din) eneste kommentar er “hvordan var det under VK(O) regime”!!!!
  Du mener måske også, at hvis folk kritiserede nazismen, så skulle man sige “jamen hvordan var det da under Stalin el. lign.????
  Det har sgu da intet med sagen at gøre.
  LIGE NU er det de røde der ødelægger vores samfund – derfor er det DEM vi skal få til at vågne og forstå hvad der sker! Go’morgen mister Hansen! (eller hvad du nu hedder).

 6. Af niels hansen

  -

  @Erik Larsen

  Afventer et svar fra Jørgen Christensen på mit spørgsmål. Jørgen Christensen er jeg oftest uenig med, men jeg betragter ham som en yderst velformulerende debattør.

  Han har ikke brug for dig som støttepædagog, når du alligevel kun kan komme med dit sædvanlige personfnidder.

 7. Af Erik Larsen

  -

  Tilladelsen til bare at rejse hjem med bistandspengene til mellemøsten eller afrika er og stammer helt fra Birte Weiss, Kjeld Olesen, Nyrup, og særlig Jelveds tid!!! Men en vis mr. Hansen har vist sovet i mere end 10 år. Flot.
  Jeg tror iøvrigt ikke at der kan være mere end dig selv der kan finde på at kalde dig “fædrelandskærlig”. Det må være humoristisk ment eller “gas”!

 8. Af peter kocsis

  -

  Niels Pedersen

  “Allerede i dag koster disse uinviterede individer over 100 milliarder kroner om året – sikke fremtid ikk’?”

  Hvor har du de tal fra?

 9. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det har ikke været omtalt mange steder, men fra en vejbro ved siden af en ghetto i provinsen har 7-8 drenge, iflg. flere vidner, kastet store sten ned på biler der kom kørende, og passerede ind under broen. Flere forruder blev smadret, og bilisterne eller deres passagerer kunne have mistet livet. Yderligere blev to kvindelige kondi-løbere decideret beskudt med dusinvis af nytårsraketter. Den ene kvinde blev kvæstet af en raket der ramte hende i hovedet. Den anden kvinde fik et brandsår på benet.

  De mellemstore berigere har sikkert fundet legen vældig morsom. Og det befordrer selvfølgelig morskaben, når legen kun går ud over de urene og de vantro.

  Hvad kan disse berigere ikke nå at udvikle sig til i løbet af to-tre-fire år.

  Vi har sikkert noget at se frem til.

 10. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Kocsis, kan godt forstå at du studser over tallet på 100 MILLIARDER pr.år. For mon ikke det er i underkanten? Mon ikke det nærmere er 200 MILLIARDER pr. år der bruges på indvandring, “integration” og forskellig “service” samt diverse “projekter” !!!

  Men sådan er det jo. Radigal politik koster kassen. Margrethe V. og Marianne J. er et par dyre damer.

 11. Af Dan bøndergaard

  -

  Kære Kasper Støvring

  Professor Thyssen overser en meget vigtig pointe, og du gør det alt alt for indviklet!

  Det liberale demokrati har to ben at gå på: Det er både et beslutningssystem med flertalsafgørelser, og et værdisystem med menneskerettigheder og hensyn til mindretal. Begge dele er integrerede og nødvendige ift. legitime beslutninger, og det gælder på ALLE niveauer i samfundet – selv boligforeninger!

  ALLE må derfor forstå, at selvom majoritetsbefolkningens kristne tro kommer i mindretal i en boligforeningen i Kokkedal, betyder det IKKE, at den kristne julehøjtid ikke skal fejres, og det skal naturligvis ske med alle de vigtige traditioner – dvs. inklusive juletræ og julefest. Glædelig Jul 🙂

 12. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Nej, et enkelt juletræ afgør ikke alting. Men viser en tendens. Med salami-taktik er man i gang med at fratage danskerne alt. Er det svært for dig at forstå, Dan B.?

  Læs også ovenfor under 00.12 og 00.57 den 7. december.

 13. Af peter kocsis

  -

  PREBEN F1 JENSENH

  “Kocsis, kan godt forstå at du studser over tallet på 100 MILLIARDER pr.år. For mon ikke det er i underkanten? Mon ikke det nærmere er 200 MILLIARDER pr. år der bruges på indvandring, “integration” og forskellig “service” samt diverse “projekter” !!!”

  hvor har du det tal fra?

 14. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, det er jo mærkeligt at man kan tage på ferie i lande man er “flygtet” fra. Er det så stadig flygtninge det handler om?

  Er vores politikere og indvandringsindustrien præget af dumhed, infantil naivitet eller er det korruption det handler om?

 15. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Kocsis, det er jo….endnu…. ikke forbudt at tænke selv. Alene een indvandret storkriminel familie i København har kostet danskerne ca. 100 millioner kr.

  Og der er mange beretninger om folk der har bygget pragtvillaer og paladser i Pakistan mv. for penge de har fået af social-systemet.

  Og antallet af indvandrere er nu så stort, at de mange steder fylder mere end danskerne. De må nødvendigvis bruge en stor andél af statsbudgettet.

  Oveni sender Borgen med korte mellemrum millioner og millarder afsted til en lang række projekter der er til fordel for udlændinge og fremmede lande, men som IKKE er til fordel for danskerne.

  Hvorfor holdes det i et demokratisk(?) land hemmeligt, hvor stor indvandringen er og hvad de samlede omkostninger ved masseindvandring og pivåbne grænser er?

  I årevis har de officielle tal jo været mere vild- end vejledende.

 16. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Hvis man regner på de enorme forringelser, nedskæringer, lukninger, jobtab og nye afgifter osv. der har hærget Danmark i de senere år, er det tydeligt at indvandringen koster det hvide ud af øjnene.

  Vores økonomi og velfærd er ganske enkelt på vej mod kollaps og græske tilstande. Selvom DR uafbrudt vrøvler løs om lykke, smørhuller, slaraffenland, ligestilling, berigelse og radikale “visioner” osv.

  Hvad det i virkeligheden handler om, er et samfund hvor DEN SAMLEDE MÆNGDE af ulykke, utryghed, huller i statskassen, ulighed, familieopløsning, social elendighed og katastrofale radikale projekter er voksende.

  Slaraffenland? Nej, vi lever i Aftenlandet. Danmark er ved at være en rød bananstat i frit fald.

 17. Af Danielle Christoff

  -

  Hjemmearbejde:

  Professor Ole Thyssen bør læse på hjemmesiden “wikiislam.net” – her bliver hans venner klædt fuldstændig af.

 18. Af S. Aaby

  -

  Propaganda F1 hvor kommer dine fantasital fra.
  Du slynger bare rundt med tal du syntes passer til dine fantasier.

 19. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  S. Aaby…..

  Næh, det gør jeg ikke. Jeg mener at man i politik skal søge at se virkeligheden som den er. Og de ca. 200 MILLIARDER kroner pr. år til udanske formål, er et ret sandsynligt tal.

  Det er snart længe siden jeg omtalte statsbudgettet mv., men der er en aktuel kommentar under Kasper Støvrings blog om at regeringen samler på indvandringsproblemer, og gerne vil have flere integrations”udfordringer” osv.

  Læs om hvordan MILLIONERNE OG MILLIARDERNE MYLDRER AFSTED TIL UDANSKE OG ANTI-DANSKE FORMÅL kl. 9.18 den 30.ll.

  Ja, læs om hvordan Borgen lader ASTRONOMISKE BELØB fosse afsted til folkefjendske og landsskadelige formål. Og læs om hvor travlt man har med at SMADRE DANSKERNES VÆRDIER OG VELFÆRD.

  Hvis man tror at de radikales og skabsradikales politik handler om berigelse og næstekærlighed, så bør man læse under kl. 9.18 den 30.ll.

  Og hvis man tror at Danmark er et land uden ondskab, forræderi, idioti, korruption, rædsel og grusomhed, bør man nok følge mere med i den kolossale mængde af skandaler der fejer hen over landet i disse år.

  Fordi Borgen har travlt med at snigløbe og undergrave alt med fornuft og moral, alt med velfærd og sundhed, alt med tryghed, frihed og demokrati, alt med kultur, indfødsret, jobsikkerhed og familieliv.

  Et kæmpeangreb på det danske folks rettigheder, trivsel og fremtid er i gang.

  Husk nu at læse kl. 9.18 den 30.11. under Støvrings blog om at regeringen ønsker at skaffe os flere problemer på halsen.

 20. Af niels hansen

  -

  @peter kocsis

  “Kocsis, kan godt forstå at du studser over tallet på 100 MILLIARDER pr.år. For mon ikke det er i underkanten? Mon ikke det nærmere er 200 MILLIARDER pr. år der bruges på indvandring, “integration” og forskellig “service” samt diverse “projekter” !!!”

  hvor har du det tal fra?”

  Det sidste tal jeg har hørt er et sted imelem en trillion og en fantasillion!

  Tallet stammer vist fra det sidste nye Anders And blad.

  Eller var det ‘At Tænke Sig’?

 21. Af S. Aaby

  -

  Livet er sgu da ikke kun en dans på rose.
  Men dine fantasital har du ikke styr på.

 22. Af Niels B. Larsen

  -

  @ niels hansen

  Man kan diskutere beløbstørrelsen fra nu af og til Dommedag.

  Men at der er tale om uhyggeligt høje beløb som med fordel kunne anvendes bedre i andre sammenhænge kan ingen nægte.

  Indvandrere og (fup)flygtninge fra specielt muslimske områder af verden er landet et særdeles dyrt bekendtskab i form af berigelseskriminalitet, sociale ydelser, hærværk, vold, spildte skoleforløb etc. etc.

  Og det er udgifter, som politikerne på helt udemokratisk vis har tvunget befolkningen til at afholde. Den er nemlig aldrig blevet spurgt om, hvorvidt den ønsker indvandringen eller ej.

 23. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Et omfattende materiale plus et væld af nye data viser at statslige grusomheder mod danske børn, og hospitalsmæssige modbydeligheder og svigt overfor både fysisk og psykisk syge, er noget som foregår i betydeligt omfang, og tiltagende omfang.

  Danmark er politisk og forvaltningsmæssigt set et meget sygt samfund hvor velfærd og retfærdighed i stigende grad udskiftes med sjofel, pervers og ny-kommunistisk behandling af mændene, borgerne, børn, unge, voksne og ældre.

  Mere herom på den næste blog der tager den udhulede og svindende velfærd op.

 24. Af niels h

  -

  @Niels B. Larsen

  Hvis indvandringen efter din mening er det største problem, kan du og dine meningsfæller stemme på et parti, som er imod indvandring (eller EU, efterløn o.s..v.).

 25. Af Søren Andersen

  -

  Professor dr. phil Ole Thyssen er en intelligent, vidende og dannet mand. Målet med hans liv er at blive anerkendt som en en stor intellektuel førerskikkelse. Alt andet er ham ligegyldigt.

  Hvert år modtager modtager Ole Thyssen en ydelse fra Statens Kunstfond for et “forfatterskab af almen kulturel betydning”. -Lidt ironisk, når man tænker på, at han tilhører fortroppen af politisk korrekte meningsmagere, der kun tænker på at ødelægger dansk kultur, som han anser for primitiv og mindreværdig.

  Det er et gennemgående træk i Ole Thyssens forfatterskab, at han anser almindelige danskere – folk som du og jeg – der hverken kan prale af at være politisk korrekte eller intellektuelle, for at være det rene lort. Derfor synes han ikke, at det gør spor, at masseindvandringen medfører sociale problemer for almindelige danskere. – Almindelige danskeres ve og vel rager ham en jo høstblomst!

  Hvis du fortæller ham, at din datter er blevet voldtaget af en person af fremmed etnisk oprindelse, eller at din søn er blevet stukket ned, vil han grine dig op i ansigtet og belære dig om, at den slags bagateller i ligegyldige set i forhold til den spændende mangfoldighed, som multikulti-samfundet beriger os alle med. Sådan er folk fra det politisk korrekte “Over-danmark”.

 26. Af Axel Artke

  -

  INDVANDRINGENS OMKOSTNINGER

  Da flere på denne blog har rejst tvivl om det beløb på ca. 100 milliarder, som indvandringen årligt koster det danske samfund, gentager jeg mit indlæg fra d. 30. november.

  100 milliarder om året: Allerede i 2005 erkendte Jyllands-Posten: ”Den politiske og intellektuelle magt-elite er sluppet af sted med i over 20 år at foranstalte en muslimsk storindvandring, der koster det offentlige 65-75 milliarder kroner om året og truer med at tage livet af den danske enhedskultur.” (04.06.2005). Men fra 2012 er indvandringen og udgifterne løbet løbsk og passerer måske 100 milliarder om året! Det eksakte beløb er svært at fremskaffe, fordi det skjules bevidst. Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har således aflyst den indvandringsundersøgelse, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti søsatte for at belyse indvandringens økonomiske og kulturelle omkostninger. ”Nu er den tid heldigvis forbi”, udtaler hun. (Tekst-TV, 04.01.2012).

  Vollsmose er et eksempel på, hvad pengene bruges til: Gratis bus og koncerter til indvandrere 2.844.402 kr, morgenvækning til trætte elever 1.880.855 kr, bedre image 11.421.411 kr, markedsføring 4.385.000 kr, tre konsulenter 6.040.692 kr, drift 9.596.542 kr, forsøg på at hindre hærværk 3.821.641 kr, udflugter til BonBon-Land mv. I alt 58.482.279 kr. (Jyllands-Posten, 18.02.2012). Alene på boligforbedringer i ghettoer blev der brugt 48 mia. i 1993-2011 og afsat 11 mia. fra 2012. (Den korte Avis, 21.02.2012).

  Asyl-boom: Allerede i årene 2000-2008 steg antallet af asylsager, der førte til opholdstilladelse, fra 35.000 til 69.277, og antallet af asylcentre steg fra 7 til 25. (Danmarks Statistik, 2011). I 2012 gik det dog endnu værre – som advokater med speciale i familiesammenføring havde forudsagt: ”Familiesammenføringer stiger i 2012 med tusinder pga. regeringens afskaffelse af pointsystemet og dens øvrige lempelser.” (Information, 12.01.2012).

  Antallet af muslimske indvandrere eksploderer: Hver ikke-vestlig indvandrer, der siden 1980’erne fik opholdstilladelse i Danmark, er nu blevet til fire, mens hver vestlig indvandrer kun er blevet til to. En undersøgelse fra Ishøj påviser, at 145 tyrkiske mænd, der kom til Danmark i 1969-70, i 2000 var blevet til 2.913 personer som følge af familiesammenføringer og fødsler. (Jyllands-Posten, 24.06.2011).

  Nationalbanken advarer: ”En stor del af indvandringen er sket fra mindre udviklede lande med lav erhvervsfrekvens og stort træk på de offentlige velfærdsydelser til følge. Hvis indvandring skal understøtte finansieringen af den offentlige sektor, skal det ske ved superindvandring. Begrebet dækker over en person, som efter endt uddannelse går direkte ud på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100, betaler skat som en dansker, undlader at tage familie med og forlader landet før pensionsalderen.” (Nationalbankens kvartalsoversigt, 2008). Men muslimske indvandrere er langt fra ”superindvandrere”. For mens indvandrere fra vestlige lande yder et nettobidrag til det danske samfund på 34.000 kr årligt, koster indvandrere fra ikke-vestlige lande samfundet netto 31.000 kr i gennemsnit. (Rockwool Fonden, Jyllands-Posten, 24.06.2011).

  Udgifter for indvandrere på førtidspension eksploderer: ”Massiv stigning i antal indvandrede på førtidspension. Antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er permanent arbejdsuduelige, er på 5 år steget med 51 %, på Fyn med 68 %. 41 % af de 55-59-årige ikke-vestlige indvandrere er på førtidspension, mens det samme tal for danskere kun er 13%.” (Berlingske, 26.03.2012).

  Arbejdsløsheden blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande eksploderer: ”Fra 2010 til 2011 er arbejdsløsheden blandt ikke-vestlige indvandrere, især muslimske, steget fra 46 til 54 %.” (Tekst-TV, nov. 2011). Af arbejdsduelige somaliere var kun 38 % i arbejde i 2009, af irakere og libanesere kun 41 %, til trods for at kommunerne præmieredes med 30.000 kr for at ansætte en indvandrer – en klar diskrimination af arbejdsløse danskere. (Statistisk Årbog, 2011).

  Kriminalitetsomkostninger eksploderer: Over 70 % af de indsatte i ungdomsfængslerne er af anden etnisk herkomst end dansk. Voldtægterne steg i 2010 til 430, voldsforbrydelserne til hele 18.000! (Danmarks Statistik, 2010). Mænd fra Somalia og Marokko samt palæstinensere er de mest voldelige. De begår voldsforbrydelser 3-4 gange så hyppigt som gennemsnittet af ikke-vest-lige indvandrere (Jyllands-Posten, 07.12.2010). ”Rekordmange blev fremstillet i Københavns Dommervagt i 2011. Knap 70 % (1422 ud af 2099) var af udenlandsk herkomst.” (Ekstra Bladet, 10.02.2012).

  Folkeskolen er under opløsning: Muslimske børns ringe respekt for især kvindelige lærere ødelægger undervisningen og medvirker stærkt til, at 15-20 % af alle elever nu forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter. Blandt 2. generations indvandrerbørn er det hele 38 %. Den ekstra indsats, der ydes indvandrerbørn, medfører, at danske børn lades i stikken i folkeskolen. Danske forældre vælger da også i stigende grad privatskoler. Det har forældrene til 45 % af børnene i det indvandrertunge Blågård Skoles distrikt på Indre Nørrebro i København eksempelvis gjort. (Berlingske, 19.10.2012).

  Stadig flere boligområder bliver til ghettoer: I 2011 blev 4 nye boligområder udnævnt til ghettoer, hvorpå der var 28 i alt. Det skyldtes bl.a., at andelen af kriminalitetsdømte personer i dem oversteg grænsen på 2,7 %, svarende til tre gange så mange kriminelle som i Danmark som helhed. (Jyllands-Posten, 05.10.2011). Snyderiet i ghettoerne med skat og moms er desuden så massivt, at selv hærdede skattefolk er rystede. (Jyllands-Posten, 12.03.2012).

  Som følge af indvandringen af uintegrerbare folkegrupper steg arbejdsløshedsunderstøttelsen i 2009 til 36 milliarder, kontanthjælpen til 15 milliarder, boligstøtten til 12 milliarder og udgifterne til revalidering til 81 milliarder. (Danmarks Statistik, 2010).

  For at finansiere den dramatiske stigning i indvandringsudgifter har regeringen optaget statslån på 82 milliarder i 2012 – penge som skal tilbagebetales med renter. Samtidig har den strøget i efterlønnen og hjælpen til syge og gamle, nedlagt 300 skoler og pålagt erhvervslivet og borgerne skatter og afgifter, der forringer konkurrenceevnen, lukker virksomheder og eksporterer arbejdspladser.

  Axel Artke, Grundlovsforeningen Dansk Kultur

 27. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Søren Andersens kommentar giver et ret nøjagtigt billede af den kynisme og ligegladhed der præger mange af de politisk korrekte “tænkere”.

  Noget tyder på at mennesker, groft sagt, kan inddeles i fem typer:

  De engleagtige der er godheden selv. 🙂 🙂

  De flinke. 🙂

  Dem som hverken er gode eller onde.

  De smålige/usle/løgnagtige/grådige mv.

  De politisk korrekte.

  Den sidste, lavest rangerende gruppe består mest af radikale jernbetonhoveder der trods en smule intelligens ikke fatter en pind af det hele, (ethvert overblik mangler), eller som er så onde at de nærmest er en slags uhyrer.

  Noget tyder derfor på at vi pt. fortrinsvis styres og regeres af en slags uhyrer. 🙁

  Der er blevet indspillet en film om dem: Den gode, den onde og den grusomme. Den gode er en uskyldig borger som blev pint, udnyttet og radbrækket af den onde og den grusomme. Radigal politik i en nøddeskal.

 28. Af Niels B. Larsen

  -

  @ niels h

  Det var måske mere rimeligt, at det blev frivilligt, om man ville betale til indvandrer- og flygtningetragedien.

  Så kunne de indvandrerliderlige med dig i spidsen få lov til at betale samtlige omkostninger.

  Dét ville være demokratisk og retfærdigt!

  Specielt da udlændinge på trods af fine ord og højtidelige erklæringer aldrig kan gøres til vores ansvar, hvis ikke vi som individer vil påtage os det.

  Og det vil bl. a. jeg ikke, da 90% af indvandrernes og flygtningenes ulykker er deres egen skyld i form af overbefolkning og deraf afledt selvforskyldt fattigdom, sygdom og social uro.

  Det er ikke mit problem og jeg vil ikke gøre det til mit problem! Jeg har nok i mine egne problemer og i øvrigt er der rigeligt af mine egne landsmænd, som jeg hellere ville give en hjælpende hånd.

 29. Af Eva Madsen

  -

  Det må være en fobi ,at så mange klandrer og nedgør andre skribenter, her på blokken for at sympatisere med Dansk Folkeparti.Jeg syntes ikke DF fortjener denne opmærksomhed ,idet partiet er alt for slapt.
  Vi mangler et parti der skarpt går ind for repatriering af alle indvandrere på overførselsindkomst.
  Forbud mod muslimsk indvandring.
  Forbud mod religiøse tørklæder og ikke kristen gudedyrkelse i offentlig rum.
  Ingen hensyntagen til muslimsk skikke ,herunder servering af svinekød på skoler ,børnehaver, alderdomshjem m.v.
  Ingen særskilte regler i svømmehaller m.v.,simpelhen skik følge eller land fly.
  Indføre folkeafstemninger lig med schweiz.
  Toltal stop for såkaldt bekvemmelighedsindvandring ( asylansøgere ) – inden vi får svenske tilstande. Det er ikke mærkeligt at DK får så mange assylanter der rejser den halve jord rundt for at komme til landet ,der flyder med mælk og honning. Her giver de radikale dem gratis bolig og understøttelse udenfor centrene,( endda også afviste asylansøgere )på bekostning af danske statsborgere og samtidigt lystigt hælder mere end 16 milliarder ud til u-landshjælp, hvor mange af pengene går i de forkerte lommer eller forøger befolkningstilvæksten, i lande der i forvejen har for mange indbyggere i forhold til deres egen selvforsørgelse .
  Hvorfor rejser asylansøgerne ikke til f.eks. Indien eller Rusland, eller endnu mere nærliggende til muslimske lande i deres nærområder. ???
  Udmeldelse af diverse menneskerettigheds konventioner.
  Udmeldse af schengen og EU.
  Etablering af en nordisk handels union evt.inclusive england — eller bare et par skridt tilbage som det var under EF.
  ( EU har udviklet sig til en mastodont sammenlinligt med det tidligere USSR ).
  Slankning af den offentlige sektor, (væk med f.eks. rådet for større færdselsikkerhed,diverse nævn og råd,islamiske studier,forskning i bandeord, og sådan kunne man vedblive i det uendelige–simpelhen spild af skattekroner, udover de mere end 100 milliarder der koster at have alle udlændingene og incl. flygtninge/ godhedsindustrien kørende.
  Og så folkeskolen som er en skandale uden lige, da jeg gik i den ” sorte skole ” hvor vi skulle lære salmevers uden ad, og det var naturligt at have hjemmearbejde , gik det nogenlunde med at stave og regne, men nu da diciplin er et fy ord samt et støjende og ligegyldigt adfærd i undervisningen er et must,kan et forøget time tal intet ændre, så regeringens nye skoleplan ,vil være ligeså meget indholdsløst som historien om kejserens nye klæder.
  Det var vel da Ole Bole bogen blev afskaffet samt rundkredspædagogikken blev indført, at det gik galt i folkeskolen.

 30. Af Jørgen Christensen

  -

  Skrevet af niels hansen
  ’Er det en speciel tilladelse, der er givet efter SSFR har dannet i regering.
  Hvordan var reglerne under VK(O) 10-årige ‘flertalsstyre’?
  Jeg kan oplyse, at jeg heller ikke er DF’er, men også fædrelandskærlig og tilhænger af danske værdier’.

  Jeg er sådan set ligeglad med VKO regeringen, den gjorde da lidt imod denne monstrøse indvandring, de åbnede ikke grænserne på vid gab, som denne regering desværre har gjort.
  Jeg er ikke DF’er, men alligevel dem en tak skyldig.
  Var der virkelig tale om reelle flygtninge, der måske risikere deres liv etc., så skulle de være velkomne; men ikke den horde af sociale uuddannede (98 %) klienter, som vi modtager i øjeblikket.
  Vi hænger på dem og deres efterkommere indtil loven bliver ændret, så deportation bliver en mulighed.
  Det er som sagt grotesk, de kan rejse hjem på ferie, betalt af de danske skatteydere, eller rettere de der arbejder. Så meget for ’flygtninge’ status.
  De koster samfundet over 100 milliarder kroner om året – det er en slags penge, som skal betales af den danske skatteyder.
  I 2012 har vi lånt ca. kr. 250 mio. i døgnet. I 2013 – siges der – vil vi kun låne kr. 100 mio. i døgnet. Kan dette fortsætte???

 31. Af lL. Poulsen

  -

  Bevægelsen Tariqah-Jihad i Danmark går endnu et skrit videre: “Danskerne er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter ikke deres piger, og urene piger er ikke beskyttet af den hellige Koran.
  Islam er stor og skal herske i hele verden, som den hellige Koran siger…Danske kvinder lever urent…og de skal ud af vores område.”
  (Uddrag fra deres danske fatwa af 22-10-2001).
  Ironisk nok må man medgive, at danske myndigheder og domstole er medansvarlige for voldtægterne-ikke mindst genmen den såkaldte “Magasin-dom” i år 2ooo, hvor en muslimsk pige havde indkladet varehuset Magasin for racisme, da husets regler ikke tillod hende at bære muslimsk tørklæde på arbejdet: I år 2000, tabte varehuset Magasin den såkaldte “tørklædesag”, der var anlagt af den muslimske praktikant i fællesskab med
  Dokumentationscenteret for racediskrimination.
  Varehuset blev dømt til at betale 1o.ooo Kr. til pigen.
  Det rystende i denne skandaløse sag er tilmed, at man som udgangspungt for dommen lagde den udpræget racistiske Koransura 33.60, at ” kvinder skal trække deres ydre tørklæder sammen om sig.
  Dette er det bedste, så de kan kendes(som rene)
  og ikke forlempes. “hermed fik det kontroversille racismecenter en fuldtræffer.
  De fik presset en groft racistisk dom igennem, som stiller danske kvinder i et ekstremt uheldigt lys.
  De kan nu kendes som urene, der må forulempes-oven i købet ved hjælp af en dansk domstolafgørelse. Chokerende!

 32. Af Erik Larsen

  -

  “Jørgen Christensen” – du har så evig ret i det du skriver!
  Vi er helt enige i stort set alt. Og ja, DF er slet, slet ikke markante nok, men de har altså også “kun” ca. 15% af stemmerne – så hvis ikke V,K,L OGSÅ vil søge at få Danmark til at blive Danmark igen – jamen, så ER vi jo lost!
  En lille forskel på dig J.C. og mig – er at jeg simpelthen ikke kan lade være med at sige disse “bestilte” røde bloggere hvad jeg mener om dem og deres totalt mangel på interesse for vores land, vores ældre, vores syge, vores unge o.s.v. o.s.v. (de vil hellere “kulturberiges” af religiøse fanatikere! – Ufatteligt).
  Jeg gider dem ikke, jeg gider ikke nævne deres navne, der går igen og igen – alle fornuftige mennesker véd hvem jeg taler om.
  Men at DF eller et endnu mere markant dansk parti ikke kan få over 50% stemmer – KAN jo kun skyldes ren indoktrinering af de unge fra “68’erne” samt flere og flere indvandrerstemmer til de røde.
  Med åbne grænser og lempeligere ægteskabsregler, lempeligere asylregler o.sv. – ja, så skal der godt nok en nærmest revolution til for at Danmark kommer på ret køl igen! Stakkels vore børn og børnebørn.

 33. Af Erik Larsen

  -

  Og “Niels B.Larsen” – Du har også 100% ret.
  Det burde være klart sådan at personer som “nielsH” m.fl. de burde f….. betale ALT når de nu ønsker denne udgift/indvandring m.m.
  Eneste andet alternativ var at folkeafstemninger om
  1) Grænser
  2) Indvandrer størrelse
  3) Hjemsendelse
  4) “Flygtninge” der tager hjem på ferie
  5) Strafferammer
  6) EU
  Bare for at tage nogle emner.

 34. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  “Støvring, der ingen piger med lyst hår ude på landet længere, der findes udelukkende østeuropæiske underbetalte slavearbejdere, som på de gigantiske DF-svinefabriker får lov til at producere uspiseligt kød til at forgifte befolkningen med samt masser af livsfarlige multiresistente bakterier til at tage livet af resten.”

  Du bedes dokumentere, at samtlige ejere svinefabrikker er DF-sympatisører.

 35. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Steffen Nielsen

  Du må da ikke kræve dokumentation fra én der konstant kræver det af vi andre.

  Dét er at slå under bæltestedet… 🙂

 36. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  “Du bedes dokumentere, at samtlige ejere svinefabrikker er DF-sympatisører.”

  DF betyder ikke som ,man fejlagtig tror,” Dansk Folkeparti,” men “Destruktion (af ) Fædrelandet. ”
  Eftersom gyllebaronerne og partiet jo har dette fælles mål, må de jo nødvendigvis sympatisere med hinanden.

 37. Af Claus Hansen

  -

  Jeg har i de sidste 30 år advaret mod denne fejlimport af uintegrerbare funktionelle analfabeter fra Mellemøsten.

  Kunne de vælgere der fortsat ønsker mere “KULTURBERIGELSE” ikke selv betale for lortet?? De kunne passende kalde det en KULTURBERIGELSESSKAT!!

 38. Af Niels B. Larsen

  -

  @ peter kocsis

  Ak, ak, ak…

  Du tager som sædvanligt fejl.

  Det er folk som dig, der har som fælles mål at ødelægge landet.

  Desværre er I godt på vej som følge af den destruktive import af muslimer.

 39. Af Niels Pedersen

  -

  peter kocsis. Jeg kan kun gentage, min tidligere opfordring – hvorfor i alverden rejser du ikke hjem til de andre tosser, hvor du virkelig hører til – for Danmark bliver det aldrig. På et eller andet tidspunkt vågner ’Holger Danske’, så stopper al socialhjælpen til denne horde af uinviterede muslimer, der koster det hvide ud af øjnene, på bekostning af danske skatteydere.

 40. Af Erik Larsen

  -

  Jeg håber bare at “kocsissen” bliver ved med sine “udstillinger” der jo kun gør ham selv til grin!
  Men han tager ikke hjem! Han skal SENDES HJEM – og det er hvad f.eks. amerikanerne ville gøre og vi BØR GØRE hurtigst muligt. Manden er jo det værste man kan være og jeg skal undlade at bruge gloser der vil måske slette mit indlæg.
  Han er een af de værste der er sluppet ind i gamle Danmark – DET kan vist alle se.

 41. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er lidt “sjovt” at man på Borgen og i et vist MR-institut har vældig, vældig travlt med menneskerettigheder. For danskerne har ingen menneskerettigheder. Man har også travlt med FN-konventioner (Jelveds evige omkvæd), men ingen af dem bruges til at beskytte danskerne.

  Ja, vi er i virkeligheden kommet dertil at det danske folk slet ingen rettigheder har tilbage. Ihvertfald ikke i praksis. Systemet kan skalte og valte med danskerne fuldstændig som det passer det. Selv indfødsretten og retten til liv (til ikke at blive aflivet/ slået ihjel) ignoreres i stort omfang. Og børn og mænd er retsløse på massevis af måder.

  Det er iøvrigt ret pudsigt, men straffeloven rummer faktisk en række bestemmelser vedr. både mandatsvig, bedrageri, undergravende virksomhed, landsskadelig virksomhed, landsforræderi og højforræderi.

  Bl.a. er der noget om, at hvis man virker for at Danmark kommer ind under fremmed herredømme, kan det være forræderi.

  De paragraffer får også lov til at samle støv. Burde de ikke afstøves??

 42. Af seker Gün

  -

  Flere@
  Sjovt at Kocsis skal dokumentere sine fjollerier, men ikke Formel1 Jensen.
  Flere@
  Når nu jeg skal repatrieres, hvor skal jeg så sendes hen?
  Må min kone blive boende i landet, eller skal hun med? Hun er født Sønderjylland og er vel ca 12 generations dansk?
  Endnu mere interessant er det med vores børn, der jo så må være halvblods danske, eller hvad? Skal de også repatrieres, eller må de evt bo hos deres bedsteforældre, der iøvrigt er svinavlere?
  Eva Madsen, Erik Larsen, Niels B Larsen, Niels Petersen og hvem der ellers føler sig truffet…

 43. Af Erik Larsen

  -

  “sekerGun” – ha, ha, ha, du MÅ forsøge at lave fun og sjov, ikke? Du KAN da ikke mene det du skriver?
  Men uanset hvad du end skriver – ja, så må dine stakkels børn jo ikke være dansk-prægede-eller opdragede. Så smut du bare syd for grænsen (som jo iøvrigt ikke findes!) Men gør os andre en tjeneste og tag “et par grænser mere” – så du havner der hvor vore “nassere” kommer fra. Tak.
  Men du forstår nok ikke et kuk af det hele, vel?

 44. Af seker Gün

  -

  Erik Larsen@
  Kom nu, op med visiret, eller er det bare varm luft det hele. Konkrete spørgsmål til dine holdninger må du da kunne klare.

 45. Af peter kocsis

  -

  Erik Larsen

  “Men uanset hvad du end skriver – ja, så må dine stakkels børn jo ikke være dansk-prægede-eller opdragede.”

  Seker har lige fortalt dig at hans kone er sønderjyde.

  Du regner åbenbart i heller ikke sønderjyder for danskere?

 46. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Problemet er antallet!!

  Når først store omvæltninger går i gang, betyder det ikke ret meget om den enkelte borger er flink, klog, retfærdig eller andet.

  Der var også mange flinke, ordentlige og civiliserede tyskere rundt omkring, før og under 2. verdenskrig. Men de var magtesløse i forhold til de fejltagelser eller det vanvid der støttedes af flertallet. Og når de tyske byer blev bombarderet og lagt i ruiner, blev ingen skånet.

  Der er også flinke, ordentlige og civiliserede indvandrere, udlændinge og muslimer, selvfølgelig er der det. Men de vil også være afmægtige, hvis der opstår store konflikter. Så vil de moderate hurtigt blive sat uden for indflydelse.

  Al erfaring fra snesevis af lande viser at masseindvandring altid ender i konflikter, kriminalitet, store stridigheder eller regulær borgerkrig.

  De radigale og deres “nyttige idioter” ignorerer koldt og kynisk al viden og alle erfaringer. Og de facto fører de danskerne og Danmark mod økonomisk og kulturel statsbankerot og voldsomme og blodige omvæltninger.

  Derfor bør alle tænksomme danskere fra nu af give de røde dræbersnegles og de velnærede bændelormes parti den kolde skulder. At stemme på partiet er kortsynet, landsskadeligt og selvdestruktivt.

 47. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Problemet er antallet!!

  Når først store omvæltninger går i gang, betyder det ikke ret meget om den enkelte borger er flink, klog, retfærdig eller andet.

  Der var også mange flinke, ordentlige og civiliserede tyskere rundt omkring, før og under 2. verdenskrig. Men de var magtesløse i forhold til de fejltagelser eller det vanvid der støttedes af flertallet. Og når de tyske byer blev bombarderet og lagt i ruiner, blev ingen skånet.

  Der er også flinke, ordentlige og civiliserede indvandrere, udlændinge og muslimer, selvfølgelig er der det. Men de vil også være afmægtige, hvis der opstår store konflikter. Så vil de moderate hurtigt blive sat uden for indflydelse.

  Al erfaring fra snesevis af lande viser at masseindvandring altid ender i konflikter, kriminalitet, store stridigheder eller regulær borgerkrig.

  De radigale og deres “nyttige idioter” ignorerer koldt og kynisk al viden og alle erfaringer. Og de facto fører de danskerne og Danmark mod økonomisk og kulturel statsbankerot og voldsomme og blodige omvæltninger.

  Derfor bør alle tænksomme danskere fra nu af give de røde dræbersnegles og de velnærede bændelormes parti den kolde skulder. At stemme på partiet er kortsynet, landsskadeligt og selvdestruktivt.

  ………..
  ………..

  Serveren sendte ingen data, står der på skærmen??? Det er syvende eller ottende gang i dag. Det samme sker hvis der skrives fra en anden computer. Er det serveren eller computerne det er galt med???

 48. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Problemet er antallet!!

  Når først store omvæltninger går i gang, betyder det ikke ret meget om den enkelte borger er flink, klog, retfærdig eller andet.

  Der var også mange flinke, ordentlige og civiliserede tyskere rundt omkring, før og under 2. verdenskrig. Men de var magtesløse i forhold til de fejltagelser eller det vanvid der støttedes af flertallet. Og når de tyske byer blev bombarderet og lagt i ruiner, blev ingen skånet.

  Der er også flinke, ordentlige og civiliserede indvandrere, udlændinge og muslimer, selvfølgelig er der det. Men de vil også være afmægtige, hvis der opstår store konflikter. Så vil de moderate hurtigt blive sat uden for indflydelse.

  Al erfaring fra snesevis af lande viser at masseindvandring altid ender i konflikter, kriminalitet, store stridigheder eller regulær borgerkrig.

  De radigale og deres “nyttige idioter” ignorerer koldt og kynisk al viden og alle erfaringer. Og de facto fører de danskerne og Danmark mod økonomisk og kulturel statsbankerot og voldsomme og blodige omvæltninger.

  Derfor bør alle tænksomme danskere fra nu af give de røde dræbersnegles og de velnærede bændelormes parti den kolde skulder. At stemme på partiet er kortsynet, landsskadeligt og selvdestruktivt.

  ………..
  ………..

  Serveren sendte ingen data, står der på skærmen??? Det er syvende eller ottende gang i dag. Det samme sker hvis der skrives fra en anden computer. Er det serveren eller computerne det er galt med???
  ………

  Nu igen, “ingen data modtaget”???

 49. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  “Ingen forbindelse til serveren”, men alligevel forbindelse?? Beklager at der røg for mange indlæg på.

 50. Af Ulf Timmermann

  -

  Hvorfor fik vi indvandrigen? Hvorfor er der ingen, der beskäftiger sig med, hvad der ligger bag – bagved, at den ikke er et dansk fänomen i särdeleshed, men et Vestligt fänomen som sådan?

  Jeg kan kun forstå fänomenet på een måde: At Vesten ville, og fortsat vil, bevise dets magtfuldkommenhed – at det kan klare alt, bäre alt, har råd til alt. En selvforståelse og selvfremstilling, der dels er sammenfattet i, at vi skal göre alle folkeslag til vores disciple og Den hvide Mands byrde. Altså lidt äldgamle Vestlige forestillinger.

  De opfattelse deler alle i Vesten, måske isär i Danmark, både de som anser sig selv for höjreorienterede og venstreorienterede, men de önsker at bevise det på hver deres måde, men der er ikke noget väsensforskelligt over dem.

  For Vest-Europas vedkommende svarer det måske til en efterligning af det store forbillede, indvandrings-kontinentet, U.S.A & Canada, det erobrede kontinent, ”kom hid alle I forfulgte og undertrykte fra hele verden …” o.s.v. o.s.v. Som vi er blevet trynet med, altså U.S.A., på alle leder og kanter, ikke mindst efter Murens fald.

  Jeg tror, at magteliterne både i Europa og U.S.A. kvier sig ved at opgive denne missions-fremstilling af Vesten. Jeg tror, at de tror, at hele korthuset i givet fald vil ramle.

Kommentarer er lukket.