Den europæiske forfatningstraktat og Grundloven

Af Kasper Støvring 71

I min avisklumme i fredags skrev jeg om Václav Klaus’ nye EU-kritiske bog og kom her ind på EU-systemets bestræbelse på at underminere nationalstaten.

Det er naturligvis en stor ulykke, for nationalstaten er den bedste måde at sikre sammenhængskraft på – som igen er betingelsen for, at mennesker kan have tillid til hinanden, handle med hinanden uden at frygte at blive snydt, vil kæmpe for hinandens rettigheder, udvise solidaritet og anerkende andre tilhørsforhold til deres nationer. Hvis folk hviler trygt og godt i deres egen nationale identitet, vil de ikke fare aggressivt frem mod andre.

Alt dette er sagt og skrevet før – noget af det bedste kommer fra den konservative engelske filosof Roger Scruton, som Klaus også henviser til i sin bog. Det interessante ved Klaus’ bog er imidlertid, at han gennemgår stadierne i den europæiske integrationsproces.

En afgørende ny- og fejludvikling foregik under Jacques Delors, den tidligere kommissionsformand, som er en af de mest betydningsfulde eurokrater. Det var Delors, der var utilfreds med, at EU – dengang EF – blot var et markedsprojekt; det var for dumt og købmandsagtigt. Nej, EU skulle have ikke mindre end en ”sjæl”, en ånd. Det lyder mere værdigt, og i den opfattelse fik han følgeskab af mange kommunister og socialister.

Resultatet så man med Maastrichttraktaten i 1991, hvor projektet gik fra at være et mellemstatsligt samarbejde til en overnational styring. Adskillige love blev derefter indført og virkeliggjort i kraft af deres implementering i staterne; og adskillige kampagner og opfindelsen af en forloren folklore af symbolsk karakter blev tillige indført for at vinde hjerter og sjæle. Modvillige sjæle, må man sige.

Eurokraterne frem til Prodi og Barroso har siden sagt det meget klart: EUs udvidelsestempo skal ikke dikteres af de langsomste. Ønsket om en hastig proces kalder på ændringer i Lissabontraktaten, der som Klaus meget rigtigt skriver er gjort af et revolutionært stof. Forfatningstraktaten blev i øvrigt med få ubetydelige undtagelser skrevet ind i Lissabontraktaten, hvilket vi endda har ophavsmanden, Giscard d’Estaings, ord for.

Lissabontraktaten blev som bekendt ikke sendt til folkeafstemning. Eurokraterne har luret – efter forfatningstraktaten blev nedstemt i Frankrig og Holland (ligesom danskerne og irerne har stemt andre traktater ned) – at hvis folket får muligheden, viser de deres modvillighed. Så den skal de ikke have. Folket er dumt og tilbageskuende.

Et andet middel til at undgå folkets modvilje er at skrive uforståelige traktater, så borgerne ikke forstår konsekvenserne. Men forfatningstraktaten har en dramatisk indvirkning på alle borgere i de europæiske nationalstater.

Traktaten er ikke blevet underkastet en grundig analyse og gjort til genstand for en folkelig debat. Der eksisterer nemlig ingen kritisk offentlighed, og de forskere, der som Malene Wind har indsigt på området, har ingen interesse i kritik. Folket skal ikke vide, hvor vigtig forfatningen – der jo altså i store træk er indskrevet i Lissabontraktaten – er; derfor er den bevidst uklar og diffus.

Den franske forfatter og adelsmand Joseph de Maistre skriver i Essai sur le principe générateur des constitutions politiques (1810) nogle kloge ord om forfatninger. De Maistre opstiller følgende punkter, som er vigtige at holde sig for øje:

”1) At de grundlæggende principper i politiske forfatninger eksisterer forud for enhver skreven lov.

2) At en konstitutionel lov er, og kan kun være, en udlægning eller en sanktion af en uskreven forud eksisterende rettighed.

3) At det væsentligste, det dybest set konstitutionelle og i sandhed grundlæggende, skrives aldrig ned, og kan ikke skrives ned uden at staten bringes i fare.

4) At svagheden og skrøbeligheden i en forfatning er direkte proportional med mængden af skrevne paragraffer i forfatningen.”

I min bog Sammenhængskraft (2010) har jeg draget en parallel mellem EUs forfatningstraktat og den danske forfatning. Det er berettiget at sige, at Grundlovens ord, paragraffer og juridiske tekst er en pålidelig beskrivelse af grundtræk ved dansk statsstyre. Men det er ikke forfatningens tekst, der først ”skaber” borgernes loyalitet over for deres land og medborgere, sådan som fortalerne for en formel forfatningspatriotisme – i modsætning til national patriotisme – gerne ser det.

En generelt formuleret forfatningstraktat som den europæiske er næppe i stand til at skabe en kollektiv følelsesmæssig tilslutning; patriotisme kan ikke udfolde sig uden en substantiel historisk dybdedimension. Forsvaret for den europæiske forfatningstraktat og den ledsagende idé om en formel forfatningspatriotisme går følgelig hånd i hånd med en politisk-pædagogisk bestræbelse på at erstatte nationalstaten med et overnationalt EU.

Ligesom et imperium og en fejlslagen – svag eller autoritær – nationalstat hviler også EU på en langt svagere ”vi”-følelse end nationalstaten. I min bog argumenterer jeg derfor for, at relationerne mellem borgerne i de europæiske nationalstater ikke bør reguleres af diktater fra EU, men af historiske loyaliteter mellem folkenes nationalstater.

Det er vigtigt at bemærke, at den nationale forfatning, Grundloven, er en lovgivningsmæssig ramme om det nationale fællesskab, der netop allerede er givet og altså eksisterer i forvejen. Imens den europæiske forfatningstraktat udviser en bekendelse til abstrakte, neutrale menneskerettigheder med henblik på at forene de europæiske befolkninger og moralsk opdrage dem til gode demokrater, er Grundlov og kulturelt fællesskab om sprog, historie, religion og territorium sammenfaldende.

Det giver plads til en utvungen nationalfølelse, der ikke er abstrakt, deterministisk og autoritær. Den nationale identitet kan nøjes med at være forudsætning for medborgerskabet, der netop – fordi det ikke er politisk mobiliseret – bliver særlig stabilt og præget af sammenhængskraft.

Det særlige, og særligt positive, ved den danske nation er, at den har at gøre med sprog og fædrelandskærlighed (ifølge Grundtvigs bestemmelse). Tilsvarende er det positive ved en nationalstat som den danske det forhold, at Grundloven ikke skal spænde over mange nationer, men kan falde tilbage på et homogent folk, der længe har levet med fælles myndigheder. Politikere er ikke nødt til med forfatningen at forsøge at konstruere et fællesskab; det tvinges de til i forbindelse med den transnationale europæiske union. Det er deres – og vores – problem.

Nuvel, der kommer vel en dag – hvis imperiet ikke er brudt sammen inden da – hvor EU-projektet ikke længere er dunkelt, men så er det for sent. Så er EU allerede blevet en superstat, nationalstaterne er endegyldigt blevet reduceret til regioner eller provinser, og EU-systemet har fået fuldkommen juridisk forrang for de nationale jurisdiktioner. Til den tid vil de mindre stater som Danmark og Tjekkiet ikke have nogen reel betydning.

71 kommentarer RSS

 1. Af Claus T.

  -

  @ Bjarne Munk Christensen

  Jeg forstår simpelthen ikke din argumentation?

  Du påpeger på den ene side fuldstændig korrekt, at masser af lande diskriminerer til fordel for lokale virksomheder.
  Og på den anden side lægger du det EU for had, som forsøger at gøre op med protektionismen? Og du kalder dig fhv. eksportchef??

 2. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  @ Claus T.
  – du skriver, at EU kæmper i mod protektionisme.
  – i Europa har vi siden 1950’erne haft et stort frihandelsområde – i sin tid startende med Kul- & Stålunionen mellem Frankrig og Tyskland, grundlagt i 1950, der sener hen bliv udvidet med en del andre lande. Andre lande, herunder bl.a. Storbritannien og Danmark m.v., var medlemmer af EFTA, der fungerede glimrende.
  – Begge enheder blev, som bekendt, slået sammen til EU senere.
  – det er således længe siden, at vi har haft egentlig protektionisme i Europa, men EU skal jo opfinde egne argumenter for at retfærdiggøre sin eksistens.
  – det er ikke protektionisme, at beskytte et lands egne borgere imod massearbejdsløshed, men derimod massiv stupiditet ikke at gøre det – kald det, hvad du vil. Vi andre kalder det SUND FORNUFT. P.t. arbejder der ca. 53.000 – fortrinsvis polske bygningsarbejdere – i DK samtidigt med, at vi har en enorm arbejdsløshed indenfor byggefagene.
  Synes du det er udtryk for høj intelligens..?
  – m.h.t. de andre mere fornuftige lande såsom Kina, Japan, Rusland og Indien, der jo, som bekendt, varetager deres egne befolkningers interesser kan man blot tilføje, at de jo, beviseligt, er noget klogere end EU og har opnået en ENORM samhandel med EU uden at indgå i noget såkaldt frihandelsområde.
  PS.: HVIS VAREN ER TILSTRÆKKELIG INTERESSANT OG PRISEN RIMELIG KAN DEN SÆLGES OVERALT I VERDEN – sådan har det altid været og sådan vil det vedblive med at være også UDEN EU!

 3. Af Claus T.

  -

  @ Bjarne Munk Christensen

  Du modsiger dig selv i dine indlæg!
  Først skriver du, at du kender eksempler på, at FDA favoriserer amerikanske medicinalvirksomheder.
  Og herefter hævder du, at blot pris og kvalitet er i orden, så sælger varen sig selv.
  Du kan da ikke mene begge dele på samme tid?

  Jeg arbejder til daglig i det private erhvervsliv, og jeg har aldrig nogen sinde mødt nogen, som i ramme alvor mener, at EUs indre marked og EUs kamp for frihandel er ligegyldig endsige skadelig.

  Måske nogle DF-tosser eller nogen fra Enhedslisten mener det, men man kan sgu’ da ikke være forretningsmand (pensioneret eller ej) og så i ramme alvor påstå det??

 4. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  @ Claus T.
  – du forstår ikke, hvad jeg skriver.
  -Det er korrekt, at FDA og lignende institutioner i andre lande så som f.eks. Kina og Rusland naturligvis modarbejder import fra udenlandske virksomheder så som f.eks. NOVO – for at beskytte deres egne industrier ( og hermed arbejdspladser )- i vort eget “nærområde” kan ligeledes nævnes Frankrig, som også er nærmest verdensmestre i denne “disciplin” til trods for EU-reglerne .
  – Til trods for dette, eksporterer f.eks. Novo og flere andre store danske eksportvirksomheder stort set til hele verden…..ikke sandt. Hermed, altså HVIS VAREN ER TILSTRÆKKELIG INTERESSANT ( og dermed menes efterspørgslen ) KAN DEN SÆLGES OVERALT TIL TRODS FOR CHIKANE !!
  – Jo, i høj grad er EU’s såkaldte indre marked til
  stor skade for bl.a. DANMARK og andre lande på samme niveau, idet vi dermed er tvunget ud i en “kunstig lønkonkurrence” med andre europæiske lavtlønslande lande – (læs østeuropæiske ) der opretholder et væsentligt lavere lønniveau end vort til stor skade for vor egen velfærd ( nedskæres markant p.t. og det bliver kun værre ), hvorved gode danske arbejdspladser “falder i hænderne” på kraftigt underbetalte øst-europæere. Arbejdsgiverne, er, naturligvis vildt begejstrede for markante lavere lønudgifter og lyver groft over for resten af den danske befolkning, idet, når det opdages, at – f.eks. bygningsarbejdere – “spises af med” i alt kr. 100,-/timen INKL OVERARBEJDE, SØN-OG HELLIGDAGE med standard undskyldningen
  citat/
  …vi troede, at underentreprenørerne ( læs fup- og fidusfirmaer oprette af same grund )….og vi måtte gå ud fra osv. skønt entreprisen var god 40% under
  et tilsvarende bud fra et andet dansk firma, der overholder danske lønoverenskomster – normalt begavede mennesker ved udmærket, at såfremt man kan købe et B & O fjernsyn i den originale, plomberede indpakning til godt 40% UNDER standard prisen ja…..gæt selv resten – vi har endda love imod lallende naivitet – det være sig både den indbildte eller kunstige – ikke sandt..? )
  Hvad kalder du så det..? vi andre kalder det GROFT SVINERI OG GROFT PLAT AF DET DANSKE SAMFUND OG DETS SKATTEYDERE – JA, NATIONALT FORRÆDERI AF VÆRSTE SKUFFE!
  De er muligt, at du – lige for tiden – sidder i en rimeligt godt beskyttet stilling indenfor det private, men det er kun en stakket frist….tro mig!
  PS.: DF er, i øvrigt, landets 2.største parti nu – alle kan jo ikke være massive jubelidioter, vel Claus..? Måske skulle DU begynde at tage hele dit vurderingsgrundlag omkring EU, verdenshandelen m.v op til nærmere revision – det har vi andre jo gjort for længst!

 5. Af Claus T.

  -

  @ Bjarne Munk Christensen

  Du mener, at EUs indre marked er skadeligt for Danmark.
  Hvordan forklarer du så, at Danmarks BNP er steget med over 50 % siden, det blev indført?

  Og ja: jeg har godt set, at DF står til ca. 15 % af stemmerne.
  Har du lagt mærke til, at 85 % af befolkningen IKKE stemmer på DF?

 6. Af Niels Poulsen

  -

  Det er trist, at den engelske frihedstradition, som de engelske konservative filosoffer repræsenterer, har så lidt sympati blandt trådens debattører.

  For øjeblikket er man i Bruxelles ved at opføre et museum for europæisk historie. På grund af uenighed mellem Tyskland, Polen og politikere fra andre østeuropæiske lande vil fremstillingen af den europæiske historie begynde med 1946.

  http://blogs.jp.dk/messerschmidt/2012/09/04/eu-frads-%E2%80%93-en-septemberkavalkade/

  Dvs. ifølge EU er Europa før 1946 tavshed og mørke. Er det ikke et klart indicium på, at der ikke findes en præ-politisk orden for et fælles Europa?

  Der er ikke noget “vi”, ligegyldig hvor meget magthaverne end forsøger på at skabe et syntetisk “vi”.

  Modsat Danmark. Der var et “vi” længe inden nationalstaten blev etableret, ja længe inden vi begyndte at nedskrive vores egen historie, som man kan se af udenlandske skriftlige kilder og landkort.

 7. Af Niels Poulsen

  -

  Et eksempel på en præ-politisk orden i det geografiske område, som med tiden er blevet til nationen Danmark, er begrebet tillid. Christian Bjørnskov og Gert Tinggaard Svendsen mener, at det danske tillidsbegreb er unikt for Danmark og går så langt tilbage i tiden som til vikingetiden.

  Citat begyndt:

  »To-tredjedele af den danske befolkning mener, at man kan stole på andre mennesker. Det er mere end dobbelt så mange som i eksempelvis Frankrig, og vores undersøgelser viser, at tilliden er med til at skabe lykke hos danskerne,« siger Lektor Christian Bjørnskov fra Handelshøjskolen i Århus, der har lavet undersøgelsen sammen med Professor Gert Tinggaard Svendsen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

  Christian Bjørnskov forklarer, at folk, der bor i de gamle vikingelande, har nedarvet tilliden til andre mennesker. Vikingerne havde stor tillid til andre mennesker, fordi det var nødvendigt for at kunne opretholde handelsruter mellem Ribe og den skotske by Edinburgh.

  Dengang havde man ikke noget egentligt retsvæsen, der kunne tage sig af de folk, der forbrød sig mod de indbyrdes aftaler. Derfor blev man nødt til stole på hinanden. Og den gamle tillid er noget, der stadig ligger i danskerne i dag. De århusianske videnskabsmænd har blandt andet opdaget, at niveauet af tillid er en halv gang højere i det tidligere danske område Slesvig-Holsten end i resten af de tyske regioner.

  Citat slut.

  Bemærk, at den danske tillidskultur blev skabt uden at der eksisterede et retsvæsen. Derfor er der tale om en præ-politisk eller præ-juridisk orden – en orden, som langt senere kan spores i vores forfatning.

  Jeg går ud fra, at Kurt Dejgaard mener, at Christian Bjørnskovs og Gert Tinggaard Svendsens forskning også er udtryk for “bodega-sentimentalisme”. Nuvel, men så er der ikke mulighed for den demokratiske samtale, som kunne gøre os alle sammen bare en lille smule klogere på, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen.

 8. Af Claus T.

  -

  @ Niels Poulsen

  Det er mærkeligt, at folk er så optagede af det der tillids-halløj.
  Målingr af den slags værdiladede begreber er ikke en eksakt størrelse. Når franskmændene er mindre tilbøjelige til at udtrykke tillid, kan det også skyldes en retorisk tradition, snarere end en faktisk forskel.
  Fx er det i nogle kulturer et udtryk for hovmod, at erklare sig som tilfreds med tilværelsen. derfor scorer disse lande ikke overraskende lavt i lykke-index 🙂
  Og man kan tænke sig, at man i Frankrig bliver betragtet som en naiv person, hvis man giver udtryk for at nære generel tillid til sine medmennesker.

  Har vi i Danmark en ældgammel tradition for at være tillidsfulde og søde ved hinanden?

  Jeg læste et sted, at i midten af 1500-tallet havde byen Helsingør ca. 5.000 indbyggere. Man havde også 50 drab om året. Det betyder, at drabshyppigheden var ca. 1100 så høj som i dagens Danmark.
  Det tyder da ikke på, at folk var tryggere ved hinanden i gamle dage?

 9. Af Niels Poulsen

  -

  @Claus T.

  “Det er mærkeligt, at folk er så optagede af det der tillids-halløj.”

  Det synes jeg ikke, for et samfund, som er baseret på tillid, er et langt mere effektivt samfund, end et samfund, hvor man hele tiden er bange for at blive snydt og bedraget af dem, man indgår aftaler med. Mangel på tillid medfører bureaukrati.

  Tilliden er virkelig en af kerneværdierne ved vores danske samfund. Vi er storforbrugere af den. Vi tænker slet ikke over det i det daglige. Vi tager den for givet.

  Jeg tror, at det er derfor, at vi reagerer så voldsomt på de relativt få personer, som misbruger vores tillid og bedrager os, f.eks. Stein Bagger eller Helle Thorning-Schmidt. Svigter du dine medmenneskers tillid, så er du udstødt for altid i Danmark.

  Jeg kan ikke lige gennemskue, om det har noget at gøre med tillid, men hvis du ellers sammenligner Danmark med Frankrig, så er Danmarks historie langt mindre blodig end Frankrigs.

  Den Franske Revolution og tiden derefter var et blodbad. I Danmark fik vi frataget adelens dens privilegier ved, at kirken, borgerne og Kongen mødtes over en kop kaffe (statsomvæltningen 1660). Vi har aldrig haft en revolution i Danmark.

  Der var heller ikke et blodigt opgør i Danmark efter Besættelsen, som der var i Frankrig.

  Ungdomsoprøret i Frankrig var også ekstremt voldeligt. I Danmark trådte rektor for Københavns Universitet, Mogens Fog, ned fra talerstolen, for at give plads til ungdomsoprøreren Finn Einar Madsen.

  Jeg ved som sagt ikke, om det er tilliden, men det er, som om vi kan tale os til rette om tingene … selv om den aktuelle konflikt mellem KL og lærerne ikke er det bedste eksempel på dette. Men de slår dog trods alt ikke hinanden ihjel.

  I fremtiden kan man godt forestille sig, at det vil komme til blodige opstande i visse regioner af De Forenede Stater Af Europa (det er det, det ender med, hvis det fortsætter som nu). Men jeg tror aldrig, at man vil komme til at se en revolte mod det centralistiske styre i Bruxelles fra danskernes side. Jeg tror, at danskerne vil reagere med apati på den fjerne statsmagt. Det er faktisk den apati, som er sammenlignelig med apatien blandt borgerne i de tidligere østeuropæiske diktaturer, jeg frygter mest.

 10. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  @ Claus T.
  – ja, men stigningen på de ca. 50% i BNP ville, alligevel, være sket også uden EU. Stigningen er blot et udtryk for stigningen i den generelle samhandel landene, imellem, i hele verden de sidste 25-30 år.
  – f.eks. kan nævnes, at omkring 1970 ( hvor jeg var på arbejdsmarkedet – var du mon også det..?? ) udgjorde DK’s samhandel med Tyskland ALENE hele ca. 33% af den samlede import og ligeså 33% af den samlede eksport ( i dag er tallene nogenlunde omkring de 19% )- altså et klart bevis på, at man sagtens kan opretholde et særdeles stort handelssamkvem, skønt Tyskland i 1970 ikke var medlem af EFTA i modsætning til DK…ikke sandt!
  PS.: Fordi man tilfældigvis måske ikke har samme politiske tilhørsforhold, eller erhvervsmæssige erfaring, for den sags skyld, som du behøver alle vi andre ikke at være massive jubelidioter – vel Claus T..?

 11. Af søren sørensen

  -

  Der er jo en ting der adskiller ordentlige mennesker i Danmark med tom jensen…En bekymring for Danmark, og ikke kun ens egen tegnebog…

  Dette har borgerlige jo svært ved at forstå og relatere til på en sober og oprigtig måde…de 12.ooo ny østarbejdere som disse ussle borgerlige ansatte sidste år er jo fordi de ikke er medlemmer af en fagforening og at deres chefer og ejere i Danmark så kan få dem til at kravle på umenneskelige vilkår der svare til emigranternes ankomst ved Elis island i starten af forrige århundrede og århundrederne før da…Ja,ja,ja! Kun en ren rød regering uden R og deres elitære tegnebogs tællere-kan gå ind og få ordentlige lønmodtager forhold retur i Danmark. Planteskoler og deres afsindige bidrag til betalingsbalancen er nok ikke svaret TJ, Tja så kunne vi ligesågodt ha indført den landsbrugsreform hvor jorden kom tilbage til den lille mand, hans ejerskab og vedligeholdelse til madproduktionen og den dag kommer også!
  Men livet er snart bedre, Berlingskes undergang er nær altså mæersk overtager jo, men så kan de få lov at betale for møget ihvertfald…Staten skal kun ind og betale avis hjælp til dem der repræsentere folket hvilket betyder af af pol,B,BT,JP,KD og Wa skal kun blive tilbage og 2 nye aviser på den røde side skal frem…Det kan lade sig gøre, Vi skal bare ha R ud…Så vil Danmark for første gang ha lønmodtager repræsentation og ikke manipulation i medierne…
  Lyder bekendt TJ?……

 12. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  @ Claus T
  – Nej alle målinger viser ABSOLUT IKKE at danskerne vil vedblive med at være medlem af EU -ca. 70/75% ønsker det ikke mere, hvis de ellers kunne få lov ..!
  – dernæst hvilken beskyttelse taler du om m.h.t EU..?
  -Facts er, at indtil dato er DKs ENESTE beskyttelse NATO og det har det været siden 1949 – du blander EU og NATO i en stor “pærevælling”, hvilket, desværre, er symptomatisk også for vore komplet historieløse politikere. Desværre, er NATO ikke mere NATO og i fuld-fart-ned-ad-slisken grundet de enorme udgifter til det “multi-kulturelle-paradis..!

 13. Af Jesper Høegh

  -

  Ja den almene Tysker – har i flere år – trukket på smilebåndet – når talen faldt på Danmark/danskerne – “jah
  vi betragter jeres lidenhed som vores rasteplads” udtalelserne om vores intelligens/intellekt har i mange -mange år været velkendt fra Tyskernes side.
  Hvem er de styrende i EU – Tyskerne – Herrefolket -hvem
  tør/kan/vil sige dem midt imod – lidt bjæfferi fra Britterne – Obama ?

  Vi var frie mennesker i et frit land – hvor ejendomsretten var ukrænkelig – det er vi- via medlemsskabet
  i EU- ikke mere.

  Læs – gennemgå – alle forordninger – regulativer – love –
  bekendtgørelser etc.etc. vi er underkastet – den daglige tale – det må vi ikke ifølge EU.

  Så et nyt parti der vil få OS UD af EU – er ønskeligt.

 14. Af Claus T.

  -

  @ Bjarne Munk Christensen

  “Nej alle målinger viser ABSOLUT IKKE at danskerne vil vedblive med at være medlem af EU -ca. 70/75% ønsker det ikke mere, hvis de ellers kunne få lov ..!”

  Hvilke målinger? Kan du vise mig bare een eneste Gallup-måling, som giver flertal for dansk udmeldelse af EU?

  En hurtig Google-søgning giver dette Ritzau-telegram fra 2002:

  “Danskerne er langt mindre EU-skeptiske, og 65 procent ville stemme ja, hvis der nu var folkeafstemning for eller imod dansk medlemskab af EU. Det fremgår af en meningsmåling, som Gallup har foretaget for LO’s ugebrev A4.

  31 procent ville stemme nej, og kun fire procent er i tvivl.”

  Noget tyder i øvrigt på, at EU-modstanderne især findes i den ældre generation: iflg. en Gallup lavet for DUF i 2009 støtter 72 % af de unge mellem 16 og 25 år vores medlemsskab af EU.

  Men altså: den “store” måling er fra 2002, så dine målinger er måske mere aktuelle?

  Så igen: hvilke målinger henviser du til?

  Eller der der tale om tal, som du selv har fundet på?

 15. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Man kan jo hverken stole på “undersøgelser” eller Ritzau telegrammer. Mon ikke det er gået op for de fleste danskere, at der er flere ulemper end fordele ved EU-medlemsskabet. Bl.a. er Danmarks “forsvundne” grænser blevet årsag til storstilet løndumping i mange fag og mangedoblet kriminalitet. Ligesom vores demokrati, økonomi og velfærd mv. er på retur.

  Og så er det jo også noget af en skandale, at Venstre under Anders Fjog snød os for en folkeafstemning om en EU-traktat.

 16. Af Erik Larsen

  -

  Glem alt, ALT om at debattere med “ClausT” – han er socialist til det ekstreme. Han kan ikke fremføre eet eneste fornuftigt argument for at løftebryderregeringen ikke trækker sig tilbage.

 17. Af Erik Larsen

  -

  Og den stakkels “ClausT”: IDAG ER DER NOK CA. 70% DANSKERE DER ØNSKER OS UD AF EU!!!!
  Du ønsker bevis??? Jesus, tror du at dine små 14% socialdemokrater ønsker en afstemning???? Nej, nej, nej. Så “Gallup-undersøgelse” som du spørger om, den kommer ikke. – DESVÆRRE! DET tør de ikke. Og en afstemning – SLET IKKE!
  Måske hænger du dig kun til Gallup??? Det er stupidt.

 18. Af Hans Andersen

  -

  Da kommisærvældet i USSR sank i grus, måtte de maoistiske kommissære i Bryssel jo have hænderne op af lommen og oprette deres eget EUSSR, det er jo lykkes meget godt, de nu skalte og vralte som det passer dem, de kan ikke fyres og kan ikke stilles til ansvar.

 19. Af Henrik Knage

  -

  Politikerne er ved, at udvikle sig til det mest anstrengende folkefærd i Danmark. De slår efterhånden alle “asociale” grupperinger tilsammen.

  Man kan med nogen ret spørge dumt ud i den blå luft, om 179 repræsentanter for Folkestyret – med rette har lov til, at spille poker med fremtidige politikeres troværdighed – i forhold til Folket?

  Ja, jeg tænker på den nye Offentlighedslov!

  På en måde må de jo selv om det, selv om det næppe bliver lettere, at være politiker ud i fremtiden, troværdighedsmæssigt – men det er så hvad det er – det må de et eller andet sted selv om.

  For mig at se, skyder de sig selv i foden.

  Noget helt andet og meget værre.

  Sidder de selvsamme politikere og spiller poker med vi andres troværdighed, i forhold til udlandet – eller skal vi for tid og evighed have øgenavnet “Dumme Dane” påklistret rygmærket?

  Grundet dumme politikere!

 20. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Den bedste – og eneste – måde at sikre nationalismens “sammenhængskraft” er nationalstaten, men vil vi virkelig det? Er det i nogen europæers interesse at sikre, at vi til stadighed er politisk og militært udrustet til nye krige.

  Ville der ikke i stedet være store fordele – ikke mindst økonomiske – i at hindre at 50 lande har egen hær, flåde, luftvåben og ikke mindst hjemmeværn. Virker det ikke sært for moderne mennesker med enorme omkostninger at opretholde disse forældede institutioner.

  Skal Danmark anskaffe sig et stort antal pansrede mandskabsvogne, der ville være fantastiske at have haft i forrige krig, men med den viden, vi har nu, ubrugelige og til grin i enhver kommende krig.

  Lad os stoppe den nationalistiske, militaristiske aktivistiske udenrigspolitik og sætte generaler og admiraler til nyttigt arbejde. Alt andet end det, de laver nu.

 21. Af EU er et slaraffenland for udlændinge » Den Korte Avis - Klar – Skarp – Seriøs

  -

  […] Kasper Støvring skrev i en kronik, at ”Maastrichttraktaten i 1991 gik fra at være et mellemstatsligt samarbejde til en overnational styring. Adskillige love blev derefter indført og virkeliggjort i kraft af deres implementering i staterne, og adskillige kampagner og opfindelsen af en forloren folklore af symbolsk karakter blev tillige indført for at vinde hjerter og sjæle.” […]

Kommentarer er lukket.