Geertsen, Grundtvig og det særlige ved Danmark

Af Kasper Støvring 89

 

Venstres integrationsordfører Martin Geertsen foreslog for et par uger siden, at man nedskrev en ”værdi-kanon”, så udlændinge ved, hvad der kræves for at være danskere. Blandt værdierne nævnte han demokrati, ligestilling, religionsfrihed og ytringsfrihed. Alt sammen gode værdier, synes vi her i landet, men jo ikke specielt danske. Der er ingen kultur i Venstremandens kanon, intet partikulært nationalt.

 

Det er svært at se, hvordan udlændinge bliver danskere af at bekende sig til disse abstrakte værdier, der gør fordring på at være universelle. Og disse fine værdier kan slet ikke binde et samfund sammen. Limen er ikke stærk nok.

 

Geertsen har siden af gode grunde måtte lægge ryg til kritik for sit lidt naive synspunkt, og jeg har selv i en Perspektivklumme skrevet om det konkrete, kulturelle, partikulære – om det nationales særegenhed, der bl.a. viser sig i vores sangskat. Og en af vores mest skattede Danmarkssange skal det netop handle om her.

 

Vi holder af vores eget, fordi det er vores, ikke fordi det objektivt er det bedste. Danmark er ikke et universelt forbillede, og danske værdier er ikke nogle, som alle andre nødvendigvis efterstræber. Det udtrykker Grundtvig meget godt i sangen ”Lang højere bjerge” fra 1820. Andre nationer har højere bakker, klogere mennesker og udført større bedrifter, men ”dansken har hjemme, hvor bøgene gro.” Og at føle sig hjemme, det er sagen! Man kan jo sagtens føle sig fremmed i Danmark selv om man officielt bekender sig til demokrati. Men hvad vil det sige at høre hjemme?

 

Jeg så forleden en dokumentarfilm om en afghansk kvinde, der var flygtet til Danmark, og på en rejse hjem til Afghanistan så hun bjergene uden for flyruden og fik straks en klump i halsen. Det var hendes land, hjertet bar en længsel efter forening med dette hjemland. Landskabet var en følelse, de golde bjerge var smukke sindbilleder.

 

Jeg er ikke tvivl om, at man har højere bjerge i Afghanistan (om man så også har klogere mennesker, skal jeg ikke kunne sige). Men den afghanske kvinde havde netop den samme følelse for sit særlige land, som vi danskere har for Danmark. Vi synes, at Danmark er flottest, mest yndigt, som det hedder i vores nationalsang, men afghaneren synes det samme om sit land, selv om vi måske kan have svært ved at forstå det. Som jeg har citeret Thurø-præsten Thomas Aallmann for at sige: Vi holder ikke af Danmark, fordi det er et yndigt land; Danmark er derimod et yndigt land, fordi vi holder af det. Fædrelandskærlighed er ikke bestemt af objektive kendsgerninger, men af subjektive følelser.

 

Lad os se på Grundtvigs sang, som må være en af de mest betydningsfulde nationale sange herhjemme. At studere denne sang giver et godt indblik i vores nationalkarakter.

 

 

Langt højere bjerge så vide på jord
man har, end hvor bjerg kun er bakke;
men gerne med slette og grøn-høj i nord
vi dannemænd tager til takke;
vi er ikke skabte til højhed og blæst,
ved jorden at blive, det tjener os bedst!

Langt kønnere egne, vil gerne vi tro,
kan fremmede udenlands finde,
men dansken har hjemme, hvor bøgene gro
ved strand ved den favre kær-minde,
og dejligst vi finder, ved vugge og grav,
den blommede mark i det bølgende hav!

Langt større bedrifter, for ære og sold,
måske så udlænding man øve,
omsonst dog ej dannemænd førte i skjold,
med hjerterne, løve ved løve;
lad ørne kun rives om jorderigs bold!
vi bytter ej banner, vi skifter ej skjold!

Langt klogere folk er der sagtens om land,
end her, mellem bælter og sunde,
til hus-behov dog vi har vid og forstand,
vi vil os til guder ej grunde,
og brænder kun hjertet for sandhed og ret,
skal tiden nok vise; vi tænkte ej slet!

Langt højere, ædlere, finere sprog
skal findes på fremmedes tunge,
om højhed og dejlighed dannemænd dog
med sandhed kan tale og sjunge;
og træffer vort modersmål ej på et hår,
det smelter dog mere, end fremmedes slår!

Langt mere af malmen: så hvid og så rød,
fik andre i bjerg, og i bytte,
hos danske dog findes det daglige brød
ej mindre i fattigmands hytte,
og da har i rigdom vi drevet det vidt,
når få har for meget og færre for lidt.

 

 

Først formen. Sangen er i seks strofer, oprindelig otte, hvor de to sidste hyldede kong Fredrik den 6. Hver strofe har den struktur, at der i de to første verslinjer udtrykkes en beskeden dansk nationalfølelse, i og med at Danmark sammenlignes med andre nationer.

 

Om disse nationer hører vi da, at de har højere bjerge, kønnere egne, har præsteret større bedrifter, har klogere folk, finere sprog, og mere malm, dvs. mere materiel rigdom. I sammenligning med disse er Danmark en beskeden nation, og de sidste fire verslinjer viser så, at denne beskedenhed baner vej til det modsatte, til en hyldest til verdens bedste land (for os), en hyldest etableret gennem modsætningerne mellem nationerne og markeret enten ved brugen af konjunktionen ”men” eller adverbiet ”dog”.

 

Hvordan ser Danmark så ud? Det ser vi i de to første strofer. Danmarks landskab er præget af bakker, sletter, grønhøje, bøgetræer, strand, blomstermarker, hav, bælter og sunde.

 

Hvordan ser danskerne så ud? Det får vi at vide i de følgende to strofer. Danskeren er jordbunden, hjertelig, modig, har praktisk fornuft og retfærdighedssans, er sandhedssøgende og villig til at dele sine goder med andre (sidste strofe).

 

Hvilket billede af det gode liv fremviser Grundtvig for os? Det er et liv i sandhed og for ret, et jordbundet liv i troskab med den skabte verden, et liv præget af hjemhørighed, naturforbundenhed, mådehold, sprogkærlighed og et liv, hvor de basale behov er opfyldte.

 

Det er en sang, der har delt vandene. Men den forekommer mig at ramme dansk nationalkarakter på en meget fin måde, og jeg kan virkelig godt lide den.

 

Strofe et med dens ”ved jorden at blive, det tjener os bedst!” viser, som bl.a. Søren Krarup har været inde på, at der ikke er noget oppustet over nationalfølelsen, men derimod en troskab mod de givne vilkår, en stilfærdig, nøjsom eksistens i al sin begrænsning, men også rigdom.

 

Det står i modsætning til den mere politisk dikterede, aggressive, selvhævdende og radikale tyske, franske og engelske nationale identiet. Tænk på Britannia Rule the Waves, Deutschland über alles og den franske Marsellaise med dens appel til borgerne om at gribe til våben.

 

Man kan også fremhæve strofe fire med dens ”til husbehov dog vi har vid og forstand, / vi vil os til guder ej grunde”. Det står i modsætning til de spekulative utopister i andre lande, de ”kloge” folk, og man finder også her kristendommens tale om mennesket, der er stedt på en særlig plads på jorden, ikke som barn af menneskeheden, men af folket. Strofen vender sig også imod tom idealisme med dens idealer om verdensforbedring, hvor den partikulære virkelighed svigtes.

 

Og så er der endelig de berømte afsluttende verslinjer i strofe seks: ”og da har i rigdom vi drevet det vidt, / når få har for meget og færre for lidt.” Det kan citeres som – og har naturligvis været citeret som – legitimering af velfærdsstaten. Men jeg tror, at man går fejl ved at fokusere på de politiske og materielle aspekter af udsagnet.

 

Det handler derimod om et folk, der lever i gensidighed, om mennesker, der gerne vil dele deres goder, fordi de føler sig forbundet med hinanden i en fælles kultur. Sangen er et fint udtryk for solidaritet og national loyalitet, slet ikke for noget behandlersamfund; det kan snarere lignes med den ansvarlige familie, der hjælper de svage og ikke praler med sin rigdom. Det er ikke udtryk for lighedsmageri eller en politisk-marxistisk ideologi.

 

Man skal også huske på, at Grundtvig var kritisk over for landalmuen og ideer om velfærdsprojekter, ligesom byarbejdere også bød ham imod. Altså samfundsklasser der er organiseret i politisk-ideologiske interessefællesskaber med indskrænkede og midlertidige mål – i modsætning til folket. Grundtvigs ideal var i højere grad den selvejende, frie bondestand.

 

Og de sidste to vers, der siden er faldet ud? De rummer såmænd en hyldest til kongen, til verdens ældste monarki; godt nok hører man i andre lande, at folket roser deres herskere i højere, mere eksalterede vendinger. Men Grundtvig tvivler på, om man nu også kan stole på denne ros. Nej, dansken synger derimod ægte, men stilfærdigt om kongen som en due! Man kommer her i tanke om anekdoten om kong Frederik den 4., der havde besøg af den russiske tsar Peter den Store. Sidstnævnte spurgte den danske konge, hvorfor han ikke havde livvagter med, når de red rundt blandt folk i København. Kongen svarede: Folket passer på mig.

 

Dermed er der også sagt noget om danskernes tillidsfulde forhold til deres myndigheder.

 

89 kommentarer RSS

 1. Af Niels B. Larsen

  -

  Man kan ikke definere, hvad der gør et menneske dansk, for en stor del af det, at være dansk beror på følelser.

  I mine unge dage emigrerede jeg i nogle år til Australien og jeg har endnu ikke glemt, hvordan jeg havde det, da jeg for første gang igen satte foden på dansk jord – asfalten i Kastrup lufthavn. Det var ubeskriveligt, men følelsen var helt fysisk i form af en stille sitren i hele kroppen – eller sådan føltes det. Undervejs hjem tog jeg på en 5 ugers ferie gennem USA med slutpunkt i New York, hvor jeg skulle være de sidste 4 dage. Det blev til 1½ dag – lige på én gang skulle jeg bare HJEM.

  I et sådant øjeblik forstår man til fulde, hvad det vil sige at være dansk og jeg er temmelig sikker på, at andre landes borgere ofte har det på samme måde mht. deres tilhørsforhold til hjemlandet.

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hvad det vil sige at være dansk, i vore dage, vil jo kunne opfattes og regnes ud ved at bo her og vel at mærke blande sig med befolkningen og erfare landet og dets struktur som helhed, dvs baade geografisk og politisk samt kulturelt i det hele taget.

  Saa – hvorfor egtl definere det vi ved – omend det ikke gør noget at være maaske mere direkte bevidst om dette.

  Men – danskdanskhed er uao det vi har taget til os tilegnet os – udover jorden, landskabet, den geografiske udstrakthed, der udgør Danmark, saavel som vores mere end tusindaarige historie.

  Om noget er universelt er ligegyldigt – men det kan jo altid være smart at se, om noget egtl er det eller ikke mindst burde være det, dvs gælde for andre end os selv, hvor det frigør mennesker og dets muligheder.

  Men – Grundtvig rammer jo Ganske meget plet, vil jeg tro, for datidens samfund og dets menneseker, vi ogsaa er rundet af.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg kunne foreslaa en kanon, hvor det blev ridset op, hvad der i hv f IKKE er dansk eller meget atypisk i det danske landskab og blandt dets mennesker. Og – inden det gaar galt i flere generationer, saa har vi noget at se til hvad angaar ordentlig opførsel, dvs mindre selvpromovering og langt bedre obs paa hensynet til andre.

  Der er ofte alt for lidt respect for medmennesket i vore dage. Det er mere MIG, MIG og MIG og rent ud sagt skide være med DIG!

 4. Af Jesper Høegh

  -

  Jeg elsker Danmark mit Fædreland –
  værner dagligt om alt hvad der er DANSK !

  Om andre syntes deres lande er smukkere – Bjergrigere – det er deres sag – blot skal de ikke nedgøre de Bøgelyse Øer – Bjerkæderne Alperne eksempelvis ved vi alle er
  naturskabt – Afrika er forskubbet til Europa.

  Jeg savner ingen Bjerge – her er lys og luft – Havet omkring Danmark – skønt.

  At forblive i Danmark er ingen tvang.

 5. Af Preben Jensen

  -

  Det særlige ved Danmark vil forsvinde, hvis der ikke snart bremses op for den globalisering, masseindvandring og verdensredning som politikerne er i gang med. De enorme mængder af multi-kulti som vi er ved at blive oversvømmet af, kan hurtigt forvandle Danmark til en pærevælling af alt muligt, og til et misk-mask af konflikter, sociale ulykker og uløselige problemer.

  En enkelt særlig ting ved Danmark vil dog ikke forsvinde, og det er at Danmark er et meget lille og sårbart land. Men partierne fører sig frem som om Danmark er en stormagt. Det er en slags storhedsvanvid som allerede har påført hundredvis af danske familier at en søn (eller datter) er omkommet eller er blevet invalideret pga. Danmarks krigsførelse i fjerne lande. Plus at politikerne har importeret ca. en million asylanter, med utallige afgifter og enorme velfærdsforringelser til følge.

  Nogle kan endnu glæde sig over mange ting i dette land, men flere og flere danskere skubbes ud i elendighed. De syge som ikke får ordentlig hjælp, de skilsmisseramte som er retsløse, de arbejdsløse som er frataget deres eksistensgrundlag, de mange tvangsfjernede eller forældreløse/ faderløse børn , ofrene for vold og indbrud, forældrene til myrdede børn, de mange danskere der er blevet hjemløse osv. har sgu ikke meget at glæde sig over.

 6. Af Preben Jensen

  -

  PS: Bortset fra det er Danmark et fantastisk godt, smukt og dejligt land på mange områder. Og netop derfor er det uforståeligt at danskerne sløvt og passivt ser til mens politikerne forærer deres land og byer væk til alverdens kulturfremmede, plus at man nu vil overplastre vores landskaber og kyster med monstervindmøller. Og noget af det fine ved Danmark som det var for få årtier siden, at det var trygt og fredeligt, at velfærden og sundhedsvæsnet var i top trods et lavt skattetryk, at man ikke behøvede at låse dørene, at man ikke var omgivet af kriminelle trusler til alle sider, at formynderiet var minimalt, at familierne og mændene ikke blev hetzet og mistænkeliggjort af feminister, at folkestyret og DR stadig fungerede ordentligt, at arbejdsløsheden var minimal ……….. alle disse goder er jo ved at forsvinde pga. kortsynet og asocial politik.

  Det er da en sørgelig og ildevarslende udvikling.

 7. Af Preben Jensen

  -

  Rettet udgave…..

  PS: Bortset fra det er Danmark et fantastisk godt, smukt og dejligt land på mange områder. Og netop derfor er det uforståeligt at danskerne sløvt og passivt ser til mens politikerne forærer deres land og byer, kulturværdier, penge og rettigheder væk til alverdens kulturfremmede, plus at man nu vil overplastre vores landskaber og kyster med monstervindmøller. Og noget af det fine ved Danmark som det var for få årtier siden, det var at det var trygt og fredeligt, at velfærden og sundhedsvæsnet var i top trods et lavt skattetryk, at man ikke behøvede at låse dørene, at man ikke var omgivet af kriminelle trusler til alle sider, at bureaukratiet og formynderiet var minimalt, at familierne og mændene ikke blev hetzet og mistænkeliggjort af feminister, at folkestyret og DR stadig fungerede ordentligt, at arbejdsløsheden var minimal ………….. Men nu er alle disse goder jo ved at forsvinde pga. kortsynet og asocial politik og fordrivelsen af danskerne fra flere og flere boligområder.

  Det er da en sørgelig og ildevarslende udvikling.

 8. Af Preben Jensen

  -

  PS: På den korte avis mv. kan man læse om mildt sagt barske tilstande i Nordirak, (Islamisk stat), Sverige, England og andre steder, plus i Danmark/ Randers/ Kbhvn.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Hvis man vil forstå Grundtvig, så er her et meget godt link:

  http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvigs-syn-paa-demokrati-1831-1866/

 10. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Ja, Grundvig skrev jo tekster til allerede eksisterende melodier. Og “Langt højere bjerge så vide på jord” er en skøn sang
  https://www.youtube.com/watch?v=To7e0zwKEQY

  Da han skrev “Er lyset for de lærde blot” var det også til en eksisterende vise. Desværre er melodien vist gået tabt og der er senere komponeret en ny, ganske udmærket melodi, som dog ikke er så storslået som melodien til “Langt højere bjerge”.

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “…vi er ikke skabte til højhed og blæst,
  ved jorden at blive, det tjener os bedst!”

  Der er med andre ord ikke nogen, der skal tro, at de er noget.

  “En lille nisse rejste” beskriver heldigvis, på godt og ondt, den danske nationalkarakter mere præcist.

 12. Af Jesper Lund

  -

  Man kan fundere over på hvilke tanker udvandrere fra Europa til Amerika i det 18. århundrede havde om deres nye fældreland.

 13. Af Niels Poulsen

  -

  Kasper Støvring skriver:

  “Det kan citeres som – og har naturligvis været citeret som – legitimering af velfærdsstaten. Men jeg tror, at man går fejl ved at fokusere på de politiske og materielle aspekter af udsagnet.”

  “Det er ikke udtryk for lighedsmageri eller en politisk-marxistisk ideologi.”

  Jeg må indrømme, at jeg ikke kan tilslutte mig nogle borgerligt liberale og konservatives ideologiske kritik af velfærdsstaten, hvor det implicit antages, at det skulle være en socialistisk eller socialdemokratisk opfindelse.

  Faktisk er det den tyske konservative statsmand Bismarck og det liberale parti i England, som har skabt socialstaten – eller velfærdsstaten, som den engelsktalende verden har navngivet begrebet. Dvs. at omfordeling af goderne oprindelig er en (social)konservativ og (social)liberal ide, som også nutidens konservative og liberale burde kunne tilslutte sige.

  Problemet er bare, at velfærden i nutidens Danmark er løbet af sporet, er blevet ekstrem.

  Det handler som i mange andre tilfælde om balance. Hvis man overdriver, så bliver selv gode ting dårlige.

  Det er vel også det, Grundtvigs sang handler om. Han siger vel i grunden, at Danmark er et godt land, fordi vi repræsenterer den gyldne middelvej og ingen ekstremer har

  Så jeg har i hvert fald ikke noget problem med at opfatte “og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt” som en førpolitisk forestilling om Danmark som en moderat velfærdsstat.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @asper Støvring – Hvad blev der af mit indlæg dd, I eftermiddags, hvor der kun var kommet Niels B. Larsens paa endnu fra dd 13:48. Mit skulle jo kunne have været med I næste ombæring. Mvh BHL

 15. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Jesper Lund: “Man kan fundere over på hvilke tanker udvandrere fra Europa til Amerika i det 18. århundrede havde om deres nye fældreland.”

  Godt spørgsmål, men det var nu i det 19. årh.. Jord, mad på bordet, at kunne ånde friere langt borte fra landsbyernes beklumrede sociale kontrol, at få lov til at udfolde egne evner på nye betingelser i et større rum, at starte på en frisk i et land uden klasseforskel. At være langt borte fra Janteloven.. Eventyr.

  “Langt højere bjerge” er udtryk for noget meget almindeligt forekommende i Danmark og også mange andre lande, men vi er mange, der betakker os for at sangen skal være et udtryk for vores nationale “karakter”. Mange af os startede med “Ud vil jeg! ud! O, så langt, langt, langt”, som vi heldigvis også sang som børn både i skolen og ved spejderbål.

 16. Af Erik Larsen

  -

  Kære Kasper S., det er den flotteste artikel/meningstilkendegivelse jeg nogensinde har set fra dig – og jeg har bestemt set mange. (Og du vil selvfølgelig “få på puklen” af de sædvanlige venstreorienterede/rødradikale/m.fl., der jo ikke hylder hverken Grundtvig eller nogen form for danskhed!)
  Men igen flot skrevet – og jeg er bare så enig med dig. og uhyggeligt er det at en venstre-integrations-ordfører kan sige disse tåbelige ting.
  Det er bare så tåbeligt og uforståeligt at man kan tro at lille, lille Danmark kan overtage mennesker fra helt, helt andre kulturer og med helt, helt andre (desværre, voldelige og kvindeundertrykkende ønsker og idealer). At politikerne nu i ca. 40 år har totalt sovet i timen og stadig fortsætter med at tro at islamister, Hitz-but- og hvad de hedder ønsker at “integrere” sig! – Jesus, no way – de vil kun én eneste ting og det er der i det mindste flere der nu forstår, ligesom de siger et f.eks. om jøder og Gaza-problemet til det 85% røde Tv-Dr. og mener noget helt, helt andet. Danskerne sluger det, og det viser jo desværre at vi – som jeg ser det – TRYNES totalt af de 85% “røde medier”, der altså VIL og VIL have at Danmark bliver et såkaldt “multi-kultur-radikalt land” fremover.
  Men igen – tak til dig Kasper for en bare så fornuftig og demokratisk, dansk artikel.

 17. Af jan mølgaard

  -

  Naturligvis kan man ikke definere danskheden ved hjælp af en række konkrete punkter. Men det fatter Venstres islamiseringsordfører Martin Geertsen næppe, for han er blot en af mange repræsentanter for den udbredte intellektuelle fattigdom i Folketinget.

  Det bedste bevis på, at danskheden, som binder os sammen, findes, er den omstændighed, at vi ikke ved hvad den egentlig går ud på udover dens produkter som for eksempel Morten Korch og stegt flæsk med persillesovs og alt hvad eliten ellers foragter. Danskheden er på een gang rationel og irrationel. Det kan der skrives en hel afhandling om, men det tillader pladsen her ikke – og den ville i sandsynligvis også overstige Martin Geertsens fatteevne.

 18. Af seker Gün

  -

  I danmark er jeg født, der har jeg hjemme, derfra min verden går,
  er nu heller ikke værst, og ganske beskrivende for følelsen.

 19. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Der er ikke noget galt med “Rule Britannia, Britannia rule the waves, the Britons never will be slaves ….” Den er skrevet i midten af 1700-tallet, da muslimske røvere hærgede skibsfarten i Middelhavet og Nordatlanten fra (helt op til Island) og bortførte kristne, der enten måtte friste et liv som slaver eller løskøbes for penge.

  Der er heller ikke noget galt med “Deutschlandslied”, der bl.a. har ordene “Einigkeit, und Recht und Freiheit”. Den blev skrevet og sunget i 1840’erne. Den udtrykker en national målsætning og har som baggrund ydmygelsen og splittelsen af det Tyskland, der i mange år var underlagt Napoleons tyranni.

  Teksten i “La Marseillaise” er derimod voldsromantisk og vulgær – bl.a. (i oversættelse) “et urent blod skal vande vore plovfurer …” Her drejer det sig om revolutionens fjender.

 20. Af Niels Andersen

  -

  Hvis Grundtvig havde levet i dag, ville han straks vække Holger Danske, så han kunne jage alle velfærdsflygtninge og kriminelle udlændinge bort fra vores yndige land.

  Hvem kan befri os indfødte danskere for denne muslimske svøbe?

  Er det vores mindreværdskomplekser fra slaget på Dybbøl Mølle, som har gjort os dette slappe folkefærd?

  Et land fyldt af tåbelige såkaldte humanister som tror, at vi kan løse alle verdens sult- og krigsproblemer ved at åbne vores grænser for de “stærke” flygtninge , som ikke burde have ressourcer til at transportere sig helt til Danmark. Her misbruger din vores naive gæstfrihed, mens de prøver at omvende vores lille kristne stat til islamisk stat.

  Gud bevare Danmark

 21. Af Preben Jensen

  -

  Niels Andersen m.fl.

  Når vi nu taler om hvad der kan ske eller er ved ske med Danmark, så prøv at læse diverse netaviser, den korte, snaphanen, 180 grader og urias, og se chokerende film og fotos om hvordan Islamisk Stat i Nordirak nu TERRORISERER OG MYRDER tusindvis af sagesløse og værgeløse børn og voksne. Ikke siden nazisternes og kommunisternes statsterror er der set magen til barbarisk og sadistisk ondskab. Læs også om hvordan danskere i hundredvis smides på gaden i denne tid, i Randers, Århus og Kbhvn osv. pga. dagpenge-reformen og andre asociale reformer.

  (og Metro-expres skriver om hvordan mange syge danskere svigtes til døde på diverse hospitaler)

 22. Af Jesper Lund

  -

  Rasmus Vestergaard

  ifølge Wikipedia startede emigration fra Europa til Amerika i det 18. århundrede i Storbritannien, Irland og Tyskland efterfulgt af en større bølge efter 1850 fra det meste af Nordeuropa, så emigrationen fra nordiske lande til Amerika startede først i 19. århundrede.

  Min kommentar var udelukkende et bidrag til at kunne forstå at folk i nutiden også søger fra deres fædreland til andre lande, hvis forholdene i deres fædreland er så dårlige, at de ikke ser nogen fremtid i at blive der. Til forskel for emigrationen til det nye Amerika – i hvert fald set ud fra en europæisk synsvinkel -, foregår nutiden emigration mod etablerede lande. Derfor kan nutidens emigranter stadig have drømmen om at starte på en frisk i et andet land – og lægge det gamle fædreland bag sig.

  Kasper Støvring fortrænger dette aspekt – flugten fra dårlige vilkår til mulighedernes land.

 23. Af Erik Larsen

  -

  Niels Andersen – HVOR HAR DU RET! Tænk , hvis alle danskere tænkte sig bare en anelse mere om og unge mennesker trådte ud af deres indoktrinering og forsøgte at blive selvstændige med en demokratisk, fremsynet holdning – og ikke bare krævede og krævede og totalt negligerede vore mega-problemer påført os af de røde nu i 40 år! Der MÅ simpelthen komme en retssag, der stævner disse egoister.

 24. Af r. vangkilde

  -

  Geertsen er lige blevet overhalet!
  – en rettelse i værdikanon.

  Støjberg giver rabat på 24 års reglen
  til de rige indvandre.

 25. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen

  “Problemet er bare, at velfærden i nutidens Danmark er løbet af sporet, er blevet ekstrem.

  Det handler som i mange andre tilfælde om balance. Hvis man overdriver, så bliver selv gode ting dårlige.”

  Bakker du den nuværende regering op i deres beslutning om ikke at ændre på dagpengesystemet med den konsekvens at mange tusinde ledige falder ud af dette system? Det vil vel skabe den balance i velfærdssystemt, som du ønsker. Lad os endelig i Danmark få skabt en ludfattig underklasse, der måske er tvunget til at bo i bølgepaphuse.

 26. Af Niels Poulsen

  -

  @Jesper Lund

  Det lyder spændende.

  Muslimerne som frontiers – eller cowboys om man vil – i en tusind år gammel tætbefolket nation som Danmark og de oprindelige danskere som indianere.

  Hvor er for øvrigt prærien i Danmark?

  http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_ca._1770-1920/The_Frontier

 27. Af Eva Madsen

  -

  Preben Jensen

  Det med dagpenge reformen skal du ikke “hidse” dig op over, den burde kun være på højst 1 år — så længe der er 100.000 østeuropæere der har taget jobbet fra de ca. 40.000 Danskere , der er faldet for dagpenge reformen — så kan det kun være fordi Danskerne er for kræsne, dovne ,ugidelige / og eller ikke er tilfreds med den tilbudte løn. !!!

  Dem der også følger med på den anden side af sundet, kan også læse netavisen = avpixlat , se + friatider.se

  Ja -hvad er Danmark ???

  Vi behøver vi blot at tænke på nutidens politiske katastrofe – de radikale – som effektivt arbejder på at opløse Danmark gennem deres stupide multikultur, endeløs indvandring af muslimer , velfærdsflygtninge og illegale indvandrere , som i sidste ende, kan føre til fattigdom , vold og krigslignende tilstande i vort land.

  Jeg behøver formentlig ikke at nævne ,at det er en af grundene til at vort velfærdssamfund er ved at blive lagt i graven. ???

  I det følgende citat forklarer Marie Krarup (DF) præcist problemet i en kronik i Berlingske tidende ,den 4 december 2012 .

  Google = b.dk/kronikker/nationalstaten-et-civilisationsfremskridt.Marie Krarup

  ”Der ligger en følelse af fællesskab og medlemskab i det nationale, fordi man deler sprog og kærlighed til den samme plet på Jorden. Den nationale loyalitet, der er vokset frem gennem mange århundreder, er gået forud for vores demokrati og er forudsætningen for vores samfundsopbygning.”

  Sådan! Her får vi en smuk forklaring på, hvorfor Nationalstatens mere eller mindre historiske sammenbrud er en katastrofe.

 28. Af Niels Poulsen

  -

  @Jesper Lund

  “Bakker du den nuværende regering op i deres beslutning om ikke at ændre på dagpengesystemet …”

  Ja, jeg gør.

  Jeg synes, at det er vigtigt at værne om velfærdssamfundet i dets oprindelige moderate udgave.

 29. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Mayflower anduvede den nye verden i 1620., og da jeg skrev til dig, tænkte jeg på Danmark og den danske udvandring, Jesper Lund.

  Mon der er nogen, der betvivler, at folk udvandrer af mange grunde? DR havde en gang en serie, hvor reporterne drog “baglæns” og fandt frem til nogle helt andre historier, end dem der blev fortalt, da diverse asylansøgere forelagde deres sag for de danske myndigheder. Desværre blev udsendelserne brat stoppet.

  Nok er jeg ikke begejstret for “Langt højere bjerge”, men på den anden side har jeg ikke grund til at tro, at Kasper Støvring fortrænger nogle aspekter. Spørgsmålet er vel efterhånden det enkle, om vi skal fortsætte med at lege naive “humanister” og ødelægge vores eget land og børns fremtid for en kortvarig god mavefornemmelses skyld, eller om vi skal sige stop.

  Siger vi ikke stop, vil vi snart opdage, at ikke alene har vi meget svært ved at tiltrække gode hoveder fra fremmede lande, vore egne vil også forsvinde i de kommende år. eller undlade at komme hjem efter nogle år ude.

  Ordet humanist er allerede godt på vej til igen at komme til at betyde det samme som i renæssancen, da humanisme var en udemokratisk aristokratisk og eksklusiv bevægelse for en lille overklasse, der blæste på andre mennesker. Det Danmark, som sangen handler om, er også ved at forsvinde.

 30. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen

  “Hvor er for øvrigt prærien i Danmark?”

  Evner du ikke at abstrahere?

  “Ja, jeg gør.”

  Du støtter hermed nedbrydningen af sammenhængskraften i det danske samfund. Der er ingen sammenhængskraft i et samfund, hvor hovedparten af borgeren er egoister. Mod dette hjælper din vægt på kristne værdier ikke en dyt.

 31. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – Gør nu ikke, også, begrebet “danskhed” kunstigt kompliceret ligesom alt andet i “tidsånden” –
  det er ganske enkelt – som flg.:

  – engang var DK et ganske STORT rige, ja, endda en europæisk stormagt, men så mistede vi, efterhånden

  – England ( ca. 1042 – definitivt 1066 ved Hastings/ Wilhelm Eroberen )
  – Nordtyskland ( Lutter am Barenberg 1626 )
  – Skåne- Halland og Blekinge ( 1658 )
  – Norge ( 1814 )
  – Slesvig-/Holstein ( 1864 )

  og blev reduceret til en ubetydelig lille-put-stat. Næppe andre lande i hele verdenshistorien har mistet så meget land og har fået sit befolkningsgrundlag reduceret så kraftigt i historisk tid.
  Dette skal ses på baggrund af uduelige generaler og dårlig militærledelse, enfoldige konger, der groft overvurderede deres egne evner og muligheder, et embedsmandssystem der blindt stolede på egen ufejlbarlighed ( ligesom i dag ), samt en befolkning, der gang på gang måtte se nederlagenes umiskendelige kendsgerninger i øjnene.
  Dette medførte, naturligvis, store frustrationer, en dyb folkelig psykose samt en naturlig skepsis mod alle autoriteter, der jo altid svigtede, hvorfor befolkningen, efterhånden, vendte sig “indad mod sig selv”.
  Dette “indad mod sig selv” er selve indbegrebet af DANSKHEDEN – nemlig når vi gang på gang led nederlag “ude i verden” så måtte vi, nødvendigvis, kompensere herfor ved at “rykke sammen” psykologisk set – dvs. prøve at få det bedst mulige ud af det nære, nationale fælleskab
  – dyrke vore digtere ( H.C. Andersen ), filosoffer ( Kirkegaard ), skulpturkunstnere ( Thorvaldsen )
  store malere ( Krøyer ) m.fl. og ikke mindst dyrke selvtilstrækkeligheden og BAGKLOGSKABENS klare lys – hvad sagde jeg…………..og det er jo nok bedst, at vi gør……. og glemte dermed Kirkegaards kloge, filosofiske tese

  ” At vove er at miste fodfæstet for et øjeblik – ikke at vove er at miste sig selv” !

  Danskheden er – i en vis grad – ensbetydende med “at lukke sig om sig selv” – dermed opnås et begreb, der bedst kan betegnes som “en slags fælles tryghed” – på godt og ondt.

 32. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Hold kæft for en masse vrøvl.

 33. Af Jesper Lund

  -

  Rasmus Vestergaard

  “Spørgsmålet er vel efterhånden det enkle, om vi skal fortsætte med at lege naive “humanister” og ødelægge vores eget land og børns fremtid for en kortvarig god mavefornemmelses skyld, eller om vi skal sige stop.”

  Jeg opfatter mig ikke som naiv. Jeg går ikke for “masseindvandring” til Danmark. Jeg mener blot, at Danmark skal overholde de internationale aftaler/konventioner vedr. flygtningen, som Danmark har tiltrådt. Det er vist naivt at forestille sig, at Danmark kan udtræde af dem uden at det får negative konsekvenser for Danmark.

 34. Af Seker Gün

  -

  “Hvem kan befri os indfødte danskere for denne jødiske svøbe”? Sagde en debattør, eller vent, nej, undskyld. Der stod jo muslimske……My bad, så er det jo hverken racistisk eller nazistisk.

 35. Af Jan Petersen

  -

  Uanset ens “humanistiske indstilling”, så er FN-Flygtningekonventionen en total åben ladeport til EU/Danmark. Hvis ingen blot vil forsøge at regulere denne ladeport, ja så er “game over” i sigte ….. på meget kort sigt 🙁

 36. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Nej, det er ikke spor naivt, og Danmark er ikke det eneste land, hvor man tumler med det problem, Jesper Lund. Om føje år er det løst, men det haster.

 37. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Seker Gün, hvor usmageligt.

  Her er vitterligt en masse kævl og ballade med utilpassede muslimer, og vi er stadig et frit folk, der har lov til at tale og skrive om det. I øvrigt er det gensidigt, muslimer rakker danskere ned efter noder. Jøderne er der derimod aldrig problemer med, og medmindre folk har et typisk jødisk navn, lægger man for det meste slet ikke mærke til det, hvis de er jøder. Indtil den muslimske invasion gik i gang, var andre menneskers religion ikke noget, man gik op i i Danmark, bortset fra i kirkelige kredse, diskuterede folk så at sige aldrig religion og da slet ikke deres egen.

 38. Af Preben Jensen

  -

  Ja, Danmark er blevet mindre og mindre, og nu er nationen/ fædrelandet/ folkehjemmet/ danskernes fristed på denne jord i fare for helt at forsvinde pga. alt for mange samvittighedsløse eller hjerneløse politikere.

  Det med konventionerne er hykleri, er det rene bluff og bedrag og bare en dum og dårlig undskyldning, noget forældet fjolleri. Navnlig Marianne Jelved altid har hylet op om at det var på ” kant” med de ” hellige” konventioner ikke at importere så mange kulturfremmede som muligt. (man kunne have hjulpet flere ude i nærområderne for de samme penge) . Men ingen juridiske paragraffer kan forpligte et folk til at begå kollektivt selvmord. Marianne Jelved, Vestager og Helle synes at være politikere eller præstinder fra en anden planet.

  Så er der nogen som mener at velfærden er blevet ekstrem og alt for rigelig. Men det passer ikke. Velfærden ligger halvvejs i ruiner efter talrige spareøvelser, og er nu langt ringere end for 25-30 år siden. Det der er skyld i den påståede statslige pengemangel, er ikke velfærdsudgifterne, men de HUNDREDVIS AF MILLIARDER som er fråset og fjollet væk på stribevis af udanske og skandaløse formål.

  Lever vi under et tyrannisk, asocialt, tyvagtigt og forræderisk regime…….? Det kan man godt komme til at spørge sig selv om, når man iagttager hvordan regeringen giver titusindvis af arbejdsløse, nødstedte eller syge danskere den kolde skulder, samtidig med at den er ved at drive endnu flere ud i social og anden elendighed.

 39. Af Preben Jensen

  -

  Rettet udgave

  Ja, Danmark er blevet mindre og mindre, og nu er nationen/ fædrelandet/ folkehjemmet/ danskernes fristed på denne jord….. i fare for helt at forsvinde pga. alt for mange samvittighedsløse eller hjerneløse politikere.

  Det med konventionerne er hykleri, er det rene bluff og bedrag og bare en dum og dårlig undskyldning, noget forældet fjolleri. Navnlig Marianne Jelved har altid hylet op om at det var på ” kant” med de ” hellige” konventioner ikke at importere så mange kulturfremmede som muligt. (man kunne have hjulpet flere ude i nærområderne for de samme penge) . Men ingen juridiske paragraffer kan forpligte et folk til at begå kollektivt selvmord. Marianne Jelved, Vestager og Helle synes at være politikere eller præstinder fra en anden planet.

  Så er der nogen som mener at velfærden er blevet ekstrem og alt for rigelig. Men det passer ikke. Velfærden ligger halvvejs i ruiner efter talrige spareøvelser, og er nu langt ringere end for 25-30 år siden. Det der er skyld i den påståede statslige pengemangel, er ikke velfærdsudgifterne, men de HUNDREDVIS AF MILLIARDER som er fråset og fjollet væk på stribevis af udanske og skandaløse formål.

  Lever vi under et tyrannisk, asocialt, tyvagtigt og forræderisk regime…….? Det kan man godt komme til at spørge sig selv om, når man iagttager hvordan regeringen giver titusindvis af arbejdsløse, nødstedte eller syge danskere den kolde skulder, samtidig med at den er ved at drive endnu flere ud i social og anden elendighed.

  Samtlige partier og medier, dog især DR, lader som om Danmark stadig er en perfekt eller næsten perfekt rets- og velfærdsstat. Men det er tæt på at være løgnepropaganda. Ihvertfald er retssikkerheden stærkt reduceret, og vi betaler mere og mere i skat, mens velfærden og sundheden rasler ned ad brættet.

  R og S er to partier der har presset og svigtet så mange danskere så groft og grundigt, at begge partiers troværdighed er helt i bund.

 40. Af Preben Jensen

  -

  Eva Madsen………..

  Enig med dig i næsten det hele, men den med at de arbejdsløse danskere bare skal sejle deres egen sø efter 1 år eller mindre, køber jeg ikke. Grunden til at der er så mange løndumpere skyldes at danskerne er blevet kørt ud på et sidespor af politikerne. Løndumperne kan jo nemt underbyde danskerne hvad løn angår, for de betaler langt mindre i skat. Der har tidligere været fuld beskæftigelse, så det med at danskerne ikke gider arbejde, er en myte skabt af medierne.

  At R og S gerne lader titusindvis eller hundredtusindvis af danskere ende i afmagt, fattigdom, familieopløsning og hjemløshed viser kun at partierne er iskolde, superkyniske og totalt asociale.

  Arbejdspladserne var der, men med regeltyranni og rovgridsk skatteplyndring er mange firmaer blevet presset til at flytte til udlandet. Over 100.000 jobs er foræret væk til udlændinge, er ihvertfald flyttet væk fra Danmark.

  Pengene til at hjælpe de ledige, de syge, de hjemløse og andre vanskeligt stillede danskere findes, men R og S vil hellere bruge dem på indvandring og Afrika osv.

  ( Og man river hellere boligblokke ned, end man sørger for bygning af boliger til en overkommelig husleje )

  Vi danskere har siden 1968 været udsat for manipulation, nykommunisme og forræderi i en målestok aldrig før set. Og derfor er betydelige dele af samfundet allerede ude i noget der ligner græske og spanske tilstande.

 41. Af Jesper Lund

  -

  Rasmus Vestergaard

  “Om føje år er det løst, men det haster.”

  Du er naiv

  Har du set Indenfor Murene af Henri Nathansen?

  Har du set den første danske udgave af Jesus Christ Superstar?

 42. Af K.Larsen .

  -

  Eftersom Kultur betyder “Fremmelse af ligeværd”, og ikke guld, grønne skove og høje bjerge, passer Demokrati, Ligeværd, Religionsfrihed og ikke mindst Ytringsfrihed fint sammen.

 43. Af r. vangkilde

  -

  Støvring bliver politisk! – når han vil fortælle os hvem han ikke kan lide.

  OK! politik og demokrati med lav
  fællesnævner er nok ikke sagen,
  eller evnen til at betale skat.

  En kulturkanon ligger lige for,
  H.C.Andersen er tidløs og global,
  ethvert barn i verden kender ham,
  og der igennem de danske værdier.

 44. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Det partikulære danske:

  ” En beskeden dansk nationalfølelse”,
  “En beskeden nation”.
  “Danskeren er jordbunden, hjertelig, modig, har praktisk fornuft og retfærdighedssans, er sandhedssøgende og villig til at dele sine goder med andre”.
  “Danskeren er jordbunden, hjertelig, modig, har praktisk fornuft og retfærdighedssans, er sandhedssøgende og villig til at dele sine goder med andre”
  “”Ved jorden at blive, det tjener os bedst!” viser, at der ikke er noget oppustet over nationalfølelsen, men derimod en troskab mod de givne vilkår, en stilfærdig, nøjsom eksistens i al sin begrænsning, men også rigdom”.
  “Et liv i sandhed og for ret, et jordbundet liv i troskab med den skabte verden, et liv præget af hjemhørighed, naturforbundenhed, mådehold, sprogkærlighed og et liv, hvor de basale behov er opfyldte”.
  “Et folk, der lever i gensidighed, om mennesker, der gerne vil dele deres goder, fordi de føler sig forbundet med hinanden i en fælles kultur”.

  Sådan er vi danskere, i modsætning til ikke-danskere.

  HVAD ER DET FOR NOGET SLUDDER OG VRØVL.

  Det Grundtvig beskriver er almenmenneskelige egenskaber fremhævet som et etisk ideal inden for rammerne af en nu hedengangen kultur.

  De egenskaber som Støvring får ud af Grundtvig, det for ham så vigtige partikulære, er FÆLLES EUROPÆISKE HUMANISTISKE IDEALER.

 45. Af Preben Jensen

  -

  A K Jacobsen……

  Der er ikke en fælles europæisk kultur. Hvis der var, ville EU ikke have haft behov for at tromle nationalstaterne. EU er ikke noget fællesskab, men en politisk union der er blevet presset ned over bedragne og forrådte befolkninger. Og hvilken “humanisme” er det som har sendt millioner af mennesker i Spanien, Grækenland, England, Frankrig, Tyskland, Danmark og Ukraine osv. ud i svære problemer og dyb elendighed. Menneskeligt og demokratisk set er unionen en stor fiasko.

  Det som S og R har foretaget sig overfor danskerne siden 2011, er en lang række af fuldstændig skandaløse og asociale tiltag og overgreb. Idag skal man jo være en meget naiv og uvidende vælger hvis man overvejer at stemme på disse landsskadelige og folkefjendske partier.

  Hørte lige en arbejdsmarkeds-ordfører fra S som snakkede meget om arbejdspladser (som regeringen aldrig skaffer) samtidig med at der blev snakket udenom at S ikke vil hjælpe de op mod 60.000 danskere som risikerer at blive bolig- og hjemløse, pga. den igen og igen forringede sociale velfærd. (forringelser som både S, R og VKO er medskyldige i )

 46. Af Niels Poulsen

  -

  @Anders Kirkegaard Jakobsen

  Prøv at sammenligne Grundtvigs sang med Schillers og Beethovens “Ode til glæden”, og du vil indse, hvor meget uret du har i dine antagelser.

  Jeg kender ikke noget mere svulstigt digt end “Ode til glæden”. En hyldest til abstrakte begreber med jordforbindelsen kappet.

  Der kan du finde dine fælles europæiske humanistiske idealer udtrykt, og det er også derfor, at sangen er valgt som hymne for EU.

 47. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Jesper Lund, du kan jo læse her:

  jyllands-posten.dk/opinion/leder/ECE6929949/konventionerne/

 48. Af Ulf Timmermann

  -

  Nu til en anden dansk sang, mindst lige så velkendt, med strofen: “Kæmp for alt hvad du har kært”. Fra første gang, jeg hørte den blive sunget, omkring mig, hæftede jeg mig ved dette “du” i stedet for, at der kunne have stået “vi”. Så er den også sand og en god dansk sang – eller er den u-dansk?

 49. Af Jesper Lund

  -

  Rasmus Vestergaard

  JP’s leder støtter jo min holdning, at Danmark ikke melder sig ud af tiltrådte internationale konventioner:

  “…
  Som udgangspunkt er det ikke nogen god ide blot at opsige landets tilslutning til konventionerne, for det ville kunne udlægges som et ønske om at stå uden for det internationale fællesskab.

  …men alene det, at staterne presses til at lade deres repræsentanter sidde ved et fælles bord og se hinanden i øjnene, har en afgørende værdi.”

  Hvad Venstre-fjolset Jan E. Jørgensen mener om statsløsekonventionen har ingen betydning.

 50. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Sangen handler om almindelige mennesker, hvem de så end er, og deres idealer.

  Det, der får kæden til at springe af for nogle af os, er den massive konfrontation med selvtilfredshed. Man er omgivet af lutter “Preben Jensener”, og det får mange af os til at længes efter mere iltrige luftlag, hvor det hele ikke går op i Morten Korch og stegt flæsk med persillesovs (som nævnes ovenfor).

  Jeg ved ikke, om der findes særligt “almindelige mennesker” i Danmark, jeg har mødt dem i mange lande og forbinder dem mere med bestemte samfundslag end med nationale karakteristika.

  Niels Poulsen kan ikke have læst danske digte fra 1700-tallet, for så havde han vidst, at Schillers “Ode til glæden” er behersket ift. hvad samtidige danskere kunne finde på at gylpe op. Da jeg husker, at Poulsen har en svaghed for Ingemann, skal han ikke forskånes for nogle strofer, fra “Waldemar den Store og hans Mænd” (1824) som Ingemann skrev, efter, at han var blevet ansat i Sorø og havde kastet sig over emnet “Folkets historiske Gjenfødelse”. Der mangler hverken udråbstegn eller pathos, det var jo vanskelige tider også den gang.

  “Stig op af Graven, du Slægt, som døde!
  Forkynd dit Fald og afmal din Brøde!
  Advar os fra Udslettelsens Dom,
  Og vis os, hvorfra din Frelse kom!

  Hvad Danmark var, kan det atter blive:
  Endnu er Fædrenes Aand i Live.

Kommentarer er lukket.