Den svenske illusion om det plastiske menneskemateriale

Af Kasper Støvring 50

”Nature or nurture?”, som de spørger på engelsk. Er mennesket bestemt af sin medfødte, biologiske natur, eller gør det sociale miljø – gennem opdragelse, uddannelse og terapi – mennesker til dem, de er? Det er som bekendt det gode spørgsmål, som filosoffer har tumlet med i flere tusinde år. Den kedelige sandhed er vel, at svaret ligger et sted midt imellem. Den knap så kedelige sandhed i vores vidt fremskredne verden er, at det ikke er alt i mennesket, der kan omformes, ændres, formgives.

 

Jeg kommer ofte til at tænke på denne diskussion, nå jeg lytter til svenske meningsdannere og politikere, især multikulturalister og feminister. Man må give den svenske elite dette: Den har i den grad haft held med sin sociale ingeniørkunst. For den svenske elite er mennesket fuldt ud bestemt af miljøpåvirkninger. Menneskets ”materiale” – for mennesket er blot et materiale i hænderne på sociale ingeniører – er plastisk: Alle mennesker kan gøres ens, uanset deres biologiske, kulturelle og etniske ophav (der er i høj grad sammenfald mellem disse elementer), alle kan opdrages til at blive ”svenskere”, dvs. tænke ens, handle ens, blive fornuftige, åbne, tæmmede og lydige borgere i Folkehjemmet.

 

Det er i hvert fald illusionen. Præmissen for den svenske ingeniørkunsts store succes har jo været, at man har haft en meget homogen menneskemasse at arbejde med, så at sige. Det har man ikke længere på grund af indvandringen – skabelsen af det multikulturelle og multietniske samfund – og mit bud er, at illusionen om, at man uendeligt kan forme mennesker, som man lyster, får en ende inden for relativ kort tid.

 

I Sverige fortsætter man med at tale om indvandring som en berigelse, selv om intet tyder på, at alle eller måske bare flertallet af ikke-vestlige indvandrere vil blive ligesom de oprindelige, etniske svenskere – hverken angående uddannelse, arbejde, kriminalitet eller livsformer i bred forstand. Tværtimod, den bedste undersøgelse herom er stadig den tyske undersøgelse fra WZB under ledelse af Ruud Koopmans, der bl.a. med data fra Sverige viser, at flertallet af muslimer opfatter sharialoven som vigtigere end de sekulære love. Alt dette ændres der naturligvis ikke på, selv om man har boet hele sit liv i Vesten.

 

Nu kunne man have en vis tiltro til svenskernes drøm, hvis det gik fremad for hver generation. Det gør det næppe. Ikke-vestlige efterkommere klarer sig på afgørende punkter dårligere end første generations indvandrere. Naivitet er ingen undskyldning, for man har faktisk vidst dette i mange år, jf. undersøgelsen ”Living apart together” fra Policy Exchange helt tilbage fra 2007.

 

Men som bekendt: Jo mere virkeligheden viser sit djævelske ansigt, jo stærkere skal illusionen fastholdes. Jo mere messer man om multikulturalismens velsignelser, og jo mere udskammer man dem, der betvivler illusionen.

 

Hvis man som i Canada lavede ”cherry-picking”, dvs. sikrede sig, at man kun fik de klogeste, bedst uddannede indvandrere til landet, så kunne man til nød klare sig igennem. Men det gør man som bekendt ikke. Derfor må man i Sverige altså hylde illusionen om, at mennesket er et plastisk, formbart væsen, der kan omformes efter ønske.

 

Sverige er et meget progressivt land. Er man progressiv, nærer man pædagogiske ambitioner om at forbedre menneskets natur, hvis man da ikke ligefrem benægter eksistensen af en sådan. Er man derimod konservativ, forfægter man derimod hyppigt den forkætrede tanke om menneskets arvelige, biologiske determinationer.

 

Hvis man anser mennesket som et plastisk, formbart væsen, vil man afvise naturbegrebet, fordi det er tabubelagt. Det strider imod den moderne progressive tradition, at mennesket ikke lader sig gennemgribende forandre gennem socialisering og indlæring, sådan som tabula rasa-doktrinen lover. Ifølge denne doktrin er mennesket født som en blank tavle, hvorpå miljøet kan skrive sin tekst.

 

Derfor bliver ideen om den blanke tavle også i særlig grad hyldet af kulturradikale, marxister, behaviorister og feminister, der er fælles om at tro på, at menneskelig adfærd kan ændres til det bedre med de rigtige forandringer af samfundet, med den rette socialterapi og pædagogik og gennem etableringen af de rette sociale institutioner. Feminisme står som bekendt også uhyre stærkt i Sverige med dens benægtelse af kønsforskelle. Alt er en social konstruktion.

 

De progressive går ydermere ud fra, at slette egenskaber alene skyldes slette forhold, og at bedre forhold fører til bedre egenskaber, imens konservative anser naturen, om ikke som uforanderlig, så dog som svært foranderlig, og de besinder sig på, at der altid være en rest tilbage, der ikke kan ændres intentionelt (kun gennem indgreb direkte i naturen, f.eks. ved hjælp af genkirurgi).

 

De konservative, der forfægter naturbegrebet, holder på, at der er visse biologiske og psykologiske konstanter som f.eks. aggression, intelligens og forskelle mellem mænd og kvinder; mennesker er ikke lige fra naturens hånd (om end de i et liberalt demokrati bør have lige muligheder), eftersom de ikke er født med det samme mentale, hormonelle osv. potentiale, og at selv en nok så ihærdig social reformisme kan næppe grundlæggende ændre denne kendsgerning.

 

Den berømte amerikanske evolutionspsykolog Steven Pinker skriver i sin bog The Blank Slate, at mennesker ikke fødes som uskyldige væsener i den forstand, at deres hensigter og adfærd alene forårsages af ydre påvirkninger. Pinker har på provokerende vis forsvaret begrebet om sindets genetik og ideen om den menneskelige natur som en størrelse, der er formet af evolutionen og genetisk nedlagt i mennesket fra begyndelsen.

 

Følgen af Pinkers tanker er, at der er grænser for menneskers – ideologers – mulighed for at omskabe mennesket. Progressive idealisters muligheder for at gennemføre en radikal politisk omformning af samfundets indretning og virkeliggøre utopierne er dømt til at mislykkes, i hvert fald kan utopierne ikke realiseres uden at forvolde skade på menneskets natur.

 

Den konservative kritik af det tyvende århundredes politiske ideologier har ofte spillet på denne utopikritik: Ønsket om at virkeliggøre det menneskeliggjorte paradis er en virkelighedsfjern, undertrykkende ideologi, som dog ofte er båret af de bedste hensigter. Den utopiske bestræbelse førte i kommunismen til skabelsen af unaturlige, og det vil sige umenneskelige forhold, som mennesket biologisk set ikke er skabt til. Herhjemme har bl.a. Villy Sørensen fremført denne utopikritik med basis i en filosofisk begrundet forståelse af menneskets naturlige behov.

 

Men for progressive er menneskets natur netop ”plastisk”, dvs. uendelig formbart, hvorfor mennesket, som Sørensen påpeger flere steder, kan tilpasses hvad som helst. Det kommunistiske barbari er det mest alvorlige overgreb på mennesket ud fra en ide om, at man kan konstruere et helt nyt menneske.

 

Hvad har det så med Sverige at gøre? Som jeg skrev i mit seneste indlæg, er Sverige på vej til at blive et totalitært land. Endnu et symptom på denne udvikling er, at man går helt i sort, jf. Berlingskes avisforside i dag, når man bliver ”mugged by reality”.

 

At progressive fastholder troen på menneskets plasticitet, skyldes bl.a., at ideen om den menneskelige biologis afgørende betydning i høj grad er tabubelagt, obskøn og umoralsk. De ikke-stuerene, der forfægter naturbegrebet, nærmer sig – hedder det – en slags biologisk determinisme. De fastlægger på forhånd menneskets væsen som en statisk natur, der ganske vist er modtagelig for påvirkninger. Men disse påvirkninger formår kun at ændre mennesket ganske lidt.

 

Naturbegrebet er med andre ord politisk ukorrekt; medfødte biologiske forskelle (i personlighed og mentalitet) er det store tabu. Steven Pinker opregner i The Blank Slate fire hovedpunkter i kritikken af naturbegrebet. Det gælder frygten for ulighed, for ufuldkommenhed, for determinisme og for socialdarwinisme. Frygten er ikke ubegrundet; opgaven er at lave en retfærdig samfundsindretning, der tager højde for naturlige forskelle – som Pinkers og Sørensens realisme bidrager til.

 

Erfaringen lærer, at personlighed og mentale forskelle i høj grad er medfødte, men progressive vægrer sig ved at erkende det; ideen om en uskyldsren tabula rasa har sat sig fast i kulturen og er blevet en del af den moderne epokes progressive selvforståelse. Især i Sverige.

 

 

50 kommentarer RSS

 1. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kiruna og udskibning i Narvik, begge steder ville Winston Churchill besætte i 1939, men satidens Folkeforbundet modsatte sig, og i stedet for Tyskland løb tør for Jernmalm i 1943, havde de Jernmalm til krigen sluttede i 1945, og Sverige havde Teflon tøj, og klarede frisag.
  Måske fik tyskerne med deres handel i Sverige, plantet det Nazistiske frø, og altså de ligger som de har redt.
  Historien er en del af sandheden. Finn Vig

 2. Af Arvid Holm

  -

  I praksis kan den svenske elite ikke hindre konkurrerende sociale ingeniører fra de islamiske trosretninger i at forme mennesket, som de vil.

  Succes for elitens projekt forudsætter fravær af konkurrerende eliter eller besejring af sådanne rivaler.

  Men eliten importerer selv konkurrenterne, som de ikke kan magte på grund af berøringsangst.

  Eliten bygger luftkasteller.

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  Det er da muligt, at de svenske elitære tosser på længere sigt har ret og at mennesket kan formes efter en skabelon.

  Det tager i givet fald så blot mange generationer. Flere end svenskerne har til rådighed.

  Men det erkender de svenske elitære tosser først i det øjeblik muslimer snitter halsen over på dem.

 4. Af Jesper Høegh

  -

  Den sociale arv er dagligt på mediernes forside – det er opvækst miljø der danner vores personlighed – kultur – opdragelse – uddannelse ————————-
  for at dække over den horrible fejlagtige indvandring – opfinder politikerne snydeord – multikultur – kulturberigende – ———————————–

  Danskerne har vidst ikke bedt sig fritaget for deres kultur – snydeordene –
  er i virkeligheden dæknavne for I SKAL HAVE EN NY KULTUR I DK – vi har på ikke
  så få fronter rettet ind – der findes celler iflg. TV – der dyrker den kulturberigende
  kultur i vidt omfang. – parallelt med det danske samfund.

  Hvad gør vi ved det – intet !

  Svenskerne har tilsyneladende givet op – lader sig indoktrinere i politikernes
  fejlagtige dispositioner – kaldes nu den meste humanitære Nation.

  .

  .

 5. Af Søren Sørensen

  -

  Sverige er et meget sundere land på mange måder..de har dog pladsen og mulighederne for 10-30 millioner nye invånere over tid hvilket dk ikke har..

  Folk der er totalitære kaster om sig med totalitære påstande om fornuftige lande og folk..

 6. Af Hans Hansen

  -

  “Alle kan opdrages til at blive svenskere”.

  Umuligt Støvring. Ikke mig i hvert fald, så du har ret i det er en illusion 😉

 7. Af Henrik Knage

  -

  Du er godt nok en sjov “fætter” Støvring. Jeg tror ikke alle kan opdrages efter den svenske “model”, at alle kan “strukturel adfærds reguleres” politisk, efter svensk mønster. Hvis alle kan det, må kæden være hoppet af der hvor svensk “hungry” bliver så international, at svenskere tror sig selv i familie sprogmæssigt med englænderne.

  De kan sige hvad de vil de svenskere – men de tilhører altså Norden – hvad enten de synes om det eller ej. 🙂

  Kunne bedre forstå hvis finnerne begyndte at integrere kroatere fra Balkan i større målestok – da om ikke andet sprogstammen er identisk.

 8. Af steen marr

  -

  Hvis mennesker skulle have nogle fælles biologisk funderede tankesæt og adfærdsformer, som ikke kan ændres ved ‘opdragelse’ så skulle det vel heller ikke være muligt at skabe en stor ensartet opfattelse blandt 1,5 mia muslimer i større eller mindre grad om at tilslutte sig de accepterede de anderledes samlivsformer og opfattelser som gælder i disse samfund og som i hvert fald er i modstrid med mine – og svenskernes – og såmænd også muslimernes egne biologisk funderede opfattelser.
  De forskelle hviler vel på indoktrinering / opdragelse gennem 1400 år, som vor danske el. svenske folkeskole ikke kan indhente nogensinde eller få dem til at få lyst til at ændre opfattelse om.
  Det er et håbløst projekt som burde få os til opgive tanken om muslimers tilpasning til eller optagelse i vore lande som svenskere eller danskere – især da også når de tilmed også udadtil udtrykker ønske om at ‘vinde over’ os og bibringe os deres credo ved vold.
  Nej lad os leve hver for sig i hver vore lande med de få undtagelser, der altid kan findes
  samfund

 9. Af Tom Romdal

  -

  Hvad skulle vi dog gøre uden svenskerne? Det nærmer sig vel snart 300 svensker-fordømmende blogs som Støvring og konsorter har skrevet her på Berlingeren i forbindelse med valget.

  Hvor er det dejligt med nogle ydre fjender, man kan skælde ud på, så man er helt fri for at se på sig selv, ikke sandt? Så opstår der aldrig ubehagelige eller smertende spørgsmål.

  For eksempel spørgsmålet om, hvorfor er det egentlig at når Sverige har 5 gange så mange muslimer som Danmark har, at Danmark fostrer 5 eller 10 gange så mange radikale jihadister og IS-krigere som Sverige? Hvad er det for vanvittige samfundsforhold som gør sig gældende her i DK, men ikke Sverige, så vi producere IS-selvmordsbombere på samlebånd?

  Jeg må indrømme at jeg er dybt chokeret over at vi i Danmark i så høj grad skaber de miljøer hvorfra IS-krigerne udgår. Men jeg kan se at det er et meget stort tabu i Danmark overhovedet at beskæftige sig med dette spørgsmål. Hvorfor?

 10. Af Hans Hansen

  -

  Tom Romdal

  Det er der jo netop ingen der ved med sikkerhed. Svenskerne lukke jo debatten med deres sædvanlige politiske elitisme. Svenskerne har forlængest aflyst debatten.

  Der findes ingen pålidelige statistikker over hvor mange svenske indvandrere der er radikaliserede islamister. PT hedder det sig, at kun en islamist er taget afsted for at kæmpe på ISIS side. Tror du selv på det?

  De svenske myndigheder nægter at indsamle sådanne information. Hvorfor egentlig, hvis det ikke er fordi det ville medføre en uhørt svensk politisk nedsmeltning?

  Man kan ikke engang finde uvildig statslig informationer om kriminelle indvandrere. Dem er der så andre svenskere der producerer. Eksempelvis denne:

  affes.wordpress.com/category/kriminalstatistik-sverige/

  Du har slet ikke indset betydning og følger af svenskernes politiske elitisme Tom Romdal.

 11. Af Preben Jensen

  -

  EUROPA ER KRIGENS HUS IFLG. ISLAMISTERNE……….

  Der produceres jihadister både i Sverige og Danmark, og både i Stockholm og København har nogen været ude at svinge med de sorte ISIS/ IS flag.

  I de sidste 1400 år har islamisterne med mellemrum angrebet Europa med militære midler, og over 100.000 europæere er i tidens løb blevet halshugget, stukket ihjel med spyd eller gjort til slaver. Og i de 1400 år er blodtørsten ikke aftaget. Blot er sværd, økser og spyd ombyttet med bomber, maskingeværer og kanoner osv.

  Men nutidens politikere og pladderhumanister fatter ingenting eller er ligeglade, hvorfor de ligger på maven for de millioner af krigeriske islamister og kulturfremmede de på forræderisk vis har inviteret ind i vores lande.

 12. Af Henrik S

  -

  Tom Romdal
  Der er den simple forklaring:
  I Sverige har muslimer stor mulighed for at danne et “kalifat ” hvor de er.
  I Danmark må muslimer rejse til Syrien og Irak for at danne et .
  Men vi ved jo at du synes det er synd for dem , at de ikke får lov i Danmark . Det er vi rigtig mange danskere som derimod synes er godt.Muslimer har allerede fået indført for meget af deres “kultur” i Danmark efter manges mening.

  Til Kasper:
  Er det ikke lidt pudsigt at alle accepterer og forstår at forskellige hunderacer er helt forskellige af sind og fysik.
  Det dyrkes ligefrem og forskellighederne fremelskelsen.
  De aggressive racer kan ligefrem forbydes og aflives.
  Modsat med mennesker , på trods af at vi alle er en del af naturens skabninger.
  Hvordan kan man seriøst mene , at menneskeracer skulle adskille sig så meget fra hunderacer , bare fordi enkelte mennesker måske kan tænke lidt bedre?
  Igennem opdragelse og indoktrinering forbyder man tværtimod mennesket at tænke selvstændigt , hvilket rigtigt mange acceptere uden et kny – foran tv’et.

 13. Af Jesper Lund

  -

  “At progressive fastholder troen på menneskets plasticitet, skyldes bl.a., at ideen om den menneskelige biologis afgørende betydning i høj grad er tabubelagt, obskøn og umoralsk.”

  Verden kan være glade for menneskets plasticitet. Den er forudsætningen for at Tyskland kunne omdannes fra at være en Nazistat til nu at være en demokratisk stat. Et andet eksempel er Spaniens forvandling fra fascisme til demokrati.

 14. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Støvring har jo atter ret. Således har jøderne jo været her i Danmark i flere århundrede, men er stadig ikke integreret. De foretager stadig primitive beskæringer af deres drengebørns genitalier samt klapper i det skjulte, når deres trosfæller i Israel massakrerer muhamedanske småbørn i Gaza. Det er ikke fornuftig adfærd i et moderne samfund, og kan derfor kun rationelt forklares ved genetisk degenerering.

 15. Af Preben Jensen

  -

  Nogle kliker forstår virkelig at debattere ved brug af løgne og halve sandheder, bortforklaringer, postulater og bagatelliseringer.

  Tag f.eks. DRs konstante manipulation, eller se hvad der skrives på disse blogs af visse typer.

 16. Af Jesper Lund

  -

  Henrik S

  Kasper Støvring og dig er vist i fuld gang med give racelæren fra første halvdel af det 20nde århundrede en renæssance. I er endda så kreative at i ligefrem opfatter folk med forskellige kulturelle baggrunde som forskellige racer.

  Det strider imod moderne genetik og fysisk antropologi, som er nået frem til at nutidsmennesker ikke kan inddeles i racer. Variationerne er ganske simpel for små.

 17. Af Preben Jensen

  -

  Ja, iflg. de svenske feminister er mænd, kvinder, børn, kinesere, afrikanere, eskimoer, arabere, pygmæer og svenskere fuldstændig ens, og det er racisme bare at forsøge at skelne imellem dem.

  Disse kloge kvinder mener også at mænd og kvinder bør ensrettes og klædes i uniformer så man ikke kan se forskel. Og ordene “mand” / “kvinde” skal afskaffes og erstattes af eet ord: “mankvi”. Så fremover vil Sverige nok kun være befolket af “mankvier”. (en slags ny race må man vel gå ud fra?)

 18. Af Flemming Rasmussen

  -

  Jesper Lund, det var da alligevel imponerende hurtigt at du opfyldte Godwins lov.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hvad enten man bryder sig om denne blog eller ej, så er der nogle interessante ting, der kunne inddrages.

  Dog må det først understreges, at valget i søndags var et chok for den svenske korrekthed. Projektet med at skabe “svenske plastikmennesker” er åbenbart kulsejlet. Efter forrige valg forsøgte jeg at fortælle politikere herovre, hvad der var på vej; men det blev affærdiget. Så det var en vis tilfredsstillelse søndag aften at kunne sige til de samme: Hvad sagde jeg! Hvis de ikke finder på noget bedre, får SD 20% ved næste valg, som kan komme når som helst.

  Men mht. racisme, så er det vist ikke så mange år siden, de sidste institutioner for raceforskning lukkede i Sverige. Det kan man undersøge; men på trods af 2. Verdenskrig og nazismen bevaredes denne forskning uanset synet herpå i de sidste mange årtier.

  Og mht. nazisme, så viser undergrunden i det politiske landskab, at der aldrig kom noget opgør med nazismen i Sverige, fordi de aldrig blev tvunget dertil gennem deltagelse i krigen. Derfor udspringer SD modsat DF delvis af nazistiske partier. Der er nok en grund til, at DF og SD sidder i to forskellige grupper i EU-parlamentet. De, der synes, at SD er blevet for liberalt, går til Svenskernes Parti, som dog ikke har mange stemmer. Men tag f.eks.Sjøbo i Skåne: Der fik SD 30% af stemmerne til rigsdagsvalget, men kun 20 til kommunalvalget. Det er klart, at det stærkt nazistisk inspirerede Sjøboparti tog de ti procent; men det stillede ikke op til rigsdagsvalget.

  Det her var måske værd en blok langt mere end de sædvanlige og ærlig talt banale angreb på det svenske establishment, som uden tvivl eksisterer, og hvis korrekthed kan være meget frustrerende — som i seneste omgang den svenske presses dækning af Gaza-krigen, som var den mest ensidige (pro-palæstinensiske) man kunne tænke sig. Jeg så al-Jazira-programmer under krigen, som var langt mere kritiske. og som gav mere plads også for israelske synspunkter, end det, man mødte i den svenske presse og i SVT.

 20. Af Troels Vestergaard

  -

  Henrik S.
  Er du helt væk. Mennesket homo sapiens, er én race. Der er ikke flere menneskeracer.
  Hvide, sorte, gule m.v. er alle samme race. Faktisk er der mange amerikanske hvide der har flere sorte gener i sig end hvide og mange sorte der har flere hvide gener end sorte.

  Hudfarven sidder kun på 2 gener der intet har med race er gøre.
  Rødhårede og lyshårede tilhører også samme race, nemlig homo sapiens.

 21. Af Troels Vestergaard

  -

  Henrik S.
  Min kommentar var rettet til Jesper Lund, der ikke rigtigt har fattet noget om racer.
  Race er en menneskelig konstruktion, der ikke har nogen reel betydning, medmindre man lever i et racistisk samfund.

 22. Af Jesper Lund

  -

  Troels Vestergaard

  “Min kommentar var rettet til Jesper Lund, der ikke rigtigt har fattet noget om racer.”

  Jeg indrømmer det gerne. Jeg har hentet min “viden” om menneskeracer fra Wikipedia. Se link ‘http :/ / da . wikipedia . org / wiki / Race_(klassifikation_af_mennesker)’. (fjern blanktegn)

  Du kunne tilbyde Wikipedia at omskrive artiklen om menneskeracer. Du er åbenbart uenig med den nuværende artikel.

 23. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Rasmussen

  “Jesper Lund, det var da alligevel imponerende hurtigt at du opfyldte Godwins lov.”

  Godt forsøgt at afspore debatten:-) Men…Godwins lov er ikke opfyldt med min kommentar. Godwins Lov handler om Na(z)i-analogier, f.eks. når Henrik Day Poulsen i sit indlæg ‘Fundamentalisterne på Københavns Rådhus’ skriver “Hi(t)ler anvendte spillting til perfektion og udvalgte jøder, som skyldige i alverdens problemer” om spillting, som han mener bruges af Morten Kabell.

  Jeg kommer jo slet ikke med en Na(z)i-analogi. Jeg nævner derimod tyskernes plasticitet til at kunne ændre sig fra at leve i en Na(z)istat til at kunne leve i et demokrati. Noget positivt.

  Hvad mener du iøvrigt om menneskers plasticitet?

 24. Af Henrik Christensen

  -

  Sverige er det nye Nazi-Tyskland, Sovjetunionen, Nord-Korea.
  De er ekstremt farlige for hele Skandinavien, med deres fascistoide bøllemetoder mod alle “vartro”.

 25. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Det er et meget spændende område, Kasper Støvring her har fat i.

  Jeg mener at have set i fjernsynet, at tvillingestudier viser, at arv og påvirkning hver tegner sig for ca. 50 procent af en persons karaktertræk.

  Ikke mindre interessant var en anden TV-udsendelse, hvor nogle forskere havde fundet ud af, at arvemassen hos børn født af en gruppe hollændere, der under anden verdenskrig levede i en periode med hungersnød, viste spor af denne hungersnød, selv om de end ikke var undfanget, da forældrene sultede.

  Hvis det er korrekt, kan altså ren fysisk påvirkning af forældrene indgå i kommende børns arvemasse.

  Hvor det kan føre hen, kan jeg ikke overse.

 26. Af Hvorfor ingen forstår Sverige « Snaphanen

  -

  […] bekämpas, så att de i nästa val hamnar nedanför riksdagsspärren. Kasper Støvring skriver om Den svenske illusion om det plastiske menneskemateriale, også ideologi overleveret fra fortiden, først og fremmest 1968 og […]

 27. Af Kasper Støvring

  -

  Nogle af jer skriver om forholdet mellem etnicitet (gener, race?) og grupper, som jeg ikke ved så meget om, jeg er mere interesseret i kultur, men kan så her konstatere, at etnicitet og kultur har det med at følges ad, om end ikke deterministisk (man kan assimileres til dansk kultur selv om man har anden etnisk baggrund). Det var emnet for mit indlæg, som i øvrigt også handlede om naturlige forskelle mellem køn og på individniveau (jf. Pinker og Villy Sørensen om de biologiske dispositioner til adfærd m.m.).

  Hvad angår etniske grupper, så kunne man jo, som jeg skriver, vælge at give ophold til de bedst uddannede (klogeste) mennesker fra andre etniske grupper, ligesom i Canada, så var vi ude over det problem, der kommer af, at man i en kompleks vidensøkonomi som den moderne vestlige har brug for højtuddannet arbejdskraft, men at man giver ophold til mennesker, der ikke kan fungere i en sådan. Det gælder i bl.a. Sverige, og det giver problemer, som man – efter alt at dømme – aldrig vil kunne løse. Det gælder naturligvis også for mange etniske svenskere (og danskere for den sags skyld): mange er ganske enkelt ikke kognitiv udrustet til at arbejde i vores type økonomi (for mange i gymnasiet, på universitetet osv.)

  Tom Romdal: Jeg har bl.a. skrevet om Syrienkrigerne her: http://www.b.dk/kommentarer/truslen-mod-danmark

 28. Af Preben Jensen

  -

  Jesper Lund, du har vist ikke fulgt særlig godt med i skoletimerne. Mennesket er een art, men en hottentot og en skotte med kilt er altså som regel ikke samme race. Hvad svenske politikere og feminister angår, er der tale om en helt særlig gruppe som falder helt udenfor alt med normale arter og racer, og det er derfor umuligt at klassificere dem. Forskere mener dog at de evt. kan komme ind under robot-familien, plastic-slægten eller de eencellede organismer der ikke er bakterier, det er ikke afgjort endnu, men forskningen fortsætter.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Kasper Støvring:

  Etnicitet er blevet et begreb, der skal forklare alting og er ved at være på vej til at forklare ingenting.

  Begrebet kom i vælten, da den norske socialantropolog Fredrik Barth i 1969 kom med den moderne definition af begrebet, i forordet til en bog, han udgav, Ethnic Group and Boundaries. Du kan finde et optryk i John Hutchinson og Anthony D. Smith, Ethnicity, Oxford Readers (1996).

  Etnicitet, eller bevidstheden herom kræver, at der er mindst to grupper til stede. En gruppe mennesker, der lever i isolation, forstår det ikke; men konfronteres de med anderledes, kommer forskelligheden med det samme til udtryk.

  I sammenstødet mellem forskellige etniske grupper handler det ifølge Barth om ascription og description. Du er basalt set den, de mener du er, og den som andre mener, at du er. Integration handler om, at ascription of description falder sammen. Det er det helt store problem i indvandrerdebatten. Selv om nydanskere nu fjerde generation selv mener, at de er integrerede, så hjælper det ikke meget, hvis traditionelle etniske danskere ikke er enige. Det var jødernes store fejltagelse for 100 år siden, at de troede sig helt integrerede i de vesteuropæiske samfund. Det var de ikke, som historien siden viste. Herz så det meget klart i sin pamflet die Judenstaat.

  Måske er det håbløst at tro, at en integration kan finde sted, hvis den ikke accepteres af begge parter. Ser man på responsen på disse blogs, er det ganske klart, at man ikke er nået nogen vegne endnu.

  En sidste update kan du finde hos Steve Fenton, Ethnicity (2nd. rev. udgave), Cambridge 2010. Fenton giver også klart et indtryk af, hvor utrolig kompliceret begrebet er.

  Jeg har et vist kendskab til diskussionen, som har været et del af mit virkefelt, lige siden jeg arbejdede med min disputats for mere end 35 år siden. Spørg bare Uffe Østergaard, hvis du kender ham.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Korrektion:

  Du er basalt set den, de mener du er,

  der skal naturligvis står

  Du er basalt set den, du mener du er,

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og Preben Jensen,

  en gang imellem lyder du så dum, at man ikke tror, hvad man hører eller ser. Hvis du gad følge lidt med i forskningen, så vil du opdage, at man på grundlag af det menneskelige genom, vores DNA-system, har kunnet fastslå, at en sikkert kun fåtallig gruppe, som forstås som homo sapiens sapiens, forlod Østafrika for mellem 125.000 og 60.000 år siden og spredte sig ud over hele verden. Derfor findes der kun én race, homo sapiens sapiens. Det, du kalder racer, er sekundære kulturbetingede udviklinger.

 32. Af thomas larsen

  -

  Støvrings illusion – Din illusion Kasper er så tilgengæld at du tror at bare fordi vi begge to er danskere så har vi noget tilfælles. Jeg kan garantere dig at vi kun har en ting til fælles og det er at jeg også er uddannet i litteratur men på litt.vid i København. Ellers er der intet som binder os sammen. To eksempler – selv om jeg er født og opvokset i Danmark og min slægt har været danske længe så elsker jeg ikke mit land – man kan ikke elske et land – et land er lige som en ideologi en ide. For elsker man alle mennesker i landet? elsker man alle dele af landet? Jeg håber du kan hører det er noget vrøvl at elske et land – man kan elske ideen om landet og da du hader ideologier burde du ikke elske et land men kun den ide du selv har om landet. og den er meget forskellig fra min. Hvorfor er den det? fordi jeg er Marxist og med alt hvad dette indebærer. Ja også proletariatets diktatur osv osv. Jeg mener faktisk at Mao og Stalin fejlede fordi de ikke giv langt nok. Så måske har to danskere ikke så meget til fælles selv om de er rundet af den samme muld.

 33. Af Preben Jensen

  -

  Thomas Larsen……..

  Hvis du virkelig er marxist, og hvis du synes at Mao og Stalin ikke “gik langt nok” (?) selvom de var ekstremister og massemordere……. så er der noget som tyder på at du lever i en fantasiboble hvor fortid og vanvid fylder alt for meget. Måske du burde flytte hen til HDPs blog hvor du kan bestille tid til at få lidt hjælp. 🙂

 34. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Thomas Larsen

  – citat/

  …at Mao og Stalin fejlede fordi de IKKE gik LANGT nok!

  citat/slut –

  – er mere end 100 millioner omkomne ( enten KUNSTIGT sultet ihjel eller omkommet i bestialske kz-lejre ) = ca. det DOBBELTE af nazismens ofrer ikke nok..?

  Man tror ikke sine egne øjne – at nogen i DK i år 2014 kan skrive noget sådant er mere en
  PSYKOPATISK VANVID!
  Så forstår man bedre, hvordan dansk fødte 2. og 3. generations indvandrer kan melde sig frivilligt til ISIS..ikke sandt??

 35. Af Preben Jensen

  -

  Nå, Troels Vestergaard har også misforstået det med arter og racer og racisme. Ja, de venstresnoede har det ikke nemt når de både skal holde styr på utopier, ideologien, fakta og virkeligheden.

 36. Af Jesper Lund Lund

  -

  Du går så ind for ”cherry-picking” af flygtninge. Men hvad med resten af verdens flygtninge? Hvem skal modtage dem? Er du så kynisk, at du er fuldstændig ligeglad med deres skæbne? Hvis ja, fra hvilken kultur stammer den kynisme fra? Den kristne kultur?

 37. Af Jesper Lund Lund

  -

  Nu er Kasper Støvrings indlæg meget dunkelt. Mon han hentyder til forskellen mellem den adfærdsmæssige og den biopsykologiske personlighedsteori? Det er ikke helt klart. Og hvad det har med Sverige at gøre.

 38. Af Preben Jensen

  -

  Jesper Lund……..

  Det er selvfølgelig nærområderne, de omliggende lande der skal modtage flygtninge. Danmark kan ihvertfald ikke modtage alverdens indvandrere uden at ende i statsbankerot og kaos/ anarki/ borgerkrig.

 39. Af thomas larsen

  -

  Bjarne – og hvad med nationalisme, imperialismen og kapitalismen som Kaspers konservatisme og de borgerlige er en del af og er deres arv og synder.

  Lad os starte – Amerikanernes udryddelse af Indianerne og Vietnam – Vestens slavehandel og millioner og millioner af døde ved slavehandel og kolonialkrige. Slavearbejder i kolonierne og vesten er blevet rig på. – 1. verdenskrig som blev startet af de borgelige og af nationalisme og har kostet millioner af liv. 2. Verdenskrig – husk at Hitler var nationalist og kapitalist – millioner af døde. Og kapitalismen dræber stadigvæk og udnytter mennesker i alle dele af verden, selv i europa. —–Listen over kapitalismens og nationalismens ofre er langt længere en kommunismens og for hvad? Kapitalister dræber for penge, vi andre kæmper for retfærdighed og fred fra middelklassens stupiditet

 40. Af thomas brones

  -

  Og Bjarne, så har jeg ikke engang opremset den skade som kapitalismen har gjort på jorden – naturen og dyr er blevet kynisk udryddet – biler og forurening dræber millioner af mennesker hver år. Og milliarder af dyr bliver slået ihjel. både af økonomiske hensyn og ren kynisk ligegyldighed. Så kommunismens drab er minimalt i forhold til kapitalismens stadig fungerende dræbermaskine på mennesker, dyr og naturen.

 41. Af Troels Vestergaard

  -

  @Jesper Lund

  I det link du henviser til står der i de første 4 linier “Race er ideen om, at nutidsmennesket (homo sapiens sapiens) kan inddeles i selvstændige type baseret på varierende egenskaber. Ifølge moderne genetik og fysisk antropologi kan nutidsmennesker ikke inddeles i sådanne racer”

  Du har således ikke ret.
  Hvis 2 individer kan få levedygtigt afkom, tilhører det samme race.
  Sorte, gule og hvide kan få børn på kryds og tværs. Det er ikke hudfarven der afgør racen.

 42. Af troels vestergaard

  -

  Preben Jensen
  Kan du præcisere hvor jeg går galt i byen mht. til mine udtalelser om racer.

 43. Af Preben Jensen

  -

  Troels Vestergaard……

  Mennesket er een art, men der er forskellige racer, eftersom der er en vis forskel på f.eks. pygmæer og nordmænd samt politikere og godtroende vælgere.

  Thomas Larsen og Thomas Brones……

  Kommunisme eller kapitalisme er en falsk problemstilling. For hvis man har et ægte, direkte og ærligt oplyst demokrati, så er det slut med røverkapitalisme, statsåger, gangstervælde og tyrannisk udplyndring og undertrykkelse af befolkninger.

  Kommunisme og andre totalitære -ismer samt skin-demokrati fører uvægerligt til magtmisbrug og statslig terror mod borgerne. Kapitalisme er blot markedet med produktion, opfindelser, køb og salg mv.

 44. Af thomas larsen

  -

  Preben – det samme kan man sige om socialisme. Der har ikke været hverken et oplyst, direkte og ærligt demokrati. Og Kapitalisme er ikke foreneligt med et sådan. Vi har været på vej men med den øget kapitalisering og magt til kapitalen er vi på vej væk fra rigtig demokrati. Og der har aldrig været ægte socialisme. Demokrati er en utopi og det er socialisme også. Men ægte socialisme er ægte demokrati

 45. Af Preben Jensen

  -

  Thomas Brones Larsen…….

  Inden bilerne havde man heste. Dem var der også mange ulykker med. Du kan ikke afskaffe at der er en vis risiko ved transport. Hvad dyr angår, var stenalderfolket nok omkommet af sult, hvis der ikke havde været fisk og ulve og andre dyr der kunne forhindre hungersnød.

  Slaveriet i Afrika og de arabiske lande blomstrede længe før Vesten blev til Vesten. Første verdenskrig startedes ikke af “borgerlige”, men af kortsynede, inkompetente fjolser. Hitler var hverken nationalist eller kapitalist, men en krigsgal politiker fra rendestenen som slog sig op på falske valgløfter om brød, arbejde og fred, og derudover var han en ondsindet og psykopatisk forbryder, der var ligeglad med sit eget folk. Det var det samme med Stalin, Mao og Pol Pot.

  Er du iøvrigt vegetar? Spiser du aldrig hønseæg eller rejesalat?

 46. Af Jesper Lund Lund

  -

  @Troels Vestergaard

  “I det link du henviser til står der i de første 4 linier “Race er ideen om…”

  Det er jo nøjagtig de 4 linier, jeg bygger mit tidligere udsagn på:

  “Det strider imod moderne genetik og fysisk antropologi, som er nået frem til at nutidsmennesker ikke kan inddeles i racer. Variationerne er ganske simpel for små.”

  Vi er enige.

 47. Af thomas larsen

  -

  Og Preben – Kapitalisme er ikke blot marked med produktion, opfindelser, køb og salg. Hvis man kender lidt historie ved at man at disse ting også eksisterede før kapitalismen på forskellige tidspunkter forskellige steder i varierende niveauer. Kapitalismen er en ideologi med et samlede system og tankegang. Og den tankegang er (selvom man prøver at skjule det) at målet helligere midler. Mennesker er ligegyldige i kapitalismen kun økonomisk fremgang tæller. et eksempel er at en familedrevet forretning som f. eks har eksisteret i 50 år går fallit fordi en kæmpekæde med ubegrænset midler åbner ved siden af og udkonkurrere den lille forretning og dette synes kapitalismen er godt – men hvad med de mennesker som kommer i klemme? dem er den ligeglad med. Målet helligere midlet. penge før mennesker. Kapitalismen er den mest ødelæggende ideologi i menneskets historie. også fordi den både ødelægge mennesker, samfund og naturen

 48. Af Preben Jensen

  -

  Thomas Larsen, mine svar blokeres igen og igen rundt om. Men hvis det her slipper igennem er mit svar, at kapitalismen ikke er en ideologi. De fleste ulykker, familietragedier, tab, forbrydelser, skandaler og sygdomme skyldes elendige politikere, og uvidende vælgere. Som direkte eller indirekte undergraver alt fra demokratiet og retsstaten til folkesundheden.

  Dannelsen af monopoler er ofte en uheldig ting, og man kan lovgive imod det, men at afskaffe konkurrence dur ikke, så går alt i forfald. Hvis det er ligegyldigt om man gør sig umage eller ej, vil mange ikke gøre sig umage.

  Ægte socialisme, hvis den overhovedet findes, kan du kun få hvis der er et ægte demokrati til at regulere den. Socialisme og kommunisme er jo altid endt i diktatur, undertrykkelse og fattigdom, så alt tyder på at det er yderst risikabelt at kaste sig ud i socialistiske/ udemokratiske eksperimenter.

  Kun et ægte, direkte og oplyst folkestyre tager i længden hensyn til folket og de enkelte borgere.

 49. Af troels vestergaard

  -

  Kasper Støvring
  Kan du ikke lige ridse op hvilke kriterier du har for kommentarene på din blog.
  Det føles ret meningsløst at uploade noget, når du for mig irrationelt udplukker de indslag du selv finder bedst.

  Du tillader faktuelt vrøvl bliver stående uimodsagt, hvad er dit formål med dette?

  Jeg finder det upassende og udansk at du sådan sidder og udvælger. Forstår godt at du nægter at have grove og upassende bemærkninger.
  Men bare at slette bemærkninger fordi du ikke er enig eller finde dem relevante, klæder ikke en blogdebatør.

  Venligst
  Troels Vestergaard

 50. Af Peter Bering

  -

  Det sentrale utfordringen er: hva gjør Danmark, Norge, Finland og Europa med den vanvittige sikkerhetsrisikoen som det mentalt fullstendig ødelagte og manisk selvtilintetgjørende og islamiserende Sverige er?

Kommentarer er lukket.