Islamisk lovreligion i Danmark

Af Kasper Støvring 135

 

Mange er med rette forargede over, at en imam i en moske i Danmark anser pisk og stening som legitime straffe for kvinders ”utroskab” og i øvrigt ønsker dødsstraf over frafaldne. Tidligere har talsmænd for Grimhøj-moskeen ytret støtte til Islamisk Stat. Andre mener, at imamen kun repræsenterer et mindretal af muslimerne.

 

Imamen taler om straffe i det islamiske retssystem, der har grundlag i Koranen og haditherne (sharia). Er det kun et lille mindretal, der støtter det? Det er tvivlsomt, hvis vi ser på den mest omfattende undersøgelse, der er lavet om europæiske muslimer, WZB-undersøgelsen. Her mener 75 procent af alle muslimer, at der kun findes én sand udlægning af Koranen, og 65 procent mener, at religiøse love skal stå over sekulære love. I en undersøgelse fra sidste år, lavet af Wilke for Jyllands-Posten, så man en stigende tendens til islamisering blandt muslimer i Danmark. I 2006 mente 62 procent af danske muslimer, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. Det tal er vokset til 77 procent i dag. Undersøgelsen viste også, at 50 procent beder mere end fem gange dagligt. Ved en tilsvarende måling i 2006 var det tal blot 37 procent, og andelen der ønsker, at kvinder skal være tilslørede i det offentlige rum, er vokset fra 28 procent til 42.

 

Nu kan man jo godt mene ét og gøre noget andet. Men at moskeer udfører undergravende arbejde ift. integration, har både Ahmed Akkari i sin bog Min afsked med islamismen og Massoud Fouroozandeh i sin og Marianne Søndergaards bog Moskeernes mange ansigter for længst afdækket. Bør disse moskeer så lukkes?

 

Det mener jeg er betænkeligt. I forvejen er vores retspleje ved at skride. Der er noget galt, når man som Flemming Nielsen dømmes for racisme for at kritisere ideologien islamisme, når Lars Hedegaard anklages for at offentliggøre navnet på den mand, der (formodentligt) forsøgte at myrde ham, når den såkaldte ”spyttemand” anklages for racisme (lad dog civilsamfundets fordømmelse gøre arbejdet) samtidig med, at der ikke føres sag mod imamer, der bifalder drab på jøder, og mod almindelige muslimer, der på Facebook i fuld alvor diskuterer, under hvilke omstændigheder man må slå Yahya Hassan ihjel og altså senest imamer, der indoktrinerer sharia.

 

Umiddelbart anser jeg det altså for betænkeligt at føre retssag ift. de nævnte eksempler. Lad folk udstille sig selv, så ved vi, hvor vi har dem. Vi har snarere brug for mere ytringsfrihed. Som det er nu, beskyttes især muslimer af krænkelsesparagrafferne, der hurtigst muligt bør fjernes. Opfordres der til vold, er sagen naturligvis en anden.

 

Men så er der følgende bestemmelse i Grundlovens paragraf 67: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” Det kunne være interessant art se, om den bestemmelse reelt har nogen virkning, om der kan dømmes efter den. Men hvordan gøre den universel? Hvordan forhindre, at den misbruges, så den rammer, ikke kun islamister, men – som sædvanen er – islamkritikere?

 

Hvad vi kan gøre? Vi, dvs. vores politikere, kan lave et fintmasket pointsystem og kvoteordninger, så vi undgår indvandring, herunder flygtninge, fra Mellemøsten og Afrika (og, ja, selvfølgelig skal vi stadig hjælpe flygtningene). Dét er den rette vej at gå, og disse skridt bør ledsages af en opsigelse af de konventioner, der forhindrer os i at gøre dette, og hvis EU forhindrer os, så må EU-lovene gå samme vej: i skraldespanden. Det er også, hvad de nye partier som Nye Borgerlige og Dansk Samling ønsker.

 

Hvad betyder demokrati?

 

Problemet i denne slags debatter om lovreligion, retsstat og demokrati er, at alle, også islamister, er glade for plusord som demokrati, altså ord, som uden yderligere kvalifikationer jo blot er en abstrakt betegnelse for en række procedurer, ikke for konkrete normer. Nazismen er jo det gode historiske eksempel på en magtovertagelse ved hjælp af demokratiet, det arabiske forår det aktuelle. Derfor er jeg altid skeptisk over for ønsket om ”demokratisk integration”, altså forfatningspatriotismen. I Houellebecqs roman Underkastelse islamiseres Frankrig, selv om det muslimske parti kun får relativ få procent af stemmerne.

 

Det vigtige er kulturel integration, fordi den rummer de afgørende normer. Ganske vist skal den også kvalificeres for ikke at ende i abstraktioner. Eksempler: kvinders ligestilling, anerkendelse af jøder og homoseksuelle samt ytringsfrihed. Hvem ytrer sig frit, hvornår, hvordan, om hvad, hvorfor? Vi har tidligere set målinger fra Capacent, der viser et muslimsk flertal i Danmark, der ønsker at forbyde religionskritik. Tilsvarende præciseringer er ønskelige om kvinder, jøder og homoseksuelle.

 

Er der så et flertal blandt muslimer, der er anti-demokratier i vestlig forstand? Det er igen vanskeligt at afgøre ud fra spørgeundersøgelser. For hvad menes der med demokrati? Man kan synes godt om demokrati og ytringsfrihed – igen: Det er jo plusord, som alle stort set bekender sig til – men i praksis forstår man noget andet, hvilket kommer desto tydeligere frem, jo mere præcist spørgsmålene er stillede. Altså: godt med ytringsfrihed – til en vis grænse, og grænsen går bl.a. ved kritik og satire ift. profeten eller andre religiøse dogmer.

 

Det er fuldt forståeligt, hvis muslimer ikke ønsker, at deres religion bliver profaneret, forståeligt, at de er modstandere af abort, skilsmisse og homoseksualitet. Den slags værdier gør dem på ingen måde til dårligere mennesker. Det er også forståeligt, hvis imamer ønsker at prædike i overensstemmelse med deres hellige bog.

 

Pointen er, at det gør det vanskeligt for grupper, der afviger så meget i grundlæggende værdier, at leve sammen i et tillidssamfund på kryds og tværs. Parallelsamfund opstår, fordi kultur betyder meget (det meste), i hvert fald mere end abstrakte værdier (forfatningspatriotisme). Deraf hele diaspora-temaet, som er den bærende forklaringsmodel ift. folkevandringerne. Muslimer søger derhen, især til Sverige og Tyskland, hvor der i forvejen er mange, der deler samme islamiske kultur.

 

Det faktiske tab af frihed

 

Men kan skrive alle de frihedsrettigheder, man vil, ind i alverdens forfatninger, man kan holde alle de skåltaler, man vil, om frihed som det bedste guld, man kan appellere alt det, man vil, om at vise f.eks., Muhammedtegningerne i skolen. Men hvis folk – med rette – føler sig truet, afstår de fra at praktisere deres frihed i konkrete handlinger.

 

Frihed forudsætter en fælles kultur, ikke blot abstrakte rettigheder. Frihed er dermed uløseligt forbundet med udlændingepolitik. For vores politikere har lukket grupper – islamister – ind i landet og endda givet dem statsborgerskab, selv om de er villige til at slå mennesker ihjel, der praktiserer deres frihed. Om det så er ytringsfrihed, apostasi eller utroskab.

 

I sidste ende kommer man ikke uden om at se mere konkret på selve religionen og teksterne. Koranen indeholder, som påvist af religionshistorikeren Tina Magaard, langt flere opfordringer til drab end Det Nye Testamente. Man må også se på forskellene mellem islam og protestantisk kristendom, og ikke blot på hvordan man forholder sig til teksterne.

 

Hvordan sikres sekularismen bedst i praksis? Gennem en formel, organisatorisk adskillelse af stat og kirke eller ved at give forrang til en religion, protestantisk kristendom, der selv etablerer det nødvendige skel og dermed på en mere substantiel måde sikrer sekularismen?

 

Det sidste er naturligvis den bedste måde. Således er der noget ildevarslende i dagens nyhed, at et flertal af danskerne går ind for en adskillelse af stat og kirke. For protestantisk kristendom har været medvirkende til at sikre den demokratiske retsstat, vendt imod lovreligionen.

 

135 kommentarer RSS

 1. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Så er vi enige – og der var ikke tale om karaktermord, som en debattør påstår.

  Vi har haft hundredevis af debatter uden at svine hinanden til – men også uden at blive enige.

  Her på debatten bliver ikke begået mord – kun selvmord.

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob Rasmussen

  “Det er de radikale islamister, som f.eks. tilhængerne af den islamistiske terrororganisationen ISIS, der er vor tids voldelige antidemokrater og morderiske antisemitter, og de folk, der forsvarer de radikale islamister mod enhver kritik, er vor tids modstykke til tredivernes og fyrrenes nazisympatisører.”

  Har jeg skrevet noget, der taler imod det? Se min kommentar til Kasper Støvring.

  Jeg tillod at orientere om, at det har været de ekstreme højrekræfter, der har kæmpet mest indædt imod religiøse minoriteter her i Europa. Er det nyt for dig?

 3. Af J Nielsen

  -

  “For børnene må selvfølgelig selv bestemme, om de tror på gud, (…)”

  Det er ikke mit indtryk at tro er en viljesakt for nogen overhovedet.

 4. Af Allan Hansen

  -

  ” Der er ingen tvivl om, at islam vækker frygt og vrede i de fleste vestlige lande”
  Citat: Kenan Malik forfatter – Fra fatwa til jihad 2010.

  Med Ayatollah Komeinis fatwa mod Salman Rushdie som udgangspunkt undersøger Kenan Malik, hvordan radikal
  islam har fået tag i det muslimske samfund ansporet af multikulturalismen, og hvordan Rushdie-affæren satte ytringsfrihed og tolerance på dagsordenen.

  344 sider 299 Kr.

  Jeg er lige ved at læse det sidste kapitel af “Fra fatwa til jihad,,

  Maliks bog er så fyldt med graverende selvmodsigelser, og man får den tanke at han ikke helt har styr på de begreber, som han forsøger at analyserer (?)
  Selv om Maliks far er muslim (hans mor er hindu), så må det stå klart for enhver, at Malik ikke ved en skid om islam – hvilket han da heller ikke påstår.
  Malik selv er ikke muslim.

  ” Det er absurd at forstille sig, at en bog kan blive årsag til optøjer”
  Sagde Salman Rushdie til den indiske journalist Shrabani Basu, ganske kort tid inden
  De Staniske Vers udkom.
  ” Det er en bizar måde at betragte verden på. ” I bakspejlet forekommer det enten at være uhyre naivt eller stærkt ironisk.

  ” De har nok oplevet, at for nogle mennesker er det en religion at tilgive fornærmelser, og de gør det faktisk, men glemmer dem aldrig.
  Nu var jeg ikke perfekt nok til at tilgive fornærmelser, men det endte altid med, at jeg glemte dem”

  Citat: Albert Camus.

  Der står også mange fornuftige ting i Maliks bog bl.a.

  : Hvad er multikulturalisme?

  Ja, det kan jo være en svær nød at knække.
  Der gives ikke nogen klar definition på dette begreb, som derfor fortaber sig i tåger og spredt fægtning. Jeg har endnu ikke læst en gangbar forklaring på dette begreb!
  I sin bog ” Fra fatwa til jihad,, rejser Kenan Malik det lidt drilagtige spørgsmål “hvorfor er der ikke plads til de “hvide,, englænder i det multikulturelle samfund?

  ” andre etniske grupper har lov til at slås for deres identitet, hvorfor må englænderne ikke?
  hvorfor har man opgivet engelske traditioner og engelske værdinormer etc. etc.?
  Hvorfor kan den “hvide,, identitet ikke få plads på det interkulturelle kort?
  Og hvorfor rubriceres den “hvide,, identitet konsekvent, som racisme?

  Internaliseringen af fatwaeb har ikke blot skabt en ny kultur af selvcensur, men har også medvirket til netop de problemer, som selvcensuren angiveligt skulle være en forholdsregel imod.
  Frygten for krænkelse har ganske enkelt gjort det letter at blive krænket.
  ” Det, vi i dag har skabt, er krænkelseskulturens markedsplads – siger forfatteren Monica Ali og hun forsætter ” hvis man etablerer en markedsplads for krænkelser, må man forvente, at alle opsøger den. Alle ønsker sig nu at sige ” Mine følelser er i højere grad anfægtede end dine”.

  ” I Juni 1967 blev ægyptiske, jordanske og syriske armeer slået af Israel i Seksdags krigen.
  Den største ydmygelse inkasserede Egyptens præsident Nasser, som var den person, der mere end nogen anden blev identificeret med angrebet på Israel. Dem, der først og fremmest nød godt af Nassers fald fra magten tinde, var venstrefløjen.
  I februar 1968 – tre måneder inden de berømte événements i Paris – gik studerende og arbejderne på gaden i Kairo og andre ægyptiske byer i en voldsom protest mod, hvad de opfattede som generalernes forræderi.
  Disse protester voksede i omfang og vildskab i løbet af de næste par år.

  Anwar Sadat, der blev præsident efter Nassers død i 1970, og som nærede større frygt for de radikale end for islamisterne, valgte at indgå en overenskomst med Det muslimske Broderskab, en organisation som Nasser havde havde undertrykt med stor voldsomhed, og hvis leder, Sayyid Qutb, han lod henrette i august 1966.
  Sadat slap Brødrene og deres fæller ud af fængslet og opfordrede dem til at organisere sig mod de venstreorienterede på
  universiteterne.
  Sadats satsning bestod i at opfordre til etablering af en islamisk bevægelse, som han opfattede som socialt konservativ.

  Som modydelse for at give den islamistiske intelligentsia dette omfattende kultur alibi og den ideologiske autonomi
  forventede Sadat af dem, at de skulle sætte sig på de mere radikale grupper, hvis hensigt det var at omstyrte samfundet.
  Islamisterne holdt da også i høj grad de sekulære militante på plads.
  Sadat var imidlertid ikke i stand til at gøre det samme over for de yderligtgående islamister, der nu blomstrede frem
  i de områder, som nationalisterne radikalisterne var blevet fordrevet fra.

  Det endte med, at Sadat betalte den ultimativ pris for det. I oktober blev han likvideret af medlemmer af islamisk jihad – en
  gruppe hvis tilblivelse han selv havde medvirket til – under en militærparade i Kairo.
  Dette er den historie, man har kunnet høre i de sidste tredive år.
  Verdslige regeringer slippe den militante religions hunde løs mod de venstreorienterede radikalister i tillid til, at bæsterne kan bindes igen, efter at de har gjort, hvad de skulle – men blot for derpå selv at blive overfaldet af de hunde, de har sluppet løs,,.

  Kilde: Fra fatwa til jihad. Kenan Malik 2010.

 5. Af “Storming the walls of Europe” « Snaphanen.dk

  -

  […] dagen på at himle op over, at en imam er muslim og prædiker koran og sharia. Kasper Støvring har kommenteret farcen bedst ligesom sognepræst Marianne Høgh.. Politikerne håber at steningsimamen er […]

 6. Af Per thomsen

  -

  Det er lidt ærgerligt at diverse glimrende og absolut læseværdige indlæg nu er gemt under “ældre kommentarer”.

 7. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Mon ikke flertallet af Danmarks befolkning, er blevet træt af “politisk korrekthed”?

  At vi ikke vil have Sharia lovgivning (Religiøs lovgivning), i Danmark er et fakta!

  At vi nu er nødt til, at tage et opgør med vor religionsfrihed, er også et fakta!

  At blasfemi paragraffen skal afskaffes, er også politisk nødvendig!

  At vi ønsker moskeer der prædiker mod Dansk integration jævnet med jorden er også et fakta!

  At vi ønsker Imamer der prædiker for vold, og imod demokrati under henvisning til religionsfrihed ud af landet er også fakta!

  Så få dog for guds skyld de nødvendige love på plads, så vi kan få løst problemet!
  M.v.h.

 8. Af Erik Carlsen

  -

  Rigtigt godt skrevet Kasper. Vi starter med at melde os ud af EU, Europas Undergang,. Derefter kan vi genopbygge vores gamle land igen efter Grundlovens gældende principper. Derefter afmonterer vi det forhadte Bureaukratier som finde overalt i landet, og indfører Demokratiet efter Schweizisk princip. Intet over borgerne, intet ved siden af borgerne. Alle politiske beslutninger tages af borgerne i fællesskab nede på bytorvet ved afstemning. Vi folket i Vestsjælland vil ikke længe lades os dirigerer af Bureaukraterne i København.

 9. Af Jens Hansen

  -

  Umiddelbart anser jeg det altså for betænkeligt at føre retssag ift. de nævnte eksempler. Lad folk udstille sig selv, så ved vi, hvor vi har dem. Vi har snarere brug for mere ytringsfrihed. Som det er nu, beskyttes især muslimer af krænkelsesparagrafferne, der hurtigst muligt bør fjernes. Opfordres der til vold, er sagen naturligvis en anden.
  Skriver Kasper Støvring.

  Her er der uden tvivl mange som er enige med Kasper Støvring
  Og nikker kraftigt med hovedet over de velvalgte ord.
  Undertegnede er så absolut ikke en af de velvilligt nikkende.

  Støvring kommer uforvarende til at røbe sit ærinde.
  Han skriver:
  “Som det er nu, beskyttes især muslimer af krænkelsesparagrafferne”
  Det er naturligvis ikke så godt.
  At et stigmatiseret mindretal har en form for beskyttelse.
  Som vi alle ved så skal muslimer forhånes, spottes og nedværdiges døgnet rundt.
  Sådan har det jo været siden Danmark deltog i sit første ulovlige overfald på et muslims land. Iraq.

  Men Kasper Støvring argumenterer overbevisende og troværdigt om, at muslimer forhånes, spottes, nedgøres og umenneskeliggøres alt for lidt.
  Derfor bør krænkelsesparagrafferne afskaffes.
  Forklarer Støvring.

  Lad dog civilsamfundets fordømmelser gøre arbejdet.
  Skriver Støvring håbefuldt.
  Hvad angår fordømmelse af spyttemænd, racister og andet dansk godtfolk.

  Men opvejer civilsamfundets fordømmelse mon dem som mener at fremmedhad, stigmatisering af muslimer, spot, hån og racistiske udtalelser er ytringsfriheden, når den er ypperst i Danmark?
  Det mener Støvring.

  Nogle af vi andre er måske lidt mere tvivlende.
  Og synes ikke at Kasper Støvrings argumenter er helt overbevisende.
  De vel ca. fyrre procent som stemmer på DF og Venstre overvejer vist ikke at deltage i det som Støvring kalder for civilsamfundets fordømmelse.
  Tvært imod kunne man frygte.

  Men udenfor DF kredse betragtes racisme paragraffen vel sjældent som et åg der begrænser ens ytringsfrihed.
  Det som Støvring kalder for civilsamfundet overvejer vel sjældent at slynge om sig med racistiske udtalelser.
  Det har vi spyttemænd og lignende til.
  Der er jo faktisk heller ikke så mange som dømmes for racisme og spytten i Danmark.
  Uden for DF kredse.

  Så ikke for at skuffe dig Støvring.
  De fleste er vist ret ligeglade med racismeparagraffen rent privat.
  Og savner ikke at racistiske udtalelser og spytten efter muslimer lovliggøres.
  Dette er højrefløjens baby.

  Støvring skriver spørgende:
  “Er der så et flertal blandt muslimer, der er anti-demokratier i vestlig forstand?”

  Det er svært at sige.
  Muslimer deltager jo sjældent i højrefløjens debatter i Berlingske og Jyllands Posten.

  Men når man læser indlæggene i disse aviser skrevet af etniske danskere, så er det åbenlyst at en stor del af højrefløjen er anti-demokrater og ikke støtter ytringsfrihed.
  Til deres ros bør man dog retfærdighedsvis anføre, at de ofte nævner, at årsagen til, at de er anti-demokrater og ikke støtter ytringsfrihed. Det skyldes, at de mener, at demokrati og ytringsfrihed bedst beskyttes ved at indskrænke dette.

  Støvring oplyser:
  “Koranen indeholder, som påvist af religionshistorikeren Tina Magaard, langt flere opfordringer til drab end Det Nye Testamente.”

  Det må vi vel tage til efterretning.
  Og det er da betryggende, at der findes en koran som opfordrer til flere mord end de kristnes guidelines.

  I Iraq har USA og bl.a. Danmark vel langt over en million drab på samvittigheden.
  Men man nåede vel ikke at læse i Det Nye Testamente i farten.
  Nazisterne og dem som kaldte sig for kommunister i Sovjet tog vist heller ikke Det Nye Testamente så højtideligt.

  Ellers et flot debat oplæg fra Kasper Støvring.
  Som sædvanligt.
  Selv om man på enkelte punkter ikke er helt enig.
  Men så må Støvring glæde sig over, at mange andre er helt enig med ham.

 10. Af Arne Hornborg

  -

  Jura er et fortolknings spørgsmål, ellers var der ikke brug for domstole, anklager eller forsvarsadvokater.
  Mon ikke der kan findes en fortolkning i Grundloven der kan forbyde den omtalte moské, sende imamen til sit middelaldersamfund, grundet beskyttelse af danskerne og det danske samfund?
  Mon ikke Grundlovens § 78, stk. 2 kan anvendes i den forbindelse?
  Hvis det, lovmæssigt ikke kan lade sig gøre, må der en speciel tillægslov til, med tilbagevirkende kraft.
  Danmark bør i videre udstrækning anvende administrativ udvisning i stedet for domstolsafgørelser.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 11. Af Eva Madsen

  -

  Den borgerlige uansvarlighed.

  Den borgerlige uredelighed.

  Hvorfor bør folk holde op med at stemme på Dansk Folkeparti – DF ????

  Først gøres partiet alt for “stuerent” , for socialdemokratisk , for venstreorienteret for at tækkes endnu flere, og nu hvor DF understøtter Lars Løkke Rasmussens linje ved ikke at tage ansvar og stille ultimative krav med hensyn til den muslimske folkeindvandring / besættelse af vores land ,total asylstop samt en hård kurs og hjemsendelse af migranterne – så sætter partiet sin troværdighed over styr.

  Resultatet er, at Danmark islamiseres og befolkningen udskiftes, nu hurtigere end nogensinde før.

  Derfor er det vigtigt at stemme på et parti der kan få vægtskålen i balance – vægtskålen står snart lodret til venstre – vi mangler derfor lidt modvægt af mørkeblå partier – der vil stoppe den muslimske indvandring samt værne om Danmark – ved at stoppe en jernstang i tandhjulet på det mere og mere omsiggribende kvælertag af EU / FN / menneskerettighederne / flygtninge og statsløsheds konventionerne – indføre forbud mod ikke vestlige indvandring og disses besættelse af vores socialkontorer / overførselsindkomster ,der forårsager total nedsmeltning af vores velfærdssamfund – samt ødelæggelse af vores vestlige kultur og Danske værdier.

  Derfor er det vigtigt at du stemmer på Danskernes Parti.

  Som bedste Danskerne Parti .
  Som næstbedste Dansk Samling.
  Som tredje bedste Nye Borgerlige.
  Som fjerde bedste Dansk Folkeparti.
  Som femte bedste Liberal Alliance

 12. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Når islamisterne mange nok vil de slå danskerne ihjel, ingen tvivel om det, og nu er de mange nok.
  Helt tydeligt kommer der intet positivt fra Tyskland, hvor Merkel bekræftiger at ingen plan B…..kun hendes plan A , der nu overlader Europa til islam!
  Når Merkel nu i weekenden talte om Europa, brugte hun nu ordene: “Mit Europa!”
  Intet positivt fra Sverige……intet fra Frankrig…… intet fra England, intet positivt fra EU, intet fra Danmark, der har skuffet så totalt kontra sine egne gyldne valgløfter, disse kloge danskere viste sig intet andet end en joke, nu viser det sig at de kan undvære hovedet i jihad!

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, nu er den gal igen med dit ‘danske’. Kunne du ikke få din føringsofficer til at finde en, der kan læse dine beskeder igennem først.

 14. Af Arne Hornborg

  -

  Demokratiets selvmord??
  Den værste af alle ismer er islamismen. Den islamiske tro, religion er også en LOV, der ikke tillader andre trosretninger, tillader ikke religionsfrihed, anerkender ikke sekulære, demokratiske samfund.
  Det er her den store forskel ligger.
  Islam skal bekæmpes på enhver tænkelig måde, også militært om nødvendigt.
  Islam, med sine parallelsamfund, forsøger ihærdigt at afskaffe sekulære samfund, afskaffe demokratiet. Det gør de under beskyttelse af det demokrati som de ønsker at afskaffe.
  Europas politikere ser magtesløse til.
  Jeg undrer mig over hvorfor der ikke i Skandinavien og det øvrige Europa opstår modstandsbevægelser på samme måde som under den 2. Verdenskrig.
  Dette eller demokratiets totale undergang.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Eva Madsen

  Helt enig.

  Lad højreekstremisterne fordele deres stemmer på Danskernes Parti, Dansk Samling og Nye borgerlige.

  Det vil hele venstrefløjen sætte pris på.

  Ingen grund til at støtte DF og LA unødigt.

 16. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Hr Lemc he vi må være forsigtige, med et Europa hvor Merkel, hvor Löfven husserer, at der kan være landforrædere imellem os, sandheden afløst af propaganda, også i Sverige at svensken selv blev glemt, forsøget at redde hele verden, men Sverige mistede sin sjæl, og alle ved at Tyskland ikke kan klare de mange islamister.
  Imellem os Hr Lemc he kunne vi sikkert blive enige om en til 100% hjemsendelse af alle islamister, det kunne vi Hr Lemc he og fred, men de folkevalgte ikke de klogeste, som de kloge denne Berlingske blog!

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, du forsøger da, men dit danske er ikke helt godt nok. Få nogen til at se på det, for i perioder er det fint. Dette minder mest om en google-oversættelse af et eller andet.

 18. Af Niels Larsen

  -

  @ NIELS JUUL HANSEN

  Det er måske at tage munden lidt for fuld at kalde Nye Borgerlige for en højreekstremistisk parti. Jeg føler mig som medlem bestemt fornærmet over det. 🙂

  Men måske er Alternativet så et venstreekstremistisk parti?

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Du har helt ret!

  Jeg blev bare så overvældet af taknemmelighed over det fantastiske stemmespild på højrefløjen. 🙂

 20. Af Maria Engel

  -

  Måske er Alternativet et åndeligtekstremistisk parti?

 21. Af Jens Hansen

  -

  Undertegnede blev også helt opløftet ved tanken, om at Danskernes Parti, Dansk Samling og Nye Borgerlige kunne hente ca. 4-5 procent af stemmerne tilsammen.
  Morten Uhrskov Jensen bliver måske leder af oppositionen efter det næste valg.
  Han minder lidt om Løkke.

 22. Af Allan Hansen

  -

  ISLAM – THE UNTOLD STORY BBC.

  MUST SEE!

  https://www.youtube.com/watch?v=zzKk0L6H1ms

  .

 23. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Du ved det selv Hr Lemc he, støttet af loven: Folketinget – Kongehuset, at Danmark, at Norden gammelt kristent land, at med Gud på vores side, hvem vil vove at true Danmark, vove at true Norden, og slippe godt fra det!
  Om vi idag havde haft Gud på vores side, men nu de folkevalgte fornægter Gud, og istedet flere falske guder, så går det naturligvis galt, for da er vi intet, uden tro, og med falske guder i lasten, er Gud ikke længere på vores side, men Norden bliver et gudsforladt, et hærget sted!.
  En alt eller intet situation!

 24. Af s rasmussen

  -

  Kære Tom, kære onkel Tom….

  Mine indlæg bliver aldrig offentliggjort – det lever jeg med. Men nogle får mulighed for at læse mine epistler.

  Har vi et problem med demokratiet?

  Har vores parlementariske retorik tabt?

  Er vi blevet et radikalt feministisk folk som juridisk har fået frataget alle muligheder til selvforsvar. (selvtægt?)

  Har vi fået et pædagogisk politi bestående af radikale bange børn? Som ikke må, endsige er i stand til at skabe fysisk respekt for deres tidligere magt monopol som nu er overtaget af indvandre.

  Et retsvæsen, hvor dommerstanden lever i en radikal osteklokke?

  Medier som er bange for deres egen skygge når det gælder indvandre?

  Et forsvar som er blevet total utroværdig, med undtagelser af enkelte få delinger/værn.

  Så kære lille ven – svaret på dine retoriske dilemmaer er et klart Ja.

  Ja for helvede lille mand.

  Svaret på løsninger er grim og kyniske.

  Mange tidligere diktatorer og statsleder som vi tidligere har set i historien kender løsningen og de kunne handle.

  Stalin, Regan, Churchill, Kennedy, Putin og
  enkelte ledere i Øst Europa står relativt fast, de kan løse problemer.

  Flere Asiatiske og Kinisiske ledere fatter ikke vores handlingslammelse og demokratiets nederlag. – Vi er til grin i vores eget hjem.

  Vores vestlige samfund er blevet depraveret svage radikale kællinger som famler i Kafkask idioti. Åbenlys kriminalitet og overgreb bliver nedtonet af alle de radikale onkel Tom’er du er en del af Tom. – du er helt klart en af de bedre, men det er ikke nok.

  Vores borgelige regering er retoriske sagsbehandlere som er svagere end svage…

  1. Opsig alle konventioner.
  2. Luk grænserne.
  3. Send alle kriminelle indvandre ud af landet, med eller uden samtykke af den kriminelle.
  4. Hjemsend alle indvandre som ikke er selvforsørgende.
  5. Opbyg nye politietater som skyder først og spørger efterfølgende.
  6. Indfør en midlertidig nødlov som giver retssystemet ret som lige efter krigen. Ret ind, rejs hjem eller et ‘nakkeskud’.
  7. Når politi, brandfolk, hjemmepleje, jøder, bøsser etc. bliver overfaldet i gettoer, så send special styrker ind og ryd lortet.

  Du ved det ikke onkel Tom, men det er der vi er ved at være, spørg den enlige mor, den arbejdsløse, det arbejdende folk som lever i lortet. Mennesker som ser på at politi, retsvæsen, medier etc. fratager dem egen mulighed for at kæmpe for de de tror på, og leve i fred og harmoni i dagligdagen. Uden begrænsninger af det muslimske lort vi har fået til landet. – kæmp for alt hvad du har kjær, dø om så det gælder….. Onkel Tom.

 25. Af Niels Larsen

  -

  @ NIELS JUUL HANSEN

  Nu er de af dig nævnte partier jo ikke opstillingsberettigede, så med mindre folk nægter at stemme på andre end lige dem, så er der vel næppe noget stemmespild? 🙂

  Jeg finder da blot et alternativ, hvis vi ikke når det inden Bette-Lars kører sur i det.

  Det kunne endog, som før hændt, blive Bette-Lars’ parti. 🙂

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hvis folk tror, at de kommer problemerne til livs ved en adskillelse af stat og kirke, så tager de grundigt fejl. Vort land hviler tildels på dette i også kulturen .Selvfølgelig skal vort lands indretning have forrang. Det er jo netop frihed, indvandrere er kommet for – ikke for ikke at vide af den alligevel. Så kan de glimrende passe ind, hvor de kom fra.

  Skilles stat og kirke, så bliver der for alvor rav i den, fordi religion er så mere fremtrædende for nogle mennesker end for andre. Og – vi lever ikke i vores egen lille kulturelle boble, så vi kan gøre sligt. Den går ikke – netop på grund af indvandringen og en del af dens mennesker, der ikke ønsker andet end hvad de er flygtet fra

  En alvorlig blokering hos disse mennesker, at de ikke kan afgøre og dermed fravige udlægningen af deres religion. Og – de finder sig i det, hvor de har frit slag i bolledejen – i Danmark. De holdes som slaver af dette system og har ikke forstået, hvad frihed egentlig er.
  De vil gerne stadig underkaste sig et så ligefrem sygeligt system som sharia.

  Vi er nødt til at finde en udvej til at forhindre yderligere udvikling sådant her i Danmark. Oplysning og mulighed for at påvirke de formummede og i særligt grad indsnævrede og uvidende – det må være muligt og ligedan med evt. forbud.

  Vi har forbudt det kommunistiske parti i Danmark. De må være muligt at forbyde fascistiske elementer og tillige deciderede nazistiske, hvor de vil udbrede sig på vores og vort lands, demokratis, bekostning.

  Demokrati og ligedan liberalisme bør forstås og udvirkes i forhold til forskellen på sundhed og neurose. Ellers vil vort samfund bukke under, dvs menneskene i det – vores frihed, som vi tildels har og er yndere af.

  Disse religiøse imamer er ikke fulgt med i den vestlige udvikling og dens landvindinger, de lever fra hånden til munden – og intet over el ved siden af deres ønsker for forståelse af det religiøse i deres specielle regi, fremfor at se det barbariske i dele af denne religion, hvor mennesket bare straffes og trynes.

  Al den slags har vi for længst fraveget i Danmark i en forståelse af denne forråelse af sindet, det dybest set handler om – og så dette at sætte noget så illusorisk som religion over de forhold og fakta, vi lever under som mennesker.

  De ved ikke af psykologi på mange området heller – og dermed undervurderer de mennesket, gør det til slave, binder det på hånd og mund, straffer efter forgodtbefindende på den mest sadistiske vis. Og – de må ganske enkelt have store problemer sine steder med deres egen seksualitet, siden de kan (blive ved med) at godtage sådanne absurditeter og fortsat holde sig i en forsvarsstilling af uvidenhed.

  Vi må nu, viser det sig, sætte hårdt ind på at få stoppet dette og håbe, at en del af de seneste asylsøgende faktisk kan sendes tilbage. Helst helt ud af Europa – de har deres lande og med deres egen kultur, så ikke her længere. De kan ikke mestre andet end hvad de kom fra, og det er vi ikke i vores eller vor kulturs interesse.

  Vi søger progressivitet – og tillader en sund kritik af alt. Det er derfor, at vi bla har universiteter til at udlede og klargøre mange ting for os med folk, der evner at fordybe sig i substanserne også i et forsøg på at udvikle til noget bedre – ikke noget værre og tilbagestående og ligedan barbarisk, såvel som vi har et par grupper med islam som baggrund herhjemme, der direkte ytrer, at de er imod demokrati.

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vi må se på det på den måde, at vi har nogle elementer i Danmark nu, som uden blusel vil om-møblere hele butikken!!!

  De er bedøvende ligeglade med os, så dem bør Støjberg og andre politiker samt justitsministeren også se til, om de kan opretholde deres tilladelse til at blive er. Og – så drejer det sig om at give dem mindst mulig platform at ytre sig på, fordi det er skadevoldende virksomhed, når man vil tryne mennesker på den måde også blandt deres egne.

  Islam er ikke kun religion – men et helt nærmest politisk system tillige,, som så er hyldet ind i en guds befaling, så ingen skal kunne sige noget. Den slags kendetegner fascisme og i totaltær form lig med nazisme.

 28. Af Svend Jensen

  -

  I et sandt demokrati holde man folkeafstemninger om principielle spørgsmål, der griber dybt ind i folkets dagligliv. Eksempelvis folkeafstemningerne om EU republikken.
  Nu er en lille forbitret indædt minoritet uopfordret i gang med at ændre Danmark radikalt, demografisk og kulturelt; rent ud sagt vil den skrue udviklingen i landet 1400 år tilbage ved hjælp af indkaldte stødtropper fra det fanatisk religiøse overdrev.
  Eliten og Det Radikaliserede Venstre skylder det højt besungne demokrati, at folket bliver hørt i en afstemning omkring den truende masseinvasion af et fremmed folkelegeme.
  Spørger man ikke folket, skal folket nok senere give sin mening til kende; måske på en særdeles håndfast måde.
  Lad danskerne komme til stemmeurnerne om det uløselige muslimske problem.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, som jeg allerede i dag har skrevet på Tom Jensens blog, hvor dit indlæg hører hjemme, så har vi ikke en statskirke i Danmark. Kirken har kun ét overhoved, dronningen. Grundloven taler udtrykkeligt om folkekirken, at det er den evangelisk-lutherske kirke, som staten støtter (men hvordan?). Staten kan således ikke afsætte præster; det sker ved en provsteret. Staten kan heller ikke bestemme, hvad præsterne skal sige. Det er der ingen, der kan, hvis ikke forkyndelsen går stik imod, hvad folkekirken står for (altså dogmatiske spørgsmål). Biskopperne er tilsynsførende, men har ingen magt ud over den, som embedets prestige giver dem, og de kan slet ikke udtale sig på folkekirkens vegne. I virkeligheden er folkekirken typisk dansk anarki, selv om den sådan set fungerer udmærket. Læg også mærke til, at der ikke findes nogen kirkeforfatning på trods af, at ikke så få religiøse magtmennesker har ønsket det i mere end 100 år.

  Sandsynligvis kan staten, dvs. i dette tilfælde folketinget, bare beslutte, at fra nu af gives der ikke penge til folkekirken; men den får moralsk støtte. Læs engang paragraf 4 i grundloven.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  I øvrigt, inden folk kommer for godt igang, så tag lige at sæt jer ind i, hvad en imam er inden for islam. Der er stor forskel på shia og sunni, for sunni har egentlig ikke imamer. I sunni er imamen nærmest en lægmand udpeget til at lede fredagsbønnen, i shia er han nærmest at sammenligne med en katolsk præst, dvs. Guds repræsentant.

  Men i det almindelige racistiskprægede had til muslimer overses forskellene naturligvis. Og folk som dig er nok også ligeglade, fordi jeres evangelium er: Smid alle muslimer ud! Det er så utroligt primitivt.

 31. Af Maria Engel

  -

  Sharia er fravær af medfølelse.

 32. Af Jakob Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Bliv klædt på til debatten om Grimhøjmoskeen og islam” af
  Cecilie Strømgaard Patscheider, Politiken 1/3 2016:

  ” »Det her med stening står ikke nævnt i koranen overhovedet«.

  Det siger professor Thomas Hoffmann om imamen Abu Bilals udtalelse om, at en ægteskabsforbryder, der begår hor, skal stenes til døde.

  Til gengæld forklarer han, at det er en almindelig tradition, at der er knyttet et tillægsvers om stening til Koranen, som af forskellige årsager ikke kom med i muslimernes hellige bog, men alligevel er ‘juridisk’ gældende.

  Budskabet i steningsverset minder om verset om piskeslag:

  »Sten manden og kvinden, hvis de har begået hor«.

  At begå hor skal forstås som illegitime seksuelle relationer og kan altså derfor både udlægges som samleje uden for ægteskabet og som samleje før ægteskabet.”

  Thomas Hoffman hævder altså, at haditherne er alternative koranvers, “som af forskellige årsager ikke kom med i muslimernes hellige bog…”

  Hoffman har åbenbart ikke forstået, at koranen angiveligt er ærkeenglen Gabriels ordrette overgivelse af Guds budskab til menneskeheden, mens haditherne kun er menneskeskabte fortællinger om Muhammedsliv.

  Det behøver han ikke at skamme sig over, for den misforståelse deler han med de fleste radikale islamister – selvom islamisterne påstår, at de er imod menneskeskabt lovgivning, og at sharia er guds lov.

  Hvis islamisterne er imod menneskeskabte love, så burde de også tage afstand fra de menneskeskabte hadither, og ikke lade dem ligge til grund for lovgivning.

  Desuden anses mange hadither, for at være falske, eller af svag betydning – selvom der ikke er enighed blandt muslimer om, hvilke hadither, der er falske, eller af svag betydning.

  Desuden er stening en oldgammel skik, der stammer fra tiden før islam. Koranen gør netop op med denne præislamiske straffeform, og erstatter den med pisk.

  Alligevel er der mange imamer, der forsvarer den barbariske præislamiske skik – herunder “moderate” imamer, som Abdul Wahid Pedersen og Fatih Alev.

 33. Af Svend Jensen

  -

  @ Niels Peter Lemche – 1. Marts 2016 15:30
  Citat: “…fordi jeres evangelium er: Smid alle muslimer ud! Det er så utroligt primitivt.”

  Hr. Lemche havde vel ikke forestillet sig, at almindelige danskere skal sætte sig ind i de for os irrelevante detaljer omkring hvilke troldmænd og åndemanere, som islam fremavler?
  For de fleste danskere er religion en ganske overflødig gang besværgelser, fremkaglet med messende stemme af halvstuderede røvere med hang til fede embeder.
  Religion viser sit sande fjæs i hvordan religionens ritualbestyrere gebærder sig i praksis, ikke i hvad de babler af sig for rituelt at nasse på folket.
  Var det ikke Erhard Jacobsen, der i sin ungdom ville hænge biskopper og generaler i deres egne tarme?

 34. Af Niels Juul Hansen

  -

  @BIRGIT HVIID LAJER

  “Hvis folk tror, at de kommer problemerne til livs ved en adskillelse af stat og kirke, så tager de grundigt fejl. Vort land hviler tildels på dette i også kulturen”.

  Mener du, at man skal ignorere, at 55% af Danmarks befolkning ønsker denne adskillelse?

  Hvor mange procent skal vi op på, før du mener, at man skal tage danskerne seriøst?

 35. Af Jakob Rasmussen

  -

  Der findes faktisk muslimer, der forkaster alle haditherne, netop fordi haditherne er menneskeskabte – nogle af disse muslimer kalder sig for koranister.

  Koranisterne mener, at det kun er koranen, der må være grundlag for sharia, netop fordi de tror, at koranen er guds uforfalskede budskab til menneskeheden, mens de konstaterer, at haditherne er menneskeskabte.

  Men der er meget få erklærede koranister, og de bliver forfulgt på det groveste af både de muslimske stater, traditionelle muslimer, samt af radikale islamister.

  Islamisterne påstår ellers, at de er imod menneskeskabt lovgivning, og derfor burde de faktisk selv være koranister, og tage afstand fra de menneskeskabte hadither – herunder hadithen, der bruges til at retfærdiggøre stening.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  Svend Jensen: Nej, det var ikke Erhard Jakobsen. Det var Mesliers (1664-1729), som i Diderots gengivelse skal have sagt: “Lad os hænge den sidste konge i tarmene af den sidste præst.”

  At du primitivt identificerer din egen holdning med andres, ja, det viser egentlig kun, hvem du er.

 37. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Peter Lemche

  Som Svend Jensen er inde på, er det fuldkommen irrelevant, på hvilken måde islams bønnemøder foregår og hvem, der leder dem.

  Det er endog komplet irrelevant, hvad der foregår på de møder og hvordan muslimerne i det hele taget lever deres tilværelse.

  Hvad der tæller er, at de mentalt, socialt og kulturelt er milevidt fra alt, hvad der hører til vestlig/europæisk mentalitet, socialt liv og kultur. Og at det er ensbetydende med, at der til tidernes ende vil være en for de fleste uoverskridelig kløft mellem dem og os. Fra begge sider, vel at mærke.

  Jeg er så sikker på, at det ikke kan lade sig gøre i noget nævneværdigt omfang, at jeg end ikke gider forsøge på det.

  For mig at se, lever vi i en usikker våbenhvile med islam. Fred mellem os og muslimerne kan man næppe tale om. Og muslimerne er bestemt ikke i tvivl om, at vi er på hver sin side af fronten. Det kan du forvisse dig om dagligt på gader og stræder.

  Muslimerne er gode til slesk tale og falsk venlighed. Det er et par sandheder, som jeg lærte under mine arbejdsophold i arabiske lande. Og det er medvirkende til, at jeg ikke tror et ord af, hvad der kommer ud af munden på en muslim.

  At jeg dermed gør nogle muslimer uret er beklageligt, men ‘better safe than sorry’.

 38. Af Svend Jensen

  -

  Peter Lemche:
  Erhard Jacobsen sagde vistnok også, at nævnte herrer først skulle slæbes over brostenene på deres bare r….
  At udnævne andre andre til at være primitive er ikke bare dit prærogativ. Folk, der optaget af religion og dens begrebsverden bevæger sig rundt i et sygeligt fantasiunivers a lá Ringenes Herre, er de sande primitive.
  Hallo Peter – jorden kalder – himmelen er sgu’ ligeglad med dig.

 39. Af Jakob Rasmussen

  -

  Da Erhard Jakobsen var en meget ung, ildrød socialdemokrat, holdt han en tale, hvor han brugte citatet; “Knæk sablen, bryd kronen, styrt kirken.”

  Men det er helt sikkert, at Erhard ville sige; “Dét har jeg ALDRIG sagt!”, hvis man kunne spørge ham, selvom der var flere, der hørte den tale, og som senere har skrevet om den…

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Juul Hansen – 17:03

  Derfor behøver jeg ikke at klappe i – tværtimod, såvel som det er folk forundt at melde sig ud af en folkekirke.

  Og – da jeg skrev, selv om det ikke havde gjort nogen forskel, så tænkte jeg ikke i nogen procenter for el imod; udelukkende – at det ville være uhensigtsmæssigt med en adskillelse til for mig at se egen underminering af vores land og dets kultur. Det bør folk tænke over – og også derfor Tom Jensens sidste spørgsmål i oplægget.

  Og – som jeg skrev, så lever vi altså ikke mere i et land med et minimum som tidligere af indvandrede. Vi har aldrig før været udsat for en så aggressiv og selvhævdende en af slagsen, der viser os en ligegyldighed af rang.

 41. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Juul Hansen – fortsat

  Man bør se på den nivellering af os og vores, der er i mere end gære!!! Demokratiet og ytringsfriheden bliver misbrugt til egen fordel, det totalitære tankesæt!!!

  Vi har prøvet det før – en Hitler, såvel som vi har undgået den russiske kommunisme, så fanden da tage, at vi skulle indføre og godtage andre former for fascisme osv.

  Indenfor jødedom og kristendom er der dog en vis udskillelse i ortodokse og mere reformerte såvel som ateister el kulturkristne el ditto jøder.

 42. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ups – og beklager, kom i skyndingen til at forveksle med Tom Jensen blog nu om adskillelse af stat og kirke; men se hans sidste sætninger og det spørgsmål, han stiller, som jeg refererer til.

 43. Af P Christensen

  -

  Lemche:
  Det hedder ikke “så tag lige at sæt jer ind i”
  men ” så tag lige og sæt jer ind i”

  Og koncentrer dig så om bolden.

 44. Af Niels Peter Lemche

  -

  P Christensen 1) korrekt og 2) hvad taler du om?

 45. Af Jens Hansen

  -

  Af Birgit Hviid Lajer – 1. marts 2016 13:47
  “Vi har forbudt det kommunistiske parti i Danmark. De må være muligt at forbyde fascistiske elementer og tillige deciderede nazistiske, hvor de vil udbrede sig på vores og vort lands, demokratis, bekostning.”

  Har Birgit Hviid Layer forbudt det kommunistiske parti?
  Det ved de vist ikke.
  Mig bekendt er der et kommunistisk parti i Danmark.

  Men Birgit Hviid Lajer mener åbenbart, at man er nødt til at nedlægge demokratiet.
  For at redde det.

  Birgit Hviid Lajer er vist også den første som kræver at DF bliver nedlagt.
  Held og lykke med det.

 46. Af Allan Hansen

  -

  Den Europæiske frihed begyndte ikke som en politisk bevægelse, idet politik som bekendt var forbudt. Den Europæiske frihed begyndte med de første religionskritikere, nemlig folk som Spinoza (1632-1677). Voltaire (1694-1778)og Ludwig Feuerbach (1804-72) (med flere) og fik sin afslutning (Hvad er Det rigtige ord?) med præstesønnen Friedrich Nietzsche (1844-1900), da gud fik det endelige dødsstød. Først måtte kirkens forretning, dogmatisme og magt knækkes. Da havde kirken fastholdt folket i åndelig formørkelse i flere århundrede på akkurat samme måde, som vi ser det i den islamiske verden i dag. Da Karl Marx nære ven og medarbejder Friedrich Engels læste Feuerbachs berømte bog ”Wesen des Christenthums” 1842 måtte han sluge et par store kameler. Engels var som barn blevet hjernevasket med religiøs woodoo snak og spøgelseshistorie fra Mellemøsten.
  Da det nu gik op for ham, at den gud, han havde bedt til, var en illusion – at den tilbedte gud i virkeligheden kun var ham selv, at han havde knælet for sit eget spejlbillede, sit ”bedre jeg”. Det forandrede fuldstændigt Engels opfattelse af livet, mennesket og den verden, hvori vi lever ”den store løgnehistorie” og Biblen som et eventyr for børn. Det gik nu for ham ligesom Feuerbach, der har beskrevet sin egen udvikling således: Gud var min første tanke- fornuften min anden og mennesket min tredje og sidste tanke.

 47. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Man kan godt være en muslim og samtidig gå ind for frihedsidealer

  Radikalisering skyldes bl.a. af ulige tilgang til socioøkonomiske og sociokulturelle forhold og manglende lige adgang og mulighed for job, uddannelse, sprog, netværk og bolig.

  Jeg er også enig i, at radikalisering kan stoppes/mindskes ved hjælp af en ordentlig uddannelse af imamer herhjemme i Danmark. Desværre må jeg konstatere, at der er religioner, hvis antal tilhængere er langt mindre end muslimerne. Disse religioner anerkendes af den danske stat, men Islam som er den næststørste religion i Danmark ikke anerkendes af den danske stat, hvilket er svært og umuligt at tale om lige muligheder og rettigheder for Islam og muslimer, inkl. uddannelsen af imamer herhjemme.
  Jeg tror faktisk, uddannelsen af imamer herhjemme ville hjælpe. Så ville de blive undervist på danske præmisser og indenfor dansk lovgivning. Ikke efter et saudiarabisk verdensbillede. Meget af det handler om oplysning. At vi ser problemerne i øjnene. Vi har alt for længe haft berøringsangst.
  Vi skal stoppe med at generalisere og gøre hver enkelt muslim ansvarlig for eksempler som Grimhøjmoskeen. Danmark skal være bedre til at håndtere problemerne ved at samarbejde og styrke folk i social ulighed. Det nytter ikke noget, at vi giver skylden til ditten og datten. Det vil være en modsigelse, når en stor gruppe bliver ved med at give underskud for samfundet, når man kan rette op på det med de rigtige politiske og sociale planer.
  Muslimerne fortjener moskeer og imamer som er tidssvarende, og kun på den måde kan man hindre lukketheden og selvfølgelig uvidenheden og fordommen overfor hinanden.

 48. Af Allan Hansen

  -

  Tænk hvilken vidunderlig verden vi kunne have iblandt menneskeheden i dag, hvis ikke mennesket havde opfundet disse tre enøjet stenguder! Og hvor kommer det skidt så fra? Det kommer nede fra Mellemøsten; og hvordan går det så der? Ja, det går, som vi alle kan se: ad helvede til; for intet sted i verden finder vi så meget vold og had som i Mellemøsten! Her handler det udelukkende – om hvis gud der er størst og om hvilken religion, der skal sidde på magten. Intet har gjort mennesket så fremmed – for sig selv og hinanden; og endnu værre skabt så megen splid, vold og had som religion. Religion har påført menneskeheden flere lidelser end alverdens sygdomme og naturkatastrofer. Det kan man slå op i statistikerne. Personligt er jeg af den opfattelse, at folk, som ikke har mental styrke til at gennemskue de religiøse spøgelseshistorier, straks bør tilkendes den højeste invalidepension. Her må jeg tilslutte mig Freuds opfattelse – nemlig den, at alle religiøse forestillinger – i dybeste forstand, er en slags sindssygdom! Og hvad mente han så med det? Pointen er, at den sindssyge jo ikke selv ved af sin sindssygdom; men netop tror,,, på, at de stemmer og hallucinationer, han/hun ” hører, er autentiske.

 49. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Andersen, heldigvis, når vi taler om dine øjne. Ellers ville jeg skamme mig over mig selv. Du og dine repræsenterer det største brud med grundlaget for den vestlige civilisation, vi har set siden Hitlers dage for mere end halvfjerds år siden. Jer vil jeg meget nødigt slås i hartkorn med.

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kasper, skal en Niels Andersen have lov til at kalde mig for landsforrædder uimodsagt? Se i filtret, please.

Kommentarer er lukket.