Vesten og ”demokratiets krise”

Af Kasper Støvring 116

 

 

Berlingske indleder med dagens interview med kulturminister Bertel Haarder en ny serie om ”demokratiets krise”. Den krise skyldes angivelig, at den vestligt formede, liberale verdensorden, som Francis Fukuyama profeterede efter Murens fald, ikke synes at have fremtiden for sig. Der anføres mange vidnesbyrd, også inden for den vestlige orden, ikke mindst de tre, som den amerikanske kommentator Anne Applebaum har talt om: Brexit og fremgangen for Trump i USA og højrenationale partier som Front National i Frankrig.

 

Det er et tema, jeg selv har skrevet om i en ti års tid nu med min kritik af den vestlige universalisme og mit forsøg på at forstå den kulturelle revitalisering, der finder sted i bl.a. Kina, Singapore, den arabiske verden, Rusland og Tyrkiet. Hvad angår Tyrkiet bekræfter Erdogans seneste fremfærd min tese.

 

Lad mig lufte mine tanker endnu en gang, men denne gang ved at se nærmere på den blodige anerkendelseskamp.

 

Først: Hvorfor har vi i Vesten så vanskelig ved at forstå den nye verdensorden? Hvorfor kommer det som et chok, at Resten ikke ønsker at blive som Vesten, og hvorfor denne succes for højrefløjen i Vesten? For den gode kulturministers forklaring – at det skyldes et knæfald for demogager – er ikke en tilstrækkelig god forklaring.

 

Lad mig i stedet give nogle andre svar. Det første kan læses på side et i Psykologiens ABC og kerneordet er ”projicering”: Vi tillægger andre folkeslag vores egne værdier, vi ser kun os selv i andre, vi tror, at andre er, eller gerne vil blive, ligesom os. Fejlvurderingen af det arabiske forår skyldtes ikke mindst, at vi kun hørte om og journalister kun talte med de unge, sekulære, liberale og engelsktalende demonstranter på Tahrir-pladsen. Men de udgør kun en meget lille del af befolkningen.

 

Den anden årsag er mere kompleks og har at gøre med en forkert forståelse af historien og dens dynamikker. Mange vestlige analytikere er elever af Francis Fukuyama, der selv var elev af den tyske filosof Hegel. Fukuyamas hegelske historieforståelse er universalistisk og teleologisk; den antager ét drivende princip i historien, der med nødvendighed vil lede frem til en bestemt sluttilstand, nemlig det liberale demokrati. Historien er en lineær, fremadskridende proces, og for enden troner Vesten; alle andre civilisationer udgør blot stationer på denne slidsomme vej mod endemålet. Men de skal nok nå derhen, det er også bedst for dem selv, og de civilisationer, der modarbejder udviklingen, stamper imod brodden.

 

Historiens logik er netop kampen for anerkendelse, der fører til lighed mellem individer. Allerede Hegel fandt, i sin berømte herre og slave-dialektik, at slaven naturligvis er utilfreds med herrens manglende anerkendelse, men også herren er i længden utilfreds med blot at modtage slavens anerkendelse. Begge ønsker at blive anerkendt af ligemænd. Denne anerkendelseskamp driver historien frem og fremtvinger de store borgerlige revolutioner og den gradvise realisering af den universelle, homogene retsstat, der ikke gør forskel på borgerne, men netop bygger på menneskerettighederne: Hvor alle mennesker anerkendes som lige meget værd, som ligeværdige, alene ved at være menneske.

 

Men denne model rummer en række fejlantagelser. Den første har at gøre med den iboende determinisme: Historien er ikke en forudsigelig, lineær proces, der med nødvendighed fører frem mod et bestemt endemål, ja, der findes slet ikke nogen universalhistorie i bestemt form ental; der findes snarere en lang række forskellige historier, der er cykliske i deres form. Enhver civilisation har karakter af en cyklisk bølgebevægelse: Den fødes, spirer, modnes, blomstrer og visner siden for så enten eller genoplomstre eller dø ud. Således kan også Vesten med dets liberale demokrati gå under i tidens malstrøm – som et ly for natten jo også bliver forladt.

 

Hegels herre/slave-dialektik har også den anden fejl, at anerkendelseskampen jo slet ikke behøver at standse ved det egalitære demokrati, altså ved den universelle lighed, for det kan meget vel være, at lighed i længden slet ikke er tilfredsstillende for hovedparten af mennesker. Den utilfredshed, der kan opstå, er ikke en utilfredshed med den manglende udbredelse af demokratiet, men tværtimod en utilfredshed med selve demokratiet. Mennesker vil nemlig være besjælet af en trang til at hævde sig som noget andet, som noget mere og bedre end andre.

 

Faktisk lader Fukuyama denne mulighed stå åben i sit i øvrigt fremragende værk Historiens afslutning og det sidste menneske. Det sidste menneske er det menneske, der opstår ved historiens afslutning: Det magelige menneske, der ikke længer stræber, det menneske, der ikke længere er villig til at sætte livet på spil i blodige anerkendelseskampe. Det første menneske, derimod, kæmper symbolske kampe for immaterielle værdier, for æren og værdigheden, og viser sig villig til at demonstrere sit menneskeværd netop ved at hæve sig op over naturtilstanden og den blotte selvopholdelse. De første mennesker vil kunne starte historien igen, skriver Fukuyama, og det er præcis, hvad vi ser i den nye verdensorden. Lad os derfor se lidt nærmere på den proces.

 

Det er ikke den venstreorienterede, egalitære kritik af det liberale demokrati, der har fremtiden for sig, som Fukuyama korrekt spåede i sit værk, men derimod kritikken fra højre. Det er ikke Marx, men Nietzsche, man bør lytte til, hvis det liberale demokrati skal korrigere sig selv for at kunne bevares. Nietzsche påkaldes i bogens afsluttende kapitler, fordi Nietzsche bedre end nogen anden påviste, at anerkendelsens kvalitet er vigtigere end dens universalitet, som det hedder.

 

Den trang, der ligger i mennesket til at hævde sig som noget bedre, at blive anerkendt som mere værdifuld end andre, gælder ikke kun individet selv, men især på gruppeniveau. Det er fællesskabet omkring familie, etnicitet, religion, nation eller civilisation, der frem for alt betyder noget, og ad den vej kan vi pludselig forklare og forstå opbakningen til illiberale regimer. Men vi kan også forstå utilfredsheden med multikulturalismen forstået som ligestillingen af alle kulturer inden for én stat.

 

Ulighed er med andre ord også en basal menneskelig drivkraft. For den abstrakte anerkendelse, der uden videre gives til alle, blot fordi de er mennesker, er ikke meget værd. En gruppes præstationer, tro, slægtskabsforbindelser og tilhørsforhold – altså kulturel identitet – er altafgørende. Man er stolt af sit eget og ønsker at forsvare det. ”Thymos” var Platons ord for denne del af personligheden, der tilskriver mennesker værdi. Mennesker ønsker ikke kun materiel tryghed; følelser som stolthed over at blive anerkendt for sin særlige kultur, vrede over ikke at blive det og skam over, at man ikke selv lever op til sin egen værdighed er elementære drivkræfter.

 

Thymos forklarer bedre end socio-økonomiske modeller fænomener som terror, Muhammedkrise, Breivik, Islamisk Stat og – positivt – ytringsfrihedsforkæmperes og dissidenters virke samt kulturel genbekræftelse. Religiøs og national vækkelse var ganske vist med i Fukuyamas kalkule, men få har indset rækkevidden af de thymotiske passioner. Heller ikke Fukuyama selv.

 

Mit bud er, at Vesten forbliver liberaldemokratisk. Men det kræver, at vi korrigerer vores orden og indoptager de nye højrestrømninger. Hen ad vejen bliver vi imidlertid nødt til at gøre ting, som ikke er ”liberale” i den almindelige betydning af det ord. Men det ved kulturministeren nok godt, for som han siger i dagens interview:

 

”Som integrationsminister måtte jeg ofte erkende, at det ikke var noget særligt liberalt job; at skulle forhindre folk i at få familiesammenføring, hvis ikke de opfyldte 24-årsreglen eller tilknytningskravet,« […] »Men jeg har tit sagt til mine partifæller, at visse ting er så vigtige, at de ikke kan være liberale. For eksempel børneopdragelse, ægteskab, grænsekontrol. Intet af det er særligt liberalt. Mange af de virkelig vigtige ting er ikke liberale.”

 

116 kommentarer RSS

 1. Af Flemminh Lau

  -

  Thomas H Jensen. 22:38
  Jeg tror nu snarere at det er de venstreinternationale, der er gået i sort, over at resten af verden har afvist vestens værdier. Da det ville være et kors for selvgodheden, at kritisere de afvisende kræfter, er det mest bekvemme, at motivforskyde kritikken til de højrenationale ! Er det måske ikke dem, der med deres evindelige kritik mod æresdrab, og særbehandling, har obstrueret det spinkle grundlag for fredelig sameksistens.

  Det er selvfølgelig at rette ” bager for smed” men det er højrenationale så vant til, helt tilbage fra den kolde krig. De ved bedre, for de er uddannet på ” Gadens Akademi” og på egen krop mærket, at DET der skulle have været et gensidigt kultur møde, aldrig blev andet end hvem der skulle dominere !

 2. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Det er jo direkte usandt, at vi ikke kommer med relevante og gennemførlige forslag til løsning af vore problemer.

  Men det kræver naturligvis, at man ikke sidder fast i mudderet af stokkonservativ tænkning – stokkonservativ forstået som “vi er bundet på hænder og fødder”.

  Til en start bør Statsløse- og Flygtningekonventionerne opsiges med kortest mulige varsel, da de er udformet i en helt anden tid med en helt anden problematik end nutidens.

  Det behøver ikke betyde, at asylsystemet afskaffes, men det ville betyde, at vi selv kunne vælge HVEM, HVOR MANGE og HVORFRA vi ønsker at modtage flygtninge. Og muslimerne vil derefter helt naturligt blive fravalgt, da 40 års erfaring klart tilsiger, at de er ødelæggende for vore samfund på enhver tænkelig måde.

  Derefter bør vi tilbagesende samtlige muslimer, som endnu ikke har opnået europæisk statsborgerskab – og det er der absolut intet til hinder for, da udlændinge ikke har noget krav på ophold i noget fremmed land. Det er kun fejlagtig europæisk pladderblødsødenhed, som forhindrer den udvikling.

  Samtidig skal vi gøre de tilbageværende muslimer fuldstændigt klart, at islam får lov til at sameksistere som underordnet religion i vore områder – på udtrykkelig betingelse af, at muslimerne religiøst og kulturelt holder særdeles lav profil, herunder afstår fra at stille religionen til skue i det offentlige rum. Ønsker muslimerne ikke at overholde det krav, så må de udvandre!

  Så bør vi overlade det mellemøstlige helvede til de lokale. Trække os ud og lukke helt af for det område. Ingen indblanding, ingen hjælp, ingen støtte. De skal nok sælge os olie alligevel.

  Dernæst bør vi indse, at de vestlige værdier, herunder menneskerettighederne, altså ikke deles af andre end lige netop os selv og at der intet universelt er over dem. Indskrænk dem derfor til at dække de vestlige demokratiers mennesker + de få udenfor, som overholder dem.

  Og slutteligt skal vi lære, at de øvrige kulturområder nu engang bedst kan lide deres egne sæt af værdier – og at de har al mulig ret til at ville det sådan. Samtidig med, at vi har absolut ingen ret til at ville pånøde dem andre værdier.

  Så kan vi nøjes med at forsvare vore egne områder mod indtrængende.

 3. Af ole hansen

  -

  EU, MER KEL OG LØK KE OG GODHEDSTOSSERNE SPILLER HASARD MED VORES FREMTID….

  Det er måske mere korruption, dumhed og uvidenhed der driver udviklingen, end det er ideologier og teorier. Det er jo blevet en millionindustri og kæmpeforretning at importere kulturfremmede migranter fra fjerne lande, at sætte vidtløftige projekter i gang i Afrika, at føre sig frem med verdensredning og klimaredning, med “humanisme”, “næstekærlighed”, “solidaritet”, u-landshjælp og alle mulige indsamlinger. Godhedsindustrien og de skinhellige “menneskevenner” har tjent milliarder på deres hykleri og poseren. Og de naive, godtroende og uvidende har slugt deres budskaber råt.

  Nu har sagkyndige påvist at de millioner og milliarder der er fosset ned til Afrika, har gjort mere skade end gavn. Og det er blevet krystalklart for alle normalt og højtbegavede, at masseindvandring fra Afrika og Arabien ikke bare er “berigelse”, men nærmere en negativ forvandling af vores samfund, en uoverskuelig og endeløs katastrofe, der kan ende i at vores økonomi, kultur, fred og civilisation bryder sammen.

  Hvis vanviddet med at lade Afrikas og Mellemøstens befolkninger flytte til Europa ikke meget hurtigt bringes til ophør, er det et ragnarok af skandaler, vold, fattigdom, terror, rædsler, ulykker, sygdomme, konflikter og velfærdssammenbrud der venter os i nær fremtid.

 4. Af Klaus F

  -

  De relevante og gennemførlige forslag til løsning af vore problemer er at lære af Østeuropa og evt. af Australien. Hvor svært kan det være? Hvis et folketingsudvalg tog en studietur til Bratislava eller Budapest i stedet for de mere prestigefyldte steder, ville første skridt være nået.

 5. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS LARSEN – 1. AUGUST 2016 10:39
  “…herunder afstår fra at stille religionen til skue i det offentlige rum. Ønsker muslimerne ikke at overholde det krav, så må de udvandre!…”

  Det krav holder ikke vand nogen steder. Da islam er anerkendt som religion, på trods af at islam kun er omkring en kvart religion, må her gælde fuld ytringsfrihed og religionsfrihed.
  Man bør i stedet koncentrere sig om først at trække anerkendelsen af islam som religion tilbage. Islam overholder simpelthen ikke kravene om moralsk vandel og sædelighed. Hvordan koranens voldsomme diskriminering af andre religioner er passeret igennem godkendelse er umuligt at fatte. Det må da erkendes, at koranens bud om vold og død for andre er stik imod religionsfrihedens principper.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, hvis Danmark v ar en øde ø midt ude i Stillehavet: Måske kunne vi gøre alt det I så gerne ser; men Danmark er et lille land, der er helt afhængig af andres landes velvilje. Det er det DF-hundekoblet ikke forstår. Vi kan intet gøre, og har intet selv kunnet gøre siden Napoleonskrigene. OK, lad os prøve, og hvad så, hvis det fører til, at vi sættes på den sorte liste og ingen f.eks. gider handle med os.

  Du kan jo bare se, hvorledes englænderne er på sk…. lige nu, fordi deres selvbedrag, at de kan blive i det indre marked som et tag selv bord og blæse på alle de ting, der faktisk gælder som indre marked, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed. Selv England kan ikke påtvinge andre sin vilje. Ungarn og vel til dels Polen kan for en tid spille stærk mand i manegen, men kun så længe, de får lov til det af andre.

  Derfor er det du og det på Kathrines blog næsten identiske indlæg — afstemt? — ikke kaldes forslag. Det er hundeglam; det er uigennemladsigførlig.

 7. Af Flemming Lau

  -

  Det er den grænseløse tilgang til alt, der ligeledes har ført til at også Asa troen er blevet godkendt !

 8. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det er i høj grad “vestens” egen skyld, at befolkningerne i mange, muslimske lande har mistet troen på demokrati og menneskerettigheder, for “vestlige” lande har væltet adskillige, demokratisk valgte regeringer, udelukkende fordi disse demokratisk valgte regeringer truede deres økonomiske interesser.

  Hvis Storbritannien og USA ikke havde væltet Irans demokratisk orienterede og demokratisk valgte præsident, Mohammed Mossadeq, og indført et CIA-styret, semi-vestligt monarki, udelukkende for at forhindre, at Iran nationaliserede sine oliereserver, så ville troen på demokratiet sikkert være intakt i den muslimske verden.

  Iranerne væltede den vestligt orienterede shah, der kun regerde på CIA’s nåde, og indførte det første islamistiske regime i Iran; den islamistiske revolutionsregering var faktisk et fremskridt i demokratisk forstand, sammenlignet med det CIA-styrede shah-diktatur.

  I den periode omstyrtede USA også adskillige velfungerende, demokratisk valgte regeringer i Sydamerika, fordi detruede amewrikanske, multinationale firmaers interesser.

  Alan Greenspan afslørede, at Irak-krigen heller ikke handlede om, at demokratisere Irak; “It was about oil”. som han konstaterede.

  Multinationale firmaer har ingen interesse i demokrati, når demokratiet truer deres indtjening…

 9. Af Gert Olesen

  -

  Troen på demokratiet ville ikke have været intakt, for islam tåler ikke demokrati under nogen omstændigheder. Kun et kalifat-diktatur accepteres.

 10. Af Gert Olesen

  -

  I et ÆGTE demokrati er kapitalistiske interesser underkastet folkelig styring. Men med effektiv propaganda kan man selvfølgelig ensrette 50-70% af borgerne i enhver befolkning, og få den med på hvadsomhelst.

 11. Af Jakob Rasmussen

  -

  Man simpelthen ikke kender historien, hvis man tror, at USA per defintion er demokratiets vogter.

  USA finansierede Irans islamistiske opposition under optakten, til det CIA-styrede kup mod Irans demokratisk valgte, og demokratisk orienterede præsident, Mohhamed Mossadegh.

  Efter det islamistiske kup i Iran solgte Reagan-regeringen våben til det nye islamistiske regime i Iran, for (ulovligt) at finansiere højreradikale “militser”- dvs. terrorister. – i Sydamerika.; den såkaldte Iran-Contra-skandale.

  Desuden arbejdede USA tæt sammen med Osama bin Laden, da Sovjetunionen skulle smides ud af Afghanistan, og USA støttede også Pakistans islamistiske diktator, Zia ul-Haq, der islamiserede Pakistan.

 12. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse: “Man kender simpelthen ikke historien, hvis man tror, at USA per defintion er demokratiets vogter.”

  Der findes et billede af Zbigniew Brzezinski – der har været udenrigspolitisk strateg for flere, amerikanske præsidenter – sammen med Osama bin Laden, samt en lydbid, hvor han siger til afghanske islamister, at “This land is Your’s!”

  Uddrag fra: “We created Islamic extremism: Those blaming Islam for ISIS would have supported Osama bin Laden in the ’80s” af Ben Norton, Salon 17. januar 2015:

  “Where did violent Islamic extremism come from?”

  “A much-circulated photo of an article published in British newspaper the Independent in 1993 exemplifies the West’s twisted hypocrisy. Titled “Anti-Soviet warrior puts his army on the road to peace,” it features a large photo of Osama bin Laden, who, at the time, was a Western ally.”

  “The newspaper noted that bin Laden organized a militia of thousands of foreign fighters from throughout the Middle East and North Africa, and “supported them with weapons and his own construction equipment” in their fight against the USSR in the 1980s. “We beat the Soviet Union,” bin Laden boasted.”

  “The mujahedin, the Islamic militias bankrolled by bin Laden, along with Maktab al-Khidamat — the organization bin Laden created to recruit and fund foreign Islamist fighters — are what eventually morphed into both al-Qaida and the Taliban.”

 13. Af Flemming Lau

  -

  Det at nationer “beskytter” sine investeringer, om det er Iran eller Cuba, er da legalt når nationaliseringen sker uden kompensation ? Ellers er vi jo ude i det rene pirateri !

 14. Af Gert Olesen

  -

  Læge blev i sin klinik angrebet og var tæt på at blive halshugget. Se den korte a vis.

 15. Af Jakob Rasmussen

  -

  En del intelligente, konservative amerikanere er begyndt at indse, hvor stor en fejl, det var, at USA støttede islamistiske krigere i kampen mod Sovjetunionen, og dermed skabte vestens nuværende fjende, islamismen.

  Uddrag fra “Left shoul go right”, Human Events – Powerfull conservative voices – Fredag 1. juni 2007 :

  “The Islamic Green Belt theory, promulgated by Carter’s National Security Council under Zbigniew Brzezinski to halt Soviet expansion in the region was a huge blunder and miscalculation.”

  “Instead of supporting the democratic forces inside the iron curtain, and instead of supporting the natural growth of a democratic civil society, Carter chose to fight the Soviets by supporting the medieval forces of Islamic totalitarianism as a weapon against communist totalitarianism.”

  “The principle of support for freedom and democracy everywhere, which has its roots in American ideology, could have contributed to formation of a more sustainable foreign policy to create a stable, prosperous and peaceful Asian heartland.

  Instead, a tortured policy of support for Islamic fundamentalism was adopted.”

 16. Af Peder Pedersen

  -

  “I et ÆGTE demokrati er kapitalistiske interesser underkastet folkelig styring.”

  Det er ikke demokrati men kommunisme, Gert Olesen, Preben eller hvad du ellers kalder dig.

 17. Af Peder Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche. Her er mange drømmerier, men de ville være til at leve med, hvis tiden var en anden.

  Det ender med et muslimstop, spørgsmålet er blot, hvor længe det tager at tæske politikerne møre, og i det får de nationalkonservative god hjælp af terroristerne. I øjeblikket har politikerne ganske v ist travlt med at gøre terrorister til ofre, men når de nye protestpartier bliver store nok, finder de en ny sang at nynne sammen om.

 18. Af Jakob Rasmussen

  -

  En del erhvervsfolk mener, at demokratiet skader forretningen.

  F.eks. vil verdens fire, største revitsionsfirmaer – Ernst-Young, KPMG, Deloitte og Price-Waterhouse Cooper -.ikke støtte kampen for demokrati i Hong Kong; de foretrækker åbenbart den kinesiske form for fascisme, fremfor demokrati.

  Uddrag fra ” Democracy is Bad for Business” af Henry Farrell, Washington Monthly 16. juli 2014:

  “A story that has gotten weirdly little play in the US (I can’t speak for the UK press or the press in other countries) is the pushback by the ‘Big Four’ accountancy firms against the democracy movement in Hong Kong. On July 1, over 100,000 people marched in protest against Chinese plans to curtail democracy in Hong Kong. But the Big Four had not only made it clear that they didn’t like the protests – they had threatened that business would pull out of Hong Kong if the protests continued.

  The big four global accounting companies have taken out press advertisements in Hong Kong stating they are “opposed” to the territory’s democracy movement…”

  Men det er et faktum, at demokrati overordnet set er en fordel for erhvervslivet.

  Uddrag fra “Democracy is good for business” af Noah Smith, Bloomberg View 22. januar 2015 :

  “Does democracy actually make countries richer, or is democracy merely a luxury in which rich countries can indulge?

  “This question is hard to answer.”

  “Although we will never know the answer for sure, a top team of economists has done what is just about the most careful study that is humanly possible.”

  “MIT economist Daron Acemoglu and James Robinson of Harvard, famous for the idea that “inclusive institutions” are the key to national development, teamed up with Suresh Naidu and Pascual Restrepo to tackle the problem. They use a large number of different statistical techniques to examine the effect of democratizations. They also use an alternate technique, where they look at waves of democratization.

  All of the methods give the same answer: Democracy increases gross domestic product by about 20 percent in the long run.”

 19. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  F.eks. vil verdens fire, største revisionsfirmaer – Ernst-Young, KPMG, Deloitte og Price-Waterhouse Cooper -.ikke støtte kampen for demokrati i Hong Kong; de foretrækker åbenbart den kinesiske form for fascisme, fremfor demokrati.

 20. Af Jakob Rasmussen

  -

  Zbigniew Brzezinzki har mere på samvittigheden, end jeg forestillede mig…

  I et interview fra 1998 med journalister fra Couterpunch indrømmer han, at hans støtte til afghanske islamister var årsagen til, at Sovjetunionen invaderede Afghanistan.

  Hidtil har jeg troet, at USA først begyndte at støtte de iranske islamister, efter Sovjetunionen invaderede Afghanistan; men ifølge Brzezinzki selv, så var det USA’s støtte til de iranske islamuister, der udløste den russiske invasion af Afghanistan.

  Uddrag fra “How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen” af Jeffrey St. Clair og Alexander Cockburn, Counterpunch 15. januar 1998:

  “Q: The former director of the CIA, Robert Gates, stated in his memoirs [“From the Shadows”], that American intelligence services began to aid the Mujahadeen in Afghanistan 6 months before the Soviet intervention. In this period you were the national security adviser to President Carter. You therefore played a role in this affair. Is that correct?

  Brzezinski: Yes.

  According to the official version of history, CIA aid to the Mujahadeen began during 1980, that is to say, after the Soviet army invaded Afghanistan, 24 Dec 1979.

  But the reality, secretly guarded until now, is completely otherwise:

  Indeed, it was July 3, 1979 that President Carter signed the first directive for secret aid to the opponents of the pro-Soviet regime in Kabul. And that very day, I wrote a note to the president in which I explained to him that in my opinion this aid was going to induce a Soviet military intervention.”

 21. Af Svend Jensen

  -

  “…slaven naturligvis er utilfreds med herrens manglende anerkendelse, men også herren er i længden utilfreds med blot at modtage slavens anerkendelse. Begge ønsker at blive anerkendt af ligemænd….”

  I det gamle Rom, hvor herre-slave forholdet var en institution, behandler Titus Petronius Arbiter på kejser Nero’s tid forholdet indgående i sin kendte satire ‘Satyricon’.
  En af hovedpersonerne, den frigivne Trimalchio, afslører qua sin dobbeltrolle som ex-slave og vulgær kapitalist, at han i virkeligheden ikke blot ønsker at blive anerkendt af ligemænd, men også som den første blandt ligemænd.
  Det var også den titel, som Augustus først antog. Han udnævnte sig selv til ‘princeps’, altså den første af ligemænd. Hermed indførte han ‘principatet’, der var forløberen for kejserdømmet som den nye magtform, der skulle afløse den gamle demokratiske romerske republik, kendetegnet ved ‘SPQR’; Senatus Populusque Romanus.
  Historien viser, at demokratiet er en urgammel styreform og at den altid er i vekselkamp med en eller form for ‘principat’. Denne kamp fortsætter også i vore dage alle steder, mest voldesomt hvor teokratiet stikker sit hæslige fjæs frem og forlanger at en guddom er ‘princeps’.

 22. Af Jakob Rasmussen

  -

  Tyrkiets islamistiske præsident sagde selv før militærkuppet, at han var blevet inspireret til sine politiske “reformer”, der giver ham nærmest diktatorisk magt, af Hitler.

  Uddrag fra “Turkey’s president says all he wants is same powers as Hitler” af Richard Spencer, Middle East Editor 1. januar 2016:

  “Turkey’s controversial President Recep Tayyip Erdogan has sparked mockery and condemnation by defending new powers he wants to give himself as being similar to Adolf Hitler’s.

  In a statement that surprised even his critics, Mr Erdogan responded to arguments that putting political power in the hands of the presidency would not work in a “unitary state”.

  He said there were other examples of its being successful. “There are already examples in the world,” he said.

  “You can see it when you look at Hitler’s Germany. There are later examples in various other countries.”

  Han afslørede altså allerede sine antidemokratiske hensigter lang tid før militærkuppet.

  Efter kuppet har han til fulde demonstreret, at han ikke er demokrat, og ikke respekterer basale menneskerettigheder.

  – Erdogan har indført 3 måneders undtagelsestilstand, som man har sagt, vil blive forlænget “nogle gange”.

  – Officielt er 60.000 dommere og politifolk er afskediget eller anholdt. Uofficielt mange flere.

  – Tyrkiske akademikere forbydes at forlade landet. Og dem i udlandet skal rejse hjem omgående.

  – 20.000 lærere i private skoler, 15.000 i offentlige skoler samt 6.500 i undervisningssektoren fyres.

  – Dødsstraf skal genindføres ved lov, men begraver nu 5-7 politiske fanger om ugen.

  – Omskrivning af forfatningen så præsidenten får at magt – også over forfatningsdommerne.

  – 2 000 personer som er mistænkt for at have gjort nar af præsidenten er anholdt.

  – Masseanholdelse af journalister, først dem der afslørede at præsidenten handelede våben med ISIS, derefter dem der afslørende at præsidenten og 4 ministre er dybt korrupte.

  – Den svensk-tyrkiske journalist, der har arbejdet for Stockholms Universitet i mange år er anholdt.

  – 45 aviser, 16 TV-stationer, 3 nyhedsbureauer, 23 radiostationer, 15 tidsskrifter og 29 bogforlag lukkes – i alt 151 medier.

  – Tyrkiet var i forvejen på 151. pladsen blandt lande med pressefrihed iflg. Journalister Uden Grænser.

  – Amnesty International beskylder Tyrkiet for vold og voldtægt mod de anholdte samt for at holde dem i 48 timer uden mad og vand i meget stilling med stor smerte. Formentlig for at presse til indrømmelser.

  – Erdo?an anvender demokratiet som argument for at afskaffe demokratiet iflg. Journalister Uden Grænser.

  – Tyrkiet var i forvejen verdensledende i antallet af fængslede journalister (Journalister Uden Grænser).

  – Tyrkiet har skabt et korps i Sverige for at finde modstandere af præsidenten.

  – Og nu truer man altså med flygtningeaftalen, og tyrkerne ikke får fri adgang til Schengen.

 23. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I russernes krig mod Afganistan kæmpede også soldater fra Saudi Arabien. Alt er mere kompliceret, end vi tror.

  Man kunne stille spørgsmålet, om vi i Vesten, i virkelighedens verden, har et demokrati, når finanserne styrer alle vores handlinger og største delen af alle store firmaer, og velhavende mennesker sender deres penge i skattely og når vores politikere ingenting gør for at forhindre, denne pengeflugt.

  Verdens moral er på det laveste blus.

 24. Af Gert Olesen

  -

  PEDER PEDERSEN, 13.24… der tager du fejl. Ægte demokratier med FOLKELIG styring findes ikke i kommunistiske lande, hvor det er en sekt, en nomenklatura, der styrer og netop ikke folket.

 25. Af Niels Larsen

  -

  Svend Jensen
  – 1. august 2016 12:00

  En godkendelse af en religion kan tilbagekaldes. Og godkendelsen af islam bør så sandelig tilbagekaldes set i lyset af den måde ideologien optræder på: som ren politisk ideologi og set i lyset af, at vi på det nærmeste må betragte os som værende i krig med ideologien, da håndhæverne af ideologien helt tydeligt anser sig for at være i krig med os.

  Jeg kan kun opfordre til at islam forbydes i den vestlige verden som værende en forbrydelse mod menneskeheden – ikke mindst muslimerne.

  Niels Peter Lemche
  – 1. august 2016 12:25

  jeg og mange andre er givetvis er bedøvende ligeglad med, hvordan omverdenen (læs: araberne) reagerer. Og jeg er overbevist om, at reaktionen bliver en ganske anden i Europa end parnasset forventer. Stemningen i forhold til islam er på det nærmeste rent og uforfalsket had i meget store dele af den europæiske befolkning. Og vent blot til le Pen sidder i Elyseé-palæet om et års tid.

  Jeg har end ikke læst Kathrines blog og har ikke tænkt mig at gøre det.

 26. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til hvem det måtte vedkomme:

  Tyrkerne har rystet imperialisternes drøm ved at standse det militære kup! En ny tid begynder i verden…

  Den frie befolkning og demokratiet i Tyrkiet har sejret over et par vestligtorienterede junta officerer, hvis endegyldige mål var at finde og tilintetgøre den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan!

  For første gang i historien bliver et militært kup afværget af en fri og demokratisk befolkning, som fortjener at få Nobels fredspris. Tusindvis af frisindede tyrkere lagde sig ned under panser- og kampvogne og trodsede døden til fordel for friheden og demokratiet. Nogle af dem døde og nogle af dem kvæstede og hårdt sårede kun for deres hellige sags skyld – at redde fædrelandet fra vestligtorienterede forrædere!

  Det kan være militærfolk, journalister, jurister, lærere, advokater, dommere, handelsfolk osv. – det er ligegyldigt – enhver forræder, der er medvirket til kupforsøget i Tyrkiet vil blive retsforfulgt og dømt ligeligt og retfærdigt af selveste staten. For ingen er hævet over loven og staten! Så enkelt, klart og forståeligt er det.

  Den tyrkiske befolkning samles stadigvæk i dag i centrum af byerne i hele landet for at støtte den folkevalgte regering og den folkevalgte præsident, samt for at vise deres støtte til den tyrkiske frihed og det tyrkiske demokrati!

  Den tyrkiske befolkning har sandeligt bevist og belært hele verden om, hvad det vil sige at være én stor enhed, hvad det vil sige at have et ærligt demokrati og hvad det vil sige at have ægte menneskerettigheder. Og ikke fup og hykleriske demokrati- og menneskerettighedsforståelse som vestens!

  Den tyrkiske befolkning har vist hele verden om hvordan man bekæmper korrupte kupmagere. Samtidig har de frygtløse tyrkiske helte belært hele verden om hvor nyttesløst de vestlige kampmaskiner i virkeligheden er!

  Det her er et historisk eksempel og et stort vendepunkt ikke kun for tyrkerne, men for hele verdensbefolkningerne, som er trætte og har fået nok af den vestlige imperialisme, som hjælper og støtter juntaer og kupmagere i hele verden. Inkl. i Ægypten og senest i Tyrkiet, hvis kupforsøg blev heldigvis afværget for første gang i historien!

  Desværre har vestlige politikere og mediemoguler endnu engang vist deres sande og dobbeltmoralske ansigt ved at fordreje og forfalske begivenhederne til fredag aften d. 15-07-16 i Tyrkiet ved at vise det militære kup som en succes og fuldbyrdet aktion! Samtidig påstår de vestlige politikere og medieverdenen, at den tyrkiske befolkning skulle være samlet og stadig samles i storbyerne for at støtte militærkuppet og for at demonstrere imod den tyrkiske regering og den tyrkiske præsident.

  Jeg kan kun afkræfte den vestlige propaganda og understrege på det kraftigste, at det ikke afspejler sandheden på nogle måder overhovedet, for jeg var selv på ferie dernede på det tidspunkt, hvor det hele fandt sted. Landet er ganske rolig og almindelig og alt fungerer som det skal. Økonomien buldrer stadigvæk fremad til trods for et par negative og politisk funderede kreditvurderingsinstitutioner i USA og Europa!

  Hvordan ville vesten mon have reageret, hvis nogenlunde det samme kupforsøg ville være sket i lande som Tyskland, Frankrig eller USA? Det ville nok være det samme som mindehøjtidigheden i Paris lige efter Charlie Hebdo angrebet – ‘vi er alle Charlie Hebdo’. Og her ville man nok alarmere hele verden og sige – ‘vi er alle tyskere, franskmænd eller amerikanere’. MEN hvis det drejer sig om ét land som Tyrkiet, så spiller man fem (5) aber! For Tyrkiet er jo trods alt et muslimsk land og derfor er det ligegyldigt om landet styres af juntaen eller af korrupte politikere, bare det ikke er Erdogan! Ikke sandt? Nåh jo – Erdogan står i vejen for vestlige interesser og fra vestens side kan man ikke lide at høre Erdogan fortælle sandheden! Desuden er det gået op for Erdogan, at der ingen fremtid er med hyklere i vesten og derfor er det på tide at forlade den vestlige halvkugle og istedet vende ansigtet mod den muslimske halvmåne og (fjern) østen. Derfor vil vesten have ham fjernet fra magten med alle mulige midler inkl. et militært kupforsøg, som heldigvis og gudskelov blev afværget af den tyrkiske befolkning!

  Eller hvad…?

  Med dette fejlslagne kupforsøg har man totalt vækket den sovende gigant i den muslimske verden, og
  intet vil være det samme som før! Trin for trin nærmer vi os til implementering af Erdogans store drøm og det er visionen om den Tyrkiske-Islamiske Union.

  Bare vent og se – allerede nu har regeringen i Tyrkiet afsløret og suspenderet flere end 50.000 kupmagere fordelt i offentlige og privatejede institutioner. Regeringen har lavet om på systemet i militær hierarkiet og i andre offentlige institutioner. Samtidig vil den tyrkiske regering fornye den tyrkiske forfatning, styrke præsidentembedet og legalisere dødsstraffen ligesom i verdens såkaldte demokrati vugge – USA! Selvfølgelig til trods for EU!

  Det bliver spændende at se hvad der kommer til at ske i den kommende periode både i Tyrkiet og i verden i en tid med en form for postmoderne verdenskrig, hvor stormagterne bekæmper hinanden på mange forskellige måder til fordel for at få en plads i den nye verdensorden.

  Fra nu af kan ingen hævde og pådutte andre om at Erdogan skulle være en diktator, for i diktaturregimer er kupforsøg utænkeligt. Især når man tænker på den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan, som har fået ca. 53 % af stemmerne, dvs. mere end halvdelen af tyrkerne har demokratiskvis stemt på ham.

  Så spørger man: hvilken nation er i stand og modig nok til at trodse døden og forsvare sit eget land, sin egen regering og sin egen præsident overfor en mekanisk mega hær? Visse politikere i vesten udtrykker deres misundelse imod deres vilje overfor den modige og urokkelige tyrkiske befolkning.

  Accepter det eller ej – tyrkerne har skrevet en heltemodig historie i det nye århundrede.

  Man kan ikke rigtig forstå hvorfor tyskernes ellers så langsommelige og bureaukratiserede domstole i al hast blokerede Erdogans video forbindelse til hans tilhængere i Köln? Og så praler vesten samt tyskerne tomt om demokrati, menneskerettigheder, fri presse og ytringsfrihed! Men hvad gør de egentligt selv? Og før godkendte tyske politikere det såkaldte armenske folkedrab! Og ikke nok med det, så hjælper og støtter tyrkernes såkaldte vestlige allierede, inkl. tyskerne, terror organisationer og terrorister, som er imod og aktivt bekæmper Tyrkiet og tyrkerne! Men de samme tyskere har brug for Tyrkiet i kampen mod terror og grænsebevogtningen mod flygtninge!

  Tyskerne skal nok ikke presse tyrkernes tålmodighed alt for meget og ikke gøre Erdogan vred, da Tyrkiet kan åbne portene til Europa for mere end 3,5 millioner flygtninge!

  Uanset hvad, Tyrkiet vil fortsætte sin udvikling og opnå sine mål til 2023, 2053 og 2071.

 27. Af Niels Poulsen

  -

  @Niels Juul Hansen – 1. august kl. 10:35

  Når du har så svært ved at placere DF på en rød-blå-skala, så viser det jo blot med al tydelighed, at Huntington har fået ret: De politiske ideologier er stendøde. Kampen står i stedet for mellem kulturene. Den oprindelige danske og så den tilvandrede kultur.

  Der er jo ingen forskel på den tidligere socialdemokratisk ledede regering og så den nuværende Venstre-regering. (SSDD: Same shit, different day. Man tør jo ikke mene noget andet på Slotsholmen end Berlin. Sheriffen har ingen nosser. Det er Scavenius om igen).

  Mere seriøst: Alle partier i Danmark støtter i mere eller mindre grad velfærdsstaten, som du siger. Det gør jeg jo også. Det er jo i sin oprindelse en konservativ opfindelse for at undgå social uro. Gratis skolegang, hospitalshjælp og folkepension. Vi ville da være en afstumpet nation, hvis vi ikke tilbød det til vores landsmænd. En anstændig økonomisk omfordeling mellem rig og mindre rig.

  Det er da kun på liberalisternes overdrev, at man hidser sig op over det. Tankegangen er vist, at behandlingen af næstens brækkede ben tager glasset med champagne ud af hånden på den rige.

  Det var vist Mads Holger, som sagde, at liberalister kun tænker på andre mennesker, når de onanerer.

  Kane og Skjern. Jeg nævnte dem blot som arketyper på liberalismens iboende fallit.

  Hvad får man dog ud af at skrabe sig rigdom sammen på jorden? … Hvad er frugten andet end ensomhed? …

  De lykkeligste øjeblikke i ens liv er jo der, hvor man deler følelser med andre mennesker, f.eks. gennem den nationale kultur eller den fælles religion.

  No man is an island.

 28. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Der er ikke demokrati i Tyrkiet. Erdogan er de facto diktator.

  Og vi kan ikke bruge Tyrkiet eller de 80 millioner tyrkere til noget konstruktivt. De er stærkt uønskede i Europa.

 29. Af Maria Due

  -

  MEHMET SAMI GÜR

  Tak for dit indlæg. Tilbage er kun er spørge, hvorfor i al verden, der er så mange tyrkere i Europa?

  Eller som Tordenskjold: “Hvad dælen nøler I efter”? Det må jo være en vederstyggelighed for jer at være blandt “de vantro”. Glæd dog jer selv ved at flytte tilbage til heltenationen.

  Angående de 3,5 mio. muslimske flygtninge, som du truer med, at Erdogan kan sende til Europa, er løsningen i grunden nem. Vi kan afskaffe de konventionsbeslutninger, der giver dem mulighed for at søge asyl og blive underholdt af europæerne. Desuden har vi den mulighed at udvise tyrkere, fx kan man jo starte med at udvise de mange, mange tusinde, der lever på understøttelse og supplerer med sort arbejde.

 30. Af Maria Due

  -

  Niels Poulsen.

  Jeg er klar over, at nationalkonservative så et stort lys i stakkels Mads Holger Madsen, der hverken fandt sit efternavn eller sit liv godt nok. Men kunne du i det mindste ikke skåne os for obskøne citater om liberale. Jeg tror faktisk ikke, at du ved,hvad du skriver om, og jeg ved heller ikke, hvad nationalkonservatisme er, når det kommer til stykket, og pynten er skrællet af. Men jeg ved, at nationalkonservatisme i Mads Holgers ånd ikke har noget at gøre med den konservatisme, der rådede i Danmark i det 20. årh., og i høj grad var knyttet til solide samfundsstøtter i såvel offentlige som private erhverv. Som tidligere nævnt voksede jeg jo op i det miljø, og da jeg så billeder af Mads Holger Madsen til folkemøde iført, hvad han betragtede som konservativ beklædning, nemlig midt på dagen stilig marineblå habit på Allinge havn, kom jeg til at tænke på de bundsolide konservative mænd, som jeg kendte en gang. Det var typen, der stod tidlig op og i dagtimerne altid var iført en tweed jakke og lysegrå benklæder. Det kan godt være, at de kørte i en Jaguar, men de valgte ikke de største og mest bralrede modeller, og de boede i den samme tweedjakke i flere årtier. Det ved jeg helt bestemt, for begge min søns bedstemødre fik som enker påduttet min søn deres mænds uopslidelige jakker, og et tredje familiemedlem gjorde det samme. Sønnike parkerede alle tre jakker i min kælder, hvor jeg lod dem hænge i adskillige år, før jeg en dag med blødende hjerte skilte mig af med dem. For mig symboliserede de tryghed og flid, og det påfugleagtige lå indehaverne meget fjernt. De var nok i sig selv.

 31. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Sikke noget tweedet ubegavet vrøvl Maria Due.
  Du beskriver lige præcis det, Mads Holger kæmpede med. Snobbede rige, der ikke regner den, der ikke er født rig for noget. Du selv er ikke blevet til noget, fordi du havde for meget. Sådan går det ofte for dem, der ikke skal besvære sig med noget, men lever af familiens penge. Det 11 bud burde være. Du skal ikke være snobbet. Det er interessant, at du beskriver beskedne mænd klædt i tweed, men Maria du kan ikke undlade at beskrive, at de kørte i Jaguar. På den måde beskriver du dig selv som “noget” . Du er ekstremt lidt beskedent menneske.
  Hvor er du dog ubegavet.

 32. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Maria Due. Den mand du beskriver er knapt nok kold og du sviner ham til. Det eneste jeg kan finde på for at beskrive mine tanker vedrørende din tekst er, hvor er du ynkelig.

 33. Af A. Bierce

  -

  Mehmets Sami Gür’s ulidelige propaganda må da være en tyrkfejl.
  Erdogan bliver vel så sur på Europa, at han totalt afviser EU – det håber europæerne inderligt.

 34. Af Peder Pedersen

  -

  Hvor finder man en beskrivelse af forskellen mellem Det Konservative Folkepartis paroler og de nationalkonservatives?

  Jeg kan forstå, at det hverken må hedde sig, at Mads Holger Madsen ikke brød sig om sit sen-efternavn eller livet, og at han havde en særpræget nyopfattelse af konservatisme. Den, der er enig i det, skulle læse nekrologen af Niels Lillelund. Vi provinsboere har ikke altid øje for den københavnske storhed.

 35. Af Niels Larsen

  -

  Peder Pedersen

  Hvilken københavnsk storhed er det, du hentyder til? Jeg kan ikke finde den…

  Lemche

  Det er vist første gang, jeg er 100% enig med en politiker, men Pernille Vermund, som jeg har mødt flere gange og talt ret indgående med, er en sådan politiker: http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-02-ny-partiformand-snart-klar-til-valg-i-vaerste-fald-kan-det-ende-i-en-borgerkrig

  Mehmet Sami Gür kan passende læse med – og se hans og de øvrige herværende tyrkeres fremtid: Arbejd – eller forsvind!

  A. Bierce

  Hvis Erdogan gør sine hoser røde hos Merkel (i højere grad end nu), så stemmer europæerne imod med arme, ben, stemmer og knortekæppe! For vi vil ikke under nogen omstændigheder have de halv-u-civiliserede tyrkere med i fællesskabet.

 36. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Maria Due:

  Det var ikke os, men jer der havde brug for ekstra arbejdskraft. Så, lad være med at lyve om indvandringshistorikken tilbage i 60’erne og opefter! Efterfølgende kom børnene og børnebørnene og nogle af dem blev født her. Og derefter tog de fat i livet og omvendt livet tog fat i dem. Senere har de allesammen fået uddannelse, job, bolig, netværk, stiftet familie osv.

  Danmark kan ikke alene droppe EU eller overtræde eller for den sags skyld droppe konventionerne, for Danmark er alt for lille og har en marginal og symbolsk størrelse til at tage store beslutninger som disse – så jeg vil opfordre dig til at vende tilbage til realismen fra idealismen! Desuden har jeg en uddannelse og et job og ikke alle tyrkere er på overførelsesindkomst som du naivt går og uvidende tror og stoler på. Skulle du ikke tage og undersøge jeres egne dovne Roberter!

  Til Niels Larsen:

  Igen et fint eksempel på en dansker med fuld fordom! Dagens tyrkere har uddannelse, virksomhed og ansætter etniske danskere! Og det er ikke længere små beskedne forretninger som kebab huse og pizzeriaer. Prøv lige at gå ud af huset og kig omkring dig, hvis du kan tåle sollyset…

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, altr det du skriver er kun til irritation for folk, der med deres forudfattede meninger tror alt ondt om jer. Det er bare så ærgerligt for dem, at det, du skriver, modsiger alle deres fordomme.

 38. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Maria Due:

  For at Danmark kan lave om på konventionerne skal EU og FN projektet fuldstændigt bryde sammen og tredje verdenskrigslignende tilstande skal dukke op!

  Måske bliver de tre store emner en realitet allerede til næste år i 2017! Det kan man aldrig vide eller forudsige. Men vi tyrkere eller generelt indvandrere er ikke ligesom og aldrig vil være de samme som jøder osv.

  Spørg mig ikke hvorfor. Det burde du selv regne ud…

 39. Af Ulf Timmermann

  -

  Synes det er til at leve med, at danskerne ikke bryder sig om udlændinge/tilflyttere, de bryder sig heller ikke om hinanden indbyrdes.

 40. Af Maria Due

  -

  Dagens JP-leder:

  “Hvad der gør begivenhederne i Köln til noget særligt er, at stort set alle deltagere bor i Tyskland, mange af dem er født, opvokset og har gået i skole der. De færdes til dagligt i et af de mest gennemførte demokratier, man kan tænke sig, med en respekt for anderledes tænkende og en grundlov, hvis første sætning lyder: Menneskets værdighed er ukrænkelig.
  Ikke desto mindre lykkedes det altså Erdogans pr-folk i Tyskland at samle 40.000 mennesker, der begejstret råbte hans navn og krævede indførelse af dødsstraf. Nogle var så henrevne, at de besvimede og måtte tilses af samaritter.”

  Altså en hysterisk mob.

  “Men så er der altså de 40.000, som på en regnfuld søndag lod sig drage til Köln for at hylde deres fører. Man må beklageligvis gå ud fra, at de repræsenterer langt flere. Moderate tyrkere i Tyskland, herunder forfattere og intellektuelle, fortæller, hvordan de bliver truet, undertiden på livet, af Erdogan-støtter.”

  Det burde ikke undre. Det er jo almindeligt kendt, at Hi tlers promgramerklæring i mange år har være en tyrkisk bestseller.

  “Hvad i himlens navn er der sket, siden titusinder, måske hundredtusinder af mennesker, opvokset i en civiliseret og liberal retsstat, kan begejstres over en sur sultan i Ankara? Har de sovet i timen? Har de set for meget satellit-tv? Har de været til omskoling på religiøse etablissementer i Tyrkiet?”

 41. Af Hassan Godeben

  -

  @ Mehmet Sami Gür – 2. august 2016 10:07
  “…og ansætter etniske danskere! Og det er ikke længere små beskedne forretninger som kebab huse og pizzeriaer….”

  Danskerne ansættes kun hvis de vil arbejde sort; som tyrkerne. De fleste tyrkiske butikker og frisører har sortarbejdende ansatte, svindler med moms og afgifter og snyder i skat. De danske myndigheder er bange for muslimske bomber, så de lader tyrkerne snyde alt det de gider.
  Det er bedst for Danmark, hvis tyrkerne fiser hjem deres præsidentgud.

 42. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Det er muligt, at tyrkerne har uddannelse i nutiden. Det ændrer ikke på at mange af dem er uintelligente, tilbagestående, uciviliserede og islamistisk inspirerede.

  I så stort et omfang, at de fleste europæere frabeder sig deres tilstedeværelse, ikke mindst de mange kriminelle tyrkeres tilstedeværelse – og de fylder særdeles godt i statistikkerne.

  Og som sagt: Erdogan er tæt på at være diktator – han har jo også A. Hitler som forbillede. Og han er bestemt foragtet også af de fleste europæiske politikere.

  Tag hjem, tyrkere. Vi ønsker jer ikke her i landet!

 43. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Hassan Godeben:

  Snakker du om dig selv / for dig selv eller for danskerne?

  Jeg har på fornemmelsen du fedter lidt for nogen her på debat panelet. Det skal du ikke – du skal ytre din frie mening.

 44. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Larsen:

  Hvorfor generalisere alle som tyrkere i kriminalitetsspørgsmålene? Kan disse kriminelle ikke have andre etniske og kulturelle oprindelser og baggrunde? Det er nok dig der er den uintelligente og uoplyste. Prøv lige og undersøg statens SFI arkiver.

  Desuden har tyrkerne en rig historie og ikke selvopdigtet historie som jeres. Derfor har Erdogan ikke behov for at tage en psykopat som Hitler som forbillede. Nej – han tager erobreren af Jerusalem (Saladin), erobreren af Konstantinopel (Mehmet den anden), Imperium og Khalifat statusgiveren til osmannerne (Selim den første) og den fantastiske Sultan Süleyman og mange flere som forbilleder!

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, men heri ligner han også Putin, som finder sine forbilleder i Zarens Rusland og ikke i Stalins. Faktisk ligner de hinanden, så hvis man ser fra den ene til den anden, så kan man komme i tvivl om, hvem der er hvem.

  Men så må du forstå, at denne blog, lige som et par andre blogskriveres, fungerer som afløb for hele dette sammenrend af højrenationalister. På andre blogs bliver de ikke tålt, eller i hvert fald ikke tålt i samme grad. Derfor koncentrerer de deres anti-islamiske polemik, og deres demagogi på Kaspers og Henriks blogs.

  Jeg kan ikke helt gennemskue spillet i Tyrkiet, men har dog bemærket, at flere af de fjernede generaler nu er genansat. Hvis det er rigtigt, er det interessant og egentlig ret betryggende, for så kunne de se ud til, at Vi/I undgår de lange knives nat, hvor hvem som helst, der har et plet på slipset, bliver stillet op ad muren.

  Og så denne desavouering af mennesker, som måske har været her i mere end halvtreds år, eller er født og opvokset her. Den nærmeste parallel er demagogien i Det 3. Rige mod jøderne, der for manges vedkommende havde boet i Tyskland i generationer.

  Som dansker skammer jeg mig.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.
  Nu kan det jo være at Hassan Godeben, er tilfreds med at være bosat her. Og måske er han blot træt af al den plat og svindel, der trækker landet ned! Enhver der blot har lidt kendskab til disse samfund, ved at det ikke er ukendte begreber. Så Drop det, med at give den som “Komiske Ali”

 47. Af Maria Due

  -

  Endnu en udskammer. Niels Peter Lemche synes at være udvidende om eller bevidst at undertrykke sin viden om, at en stor del af den aller mest aggressive debat – uanset om den foregår i USA eller Europa – er understøttet af konservative amerikanske pengetanke. Netop fordi mange jøder har lært af fortiden. For så vidt angår Skandinavien, har jeg ofte kritiseret disse økonomiske forhold.

  Jeg har i øvrigt skrevet et langt indlæg til dig på Katrine Blauenfeldts blog, Lemche. Hun har ikke frigivet det fra filteret.

 48. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Kære Niels Peter Lemche

  Putin var den første der ringede til Erdogan og lykønskede ham held og lykke og bakkede ham op i hans frihedskamp imod juntaen.

  Jeg følger nyhederne i Tyrkiet. I Tyrkiet snakkes der om klare beviser for USA’s hjælp og støtte til det militære kup og kupmagerne i Tyrkiet. Og værst af alt håbede Europas såkaldte demokratisk-sindede ledere på det tyrkiske kup gå i opfyldelse.

  Ifølge tyrkiske politikere, intellektuelle og menige dannere er der klare indikationer for vestens indblanding bag kuppet i Tyrkiet, netop fordi Tyrkiet nærer tættere relationer til først og fremmest Rusland og lande i Centralasien og Mellemøsten. Yderligere er der udtryk for kobling til den seneste tids terrorangreb i Tyrkiet i samme kurv, analyse og opfattelse.

  Erdogan og regeringen i Tyrkiet ved præcist hvem der står bag det hele. Derfor er staten gået igang med at anholde provestlige personale i alle offentlige og private sektorer.

  Det russiske fly blev skudt ned af provestlige tyrkiske piloter med direkte ordrer fra Pentagon i USA og ikke Ankara i Tyrkiet i håb om at starte en krig mellem Rusland og Tyrkiet! Ved ikke om du kan indse alvoren og hensigten med det? Det er så nogle typer Erdogan forsøger at standse og suspendere.

  Det bliver interessant at se hvordan Tyrkiets forhold kommer til at udvikle i forhold til USA, EU, NATO og hvad der vil blive af baserne i Tyrkiet og herunder en af NATO’s vigtigste baser – Incirlik i Tyrkiet. Tyrkiet er nøglen til Balkan, Mellemøsten, Centralasien osv. Derfor vil vesten ikke miste et land som Tyrkiet, for vesten ønsker et Tyrkiet, som kan kontrolleres ligesom i gamle dage.

  Problemet her er, at Tyrkiet ikke er det gamle svage Tyrkiet og vesten er ikke den gamle stærke vesten. Værst af alt blev Tyrkiet angrebet af sine mere end 50 år lange allierede i vesten! Det er det der har rystet og berørt tyrkerne.

  Derfor vil Tyrkiets forhold til vesten ikke være det samme som før. Det er umuligt.

 49. Af Ulf Timmermann

  -

  Danskerne bryder sig heller ikke om os udenlandsdanskere, “I skal bare ikke komme her” – med mindre vi har bosat i Florida eller på Costa del Sol.

 50. Af Flemming Lau

  -

  Jeg kan se at den gamle tyske “Dolkestøds legende” har fået nyt liv i Tyrkiet! Hvilket skuespil, hvilken paranoia!

Kommentarer er lukket.