Den bedste udenrigspolitik hedder ”Offshore Balancing”

Af Kasper Støvring 122

 

 

Bør USA’s udenrigspolitik have karakter af isolation, der især er skidt for europæerne, eller bør den være en slags missionerende aktivisme? Det er det centrale spørgsmål, mange stiller sig efter Trumps sejr. Hvad er fremtiden for den liberale verdensorden?

 

Et godt bud på en realistisk mellemposition er det, der kaldes ”offshore balancing”, som er forsvaret af bl.a. John Mearsheimer, som jeg tidligere har tilsluttet mig. Med lidt, måske megen, god vilje kan man tolke Trumps udenrigspolitik derhen: Hold USA ude af langt de fleste konflikter, lad de regionale magter balancere hinanden, og grib kun ind i de meget, meget få konflikter, hvor en magt risikerer at udvikle sig til en hegemon, der truer Vestens interesser. Det forklarer også det tilsyneladende paradoksale i, at Trump faktisk ønsker et stærkt militær. Truslen skal netop være til stede.

 

Men som bl.a. Ole Wæver har fremhævet, er Trump måske ikke den rette mand til at udføre offshore balancing-strategien, fordi han er så impulsiv. Strategien, eller doktrinen, kræver virkelig is i maven og evnen til at være tilbageholdende og først slå til på det helt rigtige tidspunkt. Lad os håbe, Trump har gode rådgivere dér.

 

Liberalismens problemer

 

Jeg vender tilbage til denne udenrigspolitiske strategi. Men for at forstå, hvorfor den er berettiget, er det nødvendigt at få nogle ting på plads om den alternative og hidtil dominerende strategi: Den, der kaldes liberalisme – liberal, aktivistisk interventionisme. Altså tanken om, at Vesten med USA i front skal fremme en liberal verdensorden, ikke blot opretholde en magtbalance.

 

Liberalismens synder er mangfoldige. Efter den kolde krigs afslutning har man udvidet NATO og med arrogance set bort fra russiske interesser, man har haft en finger med i kuppet mod Ukraines folkevalgte og pro-russiske præsident Yanukovich; og man har skubbet Rusland tættere på Kina. I stedet for at lade Iran og Irak afbalancere hinanden, har man iværksat et regimeskift i Irak med katastrofale konsekvenser for hele regionen, et kaos, som især Iran har nydt godt af; man har skabt anarki i Libyen ved at afsætte Gaddafi; og man har medvirket til at forlænge borgerkrigen i Syrien ved at kræve Assads afgang.

 

I stedet for at fokusere på få, men afgørende mål, har Vesten svækket sig selv ved at følge liberalismen og engageret sig for meget. I to tredjedele af årene siden 1989 har man været i krig. Man har dermed ikke blot ødslet dyrebare og begrænsede ressourcer væk, liberalismen har heller ikke ført til en stabil verdensorden – som var intentionen – men til det modsatte. Ikke-vestlige stater søger nu at skaffe sig atomvåben, for de kan se, at USA er godt i gang med regimeskift, og hvem bliver den næste? Dertil kommer, at USA med sine krige også har kompromitteret sine liberale værdier derhjemme, jf. skandalerne om tortur, Guantanamo og Abu Ghraib. Ikke mindst er liberalismen er problem, fordi den kalder på, at vi engagerer os med storstillet ingeniørkunst i lande, hvis kulturer vi overhovedet ikke forstår.

 

Liberale mener, at USA militært skal være til stede overalt i verden for at sikre freden. Hertil svarer John Mearsheimer og Stephen Walt:

 

“But this assumption is overly optimistic: allies may act recklessly, and the United States may provoke conflicts itself. Indeed, in Europe, the American pacifier failed to prevent the Balkan wars of the 1990s, the Russo-Georgian war in 2008, and the current conflict in Ukraine. In the Middle East, Washington is largely responsible for several recent wars. And in the South China Sea, conflict is now a real possibility despite the U.S. Navy’s substantial regional role. Stationing U.S. forces around the world does not automatically ensure peace.”

 

Vestens liberalisme har ført til afmagt og svækkelse, hvad enten denne er overvurderet eller ej. I debatten møder man nogle gange den opfattelse, at problemet med liberalismen ikke er, at man intervenerer, men at man ikke gør det tilstrækkelig helhjertet. Især Søren Pind har argumenteret herfor, og det er også interessant, at mange stadig mener, at man skal engagere sig militært i Syrien, ligesom der var bred opbakning til krigen i Libyen – trods de dårlige erfaringer med Irak.

 

Lad os se lidt på Libyen-intervention. Den var, mente jeg fra begyndelsen, en katastrofe. Alle de milliarder og atter milliarder, der ødsles væk på den slags, for ikke at tale om menneskeliv, kunne og skal bruges til tider og steder, når det virkelig gælder. Et hovedtræk i konservatismen, som jeg selv bekender mig til, er at betone omkostningerne ved at intervenere (hvor liberale betoner omkostningerne ved ikke at gøre det), ligesom konservative ville sige: Vi lever i en ufuldkommen, falden verden, opgaven er at forhindre onder ikke at skabe goder (demokrati, fred, liberale værdier osv. i fremmede kulturer). Robert Kaplan taler et sted om den nødvendige, “tragiske”, historiske sans.

 

Modargumentet lyder igen: ”Jamen, Libyen-interventionen var også en halvhjertet affære. Man skal langtidsengagere sig.” Her mener jeg, at man i stedet bør følge ”offshore balancing”-doktrinen og anvende den overvældende magt andre steder, eftersom ressourcer altid er begrænsede; en plan, en storstilet social ingeniørkunst, er utopisk, især når vi taler om kulturer, vi i bund og grund ikke forstår; og hvorfor langtidsengagere sig, når vi ikke har nogen særlig interesse i det? I den bedste af alle verdener er den slags interventioner måske på sin plads, men i virkelighedens verden er det anderledes, og virkelighed, ikke abstrakte, absolutte moralske idealer, er, hvad konservative besinder sig på.

 

Det er vigtigt, at en verdensorden er det – nemlig en orden, dvs. har karakter af stabilitet. Men det er slet ikke sikkert, at liberalisme er det bedste middel til at sikre det. Stabilitet sørgede Mubarak og de andre djævle jo også for – stabilitet her forstået som et relativt begreb – inden vi, Vesten, medvirkede til at fjerne dem. Det er også vigtigt, at diktaturer afløses af regimer med en højere grad af legitimitet, men det kan Vesten næppe sørge for; det virker tværtimod ofte kontraproduktivt, når vi prøver.

 

Nej, de begrænsede ressourcer skal vi bruge på inddæmning og magtbalancering ift. Iran, Rusland og, især, Kina. Godt nok er Mellemøsten og Afrika vigtigere for os end for USA, ikke mindst pga. beliggenheden, men Europa kan, hvis vi vil, selv sørge for sikkerheden på det punkt, det er spørgsmålet om lukkede grænser, og mht. global sikkerhed er vi afhængige af USA, og det er heldigvis også USA’s egen interesse – og så er vil tilbage ved Iran, Rusland og Kina.

 

Jeg mener ikke, at f.eks. interventionen i Libyen på nogen måde kan forsvares, heller ikke, ja, måske slet ikke, hvis der ligger et langtidsengagement bag. Det er altid vært at gøre op, men Irakkrigen kostede USA omkring 4000 milliarder kroner, og over 4000 amerikanske soldater livet i løbet af de første ti år. Lad os sige, at Libyen ville koste det halve, men et langtidsengagement ville vare dobbelt så lang tid. Altså samme beløb, cirka. Ville det være det værd? Hvordan skulle man finde ressourcer til andre konflikter? Og skal vores sønner og døtre dø i den konflikt?

 

I Algeriet bryder en borgerkrig muligvis ud om få år med langt større konsekvenser. Skal man ofre lige så mange ressourcer i den konflikt? Hvor skal de komme fra? Og hvor mange ressourcer efterlader det til de alvorligste, og efter min mening de eneste afgørende, konflikter – Iran, Rusland og Kina? Min tiltro til, at europæiske politikere i tide kan finde ud af at lukke Europas ydre grænser, er ikke stor, men dog større end tiltroen til, at USA kan og vil langtidsengagere sig i – relativt – ubetydelige konflikter.

 

Offshore Balancing

 

Den bedste udenrigspolitik hedder altså offshore balancing. Mearsheimer og Walt skriver:

 

“By pursuing a strategy of “offshore balancing,” Washington would forgo ambitious efforts to remake other societies and concentrate on what really matters: pre­serving U.S. dominance in the Western Hemisphere and countering potential hegemons in Europe, Northeast Asia, and the Persian Gulf. Instead of policing the world, the United States would encourage other countries to take the lead in checking rising powers, intervening itself only when necessary. This does not mean abandoning the United States’ position as the world’s sole superpower or retreating to “Fortress America.” Rather, by husbanding U.S. strength, offshore balancing would preserve U.S. primacy far into the future and safeguard liberty at home.”

 

Man skal altså forfølge de rette mål. Hovedsagen er, at USA, kernestaten i Vesten, forbliver så magtfuld som mulig. Det kalder ikke på isolationisme, for USA bør også engagere sig uden for Vesten og forhindre, at Rusland og Kina bliver hegemoner, for økonomisk og militært truer de med at udvikle sig til det. Den regionale magtbalance skal derfor opretholdes.

 

Dét er begrænsede mål ud fra en realistisk strategi. Målet er ifølge Mearsheimer og Walt ikke at fremme freden for enhver pris. Man kan og bør forhindre folkemord, hvis helt klare betingelser er opfyldte: Planen er realistisk, der er nøje overvejet, hvordan man kommer ud af konflikten igen, og engagementet ikke forværrer krisen. Det er i sig selv svært at ”planlægge” den slags, så også derfor er tilbageholdenhed det bedste.

 

Det vigtigste i offshore balancing-strategien er imidlertid, at man får regionale magter til at balancere hinanden, så Vesten ikke behøver at intervenere. For det skal man kun i yderste nødstilfælde som f.eks. i Europa under den kolde krig, hvor Sovjet udgjorde en overvældende magt. Det berettigede, at USA udstationerede tropper i Europa. Men man skal altså, ifølge Mearsheimer og Walt, forblive ud for kysten så længe som muligt:

 

“Offshore balancing has many virtues. By limiting the areas the U.S. military was committed to defending and forcing other states to pull their own weight, it would reduce the resources Washington must devote to defense, allow for greater investment and consumption at home, and put fewer American lives in harm’s way. Today, allies routinely free-ride on American protection, a problem that has only grown since the Cold War ended. Within NATO, for example, the United States accounts for 46 percent of the alliance’s aggregate GDP yet contributes about 75 percent of its military spending. As the political scientist Barry Posen has quipped, “This is welfare for the rich.””

 

”Offshore balancing” modvirker også risikoen for terror. For når man spreder demokrati, fremkalder det ofte voldelige modreaktioner. Vesten ses som en besættelsesmagt eller som en imperialistisk magt. Hvis et land er truet af en potentiel hegemon, kan man intervenere, men så vil man også snarere blive opfattet som en beskyttende allieret snarere end som en besættelsesmagt.

 

Mearsheimer og Walt foreslår, at USA optræder som et godt eksempel til efterfølgelse for således at fremme en liberal verdensorden, der er i Vestens egen interesse. Og det var faktisk, hvad Trump også sagde i sin indsættelsestale, som om han havde studeret Mearsheimers forslag. I så fald bliver opgaven at genetablere orden i Vestens eget hus, ikke at manipulere med andre lande i kraft af en liberalistisk udenrigspolitik.

 

Især Kina bliver et problem i fremtiden, og det kan vise sig umuligt for regionale magter at inddæmme Kina. Men i Mellemøsten er der derimod ingen lokal magt, der i nærmeste fremtid truer med at vokse sig til en hegemon. Hvad angår Islamisk stat foreslår Mearsheimer og Walt, at bevægelsen destrueres af lokale kræfter. I Syrien bør Rusland så at sige gøre arbejdet færdigt, og i forhold til Iran må Vesten søge forhandlinger, der sikrer en atomaftale. Afskrækkelse er ikke en god strategi – og her vil vi nok se, at Trump afviger med sin politik – afskrækkelse ville også forstærke Kina-Iran-aksen med negative konsekvenser for Vestens interesser.

 

 

122 kommentarer RSS

 1. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Hold USA ude af langt de fleste konflikter, lad de regionale magter balancere hinanden, og grib kun ind i de meget, meget få konflikter, hvor en magt risikerer at udvikle sig til en hegemon, der truer Vestens interesser. ”

  Bortset fra den nuværende Syrien/Irak konflikt, hvor er USA p.t. er involveret, hvor du ønsker, at de trækker deres tropper ud?

  Skal USA holde sig væk fra Mellemøsten?

 2. Af Niels Lemche

  -

  I den bedste af alle verdener ville dette være gode råd, og faktisk er anbefalingerne jo egentlig blot det, som Obama stod for: Lad de mellemøstlige lande selv destruere IS — med lidt hjælp, mest fra oven og få en A-aftale med Iran. Fint, hvis der er vilje lokalt til at holde alt dette. Israel — Netanyahu — stoler jo ikke et sekund på Irans gode vilje og vil helst for en sikkerheds skyld bombe ethvert atomanlæg, som Iran bygger, hellere i dag end i morgen. Og netop Israel er et problem, som ikke rigtig passer ind i al den fine snak. Mod øst er der Nordkorea, som har brudt alle aftaler og kastet sig ud i et vanvittigt atomprogram for at true sig til benefits. Her står USA snart over for en afgørelse: Vil man tillade, at landet bliver en atommagt med raketter, der kan nå USA?

  Problemet er simpelthen, at den anden part kan være fuldstændig irrationel og egentlig høre hjemme på en galeanstalt.

  Og så lige: Ghaddafi måtte fjernes, fordi man havde et uafgjort mellemværende med ham. Man skal ikke ustraffet slippe for at blæse et civilfly ned som det over Lockerbie. Derfor var hans dage talte. Men Libyen viser netop, hvad der sker, når man ikke gør arbejdet færdigt, når man knuser et problem i stedet for at løse det. Talebans opståen i Afghanistan, hvor de som gale hunde bed hånden, der fodrede dem, er et andet eksempel. Egypten er i øvrigt vendt tilbage til den vante fold. Man eksperimenterede en kort stund med alternative systemer, og forkastede dem.

  Men før man bliver for glad for det at stå på sidelinjen, må man se igen på Israel. Her kommer der straks og især i USA meget stærke følelser ind, som ikke passer med off-shore ideolgien.

 3. Af Helge Nørager

  -

  ” Strategien, eller doktrinen, kræver virkelig is i maven og evnen til at være tilbageholdende og først slå til på det helt rigtige tidspunkt. Lad os håbe, Trump har gode rådgivere dér.”

  Mad dog og Bannon, som anser paven for at vanrøgte sit embede, jo han er katolik og vil have mere 1 testamente.
  Men at kalde dem gode rådgiver …………tjaaa

  Og is i maven, forbundet med Trump, er det ikke at forvente at læsere er åndsvage ?.
  Der er ganske mange tv klip som beviser det modsatte.

 4. Af Niels Lemche

  -

  OK, Kasper Støvring, et længere indlæg røg direkte i filtret; men så et kortere?

  1) Sig mig er det ikke netop, hvad Obama har gjort: Stå på sidelinjen? Og er det ikke netop, hvad man har bebrejdet ham, fordi det tillod IS at vokse sig stort og stærkt med de skrækkelige konsekvenser, det har haft? Er Obamas politik egentlig ikke bare en eneste gang offshore positionering?

  2) De irrationelle faktorer: Hvad med Israel, der sagtens kan finde på at bombe ethvert atomanlæg i Iran til pindebrænde — bare for at være på den sikre side, eller fordi Netanyahu ikke stoler på Iran over en dørtærskel? Sikkert klogt.

  3) Libyen var ikke en amerikansk krig; men en FN-krig, som europæerne lavede koks i, fordi de ikke fulgte den op. Det var stort set europæiske fly, der var indsat.

  Israel kan fortælle dig, hvad man har respekt for i Mellemøsten (desværre): Tørre tæsk. Derfor kan en bøddel som Assad overleve og overleve.

  Problemerne går ikke væk, fordi man står på sidelinjen. Faren er, at de ender med at blive akutte, hvorefter de bliver så meget vanskeligere at løse.

 5. Af Kasper Støvring

  -

  Lemche, nej, Obama er ikke en konsekvent offshore-balancer, krisen i Libyen og Syrien viser det. Jeg omtaler eksemplerne i mit indlæg.

 6. Af Kasper Støvring

  -

  Niels Juul, det korte svar er ja, hold USA militært ude og lad lokale magter balancere hinanden.

 7. Af Niels Lemche

  -

  KASPER STØVRING, og jeg hævder, at du kender for lidt til kræfterne i Mellemøsten til at forstå, at de rodede offshore-politik, som Obama stod for kun førte ulykker med sig, og at Trump, hvis han følger op på det, ikke hjælper overhovedet. Israel er jokeren i Mellemøsten, som når som helst kan føre til en eksplosion, der ikke kan løses lokalt. Hvad vil Trump f.eks. gøre, hvis Israel hælder en a-bombe i hovedet på Iran som ‘a first strike’? Usandsynligt? Ikke hvis de føler sig trængt op i et hjørne.

  Jeg er jo en slags specialist i Mellemøstens historie over de sidste 5000 år, så jeg ser mønstrene fra fortiden gentage sig i en uendelighed. Der er en grund (eller mange) til, at man ikke er nået ét skridt nærmere en fredsløsning dernede siden staten Israels oprettelse i 1948. Og den konflikt løses ikke ved, at man stiller sig på sidelinjen. Og som vi just har set, er vi nærmest til at mærke følgerne af manglende indgriben dernede.

 8. Af Kasper Støvring

  -

  Lemche, selv om Obama ganske rigtig betegnede en vej væk fra Bush’s aktivisme, var politikken ikke konsekvent offshore balancing. Og, ja, selvfølgelig er det en ny situation, hvis der udbryder krig med a-våben. Offshore er netop ikke isolationisme.

 9. Af Niels Larsen

  -

  Tanken om, at Vesten med USA i front skal fremme en liberal verdensorden, ikke blot opretholde en magtbalance, er syg.

  Man kan ikke påtvinge andre en ikke-ønsket verdensorden – og det er, hvad den tanke er udtryk for. Det er jo helt åbenlyst, at andre civilisationer ikke har den mindste smule lyst til at efterabe Vestens system.

  Og fremturer vi med at ville pådutte andre vore idealer, så er alt hvad vi får ud af det endnu mere had og fjendskab.

  Fortalerne for tanken burde have lært et og andet af det arabiske “forår”, som snarere var/blev til en fimbulvinter.

  “Efter den kolde krigs afslutning har man udvidet NATO og med arrogance set bort fra russiske interesser, man har haft en finger med i kuppet mod Ukraines folkevalgte og pro-russiske præsident Yanukovich; og man har skubbet Rusland tættere på Kina.”

  Det er vi mange meninge borgere, som kan se. Men Fanden tage mig, om politikerne så meget som reflekterer over, om/at det forholder sig sådan. De ævler videre om Putins aggressivitet, selvom det er NATOs og EUs fremturen i forbindelse med Ukraine, der har udløst krigen i landet.

  Og “demokratiet” i Irak, som bare var et bytte mellem shia og sunni, så samme fraktion nu sidder i Irak og Iran, har også forværret situationen for Vesten.

  I stedet for at hjælpe Gaddafi (han var lige faldet til patten og modarbejdede flygtningenes fremmarch), så hjalp vi gud hjælpe mig med at slå ham ihjel ud fra noble, men gennemført stupide tanker om retfærdighed, etik og moral – begreber, som ikke hører hjemme i politik, da ingen andre end Vesten lægger vægt på dem.

  Vi spilder milliarder og masser af unge menneskers liv ved at udkæmpe krige, som ikke er vore krige. Vi kan gå helt tilbage til den første Golfkrig; det var da trist, at Irak snuppede Kuwait, men hvad ragede det egentlig os? Vi kunne købe olien af Irak, ikke sandt? Og at ét diktatur gør kål på et andet diktatur kan vel være ligegyldigt set fra vores synspunkt, ikke sandt? Havde vi affundet os med det, ville Irak stadig være ven med Vesten – og Mellemøsten var ikke blevet forvandlet til et helvede, som truer os.

  Var det ikke bedre at lade resten af verden kives uden vores indblanding så længe det ikke truer os? Jeg ville foretrække at vore vestlige tropper blev i Vesten og bevogtede vore ydre grænser og forhindrede os i at blive oversvømmet af mennesker, som absolut ikke vil os det godt og som ihærdigt gør alt for at undergrave vore samfund.

  “Nej, de begrænsede ressourcer skal vi bruge på inddæmning og magtbalancering.”

  Helt enig!

  Lemche: “Og så lige: Ghaddafi måtte fjernes, fordi man havde et uafgjort mellemværende med ham. Man skal ikke ustraffet slippe for at blæse et civilfly ned som det over Lockerbie.”

  Ævl. Realistisk set var det langt bedre for Europa at have hjulpet ham til at blive ved magten – og skal vi så også vælte Putin? Han skød et fly ned i Ukraine? Eller skal vi køre med dobbelte standarder?

 10. Af Niels Lemche

  -

  Niels Larsen, vi er nødt til at køre med dobbelte standarter, fordi banditten i Kreml har A-våben.

  Desuden var det jo ikke Putin, der gav tilladelse til nedskydningen. Der var jo en forfærdet samtale, der blev opsnappet, hvor de ansvarlige med rædsel konstaterer, at de lige havde skudt et civilfly ned. Desuden blev rampen, hvorfra missilet var afskudt kørt lynhurtigt tilbage over grænsen.

  Ghaddafis eksempel var anerledes, eftersom hans agent direkte havde saboteret et vestligt rutefly. Gad i øvrigt vide, om Putin ikke personligt følte, at han måtte gøre noget efter, at IS havde sprængt et russisk passagerfly over Sinaj. Putin er jo ikke ligeglad med den russiske offentlighed, nærmest tværtimod.

  Så i anledning af bloggens emne, så er Putin nok den sidste, der stiller sig på sidelinjen.

  Og til Kasper Støvring ganske kort: Der er naturligvis forskel på, hvordan man stiller sig på sidelinjen, hvilket vi ved fra fodboldkampe, hvor der er tilskuere, der for det meste passivt betragter spillet, trænere, der farer ophidsede rundt og råber gode og dårlige råb til spillerne, og linjevogtere, der kan gribe ind i spillet, når de finder det nødvendigt. Men der er også en dommer på banen.

 11. Af Niels Larsen

  -

  Jeg vil stadig holde på, at vi dummede os ved ikke at støtte Gaddafi.

  Beviset findes i overvældende mængder i Italien.

  Hvorfor trækker vi ikke skibene tilbage i havn og hegner Lampedusa inde?

  Eller lægger skibene lige udenfor libysk farvand og tvinger flygtningene tilbage mod kysten? 🙁

 12. Af Gert Hansen

  -

  Endnu et godt indlæg af Kasper Støvring.

  Europa har i de sidste 500 år haft en ulykkelig trang til at missionere blandt de indførte. Ulykkelig for de indfødte det ofte gik ud over naturligvis. Denne politik har USA langsomt tilsluttet sig i forrige århundrede, og har været førende i de sidste ca. 30 år.

  Jeg ved ikke om USA’s såkaldte ‘neo-cons’ under Busch virkelig var så naive, at de troede at de kunne exportere liberalt demokrati til islamiske stater i Mellemøsten. Det blev i alt fald brugt som undskyldning, men det ser heldigvis ud til at maner blevet klogere, det bruges i alt fald ikke som undskyldning/begrundelse mere. Ikke at mange i Danmark var klogere, for hvem husker ikke de nærmest euforiske rapportager fra Kairo i danske TV, under det såkaldte ‘arabiske forår’. (Så meget for den nyhedskvalitet).

  (Misforstår mig ikke – jeg er langt fra altid tilhænger af diverse exotiske ‘praksisser’, men er ikke tilstrækkelig nedladende til at ville tvinge folk til noget andet. Så længe de ikke genere mig, selvfølgelig).

  Der er absolut intet der tyder på, at det har nogen gavnlig virkning at Vesten intervenerer militært i Mellemøsten. Tværtimod. Diverse ‘polls’ i de senere år, foretaget i dette område, viser også, at det ikke har gjort Vesten mere populær i området, snarere tværtimod. Det er ej heller ubegrundet.

  ‘Vestens interesser’ må ligge i at varetage, og om nødvendig at forsvare, Vestens interesser. Det gør man ikke, ved at lave rav i den islamiske verden, og tro at man dér kan indføre et komplet ukendt Vestligt begreb som liberalt demokrati, men ved at se på den indre sikkerhed i Vesten og, om nødvendigt, i forsvaret af de ydre grænser. Det vil ikke koste mere end de senere års militære eventyr, og økonomisk ser fremtiden ikke for lys ud for Vesten, men det er klart, at det ikke er i det Vestlige ‘industrielle´militære kompleks’s’ interesse. Og aldrig har været det. Der vil således også fremover blive ‘lobbyet’ for militære Vestlige interventioner. Hvor Trump står i det spil, vil tiden vise. Både Rusland og Kina finder det opportunt at rasle med våbnene. Rusland har ikke råd til det i længden, men det har Kina formentlig. Har USA?

 13. Af r. vangkilde

  -

  NATO KØRER PARALLEL POLITIK I EU, – de 28 lande er først og fremmest et militær forsvar og angreb projekt, hvor USA sidder på den afgørende magt og indflydelse,måske godt for vestens
  demokrati, men det er ikke liberal politik. EU projektet handlede om at samkøre et fællesskab
  i Europa omkring , mønt, politi, Schengen , skat og afgifter, arbejdsmarked etc. ELLER sagt på en
  anden måde, demokratiet kan ikke konkurrere som et globalt koncept eller ideologi.
  Og alle ved det, også Trump , Putin og kineserne, men EU sidder med sorteper, og alle er på
  vej i EXIT. Den liberale verdensorden kører på fuld kraft hos Trump, Putin og Li Ping, hvor det
  handler om frie aftaler, så der kan tjenes penge til nationalstaten. Lad Putin bekæmpe IS alene.

 14. Af Niels Lemche

  -

  Sikke en samling ’skolelærere’ (citat Borgstrøm). Niels Larsen, Gert Hansen, R. Vangkilde, med hele arsenalet af de samme kontrafaktiske floskler. Gad vide, om ikke også Borgstrøm ville bruge grimme ord om blogskriveren og hans synspunkter.

  Hele tre- (fir-) kløveret spiller jo med på den russiske propaganda, at vi bare skal holde nallerne væk, og at NATO alene eller næsten alene er skyld i alle misèrerne. Gud ske lov for NATO, som indtil nu har været det bolværk, som den lille diktator i øst har løbet sig til blods mod. Og tjener bloggen egentlig ikke bare Putins formål: Hvis vi kan lade Mellemøsten sejle, så bliver alting godt, selv om det simpelthen er en lodret løgn. Den opblussende terrorisme i Europa hænger netop sammen med, at man lod IS være alt for meget i fred i stedet for at knuse bevægelsen i opstarten. Hvis noget, så modbeviser det tesen, Kasper Støvrings tese, at verden vil have bedst af, at vi bliver stående på sidelinjen. Han som hans støtter her overser simpelthen, at denne lille verden og dens 200+ lande hænger sammen. Samtidigt er der denne fornægtelse af sig selv, som de repræsenterer: Vi i vesten har ikke noget at lære de andre! Det ved Gud vi har; men det er den stemning, der skal spredes før at ødelægge det, vi faktisk har, en totalt overlegen civilisation, der sætter humanismen, dvs. kærligheden til andre mennesker, i højsædet. Kasper Støvring er idéhistoriker. Undskyld hvilke ideer? De europæiske eller hvilke? Pas på Kasper at du ikke bliver talsmand for lige netop dem, der fornægter vore egne værdier.

 15. Af Niels Larsen

  -

  Sikke dog en tosse (Lemche), som tror at Vesten

  a) er berettiget til at lege politibetjent overalt i verden
  b) er vanvittig nok til at tro, at andre finder sig i det
  c) er hoven nok til at tro, at Vesten kan overkomme det
  d) er fjollet nok til at forvente, at Vestens befolkninger vil fortsætte med at spilde milliard efter spildt milliard efter spildt milliard på andre civilisationers problemer og indkassere udelt utak for det.

 16. Af Niels Larsen

  -

  Og nej, Lemche.

  Den opblussende terrorisme i Europa hænger med, at Iran gennemgik en islamisk vækkelse.

  Dér begyndte idiotien i den muslimske verden og de europæiske politikere og andet skidtfolk fulgte troligt efter med egen idioti i form af at tillade muslimer at bosætte sig i civilisationen og dermed bringe islams barbari hertil.

  I fremtiden vil der blive rejst skamstøtter over politikere som Merkel, Løkke og de øvrige forrædere.

 17. Af Mehmet Sami Gür

  -

  FORKERT ANALYSE AF KASPER STØVRING – HUSK USA BESTÅR AF MANGE FORSKELLIGARTEDE KRÆFTER

  Trump går ind for national staten og vil/skal samarbejde og er allieret med Rusland, Storbritannien og Tyrkiet.

  Efter planen vil Trump og hans største forsikringer, Pentagon (hæren) og FBI, bekæmpe globalisterne og des store multinationale selskaber og organisationer internt i USA. Først og fremmest ved at amerikanisere/nationalisere FED (den amerikanske centralbank, undersøg lige hvorfor J. F. Kennedy blev myrdet). Dernæst kommer turen til CIA. Lidt efter medier som CNN, FOX osv. Til sidst vil han reformere statens økonomi- og finansinstitutioner som f.eks. National Treasury, Verdensbanken, IMF og mv. Nu når jeg nævner Kennedy, så mener jeg ikke, at Trumps skæbne vil være ligesom Kennedys, fordi Trump har som førnævnt Pentagon (hæren) og FBI bag sig. Den største modstand mod globalisternes (ikke trykte) pengeverden er simpelthen våben. Og det vil Trump bruge.

  3. VERDENSKRIG ER ALLEREDE BEGYNDT IKKE I MELLEMØSTEN, MEN INTERNT I VESTEN MELLEM GLOBALISTERNE OG NATIONALSTATERNE

  Samtidig vil Trump bekæmpe globalisternes projekter som EU, NAFTA, NATO, TRANSATLANTISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDE og globalisternes baser som Frankrig, Tyskland, Kina og Iran.

  Tegnene på EU’s sammenbrud kan allerede nu ses meget tydeligt. Ligesom BREXIT er FREXIT, ITAXIT, HOLXIT og m.m. ikke så fjernt og konspiratorisk fra nutiden. NATO’s eksistensgrundlag diskuteres osv. og osv.

  MAGTEN ER RYKKET TIL ØSTEN, MEN DET VIL TRUMPS USA IKKE ACCEPTERE

  Selvom USA stadigvæk på papiret står som verdens supermagt. Men i virkeligheden har mistet den storslåede drivkraft amerikanerne havde i koldkrigsperioden, så er han (Trump) derfor nødt til at koordinere og samarbejde med lande som Rusland, Storbritannien og Tyrkiet. Hvis han (Trump) altså overhovedet vil være med til at stifte den nye verdensorden. Amerikanerne kan altså ikke på nuværende tidspunkt bekæmpe hele verden på egen hånd. Det er simpelthen umuligt og for godt til at være sandt. Spørgsmålet er om USA’s og Tyrkiets interesser og røde linjer kan forhandles? Det er jeg ikke så meget sikker på, fordi USA samarbejder med terroristerne i Mellemøsten og ydermere vil amerikanerne ikke udlevere terroristen og ophavsmanden bag kupforsøget i Tyrkiet, Fethullah Gülen tilbage til tyrkerne. Måske vil Trump administrationen lave om på det?

  DEN NYE VERDENSORDEN

  Hvis alt går som planlagt og Trump lykkes med sin akse med Rusland, Storbritannien og Tyrkiet, så vil Trumps USA fokusere først og fremmest på Kina i Stillehavsområdet. Og dernæst vil han bekæmpe Kinas satellit land, Iran. Spørgsmålet her, er, om han (Trump) vil bekæmpe Iran eller Kina først? Det bliver højst sandsynligt Iran.

  Storbritannien vil igen agere som landet uden solnedgang, men briternes første prioritet vil være kontrollen af Europa. Især Nord-, Vest- og Sydeuropa udenom Frankrig og Tyskland.

  Putins drøm vil gå i opfyldelse med indlemmelsen af nogle af de gamle sovjet republikker. Især landene i Østeuropa og Baltikum, inkl. Ukraine, men ikke Krim halvøen.

  Tyrkiet og Israel er allerede gået igang med forhandlinger om Pælastina. Israel har levet op til Tyrkiets tre krav om først at undskylde for ni tyrkiske borgeres drab i Marmara skibet i de internationale farvande, for det andet kompensationen til de dødes pårørende og til sidst ophævelsen af blokaden til Gaza striben.

  Tyrkiet vil vende tilbage til Mellemøsten, Afrika, Centralasien og Balkan. Her kan man fra tyrkisk side se, høre og læse en del om hvilke skridt og aftaler der blev og stadig bliver taget med landene i disse områder.

  ET MULIGT KUP ELLER MASSE- PROTESTER OG DEMONSTRATIONER I USA?

  GLOBALISTERNE vil selvfølgelig ikke bare se til, men de vil gøre alt for at få ram på Trump. Først med en hel masse protester og demonstrationer i USA og verden rundt. Derefter med negative medie dækninger, dernæst med højesteretsdommere og til sidst med sabotager, snigmord og borgerkrigslignende modstandsbevægelser. Dvs. Trump administrationen bliver til sidst nødt til at omsætte det militære værktøj til praksis og implementere det første kupforsøg i USA’s historie, måske allerede i år eller til næste år…? For ellers bliver Kina officielt verdens nye supermagt til 2018.

  HVEM ER GLOBALISTERNE?

  Det er verdenseliten, som styrer direkte/indirekte verdensfinanserne direkte/indirekte via deres store og internationale kredit institutioner. Derfor har de per automatik indflydelse på landenes juridiske, politiske og økonomiske beslutninger. De står igen til rådighed, hvis multinationale selskaber, organisationer eller visse stater har behov for økonomisk hjælp, rådgivning og redning, herunder lån med høje rente satser. Deres tal er måske ikke mere end 1 million på verdensplanen, hvilket knap og nap svarer til 1 procent af verdensbefolkningen. Dvs. 1 procent styrer, kontrollerer og bestemmer over 99 procent af verdensbefolkningerne, hvilket er udemokratisk! De er hedenske, men bruger/misbruger alle religioner til deres egen fordel og interesse. De ønsker en verden bestående af kun én stat, én hovedstad uden grænser, men også uden tro og religioner. De ser os almene mennesker som værende slaver og et mix af robotter og maskiner. Vi er mindre værd end deres hus-kæledyr. De (vil) bestemme(r) over vores beklædning, kosmetik, medicin, musik, tro, tanke, sundhed, job, sex osv. Og hvad vi skal spise, drikke, dyrke, lave og m.m. Til sidst ønsker de én verden med kun 500 millioner indbyggere og ikke 7-8 milliarder. Og tro det eller ej, men Trump vil bekæmpe dem.

  Meget konspiratorisk eller hvad? Alt starter med konspirationer. Konspiration er ikke en teori, men en strategi der får os til at genopfriske vores hjerne og hukommelse. Ved at kalde alt ovennævnte for konspirationsteori er det samme som at slå et menneske ihjel, som er tæt på at lave en stor opdagelse i videnskabens verden. Hvis jeg bare for 5 år siden påstod, at Trump ville være præsident i USA eller hvis jeg sagde for 2 år siden, at der skulle være et militært kup i Tyrkiet, så ville I jo også kalde det hele for konspirationsagtige, ikke sandt?

 18. Af Mehmet Sami Gür

  -

  FORKERT ANALYSE AF KASPER STØVRING – HUSK USA BESTÅR AF MANGE FORSKELLIGARTEDE KRÆFTER

  Trump går ind for national staten og vil/skal samarbejde og er allieret med Rusland, Storbritannien og Tyrkiet.

  Efter planen vil Trump og hans største forsikringer, Pentagon (hæren) og FBI, bekæmpe globalisterne og des store multinationale selskaber og organisationer internt i USA. Først og fremmest ved at amerikanisere/nationalisere FED (den amerikanske centralbank, undersøg lige hvorfor J. F. Kennedy blev myrdet). Dernæst kommer turen til CIA. Lidt efter medier som CNN, FOX osv. Til sidst vil han reformere statens økonomi- og finansinstitutioner som f.eks. National Treasury, Verdensbanken, IMF og mv. Nu når jeg nævner Kennedy, så mener jeg ikke, at Trumps skæbne vil være ligesom Kennedys, fordi Trump har som førnævnt Pentagon (hæren) og FBI bag sig. Den største modstand mod globalisternes (ikke trykte) pengeverden er simpelthen våben. Og det vil Trump bruge.

  3. VERDENSKRIG ER ALLEREDE BEGYNDT IKKE I MELLEMØSTEN, MEN INTERNT I VESTEN MELLEM GLOBALISTERNE OG NATIONALSTATERNE

  Samtidig vil Trump bekæmpe globalisternes projekter som EU, NAFTA, NATO, TRANSATLANTISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDE og globalisternes baser som Frankrig, Tyskland, Kina og Iran.

  Tegnene på EU’s sammenbrud kan allerede nu ses meget tydeligt. Ligesom BREXIT er FREXIT, ITAXIT, HOLXIT og m.m. ikke så fjernt og konspiratorisk fra nutiden. NATO’s eksistensgrundlag diskuteres osv. og osv.

  MAGTEN ER RYKKET TIL ØSTEN, MEN DET VIL TRUMPS USA IKKE ACCEPTERE

  Selvom USA stadigvæk på papiret står som verdens supermagt. Men i virkeligheden har mistet den storslåede drivkraft amerikanerne havde i koldkrigsperioden, så er han (Trump) derfor nødt til at koordinere og samarbejde med lande som Rusland, Storbritannien og Tyrkiet. Hvis han (Trump) altså overhovedet vil være med til at stifte den nye verdensorden. Amerikanerne kan altså ikke på nuværende tidspunkt bekæmpe hele verden på egen hånd. Det er simpelthen umuligt og for godt til at være sandt. Spørgsmålet er om USA’s og Tyrkiets interesser og røde linjer kan forhandles? Det er jeg ikke så meget sikker på, fordi USA samarbejder med terroristerne i Mellemøsten og ydermere vil amerikanerne ikke udlevere terroristen og ophavsmanden bag kupforsøget i Tyrkiet, Fethullah Gülen tilbage til tyrkerne. Måske vil Trump administrationen lave om på det?

 19. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, hvor skrev jeg det med politibetjent. Jeg talte vist om at feje uden for vores egen baggård for at holde skidtet væk. Og det kan man udstrække til langt større dele af verden. De kan være her med fly på få timer nærmest fra ethvert sted i verden. Du kunne og burde egentlig forstå, at dette handler om at beskytte os selv.

  Derfor er hele dit indlæg et eksempel på, hvad man på engelsk kalder ‘misprision’, dvs. bevidst fejlagtig gengivelse af modpartens argumenter.

  Og hvad har det med det at gøre, at vores civilisation uden sammenligning er den overlegne. Mens jeg skriver dette, lytter jeg til Bachs Kaffekantate, bare så jeg ikke skulle komme i tvivl.

  Så hvis du ikke bare ville sabotere mit indlæg, så hold dig til det, jeg faktisk skrev.

  Og det med muslimer kan være rigtig nok. Jeg husker nu en dansker med kendskab til, hvad der foregik i shahens Iran. Han mente, at shahens økonomiske politik fik den daværende indiske til at ligne en mønsterøkonomi. Men jeg har mange gange spurgt dig, hvad vi så går med de 300 till 400 tusinde muslimer, der befinder sig i landet? Skal vi lave KZ-lejre til dem alle? Og hvem skal være bødlerne i lejrene?

 20. Af Niels Larsen

  -

  Jeg har jo flere gange svaret dig, Lemche. Men vi tager det én gang til.

  De mange udlændinge, som ikke har fået statsborgerskab kan vi uden videre vrøvl smide ud – der er bare nogle ligegyldige lapper papir fra det hensygnende FN til hinder for det – og skid pyt med dem.

  De, som har fået statsborgerskab, hænger vi så på, men vi kan forlange, at de i ét og alt retter sig efter danske/vestlige normer – og tvinge dem til at gøre det.

  Det skulle nok få en stor del af dem til at finde andre græsgange helt frivilligt.

  Så der er hverken brug for KZ-lejre eller -vagter.

  At de kan komme med fly, kan vi jo sætte en stopper for ved at nægte dem visum. Vi skal nok få olien alligevel – ellers dør de af sult.

  Vores beskyttelse kan klares indenfor egne, sikre grænser her i Europa. Især hvis vi lader araberne slås indbyrdes uden at vi blander os. Og sørger for, at de ikke blander sig med os.

 21. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jamen, du udvikler dig. Tidligere var det vist bare Danmark, der skulle bygge mure mod omverden, nu er det hele Europa — med eller uden Rusland? Ham der Putte mener vist, at Europa går til Vladivostok. Vi kunne nok nøjes med mindre. Jeg voksede op et sted, der ‘heldigvis’ lå på den rigtige side af Lyngbyvejen, ja, egentlig startede jeg min tilværelse på den rigtige side af Strandvejen. Det var nok opfattelsen, at helst ønskede vi ikke at have noget at gøre med dem øst for Lyngbyvejen. Vangede var et sted, pæne mennesker ikke kunne færdes i.

  Hvis du kommer til Hellerup, så se lige, hvor Lemchesvej ligger, nemlig på den rigtige side af Strandvejen. Vejen er navngiven efter min oldefar.

  Men også jeg har udviklet mig!

 22. Af Mehmet Sami Gür

  -

  KS! Hellooo, er der nogen hjemme…?
  Deltager aldrig mere i KS debat forum. Her er der kun plads til fremmedfjendske og kendte læsere og skribenter.

 23. Af Niels Larsen

  -

  Jeg er så opvokset på den forkerte side af Oddervej i modsætning til min formands mor, som holdt til i Skåde Bakker (og som jeg perifert kendte i mine unge dage, da vi gik i samme skole og jeg bragte familien den daglige avis).

  Det har nu ikke forhindret mig i at udvikle mig. Selv skidt kan komme til ære. 🙂

  Ja, hvorfor ikke invitere Rusland med. Vi får brug for alle gode kræfter, når islam skal sættes på plads – og det skal islam ret snart, er jeg bange for. Fæstning Europa fra Atlanten til Stillehavet! 🙂

  Jeg kommer mere i Charlottenlund af familiære årsager.

 24. Af Mehmet Sami Gür

  -

  HUSK! USA BESTÅR AF FORSKELLIGARTEDE KRÆFTER!

  Trumps USA kan ikke løse verdensproblemerne alene på egen hånd. Derfor vil han samarbejde med Rusland, Storbritannien og Tyrkiet, hvis han altså vil få ram på Iran, Kina og EU, herunder Frankrig og Tyskland. Spørgsmålet er om Tyrkiet og USA kan forhandle, for de to lande har anstrengte forhold lige nu. Først vil USA ikke udlevere Gülen terroristen til Tyrkiet. For det andet samarbejder amerikanerne med terrorister i Mellemøsten. Måske vil Trump administrationen lave om på det?

  Men hans største udfordring er globalisterne, for han (Trump) går ind for national staten. Og derfor er der en stor risiko for borgerkrigslignende tilstande og dernæst et kupforsøg af Pentagon i USA.
  Men Trumps skæbne vil ikke ende som J. F. Kennedys, for Pentagon (hæren) og FBI står bag Trump.

 25. Af J Holmberg

  -

  Tendensen er den samme på samtlige af tantens blogs, en lille skare på 5-6 personer bruger dagene og nogle gange nætterne på at belære/bekrige hindanden.
  Det er svært for andre at komme til orde , disse personer har kun øje for deres egen lille agenda.

 26. Af Niels Larsen

  -

  J Holmberg

  Du fik da dit pip igennem.

  Har du også noget at sige om emnet, så er du hjerteligt velkommen til at berige os med din visdom.

 27. Af P Christensen

  -

  Kan man kke få nogen til at vejlede “redundisterne” – der sender det
  samme indlæg flere gange – i hvorledes det ganske let kan undgåes?

  Problemet med Trump er at manden qua sin position som livslang milliardær
  altid har været omgivet af rygklappere (eller lavere…) og derfor aldrig
  har mødt modstand. Det præger hele mandens adfærd.
  Han er USAs første curling-præsident.

 28. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, godt svar til Holmberg. Enig 100% Men det er også en måde at skjule sig på.

 29. Af Kurt Dejgaard

  -

  Approachet, bygger på en fejlkalkyle:
  Fordi USA holder sig ude af en regional konflikt, betyder det ikke at konflikten er overladt til landene i regionen.
  Iran, Rusland og Kina fører en aktivistisk udenrigspolitik i både mellemøsten og i Afrika.
  At holde sig ude af konflikter i de områder, er i sig selv et aktivt valg – man afskriver sig ikke kun indflydelse, men tilskriver samtidig den fuld indflydelse til Rusland/Kina/Iran.

 30. Af Niels Larsen

  -

  Der kommer et tidspunkt, hvor man har fået nok, Kurt Dejgaard.

  Og det punkt er den vestlige verden vist ved at nå.

  Rusland og Kina er velkomne til at slås med problemerne i Mellemøsten og Afrika. Bare vi kan blive fri – også for at sende nødhjælp etc.

 31. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  De lande, der siden er kommet indenfor i EU, er jo selvstændige lande, så hvorfor skulle vi tage hensyn til Ruslands evne til at føle sig som herre over dem. Så kommer vi jo aldrig videre. Jeg tror næppe, at Putin har fine følelser overfor nogen eller noget hvis det opfattes som hans eget!

  Det er der mange østpå, der kan tale med om – og har gjort det. Også Støvrings nævnte ungarske forfatter Imre Kertész, født i Budapest 1929 og desværre nylig død,, nobelpristager i 2002. Læs fx hans bog: “De skæbnelæse”, så har man godt fat i en totalitær stats indvirkning på det enkelte menneske. Også den russiske befolknings tidligere, og hvor vi stadig får viden om, at egne borgere dræbes.

  Det er rigtigt nok som Trump siger, at USA også har dræbt mennesker – men jeg mener dog at se et fravalg af ligefrem egne borgere.

  Og – til Støvring, så er det nu nærmest Folketinget, der er gået med til disse krige, der er nævnt. Ikke hele den danske befolkning fx. Ment som: At der er flere end de liberale, der går ind for vores frihedsværdier, såvel som der er stemmer ‘derude’ i den store verden, der faktisk råber på frihed i vor forstand, hvor det ikke er el kan blive dem egentligt forundt i nær fremtid.

  Vi kan inspirere, hvad vi i rige mål har gjort for deres magthavere, vi burde sætte langt hårdere ind for også i en adgang til Vesten og uddannelser her for dem, hvis de ikke lemper og indfører strukturer i deres samfund, så folk kan ånde mere frit, lære bare at læse og skrive for nogles vedkommende.

  Men – hvad Irak angår, så har jeg da forstået, at kurdere dér er langt mere mentalt også orienteret i retning af vestlige værdier, selv om de er muslimer. Altså – de var glade for USAs indsats – efter at Sadam også bare sådan lige havde fået aflivet en stor del af befolkningen.

  Men – nemt er det ikke, og jeg hørte allerede nogle i midt-firserne tale om: Gud ved, hvor længe den amerikanske befolkning vil finde sig i, at så mange af deres skattekroner går til krige. -altså allerede før de seneste 3 med Afghanistan, Irak og Libyen. Der er ikke noget at sige til, at USA kan trænge til en ordentlig pause. Det er naturligt, hvis man er blevet sårbar at ville opnå en slags heling igen. Få vejret ganske enkelt.

  Og russerne, dem skal vi med deres system ikke have nærmere – men gerne en dialog. Det kunne måske også hjælpe den russiske befolkning, hvis vi undgår misinformationer om os til dem. Det siges at ske ideligt! Og – det er synd, de har en stor og flot kultur bag sig.

 32. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.
  Drop nu dine fordomme og kom ind i kampen. Når du har dobbelt klikket på “Send” og intet sker, dobbelt klikker du igen på “Send”og øverst kommer der en FANE, hvorpå der står ” Word Press fejl”. Dobbeltklik på Fanen og du ryger helt ud til ikonerne. Tryk på Berlingske blog igen og din kommentar er på!

 33. Af Niels Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, dejligt at læse dit kloge indlæg.

  Jeg tænker ofte på det, der er specielt for vort lille land. Det er Grundtvig og Kold og højskolebevægelsen. Tænk de to store mænd skabte en skolesystem uden eksaminer, alene til oplysning, rette mod børnene af den store bondestand, der får år i forvejen var kommet ud af stavnsbåndet og derved trak dem ud af det brændevinens mørke, der havde slavebundet den i generationer. Hvorfor drikker Jeppe? som Holberg kunne skrive. Se det er her, vi skal søge de danske værdier, og det er dem vi skal forsvare, ikke mod fremmede, men mod dem, der indefra forsøger at nedbryde det, det blev skabt. Egentlig fatter jeg ikke, at de nationalkonservative på bloggene ikke går i brechen for beskyttelsen af det, der skabte Danmark i stedet for at rette al deres nid mod mennesker, der søger mod et sted, hvor de kan håbe på et ordentlig liv.

  Og så håber jeg, at kurderne omsider får deres land, uanset at det kun bliver en mindre del af det, der rettelig kunne kaldes Kurdistan. Men som så ofte ender de nok med at blive snydt. Løsningen kunne være den opdeling af Syrien, som jeg har foreslået flere gange, i en alawitterstat, som Assad så kan regere på Ruslands nåde, et Kurdistand mod NØ, forenet med det nordlige Irak, og et arabisk territorium baseret på Anezekoalitionen. Syrien var egentlig aldrig et selvstændigt samlet land, men altid opdelt i flere. Irak er også en kunstig, vestlig opfindelse og kunne sagtens deles i to til tre dele, mod nord Kurdistan, i midten Sunni og mod syd shia, sådan groft sagt.

 34. Af Allan Hansen

  -

  Executive summary
  A female interpreter of Eritrean origin, who lives in Germany and of whom neither the Muslim migrants nor the locally hired Muslims know that she is a Christian, revealed what she experienced in refugee shelters in Germany:
  Adult Muslim migrants threaten and physically attack Christian and Yazidi refugees.
  Muslim migrant kids do not play with Christian refugee kids, then they explain that they hate them, just like their parents do.
  Locally hired Muslim interpreters and security men seem integrated on the outside, they grew up in Germany, went to German schools and have jobs, but when they are among themselves, they reveal their true colors by stating that Germany must be Islamized, and that they disdain Germany and its values.
  In mosques in Germany, pure hate is preached against people of other religions.
  Muslim migrant women want to outbreed Christians, because they want to annihilate them.
  German aid organizations and Christian politicians have confirmed her words with their own experience. They also added that Muslim interpreters intentionally mistranslated the words of Christian refugees to make them unable to obtain asylum, cover up Muslim mobbing on Christians, and arbitrarily move Christians to the end of the charity recipients’ list.

  Citat: Dr. Bill Warner 8/2 – 20017

 35. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Hvad angår Islamisk stat foreslår Mearsheimer og Walt, at bevægelsen destrueres af lokale kræfter. I Syrien bør Rusland så at sige gøre arbejdet færdigt…”

  Lokale kræfter eller Rusland?

  Du kan ikke både blæse og have mel i munden

 36. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Tak. Det gælder nok også for danske asyllejre…! Flere præster har været ude og råbe vagt i gevær, men Røde korses A Ladekarl afviser gang på gang, vidneforklaringerne og appellerne. Det er at sætte nogle få får ind til et kobel ulve. Men han er bedøvende ligeglad. I den politiske korrekthed skyld, deler man ikke asylsøgere efter religion. Men vi er jo efterhånden blevet oplyst om forholdene i div danske asylcentre, Tudebølle etc… Vi har jo set hvordan kristne flygtninge er blevet smidt overord af deres muslimske medflygtninge og er druknet på vej til Europa. I øjeblikket er 75% af alle religiøst forfulgte, kristne! Alle er ligeglade, selv den feterede Obama. 12 000 muslimer, 250 Yasider og 29 kristne, var hans fordelingsnøgle sidste år. Det humanistiske “Teater” er virkeligt makabert!

 37. Af jørgen martinsen

  -

  Krigene mod Irak og Libyen burde aldrig have fundet sted. Desværre er mange politikere, journalister, jurister og vælgere uden visdom og fornuft. Ser vi på den nuværende udvikling i Europa, er den katastrofal og selvmorderisk. V og lars u lykke brød deres valgløfter, K og DF snakker, men har ikke kunnet finde ud af at stoppe den invasion der er i gang. I Sverige, Tyskland, Frankrig og England er indstrømningen af migranter ved at udvikle sig til en regulær katastrofe. En kaotisk, barbarisk og blodig fremtid venter os alle. Se you tube: merkels migrant crisis/ one year on/ what next. Eller læs bogen “Drabschefen” af ove dahl

 38. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet

  Du er noget tungnem.

  Det må da snart gå op for dig, at vi absolut ikke regner tyrkerne, Tyrkiet eller Erdogan som en del af det gode selskab – og at vi absolut ikke har nogen interesse i at Tyrkiet bliver knyttet nærmere til Europa.

 39. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Larsen:

  Kære Niels

  Du aner ikke hvad du snakker om. Hvem vil være medlem af EU? Tyrkerne? Du tager grueligt fejl.

  Tyrkiet leger med EU. Merkel har besøgt Tyrkiet jeg ved ikke hvor mange gange. Hun beder simpelthen for tyrkerne.

  Og Rolig nu, for hverken den tyrkiske stat, Erdogan eller tyrkerne ønsker at blive medlem af EU. EU er færdig om højst 1,5 år. Og tyrkerne har ikke behov for EU, men omvendt har EU brug for Tyrkiet.

  Europæerne tigger Tyrkiet om at beholde flygtninge inde i Tyrkiet. Og EU har aldrig nogensinde overholdt sin del af aftalen og har ikke engang betalt en krone til tyrkerne. Derimod har tyrkerne overholdt den mindste detalje af aftalen, huser lige nu mere end 3 millioner flygtninge i selve Tyrkiet og har brugt ca. 30 milliarder US Dollars, dvs. næsten 200 milliarder danske kroner!

  Så, nej du! Tyrkerne ønsker ikke at blive medlem af en dysfunktionel union som EU. Tyrkerne stifter deres egen meget snart i nær fremtid – vent og se og følg med i underteksterne.

  EU er en kristen klub og er nutidens syge mand. Verden består ikke kun af vesten og EU, vågn op og se virkeligheden i øjnene! Færdig slut!

 40. Af Kasper Støvring

  -

  Lemche: “Egentlig fatter jeg ikke, at de nationalkonservative på bloggene ikke går i brechen for beskyttelsen af det, der skabte Danmark i stedet for at rette al deres nid mod mennesker, der søger mod et sted, hvor de kan håbe på et ordentlig liv.”

  Jeg har mange gange og især i min bog Sammenhængskraft skrevet om præcis de bevaringsværdige ting ved dansk kultur, og når jeg skriver kritisk om indvandring, skyldes det, at den udgør en trussel mod denne kultur, ikke kun, men også indvandringen, dvs. en bestemt type. Men ellers helt enig, det gælder også ideen om at opdele Mellemøsten.

 41. Af Niels Lemche

  -

  Kære Kasper Støvring,

  Det største problem med indvandringen og holdningen hos dem, der kommer, er egentlig ikke antallet; men at de i den grad er blevet smittet af IS-syge. Dvs., de er blevet integrationsresistente, fordi de i deres stakkels hoveder tror, at Islam har svaret på alt og alt andet overlegent. Desværre har IS nu i alt for lang tid fået lov til at udsprede denne ‘influenza’ til omverden. Jeg ved godt, at det ikke er god skik at sige: Hvad sagde jeg! Men jeg har så længe, jeg har optrådt her, hævdet, at man skulle tilintetgøre IS hurtigst muligt og det med maksimal udnyttelse af vestlige styrker. Mellemøstlig ‘logik’ fortæller nemlig — som jeg skrev — at den med den største kølle, han er den man skal adlyde. Dvs., modsat ideen om at stå på sidelinjen, hvilket vesten unægtelig har gjort (‘No boots on the ground’) havde det eneste rigtige været fra starten at rykke ind med fuld musik for at få fjernet ondet. Det er f.eks. det, der har være Israels politik siden grundlæggelsen. Det betyder ikke, at man er kommet de rabiate islamister til livs for evigt, men at man får fred for dem i en årrække.

  Der er mange konflikter i denne verden, hvor dit råd om offshore positionen nok er det rigtige; men i Mellemøsten gælder det ikke, ikke mindst fordi det har ført til den nuværende flygtningekatastrofe i vore egne lande. Så det er noget med at analysere hver konflikt på dens egne præmisser.

  Men det er Guderian om igen: Nicht Kleckern sondern Klotzen!

 42. Af Den bedste udenrigspolitik hedder off-shore balancing

  -

  […] Læs Støvrings beskrivelse af Off-shore balancing her: […]

 43. Af Helge Nørager

  -

  Hele debat forudsætter at Trump har is i maven, eller gode rådgivere.
  Det har han ikke………..
  Derfor er det formålsløst at diskutere, da begge præmisser for artikel er fejlagtige.
  Til dem som ikke tror på mit ævl om Bannon.
  “https://www.washingtonpost.com/opinions/steve-bannon-vs-pope-francis/2017/02/08/4d6e44dc-ee47-11e6-b4ff-ac2cf509efe5_story.html?hpid=hp_no-name_opinion-card-c%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.1919f9c07ee2”

  hvad med en artikel som tager udgangs punkt i virkeligheden, som er en implusiv præsident, omgivet af rådgivere med begrænset eller ingen erfaring.
  Hans svigersøn som freds skaber i Mellemøsten, helt ærligt…………..
  Hvor mange tror på det ?.
  Dem som har fået ret til ubegrænset adgang til det “Ovale” kontor, er ikke just nogen som forbindes med stor indsigt eller klogskab, Bowling green, nævnt over to dage, ikke bare en fortalelse.
  Cosmopolitan, havde det på bånd fra dagen før, hun har fri ret til at møde POTUS, også.
  Osv.

  Præmisser for blog er forkert, ingen is i maven og ingen fornuftige rådgivere.

 44. Af Niels Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, OK, hvis Tyrkiet så ville genskabe deres rige i Mellemøsten, så kunne I gøre noget nyttigt. ET “EU” med stan’erne, velbekommen! Men jeg kender godt til planerne.

 45. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Vi har ingen brug for Tyrkiet. Det er kun forræderen i berlin, som tror på den skrøne.

  Bl. a. Ungarn og Østrig har effektivt lukket folkevandrerne ude og ingen udover MSM bekymrer sig over, at “flygtningene” på de græske øer har det kummerligt – jo værre, desto bedre set fra mit synspunkt.

  For jo værre de har det, desto før rejser de hjem igen og spreder rygtet – og de er nu engang ikke vores ansvar.

 46. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Modsat dig mener jeg, at vi skulle trække alle tropper ud af Mellemøsten, lukke grænserne hermetisk og anvende militæret til med magt at holde muslimer og afrikanere ude af Europa.

  Og så i øvrigt med sindsro se til, mens de myrder hinanden i Mellemøsten og Afrika.

  Det kan kun være til vores fordel.

 47. Af Niels Lemche

  -

  Niels Larsen, jo, det siger du hele tiden. Dejligt at kunne være så virkelighedsfjern. Der er desværre et lille land dernede, der heder Israel, som er i stand til at smide grimme bomber i hovedet på alle andre dernede. Hvis du vil have verdenskrig, så skal du bare køre din politik. Men hvem var det, der forleden syntes, at Danmark skulle følge Trumpie dumpie: Vi skal bygge en mur mod Mexico!

 48. Af Niels Lemche

  -

  Niels Larsen, jo, det siger du hele tiden. Dejligt at kunne være så virkelighedsfjern. Der er desværre et lille land dernede, der heder Israel, som er i stand til at smide grimme bomber i hovedet på alle andre dernede. Hvis du vil have verdenskrig, så skal du bare køre din politik. Men hvem var det, der forleden syntes, at Danmark skulle følge Trumpie dumpie: Vi skal bygge en mur mod Mexico!

 49. Af Niels Larsen

  -

  I øjeblikket er der vist ikke andre end pal-araberne (og muligvis iranerne), som bekymrer sig om Israel. Man er travlt optaget anderswo.

  Og mon ikke iranerne får rigeligt andet at se til, hvis vi trækker os ud?

  Israel har haft A-våben i årtier, men mig bekendt har de da ikke anvendt dem. Og der er vel ingen, som siger, at vi ikke stadig kunne holde hånden over landet, selvom vi lod de rygende arabiske ruiner passe sig selv.

 50. Af Niels Larsen

  -

  Leg ved ikke, om du har været i grænseområder mellem USA og Mexico, Lemche.

  Os, der har, finder det en rigtig god ide med den mur.

Kommentarer er lukket.