Den bedste udenrigspolitik hedder ”Offshore Balancing”

Af Kasper Støvring 122

 

 

Bør USA’s udenrigspolitik have karakter af isolation, der især er skidt for europæerne, eller bør den være en slags missionerende aktivisme? Det er det centrale spørgsmål, mange stiller sig efter Trumps sejr. Hvad er fremtiden for den liberale verdensorden?

 

Et godt bud på en realistisk mellemposition er det, der kaldes ”offshore balancing”, som er forsvaret af bl.a. John Mearsheimer, som jeg tidligere har tilsluttet mig. Med lidt, måske megen, god vilje kan man tolke Trumps udenrigspolitik derhen: Hold USA ude af langt de fleste konflikter, lad de regionale magter balancere hinanden, og grib kun ind i de meget, meget få konflikter, hvor en magt risikerer at udvikle sig til en hegemon, der truer Vestens interesser. Det forklarer også det tilsyneladende paradoksale i, at Trump faktisk ønsker et stærkt militær. Truslen skal netop være til stede.

 

Men som bl.a. Ole Wæver har fremhævet, er Trump måske ikke den rette mand til at udføre offshore balancing-strategien, fordi han er så impulsiv. Strategien, eller doktrinen, kræver virkelig is i maven og evnen til at være tilbageholdende og først slå til på det helt rigtige tidspunkt. Lad os håbe, Trump har gode rådgivere dér.

 

Liberalismens problemer

 

Jeg vender tilbage til denne udenrigspolitiske strategi. Men for at forstå, hvorfor den er berettiget, er det nødvendigt at få nogle ting på plads om den alternative og hidtil dominerende strategi: Den, der kaldes liberalisme – liberal, aktivistisk interventionisme. Altså tanken om, at Vesten med USA i front skal fremme en liberal verdensorden, ikke blot opretholde en magtbalance.

 

Liberalismens synder er mangfoldige. Efter den kolde krigs afslutning har man udvidet NATO og med arrogance set bort fra russiske interesser, man har haft en finger med i kuppet mod Ukraines folkevalgte og pro-russiske præsident Yanukovich; og man har skubbet Rusland tættere på Kina. I stedet for at lade Iran og Irak afbalancere hinanden, har man iværksat et regimeskift i Irak med katastrofale konsekvenser for hele regionen, et kaos, som især Iran har nydt godt af; man har skabt anarki i Libyen ved at afsætte Gaddafi; og man har medvirket til at forlænge borgerkrigen i Syrien ved at kræve Assads afgang.

 

I stedet for at fokusere på få, men afgørende mål, har Vesten svækket sig selv ved at følge liberalismen og engageret sig for meget. I to tredjedele af årene siden 1989 har man været i krig. Man har dermed ikke blot ødslet dyrebare og begrænsede ressourcer væk, liberalismen har heller ikke ført til en stabil verdensorden – som var intentionen – men til det modsatte. Ikke-vestlige stater søger nu at skaffe sig atomvåben, for de kan se, at USA er godt i gang med regimeskift, og hvem bliver den næste? Dertil kommer, at USA med sine krige også har kompromitteret sine liberale værdier derhjemme, jf. skandalerne om tortur, Guantanamo og Abu Ghraib. Ikke mindst er liberalismen er problem, fordi den kalder på, at vi engagerer os med storstillet ingeniørkunst i lande, hvis kulturer vi overhovedet ikke forstår.

 

Liberale mener, at USA militært skal være til stede overalt i verden for at sikre freden. Hertil svarer John Mearsheimer og Stephen Walt:

 

“But this assumption is overly optimistic: allies may act recklessly, and the United States may provoke conflicts itself. Indeed, in Europe, the American pacifier failed to prevent the Balkan wars of the 1990s, the Russo-Georgian war in 2008, and the current conflict in Ukraine. In the Middle East, Washington is largely responsible for several recent wars. And in the South China Sea, conflict is now a real possibility despite the U.S. Navy’s substantial regional role. Stationing U.S. forces around the world does not automatically ensure peace.”

 

Vestens liberalisme har ført til afmagt og svækkelse, hvad enten denne er overvurderet eller ej. I debatten møder man nogle gange den opfattelse, at problemet med liberalismen ikke er, at man intervenerer, men at man ikke gør det tilstrækkelig helhjertet. Især Søren Pind har argumenteret herfor, og det er også interessant, at mange stadig mener, at man skal engagere sig militært i Syrien, ligesom der var bred opbakning til krigen i Libyen – trods de dårlige erfaringer med Irak.

 

Lad os se lidt på Libyen-intervention. Den var, mente jeg fra begyndelsen, en katastrofe. Alle de milliarder og atter milliarder, der ødsles væk på den slags, for ikke at tale om menneskeliv, kunne og skal bruges til tider og steder, når det virkelig gælder. Et hovedtræk i konservatismen, som jeg selv bekender mig til, er at betone omkostningerne ved at intervenere (hvor liberale betoner omkostningerne ved ikke at gøre det), ligesom konservative ville sige: Vi lever i en ufuldkommen, falden verden, opgaven er at forhindre onder ikke at skabe goder (demokrati, fred, liberale værdier osv. i fremmede kulturer). Robert Kaplan taler et sted om den nødvendige, “tragiske”, historiske sans.

 

Modargumentet lyder igen: ”Jamen, Libyen-interventionen var også en halvhjertet affære. Man skal langtidsengagere sig.” Her mener jeg, at man i stedet bør følge ”offshore balancing”-doktrinen og anvende den overvældende magt andre steder, eftersom ressourcer altid er begrænsede; en plan, en storstilet social ingeniørkunst, er utopisk, især når vi taler om kulturer, vi i bund og grund ikke forstår; og hvorfor langtidsengagere sig, når vi ikke har nogen særlig interesse i det? I den bedste af alle verdener er den slags interventioner måske på sin plads, men i virkelighedens verden er det anderledes, og virkelighed, ikke abstrakte, absolutte moralske idealer, er, hvad konservative besinder sig på.

 

Det er vigtigt, at en verdensorden er det – nemlig en orden, dvs. har karakter af stabilitet. Men det er slet ikke sikkert, at liberalisme er det bedste middel til at sikre det. Stabilitet sørgede Mubarak og de andre djævle jo også for – stabilitet her forstået som et relativt begreb – inden vi, Vesten, medvirkede til at fjerne dem. Det er også vigtigt, at diktaturer afløses af regimer med en højere grad af legitimitet, men det kan Vesten næppe sørge for; det virker tværtimod ofte kontraproduktivt, når vi prøver.

 

Nej, de begrænsede ressourcer skal vi bruge på inddæmning og magtbalancering ift. Iran, Rusland og, især, Kina. Godt nok er Mellemøsten og Afrika vigtigere for os end for USA, ikke mindst pga. beliggenheden, men Europa kan, hvis vi vil, selv sørge for sikkerheden på det punkt, det er spørgsmålet om lukkede grænser, og mht. global sikkerhed er vi afhængige af USA, og det er heldigvis også USA’s egen interesse – og så er vil tilbage ved Iran, Rusland og Kina.

 

Jeg mener ikke, at f.eks. interventionen i Libyen på nogen måde kan forsvares, heller ikke, ja, måske slet ikke, hvis der ligger et langtidsengagement bag. Det er altid vært at gøre op, men Irakkrigen kostede USA omkring 4000 milliarder kroner, og over 4000 amerikanske soldater livet i løbet af de første ti år. Lad os sige, at Libyen ville koste det halve, men et langtidsengagement ville vare dobbelt så lang tid. Altså samme beløb, cirka. Ville det være det værd? Hvordan skulle man finde ressourcer til andre konflikter? Og skal vores sønner og døtre dø i den konflikt?

 

I Algeriet bryder en borgerkrig muligvis ud om få år med langt større konsekvenser. Skal man ofre lige så mange ressourcer i den konflikt? Hvor skal de komme fra? Og hvor mange ressourcer efterlader det til de alvorligste, og efter min mening de eneste afgørende, konflikter – Iran, Rusland og Kina? Min tiltro til, at europæiske politikere i tide kan finde ud af at lukke Europas ydre grænser, er ikke stor, men dog større end tiltroen til, at USA kan og vil langtidsengagere sig i – relativt – ubetydelige konflikter.

 

Offshore Balancing

 

Den bedste udenrigspolitik hedder altså offshore balancing. Mearsheimer og Walt skriver:

 

“By pursuing a strategy of “offshore balancing,” Washington would forgo ambitious efforts to remake other societies and concentrate on what really matters: pre­serving U.S. dominance in the Western Hemisphere and countering potential hegemons in Europe, Northeast Asia, and the Persian Gulf. Instead of policing the world, the United States would encourage other countries to take the lead in checking rising powers, intervening itself only when necessary. This does not mean abandoning the United States’ position as the world’s sole superpower or retreating to “Fortress America.” Rather, by husbanding U.S. strength, offshore balancing would preserve U.S. primacy far into the future and safeguard liberty at home.”

 

Man skal altså forfølge de rette mål. Hovedsagen er, at USA, kernestaten i Vesten, forbliver så magtfuld som mulig. Det kalder ikke på isolationisme, for USA bør også engagere sig uden for Vesten og forhindre, at Rusland og Kina bliver hegemoner, for økonomisk og militært truer de med at udvikle sig til det. Den regionale magtbalance skal derfor opretholdes.

 

Dét er begrænsede mål ud fra en realistisk strategi. Målet er ifølge Mearsheimer og Walt ikke at fremme freden for enhver pris. Man kan og bør forhindre folkemord, hvis helt klare betingelser er opfyldte: Planen er realistisk, der er nøje overvejet, hvordan man kommer ud af konflikten igen, og engagementet ikke forværrer krisen. Det er i sig selv svært at ”planlægge” den slags, så også derfor er tilbageholdenhed det bedste.

 

Det vigtigste i offshore balancing-strategien er imidlertid, at man får regionale magter til at balancere hinanden, så Vesten ikke behøver at intervenere. For det skal man kun i yderste nødstilfælde som f.eks. i Europa under den kolde krig, hvor Sovjet udgjorde en overvældende magt. Det berettigede, at USA udstationerede tropper i Europa. Men man skal altså, ifølge Mearsheimer og Walt, forblive ud for kysten så længe som muligt:

 

“Offshore balancing has many virtues. By limiting the areas the U.S. military was committed to defending and forcing other states to pull their own weight, it would reduce the resources Washington must devote to defense, allow for greater investment and consumption at home, and put fewer American lives in harm’s way. Today, allies routinely free-ride on American protection, a problem that has only grown since the Cold War ended. Within NATO, for example, the United States accounts for 46 percent of the alliance’s aggregate GDP yet contributes about 75 percent of its military spending. As the political scientist Barry Posen has quipped, “This is welfare for the rich.””

 

”Offshore balancing” modvirker også risikoen for terror. For når man spreder demokrati, fremkalder det ofte voldelige modreaktioner. Vesten ses som en besættelsesmagt eller som en imperialistisk magt. Hvis et land er truet af en potentiel hegemon, kan man intervenere, men så vil man også snarere blive opfattet som en beskyttende allieret snarere end som en besættelsesmagt.

 

Mearsheimer og Walt foreslår, at USA optræder som et godt eksempel til efterfølgelse for således at fremme en liberal verdensorden, der er i Vestens egen interesse. Og det var faktisk, hvad Trump også sagde i sin indsættelsestale, som om han havde studeret Mearsheimers forslag. I så fald bliver opgaven at genetablere orden i Vestens eget hus, ikke at manipulere med andre lande i kraft af en liberalistisk udenrigspolitik.

 

Især Kina bliver et problem i fremtiden, og det kan vise sig umuligt for regionale magter at inddæmme Kina. Men i Mellemøsten er der derimod ingen lokal magt, der i nærmeste fremtid truer med at vokse sig til en hegemon. Hvad angår Islamisk stat foreslår Mearsheimer og Walt, at bevægelsen destrueres af lokale kræfter. I Syrien bør Rusland så at sige gøre arbejdet færdigt, og i forhold til Iran må Vesten søge forhandlinger, der sikrer en atomaftale. Afskrækkelse er ikke en god strategi – og her vil vi nok se, at Trump afviger med sin politik – afskrækkelse ville også forstærke Kina-Iran-aksen med negative konsekvenser for Vestens interesser.

 

 

122 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Lund

  -

  Pressetalsmanden i Det Hvide Hus, Sean Spicer, siger at Donald Trump er åben over for at indlede fælles militære operationer med Rusland i Syrien for at bekæmpe Islamisk Stat.

  Det er vist ikke den Off-shore balancing politik, som Kasper Støvring efterlyser.

  Spørgsmålet er så, vi ikke er tvunget til at afvente, hvilken udenrigspolitik, Donald Trump helt konkret vil føre. Hans udmeldinger indtil nu er for dunkle og tvetydige til at kunne forudsige hans udenrigspolitik

 2. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jeg har holdt foredrag i Tucson og var derefter i Toombstone, hvis det rækker.?

 3. Af Niels Larsen

  -

  Det gør det så, Lemche.

  Så var du vel ved Ed Schieffelin monumentet og på Boot Hill half a mile out. 🙂

 4. Af Niels Lemche

  -

  OK Corell. I øvrigt har jeg også besøgt, holdt foredrag i San Diego og San Antonio, begge ret nær grænsen.

 5. Af Flemmin Lau

  -

  Kasper Støvring.
  Nationalkonservative ved ihvertfald hvad de ikke vil have! Lad os tage fra en ende af.

  1. De ønsker ikke en FN-Chef som Socialisten Gutteres der udtaler at europæiske stater ingen ret har til at kontrollere deres grænser og at landenes politikkere i øvrigt skal ignorere deres vælgere i det spørgsmål.

  2. ECRI med konventionerne i baghånden, pålægger landenes asylcentre, barnebude og pædofil praksis. Senest bistået på infam vis fra Ombudsmands institutionen.

  3. Den humanistiske “elite s” gentagne appeller og forsøg på en global mundkurv mod folkets autentiske stemme, samt elitens gentagne forsøg på at smadre sammenhængskraften i landet.

  Til gengæld er der en gryende opmærksomhed, på Off Shore Balancing Strategy, såvel som ” The Granted Letter off Marque and Reprisal” mod “No States Enemies”, som den amerikanske forfatning har givet mulighed for siden 1778. Vi kommer til at se en voldom udbygning af Free interprices og Privatiseers i kampen mod Terror. Sikkerheds firmaer som Black Waters og Mossads udliciteringer, har vist vejen. Terror er jo at sidestille med pirateri og der er ingen gyldig grund til at illegale kombantanter skal kunne gemme sig bag krigens love som de selv lader hånt om. Jeg tror at terrorister i fremtiden , vil kunne imødese en yderst usikker periode, uanset hvor de i verdenen befinder sig, selv i Danmark!

 6. Af Niels Larsen

  -

  Flemming Lau

  Vi ønsker faktisk slet ikke FN længere, da organisationen er overtaget af diktaturer, hvilket tydeligt kan mærkes på mange af underorganisationerne. Nogle få af underorganisationerne kan stadig bruges fornuftigt, men eksempelvis Unesco og menneskerettighedsafdelingen er helt ubrugelige, så inficerede med islamisk afsind, som de er.

  Selv vor egen Ombudsmand er gået i den muslimske fælde med sin kendelse om barnebrude. Har tumpen overhovedet læst Børnekonventionen og de danske love vedr. pædofili? 🙁 Menneskerettighedernes afsnit om retten til familieliv overtrumfer vel ikke de love og Børnekonventionen eller hur?

  Og mon ikke politikerne kommer under yderligere pres efter offentliggørelsen af undersøgelsen af europæernes stillingtagen til de religiøst-afsindige muslimers indvandring?

 7. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMIN LAU.’autentisk stemme’? Forveksler du ikke bare din egen opfattelse med ‘den autentiske stemme’? Sikke en arrogance.

  Men det sidste er meget muligt, hvad der sker, selv om jeg ikke tror, at Mossad vil være særlig aktiv med at hyre andre. De plejer at kunne klare det selv. Du har sikkert set ‘München’, og så var der fadæsen i Lillehammer. Men disse private kontraktors finder du i Israel ved kontrolposter til ‘territorierne’.

 8. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Larsen:

  Kære Niels

  Nu har du rost Østrig og Ungarn i flere dage, fordi du mener seriøst og tror naivt på, at de to lande har succes med at holde flygtninge ude.

  Det er selvfølgelig nemt at holde et par lad os sige tusinder af flygtninge ude. Men her skal jeg lige gøre dig opmærksom på, at den ungarske leder, Orban, har takket Erdogans Tyrkiet for at gøre et stort fantastisk arbejde ved at beholde så mange flygtninge inde i de tyrkiske grænser.

  Men hvis Erdogan løslader lad os bare sige 1 ud af de 3 millioner flygtninge mod Europa og lige akkurat mod Østrig og Ungarn… Tror du så østrigske og ungarske pigtråde og hegn eller for den sags skyld mure og vægge er istand til at holde så mange flygtninge ude?

  Nu er der jo mange veje til Europa, ikke sandt?

 9. Af Niels Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, nu sigter Erdogan nok først og fremmest på, at få gjort kål på IS, så han kan sende ikke én, men tre millioner flygtninge til Syrien, hvor der bliver brug for dem, hvis ikke Assad myrder dem allesammen. Jeg er helt sikker på, at Erdogan helst så Assad hængt i den nærmeste lygtepæl, og gad vide, om ikke Putin er enig med ham. Så færdig med IS, and who’s next? Assad naturligvis, sammen med hele det bundt af forbrydere, der er levn fra faderens tid.

 10. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Lemche:

  Kære Niels

  IS (Daesh) blev stiftet af amerikanerne. Det sagde Trump. Og vesten har ingen intentioner om at bekæmpe terrorister i Mellemøsten. Vesten bruger IS (Daesh) og andre terrorister som en undskyldning for at gribe ind militært i området til formål at beskytte og bevare de politiske og økonomiske interesser i Mellemøsten. Først og fremmest for at virkeliggøre Israels 2000 årige drøm om at udvide Israels bibelske grænser (Eufrat, Nilen og Tigris), som du jo nok ved meget om. Det israelske parlament har lige fornyligt godkendt yderligere 4000 nye og ulovlige jødiske bosættelser i PÆLASTINENSISK jord. Så, Israel udvider grænserne ulovligt trods advarsler fra den internationale verden.
  Men hvor længe kan denne ulovlighed og grænseløs uartighed fortsætte?
  Er Israel ikke bange for et nyt 1187? Det kan sagtens ske…, især idag, da et stort land op i norden opruster og forbereder sig på en ny historisk episode efter mere end 100 års søvn i koma…

  Det er ikke en hemmelighed, at de fleste terrorister i verden i dag er finansieret og trænet af amerikanerne i koldkrigsperioden som frihedskæmpere mod kommunismen og sovjet imperiet. Og i dag er der klare beviser for, at amerikanerne fortsat samarbejder med terroristerne som en form for leje soldater.

  Hvorfor tror du forholdet mellem Tyrkiet og USA er anstrengte? Det er fordi, at amerikanerne samarbejder med terroristerne i bl.a. Syrien og Irak. Tyrkerne har klare beviser med foto og videoer af amerikanske fly og helikoptere, som står for våben og artilleri logistik til terroristerne i området. De terrorister, som amerikanerne sammen med koalitionen har lovet hele verden om at bekæmpe. Men desværre sker stik det modsatte. Ydermere vil amerikanerne ikke udlevere terroristen og lederen til kupforsøget i Tyrkiet, Fethullah Gülen, tilbage til tyrkerne. Måske vil Trump administrationen lave om på det?

 11. Af Niels Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, jeg skal ikke tage stilling til de enkelte påstande; men det er egentlig betegnende, at det meste af det, som Trump hævder at stå for, egentlig kun er gentagelser af tidligere amerikansk politik, hvis centrale tema for det meste har været: America first! Problemet har så været i den seneste generation, at det ikke betyder ‘amerikanerne først’, men det ‘plutokratiske establishment first!”

  Hvis Trump kan ændre på det, bliver han en stor præsident. En meget stor del af amerikanerne vidste, at Hillary ikke ville ændre noget som helst.

  Og jeg ved jo egentlig godt, hvorfor tyrkerne valgte Erdogan, og bliver ved med at genvælge ham: Han er den mindst korrupte leder I har haft i mange år. Prikken over iet var nok Cillar. Min gode tyrkiske ven Erkal udpegede en gang hendes villaer ved Bosperus. Hun overgik alt og alle i korruption, og så var hun økonimiprofessor, så hun vidste, hvordan man gjorde.

  Erkal brød sig ikke meget om Erdogan, for han var selv en renlivet kemalist, og Besiktas var vist hans klub. Men det er vel næppe Erdogan, der bremsede jeres tiger-økonomi, men korruptionen fra forgængernes tid.

  Jeg håber, at der bliver fred igen. Jeg var sidst i Tyrkiet i 2015 og savner det allerede.

 12. Af Flemming Lau

  -

  NPL.
  Vedr arrogance, så skal kan være varsom med at kaste med æbler, når man selv er en nathue! Og hvad angår dit skønmaleri af svenske forhold, som jo viser sig at være helt på månen, så havde Malmø 12 mord og 80 mordforsøg. og i 2017 har vi allerede 2 mord på sagesløse. Det du ikke fatter er at danskerne hverken vil eje eller have dit dystopiske samfund, med dig og dine ligesindede som tonemestre. Det bliver heldigvis tydeligere, dag for dag

 13. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, nu er Malmö hinsides enhver hjælp. Det er almindeligt kendt herovre. Til gengæld roser svenskerne sig af at have den hurtigst voksende økonomi i den vestlige verden. Dertil kommer, at Sverige er et enormt land, i Europa kun overgået af Frankrig med nogle få kvadratkilometre. Bor du oppe på en ås som jeg, kunne Malmö lige så godt ligge i Transylvanien.

 14. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.
  Du forveksler IS med Al Qaeda. IS blev skabt af jordaneren Al Zaqavi fordi at Husseins Jordan ikke var ekstremt nok, mente han i 1999. Navnet blev ” Gruppen for monoteisme og Jihad.” Al Qaeda ville ikke vide af ham, men i Irak fik han momentum og kaldte i 2004 sin gruppe “Al Qaeda Irak”. Senere Al Sharm og i 2014 IS! Hvad angår Israel og Palaraberne, så bliver du meget klogere. Tyrkiet skal ikke spille moderne overfor Israel, for så får de smæk ligesom sidst. Egentlig troede jeg at Erdogan havde nok at gøre med at integrere Kurdere….?

 15. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Lemche:

  Kære Niels

  Det er korrekt, at Erdogan er den mindst korrupte politiker nogensinde i den moderne tyrkiske historie. Men han er også den leder, som har udviklet Tyrkiet så meget, at landet nu kan se mindst 50 år frem i planer og projekter. Han har gjort alle drømme til virkelighed. Han har simpelthen skabt et mirakel ud af intethed. Han har sandelig en stor vision ikke kun for Tyrkiet, men for hele den muslimske verden. Derfor er han uønsket i vesten og derfor bliver han uretfærdigt beskyldt for at være en ‘diktator’. Hvad så med Trump og de andre ledere i vesten?

  Jeg kan læse du ved meget om Tyrkiet og du kan lide landet. Og du kender Tansu Ciller godt. Men Tyrkiet bliver aldrig ligesom i tiden med Ciller. Det var nogle skamfulde tider dengang med inkompetente politikere.

  Hvis vi vender tilbage til vores emne, så bekæmper koalitionen desværre ikke Daesh (IS), men tværtimod hjælper og samarbejder koalitionen med terror grupper som PYD, YPG, SDG og m.m. Det rapporterer de tyrkiske myndigheder, som lige nu aktivt bekæmper alle terror grupper i Nordsyrien.

  En anden modsætning er, at hvis IS (Daesh) er så islamisk præget, hvorfor har de (IS – Daesh) så ikke angrebet Israel eller Assad bare én eneste gang?

  Ifølge de tyrkiske myndigheder reagerer koalitionen ikke på de operationelle bombemål over terroristernes opholdssted, hvis koordinater er direkte sendt fra den tyrkiske (militære) efterretningstjeneste.

  Det er en skandale af den værste karakter, fordi det viser bare, at den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har ret i sin analyse om, at vesten i virkeligheden ikke ønsker en afslutning og løsning på konflikten i Syrien. Med andre ord vil vesten eskalere krigen yderligere i Syrien, så den også rammer nabolandene og nærområderne, inkl. Tyrkiet!
  Måske her har vesten en helt anden dagsorden og sammensværgelse…

 16. Af Finn Bjerrehave

  -

  Jeg kunne næsten ikke have skrevet det bedre, med ordene :Hva så.
  Nu mangler vi så bare Kennedy mordet Månelandingerne samt 9-11, og hele vores verden bliver en grusbunke.
  Tak for EU.Finn Vig

 17. Af Finn Bjerrehave

  -

  Ups, jeg glemte helt, den menneskeskabte globale opvarmning, som jeg endda bekæmper med mine 13 grader i køkkenet.
  Fred i alles tid ? Finn Vig

 18. Af Finn Bjerrehave

  -

  Jeg kunne næsten ikke have skrevet det bedre, med ordene :Hva så.
  Nu mangler vi så bare Kennedy mordet Månelandingerne samt 9-11, og hele vores verden bliver en grusbunke.
  At Erdogan er den mindst korrupte i Tyrkiet efter Attertyrk, kan han dog prale med at have det største hus med over 1000 værelser, måske han som Stalin hver nat skal sove i et hemmeligt værelse, fordi andre ønsker hans job.
  Hvorfor EU tillod i august 2015 Erdogan lukkede 1,5 millioner fra sikre Tyrkiske flygtningelejre op i EU, fordi Putin hjalp øjenlægen og borgerkrigen var tabt, har aldrig været besvaret, måske EU manglede arbejdskraft, og Tyskland Sverige fik den bedste artbejdskraft, og vi andre træder vande, og er politisk på bar bund.
  Tak for EU.Finn Vig

 19. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Lemche:

  Kære Niels

  Jeg glemte at tilføje den vigtige besked ang. IS (Daesh):

  IS (Daesh) dræber og skader kun Islam og muslimer. Faktisk er det sådan, at IS (Daesh) bekæmper og bekrige Islam og muslimske mål mere end vestlige. Derfor har IS (Daesh) intet med Islam og muslimer at gøre.

  Kilde:
  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attacks-isis-responsible-for-more-muslim-victims-than-western-deaths-a6737326.html

  Så, hvad er IS’ (Daeshs) hovedmål? Og hvad er meningen med IS (Daesh)?

  Mål nr. 1: At udrydde al negativ bølge og trusler overfor terror staten Israel, inkl. destabilisering af alle omkringliggende muslimske lande.
  Mål nr. 2: At bane vejen for modbølge til Israels bibelske udvidelser (Eufrat, Nilen og Tigris) og vand forsyninger.
  Mål nr. 3: At jævne Klippemoskeen med jorden under dække af arkæologisk grav og undersøgelse.
  Mål nr. 4: At bygge Salomons templet istedet for Klippemoskeen.
  Mål nr. 5: At tilskynde dommerdagsprofetien og starte den bibelske og apokalyptiske Armageddon krig i Mellemøsten ved at bane vejen for vestens og østens militære helvede i regionen.
  Mål nr. 6: At tilskynde Messias Kong Davids ankomst og deklarere jødisk overherredømme i hele verden.
  Mål nr. 7: At stifte ét land, én hovedstad i hele verden uden tro og religioner. Alt skal være hendenske og der skal ikke være grænser. Alle skal tænke og agere ens uden morale, nåde, samvittighed og følelser. Alt skal være materialistiske.

 20. Af Allan Hansen

  -

  Om nazismens begyndelse.

  Som bekendt begyndte nazismen på den
  Saudi arabiske halvø for omkring 1400 år
  siden, med systematisk jødeudryddelse.
  Mahund og hans banditter slog jøderne ihjel, stjal
  deres land og ejendomme for derefter, at voldtage deres
  kvinder og børn og solgte dem som slaver.
  Af de tre jødiske stammer Banu Qaynuka, Banu
  Nadir og Banu Qurayza, blev de to totalt udslettet
  den sidste slap væk.
  Hitler var en stor beundre af islams jødehad, så
  disse svinestreger blev omdrejningspunktet for
  hans “nye,, nazisme.

  P.S: Med udslettelsen af de to jødiske stammer, blev
  hele grundlaget (kimet) for islams magt overtagelse “grundlagt,.

  1) Islamisk stat (ISIS).

  2) Jihad dvs. plyndrings togter og
  slavehandel etc.etc.

  3) Sharia Lov. (Bødlernes håndbog).

  – Som barbarerne forsøger, at holde hemmelig
  for den Vestlige verden – og dog kan alle købe
  den over nettet med 6 dages varsel.

  Sharia Lov, er uden sidestykke den mest
  blodige, brutale og grusomme “afhandling,,
  om barbarernes barbariske mishandling
  af mennesker – denne verden nogensinde
  har set!

 21. Af Flemming Lau

  -

  Alternativ News!
  Lederen af IS ( islamisk stat) er nu raget uklar med tyrken Mehmet Sami Gur og Erdogan.

  1. IS har intet med Islam at gøre…!
  2. Muslimer begår ikke folkedrab. Jf Sura 5:60 og 3:61 er jøder og kristne ikke mennesker, de er Djinner Aber og Svin. Dvs ikke noget folk. Og intet folk, intet folkedrab! Spørg selv Bashir i Sudan!
  3. Islamisk stat vil hjælpe Israel med at blive en verdensstat.
  4. Islamisk stat vil rydde Klippemoskeen og moskeen under med jorden.
  5. Verdens mest religiøse land Israel, vil med hjælp af IS skabe et ateistisk verdens herredømme.

  Ovenstående taler vist for sig selv! Det bliver en ordentlig mundfuld, at afislamificere de sidste 100 000 muslimer, når vi har fået deporteret de 300 000 rettroende!

 22. Af Flemming Lau

  -

  Alternativ News!
  Lederen af IS ( islamisk stat) er nu raget uklar med tyrken Mehmet Sami Gur og Erdogan.

  1. IS har intet med Islam at gøre…!
  2. Muslimer begår ikke folkedrab. Jf Sura 5:60 og 3:61 er jøder og kristne ikke mennesker, de er Djinner Aber og Svin. Dvs ikke noget folk. Og intet folk, intet folkedrab! Spørg selv Bashir i Sudan!
  3. Islamisk stat vil hjælpe Israel med at blive en verdensstat.
  4. Islamisk stat vil rydde Klippemoskeen og moskeen under med jorden.
  5. Verdens mest religiøse land Israel, vil med hjælp af IS skabe et ateistisk verdens herredømme.

  Ovenstående taler vist for sig selv! Det bliver en ordentlig mundfuld, at afislamificere de sidste 100 000 muslimer, når vi har fået deporteret de 300 000 rettroende!

 23. Af Niels Lemche

  -

  Allan Hansen, var det ikke dig, der roste dig af at have læst tusinde bøger? Der er ikke i vejen med din nok selektive viden; men sikke dog en ondskabsfuld svada. Det eneste positive, man kan sige om din læsning, at du heldigvis ikke er blevet afhængig af Zions Vises Protekoller, som nu nok var en større inspiration for Hitlers jødehad end Koranen, som jeg tvivler på, at han nogensinde havde læst. Hitlers jødehad, som var ganske udbredt i det katolske Sydtyskland og Østrig for hundrede år siden, havde meget lidt med Islam at gøre. De læser dine ‘1000’ bøger, som fanden læser Biblen.

  Skal det igen gentages, at Sharia er tradition og ikke en bog.

 24. Af Niels Lemche

  -

  ALLAN HANSEN, ja, du bliver hastigt mundlam.

 25. Af Allan Hansen

  -

  Så fik vi det på plads – fladfisk kan ikke læse.
  Og jeg fik jo ret som sædvanligt !!!

 26. Af Niels Lemche

  -

  Allan Hansen, nej, jeg læser ikke mange bøger mere, jeg nøjes med at skrive dem.

  Jeg forstår bare ikke din trang til at udstille dig selv. Jeg ville lade være.

 27. Af Allan Hansen

  -

  @ Fladfisk – Ja eller nej?

  1) findes, der en skriftlig sharialov – ja eller nej?

  2) kan fladfisk læse – ja eller nej?

  Du er totalt til grin – Klovn.

  Jeg tager lige en morfar – tag dig lidt sammen!!

  P.S: om at udstille mig – idiot du sidder og skriver
  dit sludder, pladder, vrøvle skvalderkål hele dag og du tror selv, at
  alle indlæg handler om dig – du er en syg fladfisk. Basta!!!.

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Lemche – 8. februar 2017 – 20:26

  Tak for ordene, det glæder altid. Ellers er der jo stadig nok af l…, der kan smides i hovedet på folk, også mig nogle andre steder .. hold da helt op – og alt for tidskrævende og belastende i og for sig. 🙂

  Joh, der skrives jo imod de fremmede, der ikke vil lade sig integrere, så vi kan ikke bare slappe af indenfor systemet. Det er ofte et hårdt arbejde – måske også fordi, når der hele tiden kommer og vil komme flere, så bliver grupperne så store, at de ikke behøver det. Vi får så de forskellige lande, indvandrerne kommer fra som små enklaver af deres forskellige lande, de er kommet fra.

  Men – det ene udelukker jo ikke det andet.

  Ja, der er mange lande, der er skruet sammen som Syrien og Irak, som du nævner det. Og – vi har i nyere tid også set, hvor galt det gik i Balkan, hvor det stadig vil kunne ulme. Vi lærer intet at historien, fordi vi er ikke bedre end andre folkeslag, hvor vi alle bedst er tjent med at være sammen i hver sin kultur; men desværre må folk flygte i for stor stil – og jeg ser ikke, at vi skal blive ved eller kan det, fordi det går i for høj grad ud over os selv.

  Og – som jeg skrev tidligere, de perverterede magthavere går fri, dræber og er ligeglade med egne befolkninger, deres borgere. Og – så skal disse hjemlande gudhjælpemig tjene på at få egneborgere hjem igen, penge vi skal udrede – udover indvandringen herhjemme. Det er knagme sygt til langt ud over fingerspidserne!

  Stakkels Europa – men vi har jo selv givet en vis skærv til at få flygtninge, vores såkaldte krigsførelser, siges det. Jeg har s’gu ikke stemt for en eneste af dem, hvis jeg ellers var blevet spurgt. 🙂

 29. Af Niels Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, de er jo sådan set sluppet godt fra det i USA. De er lidt over tre hundrede millioner nu, og sådan set næsten alle efterkommere af indvandrere og flygtninge. Og det er rigtigt, at der dannedes store indvandrersamfund, i nyere tid ikke mindst af østasiatisk herkomst — tænk på Chinatowns i store amerikanske byer som New York og især Los Angeles. Men kulturen derover handlede om at iværksætte, så derfor har man absorberet langt flere end vi europæere har været i stand til ved at lære de nytilkomne, at de ikke får noget, hvis de ikke arbejder for det.

  Løsningen, hvis der er nogen, er at gribe ind øjeblikkeligt, når noget sådan som IS hænder i vort nærområde. Nu har vi set, hvad der sker pga uvirksomhed. Og så den naive tro på, at vi kan spærre Europa af. Men vi er så bange for vores kultur, at den ikke skal klare sig, at det kun kan betyde, at den er ved at svinde væk, lever på lånt tid, fordi dynamikken er væk.

  Så løsningen er lige nu: 1) fjern IS fra landkortet i Syrien, i Libyen og hvor bevægelsen ellers viser sit grimme fjæs frem. 2) Etabler varige politiske løsninger i Mellemøsten, og det vil i første række sige Syrien og Irak, med en opløsning af de to kunstige statsdannelser i naturlige enheder. 3) Få lagt bånd på Israel, så det ikke hele tiden bliver en undskyldning for islamister til at skabe uro. Se allerseneste begivenheder dernede viser, at det bliver mere og mere nødvendigt. 4) Få så mange flygtninge som muligt tilbage til deres hjemlande, og så skal der investeringer til for at skabe rammer, hvor de vil blive der. Naivt, nej, egentlig ikke. Det er til syvende og sidst også et forsvar for os selv.

  I øvrigt havde Reinfeldt jo ikke helt uret, da han talte om at, der var plads til flygtningene. Sverige er et meget stort land med en meget lille befolkning. Dog tvivler jeg på, at det bliver let at placere flygtninge fra Mellemøsten i Lappland.

  Er der noget, vi savner på disse blogs, er det oplæg til en egentlig konstruktiv debat om, hvordan vi kommer videre, befriet for automatpiloterne.

 30. Af Allan Hansen

  -

  @ Peter Fladfisk:

  Du har sgu aldrig hørt om verdens ældste nulevende
  historiker og forfatter ( 95 år hvis jeg huske rigtig?)
  Bernard Lewis er professor med speciale i Mellemøsten.
  Jeg har læst flere af hans bøger bl.a. Holy war and unholy terror.
  The Arabs in History. Islam and the West. Race and slavery in the Middle East.
  What Went Wrong? ( det gik galt fra starten!). – findes ikke på dansk fladfiske sprog!
  Mange af de oplysninger, som jeg bringer for dagen stammer
  fra Bernard Lewis eller endnu bedre – arabiske talende ex muslimer men
  dem kan man naturligvis ikke “stole på,,!
  Du kan dog finde lidt hjælp hos Kåre Bluitgen, som har skrevet en
  lille bog, om røverhøvdingen og slavehandler Mahund, og hans blodige brutaliteter .
  Det er hvad Kåre selv kalder en børnebog, så måske din mor kan læse højt
  for dig under pottetræning!

  Lad os lige gøre status over dagens pottetræning!

  1) Sharialov er en Bog – så fik vi det på plads!

  2) Koranerne er hunde uden hovede eller hale
  – så fik vi det på plads!

  Ergo trækker Hansen hjem med en sund og stærk ko
  mens fladfisk – må nøjes med en syg kylling!

  Var der ellers andet?

 31. Af Niels Lemche

  -

  ALLAN HANSEN, jeg kender udmærket Lewis og har læst flere af hans bøger. Han blev i øvrigt hundrede sidste maj. Han er jøde. Men han er fremtagende uanset sin nationalkonservative linje. Lad være med at misbruge ham. Det er nok umuligt at tale fornuft med dig; men hans skænderier med Eduard Said om orientalisme skulle du måske stifte lidt bekendtskab med.

  Og med hensyn til sprog, så ved jeg ærlig talt ikke hvad du er. Som jeg skrev tidligere i dag, foretrækker jeg at skrive bøger frem for at læse dem (for sjov naturligvis. Min bog nr. 1000 nåede jeg nok før jeg kom i gymnasiet). Jeg har skrevet bøger på engelsk, tysk og dansk. Og i mit liv beskæftiget mig med henimod tyve sprog, herunder samtlige semitiske sprog minus etiopisk.

  Hvis jeg skulle bedømme dig ud fra den standard, du bedømmer andre, så er du en lille bitter fnatmide.

 32. Af Allan Hansen

  -

  Storm i potten.

  Obama deporterede flere illegale/ulovlige immigranter
  end man nogensinde har set i den Amerikanske administration
  (fortrinsvis muslimer og Mexicaner).
  Trump vil fortsætte den samme linje – ingen tvivl om det!

  So What?

  Kilde: BBC News.

 33. Af Niels Lemche

  -

  ALLAN HANSEN, færdig med dig! Jeg får kvalme af sine indlæg. Formodentlig er jeg ikke den eneste. Du overtræder nok enhver regel for god opførsel, som findes som retningslinjer for disse blogs.

  Som sagt, du må være en meget bitter gammel mand, som glemte at stå på toget.

 34. Af Kasper Støvring

  -

  Lemche har en pointe. Allan Hansens kommentar bliver fremover sat til godkendelse, før de kommer på.

 35. Af Allan Hansen

  -

  Støvring Fuck U!

 36. Af Kasper Støvring

  -

  Flot. Skriv du bare det, “Allan Hansen”.

 37. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lemche – 9.feb. 2017 – 21:08

  Vanskeligt, vanskeligt – og nærmest uløseligt, hvis vi ikke siger stop et sted – i rent selvforsvar. Ellers fortsætter det uhæmmet – Og Israel ? Jeg havde nær sagt: glem det, de gør, hvad de selv finder relevant i enhver given situation, så hvem skulle kunne lægge bånd på dem – og hvad med Trump’s svigrsøn nu ? Hvad er hans interesser her ? Og dermed Trump’s?

  Vi har rigeligt her at se til, i DK – og nu i Sverige yderligere.

  Og – vi har brug for de indvandrere, der befinder sig godt, til at sætte tingene i perspektiv for andre indvandrere; men problemet dér er, at de kommer fra vidt forskellige land og dermed også kulturer inden for fx islam.

  Så .. ja, vi skal knagme ikke blive ved med at skulle gøre rede for danskhed osv. – indvandrere må ud og blande sig imellem os, så finder de ud af det! Mange gider blot ikke og kerer sig blot om deres eget og deres egen dagligdag, hvor de hygger sig med eget sprog og kultur. Længere er den ikke visse steder, medmindre det er højst nødvendigt, så ..ja, det er i forhold til USA som stort immigrationsland ganske andet i så lille et land som DK, der var særlig homogent for nogle få årtier siden.

  USA har ellers praktiseret kun at få folk ind, der kan betale for sig selv.

  Ikke nemt, fordi man bliver så beskyldt for at være rummelig nok og det, der er værre endnu. Men – vi er nødt til at se til, at skuden ikke kæntrer.

  Ang. Lapland – vi kunne så vælge at blive samere; men ville nok ikke lige kunne deltage dér, være velkomne .. helt anden kultur igen – eller Sibirien, uden at det skal lyde forkert – men der lever altså også enkelte enklaver f folk, så hvad med yderligere – der må være plads nok til at kunne få etableret flere enklaver

  Spørg Willerslev – han skal snart derover igen og besøge en af disse, hvor han tidl har boet et helt år. Spændende jo! Men – hvad siger en Putin? Er der ikke klimaforandringer dér, så det ikke bliver omkring minus 50 C?

 38. Af Niels Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, så du min henvisning til den lille by Clarkston i Georgia? Hvor der var plads til enhver indvandrer, flygtning, som kommer dertil. I resolutionen fra byrådet stod der også, at der taltes 60 sprog i den lille by, og at der var plads til alle de religioner, de pågældende mennesker repræsenterer. Når der tales om “godhedsindustrien”, må man bare tænke på, at hvad dens modpart hedder “ondskabsindustrien”. Når så mange ikke vil have integration og modvirker den — som sidst folketingets flertal, der simpelthen vedtager en resolution, der er direkte diskriminerende og viser et syn på andre, som kunne have stået i Nürnberglovene — så er det nødvendigt, at dem, der ikke vil underkaste sig bærmens tyranni, står frem og siger fra og vedbliver dermed.

  En gang imellem må jeg lige erindre mig selv om, hvad det er jeg kæmper imod. Men en rundtur med Google mellem krigsforbryderne fra Den 2. Verdenskrig får mig i reglen tilbage på vejen. Du har helt ret mht. Israel, der i halvfjerds år har blæst på en hvilken som helst FN-resolution, der er gået dem imod. Man hvilket alternativ har de egentlig? Europas jøder udvandrer i øjeblikket i tusindetal. Mod sig har de på den ene side den arabiske indvandring — selvfølgelig og af god grund — den palæstinensiske og på den anden den højrenationale fløj med dens evidente had til andre mennesker, herunder også jøder. Vi møder det jo regelmæssigt her på bloggen.

  Vi er sandelig viklet ind i en værdikamp, som vi ikke har set mage til siden krigen. For få år siden kunne jeg skrive om den heldige generation, der aldrig havde behøvet at tage stilling til noget som helst, at vælge side. De dage er slut. Nu kræves det igen, at hver for sig må afgøre, om han eller hun vil være en del af “godhedsindustrien” eller “ondskabsindustrien”. De fleste vil nok helst undgå at skulle vælge og forbliver detfor “det tavse flertal”.

 39. Af Flemming Lau

  -

  Husk nu lige på at der er marginalt forskel om man er god eller ond, set fra godheds industriens side! Indtag af 10 001 flygtninge , så er man på den sikre og trygge side og god, hvorimod hvis man står fast på kun 10 000 flygtninge så er man ond. Hvis parolen i 2017 af de toneangivende er 6001 flygtninge og oppositionen står fast på kun 6000 så er oppositionen ond.

  I 1956 under Ungarns urolighederne tog danskerne imod 1000 ungarere. Volmer lavede indsamlingsshow på DR. Dengang var de fleste gode!

 40. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, og du kalder dig kristen. “Deutsch-Christen” vielleicht.

  Du skulle lige læse om Kain og Abel, igen. Genesis 4,7: “Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren.” Der er efter gammeltestamentlig teologi intet lidt god, lidt ond, men der er tale om absolutte krav. Ubehageligt ikke!

  Jeg husker Ungarn 1956, som var det igår, specielt da russerne kom tilbage, og vi drenge gik forstenede rundt i skolegården. Vi var den allerførste TV-generation (min far havde licensnummer 105). Og jeg så Ungarnprogrammerne, som var de første af sin art. Derfor gør det dobbelt ondt at se, hvad der sker i Ungarn for tiden.

  Men du skulle simpelthen skamme dig. Du har svigtet det, du siger, at du tror på.

  Jeg er taknemmelig over, at den menige amerikaner faktisk forstår dette krav til os.

 41. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Lemche

  Normal bliver jeg ikke personlig. Jeg debatterer emnet og fokuserer på argumenterne. Men i dit tilfælde vil jeg gøre en undtagelse, fordi du forpester Berlingske Blogs med dine underlødige kommentarer.

  Du siger, at Lau skal læse om Kain og Abel.

  Jeg siger, at du skal læse lignelsen om tolderen og farisæeren. Du er selvskreven som farisæeren. Du har med dit hjerte aldrig forstået noget af Jesus, Paulus og Luthers budskab.

  Bare det, at du gør dig til domsmand over andres tro, om de er kristne eller ej …

  Hvem tror du, at du er? Vorherre?

  Og på en anden blog fører du en hjertelig dialog med et menneske, som enhver kan læse er alvorlig syg. Og som små drenge udveksler I voldsfantasier, om hvordan I ønsker, at de mennesker, I er uenige med, f.eks Thulesen Dahl, bedst kan dræbes.

  I skulle begge blokeres.

 42. Af Niels Poulsen

  -

  Og for dem som ikke kender lignelsen:

  Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse:

  To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv:

  “Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt.”

  Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde:

  “Gud, vær mig synder nådig!”

  Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Selvfølgelig spiller musene på bordet, når man er optaget på en anden blog! Dit skraldespansk er lidt skinger, i forhold til det paradoks jeg påpeger. Danmark ligger i toppen, humanitært set. Indikere det at der findes en masse onde danskere..? Nix!
  Vedrørende racisme undersøgelsen fra New York Times, så ligger Jordan Saudi og Bangladesh i toppen, hvor USA og Skandinavien ligger på en 10 og sidste plads. Indikere det at der findes en masse racistiske og fremmedfjendske danskere..? Nix!

  Helt afsindig bliver du i dit skinhellige angreb på kristne. Kristne er de som Kristus har navngivet og som holder ham for verdens frelser, ved troen alene! Dine bekendelser er måske nok “hellige” Men de har bare ikke noget med Kristus at gøre. Det kaldte man vist i gamle dage for renegateri..!

 44. Af Flemming Lau

  -

  Niels Poulsen.
  Fin Touche, men pas nu på den gamle. Han er til tider lidt skrøbelig.

 45. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, så længe, jeg ikke tror, at jeg er dig, så har jeg det ret godt. Og gad vide, hvad Luther du egentlig har læst? Jeg har mine tvivl. Og hvis du bruger fortællingen i Det Nye Testamente til at hævde, at holde sin kæft er det bedste, så har du heller ikke forstået meget af den bog. Din konstante jamren over personlige angreb i mine indlæg er det rene hykleri, når det kommer fra en som dig. Du er klart et talsrør for det, jeg karakteriserer som ‘ondskabsindustrien’.

  Uanset diverse mistolkninger af Luther — og de er mange — så taler han nok om frelse gennem tro, men også om, at gode mennesker gør gode gerninger. Er du kristen er der ingen vej udenom. Du kan ikke tie stille når umenneskelighedens talerør glammer.

 46. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, se du og dine er jo konstant efter det establishment, der er årsag til, at Danmark i humanitær sammenhæng ligger i toppen. Så hvordan hænger dine forestillinger egentlig sammen. I prædiker jo hele tiden for, at vi ikke skal hjælpe, ikke vise humanitet.

  Og din udlægning af sand kristendom er naragtig, fordi du glemmer det andet lille Luthercitat, som jeg lige nævnte for Niels Poulsen, som egentlig snart lyder som dit ekko — er I i virkeligheden den samme.

  Tro er ingen gratisbillet til at skide på andre. Så er det sagt. Læs så den historie i Det Gamle Testamente igen!

 47. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Det er fint du gamle, puds du bare glorien. Hvor gammel var du da Danmark tiltrådte FN’s flygtninge konventionen. 7 år formoder jeg! Holdt du også belærende sessions dengang, eller sad du bare og lod dig forføre af Wagner og drømte store tanker om det korte liv her på jord..? Det egentlige problem med jer intelekttuelle er at i ikke kender jeres egen begrænsning og gang på gang farer vild. Det kan være ligegyldigt, hvis bare konsekvensen rammer jer selv. Men når effekten af jeres åndelige hovmod resulterer i at nationalstatens, suverænitet bringes i spil, så skal i stoppes.

  Det er nemlig ikke resten af folkets skyld at i keder jer så meget, at i må ty til sociale eksperimenter af den karakter. Det er simpelt misbrug! Ironien er så larmende når selvgode guruer i parnasset vil tage patent på godheden, samtidig med at deres yndlingssport er “Social stenning”. Det ynkeligste er dog appellerne om at få lukket munden på kritikkerne, samtidig med at ekkoet runger “And then let the war begin!” Det er sandelig demokrati…!

 48. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Lemche

  ” … så længe, jeg ikke tror, at jeg er dig, så har jeg det ret godt.”

  Besynderlig formulering. Men budskabet er som farisæerens: “Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér.”

  Derfor er det relevant, at jeg fremdrager denne tekst: Du ophøjer hele tiden dig selv. Og hvad værre er: Du nedgør hele tiden dine medmennesker. Og derfor går du næppe retfærdiggjort herfra.

  Et godt råd: Hold op med at ophøje dig selv. Hold op med at nedgøre dine medmennesker. Du kan sagtens fremføre dine – godt nok ikke særligt originale – meninger uden disse unoder.

  Er du i øvrigt en gentleman? Nej, du er kolerisk og uopdragen. En gadedreng …

  Men det er slet ikke mig at skrive den slags sandheder til et medmenneske. Men det er, fordi du er bøllen i skolegården, som ødelægger det for alle andre.

  Følg nu debatreglerne for Berlingske Blogs og opfør dig ordentligt fremover.

Kommentarer er lukket.