Gud ske tak og lov for Luther og den kristne protestantisme

Af Kasper Støvring 79

 

 

Det er et syrligt angreb, Frederik Stjernfelt i sin nye bog leverer på Luther. Det er, som om man hører professoren i sit køkken råbe ”Apage!”, imens han slynger et rundstykke efter selve den Onde, der gemmer sig i den mørke krog.

 

Selvfølgelig springer menneskerettigheder ikke ud af panden på Luther, men hans lære fik virkningshistoriske følger, der var særdeles gunstige for udviklingen af liberalt demokrati. Om den historiske læsning af Luther drejer sig en interessant debat mellem Stjernfelt og Michael Böss i Kristeligt Dagblad.

 

Lad os se på virkningen af Luthers lære. ”Sola fide”, ved troen alene retfærdiggøres synderen, ikke ved gerninger. Det gør det kristne menneske frit og herudfra følger mange af de goder, vi værdsætter i dag. Det er meget enkelt. Opgøret med gerningsretfærdighed, med Pavekirkens magt og dominans, betoningen af det enkelte menneskes personlige Gudsforhold, fokus på læsning af evangelierne, opgøret med lovreligionen og etableringen af to-regimentelæren, skellet mellem den åndelige og den verdslige magt, alt sammen er det forbundet med den protestantisme, som udgør selve kernen i vores kultur.

 

Man kan blot se på alverdens statistikker over frihed, velstand og tillid, og man opdager da, at protestantiske lande er i, ja, verdensklasse. Det vedrører ikke primært troen på Kristus, men det er heller ikke uvigtigt, selv om det er sekundært; man tror ikke på Gud, fordi det skaber disse jordiske goder – men disse jordiske goder bliver en konsekvens af troen på Gud, sådan som Luther lærte.

 

Som Huntington skriver: Hvis det ikke var engelske protestanter, men f.eks. franske, spanske eller portugisiske katolikker, der havde bosat sig i Amerika, så var USA ikke blevet USA, men derimod Quebec, Mexico eller Brasilien.

 

USA bygger på den protestantiske kristendom med dens personlige ansvarlighed, frihedstro og realistiske syn på mennesket, der er forenet med en høj arbejdsmoral og tro på privat initiativ. Protestantismen er vigtig, fordi den tilbage fra Luther betoner den enkeltes samvittighed og Biblens ord. Det fremmer ikke blot individualisme, lighed og religionsfrihed, men også demokrati, tillid og dissens. De protestantiske kirker lægger vægt på menigheden; kirkerne har en decentral, ikke-hierarkisk organisering i modsætning til f.eks. den katolske kirke.

 

I min bog Sammenhængskraft fra har jeg fremsat en række synspunkter om protestantismen, arven fra Luther, jeg gerne vil gentage her.

 

I min bog argumenter jeg for, at det afgørende ved protestantismens historiske gennembrud i Vesten var, at dyder som ærlighed og gensidighed for første gang i vidt omfang blev praktiseret uden for familien. Den protestantiske etik fremmede desuden hårdt arbejde og sparsommelighed med udsagn som ”du skal tjene dit brød i dit ansigts sved”.

 

I protestantiske lande som de nordiske har der derfor været højere velstand og mere generel tillid end i de katolske, sydeuropæiske lande for ikke at tale om de islamiske lande i Mellemøsten. Internationale undersøgelser viser netop også, at lande med en protestantisk historie og kernekultur har formået at udvikle høj økonomisk vækst og stabile liberale demokratier.

 

Tillid er nemlig helt afgørende, hvis man skal opbygge tætte sociale strukturer og komplekse sociale organisationer. Altså det, som er fundamentet for demokrati og store økonomiske foretagender. Når protestantiske lande næsten uden undtagelse har en langt mere veludviklet tillidskultur end katolske og især islamiske lande, har det at gøre med, at lokalt kontrollerede organisationer fremmer gensidig tillid, hvorimod store, hierarkisk opbyggede og centraliserede bureaukratier har en tendens til at nedbryde gensidig tillid. Det er, groft sagt, forskellen på de protestantiske kirker og den romersk-katolske kirke.

 

Heri ligger en god grund til at værne om protestantismen, hvis man altså, som jeg, antager, at det er fatalt at bortskære de kilder, der historisk har været med til at frembringe de positive træk ved vores kultur. Man kan pege på (mindst) to andre grunde til at bevare den protestantiske kernekultur, som historisk har kendetegnet Danmark.

 

Den ene er hensynet til den sekulære orden. Den bedste måde at sikre denne orden er ikke nødvendigvis ved at indføre en formel, organisatorisk adskillelse af stat og kirke. Så risikerer vi bare at få en aggressiv sekularisme som i det katolske Frankrig. Her står kirken stærkt, og staten er derfor med vold og magt tvunget til at uddrive religionen fra det offentlige rum. Den erfaring kalder på en pragmatisk tilgang for at sikre sekulariseringen herhjemme, nemlig at vi bevarer vores folkekirkeordning.

 

Sekularismen sikres bedst som et liberalt gode, hvis folkekirken fortsat nyder særlig status og særlige privilegier. For dermed understøtter staten den religion, nemlig protestantismen, som selv anerkender adskillelsen mellem religion og politik. Staten og politikerne behøver ikke hele tiden at gribe ind over for den dominerende religion. For protestantismen gør netop adskillelsen mellem Guds og kejserens regimenter til en bærende del af selve den kirkelige forkyndelse.

 

Velstående og demokratiske lande med høj grad af tillid mellem borgerne bygger altså historisk langt overvejende på den protestantiske kristendom med dens høje arbejdsmoral og tro på privat initiativ. Hertil hører også en udbredt tro på individets frihed kombineret med en sund skepsis angående dets naturlige tilbøjeligheder, altså en antropologisk realisme.

 

Her står vi ved den tredje værdi ved siden af tillid og sekularisering, der kendetegner protestantismen og gør den bevaringsværdig som en del af den nationale kernekultur: Forestillingen om personlig skyld og ansvar. Som borgere i et protestantisk land lærer vi, at vores fejl i bund og grund skyldes os selv, og vi må derfor også selv tage ansvaret for vores gerninger. Dermed er vi i stand til at udvikle en kultur, hvor vi øver selvkritik, søger tilgivelse og prøver at forbedre os.

 

Den modsatte opfattelse: at vi er ofre for andres undertrykkelse, fremmer derimod en kultur domineret af konspirationsteorier. Den opfattelse præger i høj grad de fleste islamiske lande, som derfor hænger fast i armod og ufrihed. Her når man aldrig frem til en indsigt i sin egen kulturs fejl, men farer i stedet aggressivt frem mod det ”undertrykkende Vesten”. De nævnte forhold gøder grunden for tilbagefald i armod og ufrihed.

 

 

79 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Kasper,

  Du fik det meste med uden at nævne et af grundbegreberne: “Korruption”. Alt det med gensidig tillid og arbejdet for det fælles bedste kan sammenfattes i begrebet, hvor de protestantiske lande uden sammenligning er de mindst korrupte i verden. Og hvis man er i tvivl og vil have syn for sagen, så forsøg at bestikke en politibetjent. Men måske skal man være protestant for at forstå det.

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “USA bygger på den protestantiske kristendom med dens personlige ansvarlighed, frihedstro og realistiske syn på mennesket, der er forenet med en høj arbejdsmoral og tro på privat initiativ”.

  Ja, Donald Trump og hans flok af milliardærer, som nu skal styre USA, bliver opfattet næsten som guder blandt mange af disse protestanter, især i bibelbæltet. Hans ‘rallies’ minder mest af alt om tidligere tiders vækkelsesmøder.

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Peter Lemche

  Jeg glæder mig til at se din dokumentation for, at protestanter er mindre korrupte end ateister.

  Personligt tror jeg, at der er større sammenhæng mellem rimelige lønvilkår og mindre korruption, men du må da gerne beholde dine barnetro.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN, de statistikker udgives hvert år. Denne blev udgivet sidste år af Transparency International:

  1 Danmark
  2 Finland
  3 Sverige
  4 New Zealand
  5 Holland
  5 Norge
  7 Schweiz
  8 Singapore
  9 Canada
  10 Tyskland
  10 Luxembourg
  10 Storbritannien
  13 Australien
  13 Island
  15 Belgien
  16 Østrig
  16 USA
  18 Hong Kong
  18 Irland
  18 Japan
  21 Uruguay
  22 Qatar

  Når Tyskland kommer helt nede på en tiendeplads, kunne det hænge sammen med, at en tredjedel af befolkningen er katolikker. Men jeg kan ikke finde statistik for de enkelte delstater. USAs 16-endeplads: Når er lutheranerne og anglikanerne (ikke helt det samme, ved du) de største trossamfund; men der er så sandelig også mange katolikker, og der er blevet mange flere med indvandringen sydfra.

  Men så det med ateister: Det sagde jeg ikke et ord om. Jeg tror ikke, at Støvrings indlæg handlede om ateister kontra lutheraner, men om det imprint, som protestantismen har efterladt hos de mennesker, der lever i lande med protestantisk tradition. Og her er statistikken ovenfor vist nok evidens.

  OK?

 5. Af Birger Nielsen

  -

  “Luther kritiserer fornuften, fordi han frygter, at menneskets hovmodige selvovervurdering vil blokere for gudstro og næstekærlighed”.

  Ja Luther har givetvis været en spændende person, som i allerhøjeste grad har præget Europas og kristendommens historie. Man den naive gudstro har dog præget hans virke.

  Ovennævnte sætning siger alt om problematikken.
  Fornuftig omtanke, nysgerrighed, viden og skepsis overfor paver, præster og profeter skal altså være noget negativt i forhold til at tro på guder, engle, legender og mysterier.
  Her må en stakkels ikketroende lades tilbage.

 6. Af Troels Danielsen

  -

  Analysen holder ikke af mange årsager. Den borgerlige revolution med frihed, lighed og broderskab i 1789, der blev startskuddet til demokrati-bevægelsen i Europa, skete i et katolsk land. Frankrig og øvrige ‘katolske’ lande i Europa er ikke velstandsmæssigt ringere stillet end ‘protestantiske’ lande. Det var en slagkraftig middelklasse og nye ideer uden for kirken, der lagde grunden til demokrati, frihed og velstand i Europa og Vesten.

  Forspringet i Europa, USA, Canada mm. blev skabt med oplysningstiden, ikke fordi de var fortrinsvis protestantiske (Canada var i øvrigt i høj grad koloniseret af katolikker!).

  KS skriver “Som borgere i et protestantisk land lærer vi, at vores fejl i bund og grund skyldes os selv, og vi må derfor også selv tage ansvaret for vores gerninger. “. Det er faktuelt forkert. Det er som borgere i et sekulariseret samfund, at vi lærer det. Lytter vi derimod til kristendommen – både katolsk og protestantisk – får vi at vide, at Kristus tager ansvaret for vores gerninger, skylden for vores synder, og derfor døde for os. At vi selv tager ansvar, skyldes, at vi generelt ikke tror, der findes en Gud, der løser problemerne for os. Vi har ikke længere tvungen bøn for at forhindre naturkatastrofer, og vi takker ikke Gud, når vi vinder en fodboldkamp (gør vi?).

 7. Af Maria Due

  -

  Kasper Støvring skriver: “Opgøret med gerningsretfærdighed, med Pavekirkens magt og dominans, betoningen af det enkelte menneskes personlige Gudsforhold, fokus på læsning af evangelierne, opgøret med lovreligionen og etableringen af to-regimentelæren, skellet mellem den åndelige og den verdslige magt, alt sammen er det forbundet med den protestantisme, som udgør selve kernen i vores kultur.”

  Jeg synes, at det er mere dækkende at skrive ” udgør en væsentlig del af kernen i vores kultur.” Dertil kommer bl.a. de geopolitiske og sundhedsforholdene, der har haft stor indflydelse på befolknings historiske skæbne og behov for at samarbejde og udvise nøjsomhed og flid i dagliglivet.

  “USA bygger på den protestantiske kristendom med dens personlige ansvarlighed, frihedstro og realistiske syn på mennesket, der er forenet med en høj arbejdsmoral og tro på privat initiativ. Protestantismen er vigtig, fordi den tilbage fra Luther betoner den enkeltes samvittighed og Biblens ord.”

  Det var i første omgang især de engelske puritanere, der slog sig ned i New England, og de var calvinister af den hårdeste skole, hvilket netop var årsagen til at de udvandrede. De ønskede at forlade et fordærvet Europa og tænde et lysende fakkel i en ny verden, og det udartede til de samme seancer, som man brugte på Tvind og i dag i islamiske kredse, hvor social kontrol er alfa og omega. Derfor hysteri og hekseprocesser. Det virkelig spændende, som historikere for længst har beskrevet, var den omkalfatring, der fandt sted, da puritanerne opdagede, at den jord, de havde annekteret, var lidet frugtbar, og at vinteren var lang og ubarmhjertig, hvorefter hyperreligiøse bønder blev til garvede fiskere og hårde handelsfolk. Ikke af lyst men af bitter nød. Siden kom der jo i samme område bl.a. mange katolske irere til, der også var vant til nøjsomhed og arbejdsomhed.

 8. Af Kent Andersen

  -

  Hvordan mener man, at man kan måle “korruption” i disse undersøgelser? Hvordan måler man “tillid”? Jeg har ihvertfald ikke megen tillid til brugen af statistik på Humaniora. Det er vidst som fanden læser biblen.

  De protestantiske lande er også de lande, der har de højeste selvmordsrater.

  Det giver ingen mening at tale om USA som et “land” i dansk forstand. En danskers fortolkning af dette ord afviger meget fra, hvorledes folk i stort set hele resten af verden fortolker det. I Danmark tænker man på et “land” som var det en stor familie. Det er markant anderledes i eksempelvis USA. I USA er der meget store forskelle på folk. Ingen kunne finde på at bruge ordet “land” som var det et ord, der skulle betyde, at folk står til ansvar for hinandens velfærd. En undersøgelse, der sammenligner “de katolske lande” og “de protestantiske lande” antager, at landene har en meget homogen befolkning, der passer ned i samme papkasse.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  KENT ANDERSEN, du har ret i det alt sammen; men det er det bedste vi har. Du har helt ret mht. USA, men det gælder egentlig også Tyskland, som man hele tiden er en forbundsstat, altså et “mini-USA”. Allegevel er statistikken ikke helt uvigtig, fordi der er så tydelig en tendens.

  Men indrømmet: Usandhed — løgn — statistik. eller som monsignoren sagde til den unge præst: Statistik er det, der viser, at hvis jeg spiser to kyllinger, og du ikke får nogen, så har vi fået en hver.

 10. Af Flemming Lau

  -

  Luther var Jesu mand, ikke Pavens, kirkens, Kejserens, Fyrsternes eller bøndernes mand. Han tjente evangeliet og havde kun foragt overfor det at være populær. Han var kulturpessimist i særklasse. Han stod op imod den korrupte Pavekirke, med den frimodighed evangeliet har frisat den enkelte kristne til, men som kun få har tro og mod til. Han var rebel for Jesus, men hadede oprør, uanset at dets berettigelse. En retfærdig fyrste er en sjælden fugl sagde han. Flygt til et andet fyrstendømme istedet for oprør. Det stod i kontrast til hans samtidige Calvin, for hvem friheden fra tid til anden skulle vandes med tyranners blod. Det førte til et uafhængigt USA. På sit dødsleje sagde Luther “Nådetiggere er vi alle, det er sikkert og vist!” Hvordan ville hans syn være på vore dages samfund..? Ukristeligt, pilråddent og blodtørstigt. Et Sodoma og Gomorra i 10 potens. En demokratisk utopi der er gledet over i sin modsætning, ført an af denne verdens korrupte ateister og antikristne med det tidl Sovjet og nuværende Kina in mente.

  I denne tid har man bla travlt med hænge Luther ud for de efterfølgende års hekseafbrændinger. I Danmark blev ca 1000 over 150 år hekse brændt. Noget der også blev forræddere til dels. Men lige for at sætte det i perspektiv, så er vi i Danmark her i uge 14, 2017 nået op på 3920 fosterdrab, flot. Jo vore dages bødler for de uønskede, har aldrig haft mere travlt. Samtidigt har vi nu fået syn for at vore domstole blander sig i noget som de skulle holde snitterne fra. Som Luther sagde “Juraen er en skøn brud når hun forbliver i sin egen seng, men stiger hun over i en anden seng og i kirken vil bestemme over teologien, da er hun en stor hore”

 11. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 12. Af Ole Frank

  -

  “Som Huntington skriver: Hvis det ikke var engelske protestanter, men f.eks. franske, spanske eller portugisiske katolikker, der havde bosat sig i Amerika, så var USA ikke blevet USA, men derimod Quebec, Mexico eller Brasilien” – øh nå. Så vidt jeg er orienteret var det amerikanske kontinent beboet, da de engelske protestanter ankom. I øvrigt var Columbus vist ikke englænder.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  OLE FRANK, ja, Columbus, men han kom nu kun til Mellemamerika på sin sidste rejse. Du kunne lige så godt have nævnt Leif den Lykkelige og Vinland, med en række mindre nordiske bosættelser. Der var også en lærd muslim, Abu Raihan al-Biruni, som kan have været der endnu inden Leif. Men Leif er sikker nok.

  Men selvfølgelig var der nogle andre, der var kommet først, længe inden …

 14. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så fandt jeg endnu en: Portugiseren João Vaz Corte-Real, der hævdede som gæst på en dansk eskadre, at have opdaget Amerika i 1472. Så kan man spørge om, hvad en dansk flådeafdeling lavede deroppe. Måske ledte de efter overlevende nordboer fra Grønland, måske efter Nordvestpassagen. Det var i den periode, hvor “Den Lille Istid” gjorde betingelserne deroppe meget hårdere. Men jeg har aldrig kunnet befri mig for tanken, at man i København i handelsministeriet, eller hvad der styrede flåden, hele tiden har vist, at der var noget derovre. Men har naturligvis ingen beviser på noget.

 15. Af Ole Frank

  -

  Niels Peter Lemche

  Franskmændene og spanierne boede i betydelige dele af Amerika bl.a. det nuværende USA bl.a. Californien, Florida. Louisiana blev solgt af franskmændene til USA.

 16. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “Som borgere i et protestantisk land lærer vi, at vores fejl i bund og grund skyldes os selv, og vi må derfor også selv tage ansvaret for vores gerninger. ”
  Dog:
  Det ellevte bud i Janteloven:
  Det vigtige forbehold, at det er virksomhedslederes, politikeres, bureaukraters, embedsmænds, officerers, brugtvognforhandleres og asylanters prærogativ først at forsøge sig med aftørring af ansvaret på dem længere nede af rangstigen.
  Det tolvte bud i Janteloven:
  Tages du på fersk gerning, så lyv og hykl først alt hvad remmer og tøj kan holde, inden ansvaret påtvinges dig.

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  OLE FRANK, alt sammen korrekt. Jeg har også set Zorro. Men det ændrer ikke på, at den dominerende rygrad i USA indtil moderne tid var the WASPs. Det er også dem, der for tiden reagerer mod den mexicanske indvandring.

 18. Af Jan Sosniecki

  -

  “Jeg har ikke noget at tage på.” Er det ikke den protestantisme som Kasper Støvring lovpriser?

 19. Af Ole Frank

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg vil blot påvise, at Støvrings historieopfattelse er noget forenklet. Hvilke eventyrfilm, du ser er derfor sagen uvedkommende.

 20. Af Jesper Lund

  -

  Jeg har en mistanke om at Kasper Støvring er ateist. Han lægger nemlig udelukkende vægt på det verdslige element af protestantisme, og mener ligefrem at befolkningens religiøsitet bedst holdes i arve med en statskontrolleret folkekirke.

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt fred være med Luther og de gamle eventyrfortællinger, han reformerede. Personlig har jeg langt mere fidus til H. C. Andersen. Han var en langt bedre digter og eventyrfortæller, end romerske kejser Konstantin den Store og hans politiske spindoktorer 🙂

 22. Af bent jørgensen

  -

  Det er påfaldende så travlt en del ateister, kommunister og radikale har med at nedgøre kristendommen, som har medvirket til at styrke den personlige frihed, familieværdierne og civilisationen. Indtil den blev udvandet af rødradikale kræfter. Men hvad har ateismen udrettet? Vel nærmest intet. Og hvad har kommunismen udrettet andet end tyranni, ensretning, statsterror og massemord overfor egne befolkninger.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  OLE FRANK , synes du ikke, at du skulle blive ved det emne, du selv kom ind på, i stedet for at snakke udenom.

 24. Af den hvide pimpernel

  -

  La u er inde på noget med blodtørst, råddenskab, sodoma og 3920 blåstemplede og statsgodkendte mord. Læs mere om samvittighedsløs politik og etikkens forfald på den korte, snapha og kl. 1.36 hos frihedssocialisternes blog om sexisme.

 25. Af RM RM

  -

  @Niels Peter Lemche, hvor har du fra, at lutheranere og anglikanere skulle udgøre de største trossamfund i USA?

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  RM RM, jeg ved ikke, at lutheranerne er den største gruppe af menigheder i USA, men protestanterne udgør 46,5% i 2014. Google USA + Religion.

 27. Af Jens Kjærbøl

  -

  Fra kristent hold, her protestantisk hold udbasoneres med mellemrum de mest vamle lovprisninger af kristendommen totalt uden hensyn til fakta.

  Jens André Herbener, cand.mag i religionshistorie, skrev 9/11-15 i Politiken:
  “Faktisk findes der hos Luther ikke skyggen af moderne religionsfrihed, demokrati eller adskillelse af religion og politik. Tværtimod. Havde han levet i dag, ville han givetvis blive opfattet som rabiat religiøs fanatiker. På adskillige måder på linje med islamistiske fundamentalister.”

  Luther opremser syv samfunds-reaktioner mod jøderne. F.eks. lyder nr. 4:
  “For det fjerde skal rabbinerne – under trussel om dødsstraf – forbydes at undervise. Jøder generelt skal være hjemfaldne til samme straf, hvis de lovpriser Gud offentligt.”

  “Den tyske filosof Karl Jaspers har skrevet: “Her har man allerede hele naziprogrammet.”

  http://politiken.dk/debat/profiler/herbener/art5598997/Kan-man-fejre-en-r%C3%B8dgl%C3%B8dende-j%C3%B8dehader

  Hekseafbrændinger tog fart efter reformationen. I løbet af 150 år blev der i Danmark-Norge foretaget ca. 1.000 hekseafbrændinger.
  Læs f.eks. Kristeligt Dagblad:
  https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/hekseafbraendinger-tog-fart-efter-reformationen

 28. Af Flemming Lau

  -

  Den protestantiske tilbagegang i USA er rimeligt interessant at følge. 1960 66% protestanter. 1990 60% protestanter, 26% katolikker, 2% jøder, 5% andre religioner, 7% ikke troende. 2016 51% protestanter, 26% katolikker. USA har 280 mio indbyggere og i 2050 regner man 138 mio spansktalende katolikker og de vil da have slået Mexico som verdens største katolske land. Det alvorligste er at de unge mellem 20-30 år, kun tegner sig for 43% som protestanter.

 29. Af Flemminh Lau

  -

  Jens Kjærbøl, jeg skal gi dig vamle og kvalmende fakta. Uge 14 dette år er vi oppe på 3920 fosterdrab af uønskede. Det står i grel kontrast til 1000 afbrændinger på 150 år. Så i fra Ateistisk trossamfund, i er virkeligt fremme i skoen må man sige. Man skal ikke kaste med æbler, når man selv er en nathue!

 30. Af Jan Petersen

  -

  Religion er fake iscenesat shit helt på linje med 9/11 og andre false flags og plantet løgn, svindel og bedrageri. Nyeste udgave kaldes i øvrigt for asyl-flygtninge ! 🙁

 31. Af RM RM

  -

  @ Niels Peter Lemche, jeg er godt klar over, at næsten halvdelen er en form for protestanter, men herunder regnes jo også baptister og pentecostale kristne, som er langt de fleste. Og nu var talen jo om Luthers og luhteranismens betydning. Det modbeviser jo på ingen måde din – interessante tese om korruption og katolikker, men hvis man vil bedrive lommesociologi à la Weber, så må man jo have orden i begrebsapparatet. De berømte/berygtede WASPs er jo også calvinister, så hvorfor ikke bare give Johannes Calvin æren for den nordvestlige civilisation?

 32. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Alu

  “Uge 14 dette år er vi oppe på 3920 fosterdrab af uønskede”.

  Her i lutheranske Danmark?

  Hvorfor blande ateister ind i den diskussion?

 33. Af Jan Petersen

  -

  Man kan vel stort set prakke enhver den fedeste løgn på ærmet – bare det foregår i simpel billedsprog og med lidt autoritet 🙂

 34. Af Ole Frank

  -

  Lemche – nu er det ikke mig, der henviser til biograffilm. Hvem er du, der vil give andre “gode” råd.

 35. Af Jens Kjærbøl

  -

  @ Flemming Lau
  Du forurener diskussionen med din kæphest, din hæmningsløse modstand mod abort.

 36. Af john doe

  -

  Islam = 3. verdenskrig
  Det er virkelig mørke tider vi går imod , pga. de skide gammel kommunister der stjæler vores penge og lukker fjenden ind .
  OPRÅB til kamp !
  en kamp om Danmark beståen.
  det er uundgåeligt

 37. Af J Nielsen

  -

  “Du forurener diskussionen med din kæphest, din hæmningsløse modstand mod abort.”

  Som om mennesker var en mangelvare.

  Her er et råd: Hvis man ikke bryder sig om abort, så lad være. Det står enhver frit. Det vil sige, næsten enhver, der skal nok være undtagelser.

  Der her virker som en tørlagt alkoholiker, der ikke tåler at andre tager et glas. Som en vegetar, der har ondt i røven over at andre spiser kød. Som en ryger, der vil have at alle skal ryge.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Jens Kjærbøl, aborttal kontra heksenrændinger er bare for at sætte tingene i perspektiv inden de sekulære kræfter bliver for ” frelste”

 39. Af Henrik Schultze

  -

  Kasper Støvring glemmer helt at Danmark ikke længere er et protestantisk land , men del af det europæiske multikulturelle helvedet- domineret af menneskerettigheder.
  Der er ikke noget protestantisk at bevare . Hvad nytter det at halvdelen tjener “deres brød i deres ansigts sved “, når den anden halvdel hellere vil ligge på sofaen og lade sig opvarte?
  Det homogene og velfungerende Danmark er historie.
  Nu må hver enkelt person eller gruppe hytte sit eget.Alt andet vil være idioti.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  RM RM, jo, det kan man godt, og — som du selv skriver — lege ‘lomme-Max Weber’. Hollænderne er jo også calvinister. Men fortskellene har altid været til at overse, hvis man da ikke lige er teolog og diskuterer nadveren. Det grundliggende, om menneskets personlige forhold til Gud, er det, der forener de protestantiske kirker. Den katolske kirke sætter præsten ind mellem den enkelte og Gud.

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK SCHULTZE, du tager fuldstændig fejl. Hvis du vil have syn for sagen, så inviter paven til at prædike i domkirken i Roskilde. Den polske pave ville gerne, men fik ikke lov.

  Resten af dit indlæg er bare den sædvanlige nedrakning af det internationale samarbejde.

 42. Af r. vangkilde

  -

  PROTESTANTISME OG MEDFØDT MISTRO, – i vores kontante forhold til virkeligheden, hvor vi
  sætter pris på troen og fællesskabet i det humane live, ELLER bliver trukket rundt ved næsen
  i demokratiet, når omkostningerne er større end vi fortjener, når løgn og sandhed støder imod
  hinanden, som vi kalder politik.

 43. Af Henrik Schultze

  -

  NIELS PETER LEMCHE
  Som bosat i Sverige er du selvfølgelig tvunget til at tro og håbe på globalismen.
  Alt andet ville være for deprimerende i et land med akut voldsom deroute.
  Stakkels dig , at være tvunget til at skulle vælge det land til landflygtighed.
  PS.Er det bedre med en immam i Vor Frue kirke end paven i Roskilde.

 44. Af Jens Kjærbøl

  -

  Flemming Lau, du bilder dig ind, at du “sætter tingene i perspektiv” ved at sammenligne antallet af hekse-afbrændinger med dagens abort-tal.
  Men du aner intet om datidens aborttal.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK SCHULTZE, du ville virke mere begavet, hvis du henvendte dig til det, jeg skrev i stedet for at snakke udenom.

  Se hvad betyder et ‘eksil’ i Sverige, som du kalder det: Jo, det skal jeg fortælle dig: Danske spritpriser (når du hælder på i Fields), svenske bilpriser (vel ikke engang 40% af de danske), svenske ejendomsskatter (en brøkdel af de danske), og når du bor på din egen gård med egen brønd, ingen vandafgifter.

  Resultat: Du er en dum dansker, hvis du bliver i Danmark, men en klog dansker, hvis du flytter til Sverige.

  Og så er der uendelig meget mere natur herovre, hvis du kan lide det. Fra mit vindue ved mit skrivebord ser jeg ud over grønne marker omkranset af skov. Nærmeste hus et lille rødt bondehus i skovbrynet trehundred meter væk. Fra min hoveddør til skoven er der tredive meter, og det er ikke en friseret dansk skov. Nede på marken foran mig går rådyr eller dådyr, der kommer traner og en gang imellem en elg på vej tværs over. Glenterne flyver henover ofte i et antal af mellem ti og tyve. Når vi kører ned ad åsen har vi to kongeørnerevirer — i Danmark skal du til Nordjylland for at se noget lignende.

  Og så har jeg kun lidt over en times kørsel til København. Så, jo, Skåne er den bedste af alle verdener, og så bliver du stadig mindet om et landskab, der indtil for 350 år siden var dansk. Kristianstads (den nærmeste by) byvåben er Christian 4’s navnetræk.

  Fremmede: Jo, i min landsby et par kilometer væk er der vist ti nationer repræsenterede, men af indvandrere to til tre afghanerdrenge, som bor hos en lokal.

 46. Af Kent Andersen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: Du gav mig ret i, hvad jeg sagde, men du fik ikke svaret mig på, hvordan du mener, at man kan måle “tillid” og “korruption” i disse undersøgelser? Mener du virkelig, at jeg bare skal tage konklusionerne af sådanne undersøgelser alvorligt, uden at få klargjort, hvad det egentlig er man “måler”?

  Da jeg hørte om denne “lykkeundersøgelse” var min første reaktion at undersøge, hvordan i alverden man kunne tro, at man kunne måle “lykke”??? Efter at have læst definition af “lykke” i disse rapporter behøvede jeg slet ikke læse konklusionen – målet på “lykke” var skræddersyet til et velfærdssamfund. Idag betragtes disse undersøgelser som fakta. Det finder jeg mildest talt uheldigt.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  KENT ANDERSEN, jo, det gjorde jeg vel egentlig. Jeg sagde, at man må have samme tillid til statistik, som du gav udtryk for, men også, at vi egentlig ikke har noget bedre, samt at rækkefølgen på listen nok alligevel gav en noget at tænke over.

  Jeg er ikke statistiker, så jeg skal ikke blande mig i teknikaliteter. Jeg tror også, at mine anekdoter udtrykte det samme.

 48. Af Jesper Lund

  -

  Kent Andersen
  I det lille land Bhutan, der ligger i det østlige Himalaya, har man i de seneste 40 år navigeret efter bruttonationallykke og løbende udgivet rapporter om befolkningens lykkeniveau. Det har da ikke været med udgangspunkt i et velfærdssamfund.

  Rapporten ‘Dragør Lykkeregnskab 2013’ forsøger at undersøge lykkeniveaet i Dragørkommune. Rapporten er udarbejdet af institut for lykkeforskning i samarbejde med Dragør Kommune

 49. Af Kent Andersen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: Mit spørgsmål har intet med teknik at gøre. Siger du, at når der ikke er andre redskaber end statistik, så skal man bruge statistik? Eller mener du ikke, at der spørgsmål, hvor det er meningsløst at bruge de redskaber, der er til rådighed?

  Hvad værdi har en liste, hvor man rangerer lande efter, hvor meget “tillid” folk har til landet, hvis man ikke fortæller, hvad man mener med “tillid”? Det bedste ord jeg kan finde til at beskrive udgivelser af sådanne “undersøgelser” er ordet “propaganda”: Meningsløse spørgsmål fremlægges som værende “besvarede”, og de såkaldte “svar” bruges derefter ukritisk som politiske argumenter. Ikke alene usagligt, men også meget, meget farligt!

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  KENT ANDERSEN, jeg gider altså ikke mundhugges med dig. Det drejede sig ikke om “lykke”, men om korruption; men du forsøger hele tiden at aflede opmærksomheden for, hvad det handlede om.

  Slut herfra.

Kommentarer er lukket.