Assimilation, integration, segregation

Af Kasper Støvring 175

 

I fredelige og stabile samfund er borgerne assimilerede til den dominerende kernekultur. Hvis assimilationen ikke lykkes, får vi integration, dvs. en slags fælles tilslutning til forfatningens overordnede principper, overholdelse af lovene og den slags, der næppe fuldt ud kan binde borgerne sammen og skabe den fornødne samhørighed og solidaritet. Frankrig, der er et af de bedste eksempler på den republikanske, politiske integrationsmodel, er i undtagelsestilstand på andet år…

 

Hvis integrationen så også glipper, hvad får vi så? Så får vi segregation, eller i hvert fald et nationalt mindretals forsøg på at løsrive sig og danne sin egen stat. Altså lige præcis det, vi ser i disse dage i Catalonien i Spanien.

 

Skal man tillade det? Hvor går grænsen, havde jeg nær sagt? Opløsningen af Jugoslavien og Tjekkoslovakiet var lykkelige eksempler på segregation, selv om det første skete efter en voldsom borgerkrig. Men nu er der relativ stabilitet på Balkan. Efter min mening burde Belgien også splittes op, så de forskellige nationer får hver deres stat. Derimod er Schweiz et eksempel på en stat, et slags forfatningsforbund, der holder sammen på sine forskellige nationer – kantoner – fordi de har fået udstrakt selvstyre, altså regional autonomi.

 

Den slags løsninger er nok at foretrække i de fleste tilfælde, frem for segregation, men man skal vide, at den slags altid er ustabile, foreløbige og konstant står til genforhandling. På et tidspunkt kan folkeflertallets ønske om løsrivelse blive så markant og kampene for løsrivelse så voldsomme, at segregation er at foretrække. Dér er vi nok snart med catalonierne (og måske også med baskerne) i Spanien.

 

Er catalonierne da overhovedet en nation? Hvordan definerer man en nation? Fælles sprog, religion (herunder højtider), økonomi, symboler (herunder flag) og territorialt tilhørsforhold spiller ind, og dér må man sige, at catalonierne bestemt kandiderer til nationsbestemmelsen.

 

Muslimerne, så? I mange vesteuropæiske lande har man store problemer med de muslimske mindretal. Her betragter vi muslimer over en bred kam, selv om der er afgørende indbyrdes forskelle. Muslimer er for størstedelen næppe assimilerede, og mange af dem endda heller ikke integrerede. En Wilke-undersøgelse herhjemme viste, at omkring tre fjerdele af muslimerne mente, at Koranens anvisninger skulle følges fuldt ud. Så er det ligesom sagt.

 

Er segregation så en mulighed? Næppe, for oprettelsen af regioner med islamisk selvstyre midt i Europa ville sikkert blot skabe endnu flere af de blodige grænsekonflikter, vi kender fra islamiske lande uden for Europa. Muslimer kan ikke rigtig finde ud af det dér med at leve i fred med hinanden og deres naboer. ”Islam has bloody borders”, som Huntington skrev.

 

Læs f.eks. denne et år gamle artikel på videnskab.dk, der omhandler risikoen for borgerkrig. Forfatteren skriver verdens brændpunkter og finder, at omkring halvdelen af de nuværende borgerkrige involverer muslimer. Forskeren har ydermere følgende at sige om risikoen for borgerkrig i Europa som følge af den muslimske indvandring:

 

”Flygtningestrømme er imidlertid også blevet fremhævet som en risikofaktor. Det er der flere grunde til:

 

 • Flygtningestrømme kan sprede oprørsnetværk, og dermed radikalisme og kamptrænede individer, fra konfliktzonen til værtslandet.
 • Stor indvandring øger også konkurrencen om de knappe goder og sætter pres på de offentlige finanser i værtslandet.
 • På samme måde forandrer indvandring uundgåeligt værtslandets demografi, og disse ændringer i den ‘etniske balance’ vil ofte blive opfattet som en trussel i den oprindelige befolkning og medføre nationalistiske strømninger.”

 

Der er naturligvis meget lav risiko for egentlige borgerkrige i Europa og især Danmark, netop fordi assimilationsprocessen er ført til ende i relativ høj grad, og fordi vi har fået kulturelt homogene nationalstater i efterkrigstiden til afløsning for de ustabile imperier.

 

Assimilation, da? Eva Selsing skrev i går om ”debattens dialektik”:

 

”Debattens dialektik er jo som følger: modige og intellektuelt redelige mennesker på højrefløjen siger X; hysteriske og positionerende mennesker i centrumvenstre-medieklassen siger, at X er racistisk/ udtryk for paranoia/ fobisk. Så går der ti år, og så siger de nu lidt mindre opkørte mennesker i centrum-venstre-medieklassen også X. Det, der går tabt i de mellemliggende år, er muligheder for at handle, for at rette op på indvandringskatastrofen. Det er dyrebar tid til at forsøge at sikre vores land og vores børn og vores kultur. Men de velbehagelige har ikke travlt, lader det til.”

 

Flere er begyndt at være for assimilation, men mange er stadig imod assimilation. ”Ensretning” siger de. Der er her et sjovt paradoks: Det er fortrinsvis mennesker, der allerede lever i en homogen kultur, der hylder mangfoldighed. Som liberale mennesker i Danmark. Lidt kulturel kolorit gør nemlig hverdagen lidt sjovere, mener de. De mennesker, der lever i det virkelige mangfoldighedshelvede, ved dog godt, inderst inde, hvor forfærdeligt det er. Det bedste, der endnu er skrevet om diversitet i Amerika, er Harvard-forskeren Robert Putnams ”E Pluribus Unum”, som jeg har skrevet om her, og noget af det bedste, der endnu er skrevet om assimilation, er Huntingtons bog Who Are We?

 

”Hvilke forhold skal være til stede, før vi kan sige, at assimilation lykkes? Hvad afhænger en vellykket assimilation af?” Sådan skrev jeg i en syv år gammel kronik og opstillede følgende punkter som svar:

 

”Indvandrere bør beherske det danske sprog. Efter maksimum tre generationer bør indvandrerne ikke længere tale deres oprindelige modersmål, og der bør ikke ydes statslig opbakning til tosprogethed.

 

Indvandrere bør gifte sig ind i danske familier og dermed på sin vis blive en del af folket, den etniske stamme. Indgiftning er nemlig et vidnesbyrd om stærke følelsesmæssige bånd til danskerne, og den gør det meget sværere for indvandrerne at opretholde deres egen kultur og etniske samhørighed.

 

Indvandrere bør være villige til at kæmpe for landet i krisetider og udvise loyalitet over for den danske nation og stat. Tværnational loyalitet og dobbelt statsborgerskab bør ikke kunne forekomme.

 

Indvandrere bør geografisk spredes over hele landet. Altså det modsatte af ghetto-dannelse.

 

Indvandrere bør komme fra kulturer, der ligner den danske, altså fra Vesten. Den muslimske kultur er den sværeste at assimilere, og derfor bør indvandring herfra være stærkt begrænset.

 

Indvandrere bør være villige til selv at bære de byrder og risici, der er forbundet med indvandring. Staten skal kun i undtagelsestilfælde, f.eks. i nød af arbejdskraft, direkte støtte indvandringen.

 

Indvandrere bør have et stærkt ønske om at blive danskere, og de bør på forskellig måde forledes, presses og opfordres til at blive som danskere: vi har noget godt at tilbyde.

 

Hvis indvandrere ikke vil tilpasse sig den danske kultur med dens værdier og livsformer, bør de vende tilbage til deres hjemlande. Udvisning af indvandrere uden statsborgerskab bør være langt lettere og hyppigere.

 

Indvandrere bør komme fra mange forskellige lande. Det bør ikke være som hidtil, hvor indvandrere fra Mellemøsten har været overrepræsenteret.

 

Masseindvandring bør ikke finde sted. Tværtimod bør der være perioder uden indvandring og perioder med reduktion i indvandringen for lettere at kunne assimilere de allerede tilkomne.

 

Staten bør sortere ved grænsen ved at vurdere indvandrernes uddannelsesmæssige, faglige og kulturelle forudsætninger for at kunne assimileres.

 

Assimilation afhænger også i høj grad af, at danskerne står sammen om deres fælles kultur og udtrykker deres positive følelse af at være danske; identiteten som et folk skal forsvares som noget positivt, og der skal være aktiviteter, foreninger, institutioner og politiske initiativer, der kan fremme assimilationen.

 

Endelig: Alt dette lykkes ikke uden et stop for positiv særbehandling af indvandrerkulturer.”

 

 

175 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Dit homogenitets-bullshit kan kun gennemføres i en totalitær stat med sindelagskontrol. Jeg har lige set afsnittet ‘Historien om Danmark: Reformation og renæssance’: Her fører en konge der er “indsat af Gud”, streng kontrol med om folket følger den rette tro. Dit homogenitetssamfund kan kun indføres på samme hårde måde.

 2. Af jENS haNSen.

  -

  AF JAN PETERSE N – 3. OKTOBER 2017 21:27

  israel er en apartheid stat.
  Det synes mange er helt fint.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det så er der bevisligt ikke mange krigs flygtninge i strømmen af velfærdsmigranter !

 4. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg tror, at du misforstår begrebet region. Danmark er ikke en region. Danmark er en nationalstat. Regioner transcenderer de nationale grænser. Sjælland (eller kun det østlige Sjælland) og Skåne er en region. Øresunds Regionen. Slesvig, Nord- og Sydslesvig, er en region.

  Hvis du advokerer for regionernes Europa, så advokerer du i sidste ende for en selvstændiggørelse af Slesvig og Øresundsregionen og natinalstaten Danmarks opløsning.

  Og således kan man i sin blinde dyrkelse af det grænseløse og nationsløse Europa, EU, ende med at skabe nye grænser og nye konflikter.

 5. Af jeNS haNsEn.

  -

  AF JAN PETERSE N – 3. OKTOBER 2017 21:33
  “Bortset fra det så er der bevisligt ikke mange krigs flygtninge i strømmen af velfærdsmigranter!”

  Muligvis.
  Men årsagen er fortsat krigene. Som har gjort det muligt.
  Ikke flere indlæg fra min side.
  Indsættes der indlæg i mit navn indtil kl. 05:45 i morgen. Så er det den sædvanlige person som står bag.

 6. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt om hvordan unge danske muslimer opfatter begreber som integration og assimilation. De ønsker ingen af delene, de er til segregation.

  “Åbent brev til Uffe Østergård – Assimilation er udelukket.”
  http://munida.dk/aabent-brev-uffe-oestergaard-assimilation-udelukket/

 7. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Danskerne i Tyskland, Spanien, USA, Frankrig, Tyrkiet, Grækenland og m.v. skal assimileres først – Men det er der intet, der tyder på!

  Kasper Støvring, tror og stoler du virkelig selv på de 13 punkters realisering i det virkelige liv? Selv en etnisk dansker kan ikke/er ikke istand til at leve op til de 13 utopiske og indviklede krav og forventninger, som du refererer til ovenfor. Danskerne har rent faktisk et helt andet livsstil end det du prøver på at fremstille her i debat siden. I danskernes liv er ægteskab, religion, det danske modersmål, patriotisme osv. er desværre fortidens fænomener. Du kan ikke få en etnisk dansker til at ofre sit liv for fædrelandet Danmark. Dagens/nutidens etniske danskere tænker kun på, hvordan han/hun kan leve det gode liv i et så kort liv.

  Danskerne har deres parallelsamfund i Tyskland, som finansieres af Danmark hvert år!

  Har danskerne så overhovedet ret til at beskylde andre i samfundet om multikulturalismen og parallelsamfundet, når danskerne selv gør det samme i Tyskland og det er endda med finansiel støtte fra den danske stat?

  Ja ja, danskerne klager over det såkaldte muslimske parallelsamfund i det danske samfund, men Danmark som stat sender hvert år et pænt økonomisk tilskud til danskere i Nordtyskland. Og stadig idag bliver ca. 550 millioner kr. hvert år sat af på den danske finanslov til de ‘dansksindede’ – det danske mindretal – syd for grænsen for ligesom at bevare ‘det danske parallelsamfund’ i tysk jord!

  Hvad er det så, Danmark støtter med de 550 millioner kr.? En stor del af pengene går til de danske skoler og børnehaver syd for grænsen. Også det danske bibliotek i Flensborg får en sum. Flensborg Avis, som er det danske mindretals avis får tilskud, ligesom der bliver givet tilskud til det danske kulturliv syd for grænsen i form af koncerter, teaterforestillinger, udstillinger m.m. Den danske kirke har en del menigheder, og der ydes støtte til ungdomsarbejde. Dansk sundhedstjeneste er en vigtig del af det danske arbejde syd for grænsen. De driver bl.a. et dansk plejehjem i Flensborg. Der er således mange aspekter at tage hensyn til, når man taler om støtten til ‘dansksindede’ i Sydslesvig.

  Hvorfor er det danske mindretal ikke integreret/assimileret i Tyskland?

  Der er ca 50.000, der hører under det danske mindretal i sydslesvig, og nu har de haft siden 1920 til at vænne sig til at være tyskere. Men nej, de har både danske skoler, dansk kultur, dansk sprog, dansk parti, danske daginstitutioner og hele molevitten. Altså, hvis de ville være danskere, kunne de da bare være flyttet til Danmark.
  Hvad har I at sige til det?

  Som eks. de danske pensionister lever i et parallelsamfund i Spanien, som på mange måder minder om det parallelsamfund, nogle indvandrere lever i i Danmark.

  Danskerne må gerne, men muslimer må ikke, eller hvad? Er det ikke dobbeltmoralsk og hyklerisk? Er det retfærdigt og rimeligt spørger jeg?
  Stil jer lige foran spejlet inden I ytrer negativt, skævt og usagligt om muslimske borgere i Danmark.

  Hvad kan vi som samfund stille op imod bande problemet?

  Først må vi spørge os selv og hinanden, om vi inderst inde ønsker at gøre noget ved det her bande-problem. Hvis svaret helt oprigtigt er ja, så kræver det, at vi finder de milliarder, det koster at ændre beboersammensætningen radikalt. For det er kun sådan, vi kan komme videre. De her drenge har kun en fremtid, hvis de og deres familier fraflytter området, og etnisk danske og ressourcestærke borgere flytter ind. Mit løsningsforslag er, at staten laver en lille bank, hvor de mest udsatte familier kan tage et billigt lån, så de får råd til at flytte ud af ghettoen og købe et billigt hus i et velfungerende kvarter.

  Hvis Danmark kan finansiere det danske parallelsamfund i Tyskland, så kan den danske stat også sætte sådan en ordning igang.
  Det er bare et løsningsforslag…

 8. Af Flemming Lau

  -

  J.. Hansen.
  Der har været rigtig, rigtig mange krige, og det vil der forsat være på denne plagede klode. Meen der er vist ingen krige,der står mål med de der har et totalitært udgangspunkt. Kommunismen, nationalsocialismen og islamismen har verdensherredømmet for øje. Mao de er imperialistiske og vil bruge fascistiske midler og metoder for at opnå ønsket om den totale magt. Internationalister er de farligste fantaster på denne jord.

  Der er nogen der tror at EU er tilfreds når blot nationalstaterne lader sig assimilere til at blive lydige “regioner!” Intet er mere forkert. Næ, for derefter gælder om at ekspandere mod syd og Magreb landende jf Barcalona erklæringen og mod sydøst jf Damaskus erklæringen. Islam har jo ydet væsentlige bidrag til europæisk kultur, påstår EU’s Udenrigs chef.

  Vi vil have en ny og klogere elite, der mestrer at reflektere over historiens tidligere gang, og som værner om den jødisk kristne kulturarv. Alt andet menneskeværk vil lide skibbrud. Læg lige mærke til at Titanic blev lavet af professionelle, hvor Arken blev lavet af amatørere. Arken står på Ararat bjerget i 4500 m højde. Hvor ligger Titanic…?

 9. Af Maria Due

  -

  Det er nemt at ødelægge en blog, og det behøver man ikke at være dansker for. Ønsker man ikke en demokratisk diskussion, fordi man ikke går ind for demokrati, sender man bare Jan Petersen og co. på banen. Ønsker man ikke en demokratisk diskussion, fordi der er reklamepenge i at jage dem til private blogge, sender man bare Jan Petersen og co. på banen. Ønsker man at håne kvinder, sender man bare Jan Petersen og co. på banen. Sexuel perversion ved Jan Petersen og co., pådutning af skyld og indvandring er stort set det eneste her, men af og til lykkes det dog at få noget andet igennem, det kræver blot alt for meget stædighed og tid, fordi man bliver forsøgt druknet og ydmyget, hver gang tampen brænder for Jan Petersen og co., eller de keder sig.

  Mine bekendte har fortalt, at det nu er helt galt på facebook, de taler om, at “proletariatismen” er over os på alle ledder og kanten og giver af og til nogle gyselige eksempler på, hvad folk kan finde på at poste af fotografier og skrive om sig selv og andre. Hvis al den råddenskab altid har været der, takker jeg forsynet for, at jeg har levet det meste af mit liv uden at vide det. Tusind tak for et godt hjem, hvor forældrene var til stede og ikke hang på facebook, tusind tak for mine to fantastisk gode skoler, hvor vi lærte noget, jeg kunne ikke have ønsket mig bedre, selv om jeg fik mange eftersidninger og lussinger og er kejthåndet, tusind tak for at jeg var robust nok til at blæse på Jantelovens udøvere, som trofast har generet mig siden jeg var et lille barn, tusind tak for at kunne gå trygt på gaderne og alene i skoven, tusind tak for masser af lys og frisk luft og for mange venner med gode tanker og ordentlig levevis, der kunne tale om andet end sig selv.

  I dag var der en dansk racist, der henvendte sig til mig med beskyldninger om angiveligt at have fraterniseret med “udlændinge”. Vi kender ikke hinanden, men på nettet er hun fotograferet af sin mand på et billede taget ned over hans nøgne ølvom til hendes grinende fjæs mellem hans ben, og der er også tekst til med hans ordre om servicering. Hvor herligt “frigjort”, jeg håber Kvinfo og parrets mindreårige børn ser med., så at de ikke går glip af noget.

  Men det skal nok bliver værre. Jan Petersen og co. kan man nemlig altid være sikker på har tid og lyst, og vi ved alle, hvad de skriver næste gang.

  .

 10. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt til dem, der ikke ved, hvad segregation (apartheid) egentlig betyder – så brug lidt tid på at google emnet, som alternativ til hovedløse indlæg. Men tilsyneladende er apartheid indbygget i Koranen og Islam, hvilket jeg finder direkte afskyeligt i et demokratisk retssamfund!

 11. Af carsten høi

  -

  Jeg har undervist en del i spansk de sidste par år, og det mest idiotiske argument er flg: se danskerne klumper sig sammen og nøjes med at tale dansk og engelsk i Fuen-
  girola på Costa Del Sol. Og de får ikke spanske venner og bekendte. (Og dette er rig-
  tigt!) Så minder de om de titusinder af muslimer der klumper sig sammen i ghetto-
  land. Nej og atter nej!! De betaler selv, for der er ikke en cent at få fra den spanske
  stat; det gør den store forskel.Sådan burde det også være i Danmark! Åbne grænser og
  lukkede kasser. De åbne grænser med åbne kasser har vist sig som en af Danmarkshistoriens største katastrofer; og vi har kun set begyndelsen.

 12. Af Jan Petersen

  -

  MSG, det ævl har du høvlet af tidligere. Det har stadig ikke meget med muslimsk ønske om segregation at gøre!

 13. Af Per Torbensen

  -

  Segregation har vi jo i dagens samfund ,vi mangler blot assimilationen som det kit der kan binde de knuste ruder sammen-fælles værdier og normer,men det bliver ikke med muslimerne,de vil ikke indordne sig og længere er den ikke.

 14. Af Flemming Lau

  -

  Det danske mindretal er skam fuldt assimileret kulturelt i det tyske samfund. Det er mere end man kan sige om den mest kriminelle gruppe i Danmark, tyrkerne! De er ca 60 000 personer og har mere end 86 000 domfældelser bag sig. Går man derudover deres undergrunds økonomi rigtigt efter i sømmene, så tror jeg mange ville blive overrasket! Vi danskere er jo bare djinner som man kan behandle efter forgodtbefindende. Hvornår er en dansker egentligt blevet dømt for voldtægt mod en tyrker?

  Betyder det at vi er perfekte…? Slet ikke! Selv svage danskere er begyndt at tilegne sig noget af Islams rå kultur. Og det er ikke noget at være stolt af!

 15. Af Jan Petersen

  -

  Carsten Høi, et glimrende input. Sådan er det over alt i verden. Folk samles om nogen, de føler et fællesskab med. Men, den helt store forskel er – hvem betaler gildet? I Danmark betaler danske skatteydere for diverse fremmede, der hober sig sammen i ghettoer. Danskere, der rejser til udlandet og samler sig i dansker ghettoer, betaler selv forestillingen!

 16. Af Niels Larsen

  -

  Gür

  Tyrkiet og dets gnom af en diktator kunne lære en hel del om mindretalsbeskyttelse og -behandling ved at studere forholdene i Nord- og Sydslesvig.

  Der behandles mindretallene nemlig med respekt og hensyntagen – i skarp modsætning til tyrkernes horrible behandling af armenerne under WW I og kurderne i nutiden.

  Hvis jeg var af tyrkisk afstamning ville jeg nok holde meget lav profil, når det kommer til behandlingen af mindretal og politiske modstandere i det hele taget.

 17. Af Søren Jakobsen

  -

  Jorden kalder Kasper Støvring ….

  45 års forfejlet integ…… bla bla bla …

  Det kan jo ikke lade sig gøre at integrere arabere/muslimeri det Danske samfund. Vi skal af med dem om ikke andet fordi de i gennemsnit koster 112.000 kr. pr. person OM ÅRET ….

 18. Af Søren Jakobsen

  -

  Jorden kalder Kasper Støvring ….

  45 års forfejlet integ…… bla bla bla …

  Det kan jo ikke lade sig gøre at integrere arabere/muslimer i det Danske samfund. Vi skal af med dem om ikke andet fordi de i gennemsnit koster 112.000 kr. pr. person OM ÅRET ….

 19. Af Flemming Lau

  -

  Danskerne i Slesvig Holsten er fuldt kulturelt assimileret i det tyske samfund. Modsat tyrkerne i Danmark som tæller ca 60 000 men med 86 000 domfældelser i gruppen!

  Tyrkerne kunne lære meget om at begå sig som mindretal af danskerne dernede. Men tyrkerne har nok i sig selv og lever for det meste i selvvalgt segregation, eller mere præcist i kongregation!

  Der er ca 5000 protestanter i Tyrkiet. Måske var det en ide at reducere de 60 000 tyrkere til samme antal i ligeberettigelsens navn…?

 20. Af Allan Hansen

  -

  UPS!
  Hvilken koran taler vi om?

  https://youtu.be/KxCXYxDsOlU

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er brug af fancy fremmedord altid et problem, hvis brugeren ikke selv ved, hvad fremmedordet egentlig betyder. Personlig har jeg lidt svært ved at følge ordet “kongregation” i ovennævnte indlæg . . . . muligvis menes der “congregation”, men det giver heller ingen mening, så vidt jeg kan se !

 22. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Assimilation er det samme som folkemord og etnisk og kulturel udryddelse

  Vi så det vestlige demokrati i Katalonien i Spanien, hvor der var masser af spansk aggression med opbakning fra demokratiets vugge EU!
  Vi så den vestlige menneskerettighedsforståelse i Katalonien i Spanien, hvor der var masser af politi angreb og vold!

  Ingen siger noget til Spanien, heller ikke et eneste ord fra EU.

  Hvordan ville reaktionen være i vesten, hvis nogenlunde det samme forhold fandt sted i Tyrkiet?
  Vesten ville nok fordømme og kritisere Tyrkiet og den tyrkiske regering på de hårdeste og voldsomste vendinger, ikke sandt? Det pure eksempel på dobbeltmoralen og hyklerismen i vesten.

  Vesten havde i sin tid hjulpet, støttet og bakket op om mindretallets ret til at løsrive sig fra lande i den muslimske verden. Stadigvæk idag bliver vi vidne til den samme attitude fra vesten. Vesten støtter f.eks. PKK’s drømme om en såkaldt selvstændig kurdisk stat i Mesopotamien. Dvs. en utopisk stat, som strækker sig over lande som Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien. Den rene fjendske indstilling og dermed en krigserklæring fra vestens side. Vesten har valgt at stå side om side og til skulder med terroristerne, selvom disse terror grupper stod og stadig idag står i EU’s og medlemslandenes terror liste, inkl. Danmarks.

  Men der er noget vesten har misset/overset/undervurderet/ignoreret. Og det er de kroniske problemer som mindretallets rettigheder og løsrivelsesdrømmene i selve vesten. Katalonien er det første skridt. Det næste skridt med drømme om en selvstændighed vil finde sted i det nordlige Spanien. Det tredje i Belgien. Det fjerde i Norditalien. Det femte i Storbritannien. Det sjette i Balkan regionen. Hvem ved, måske det syvende finder sted et sted/område i Danmark. Det er ikke til at vide, men hele Europa er desværre ved at gå ind i en meget mørk tunnel, og der er ikke noget lys forude i horisonten. Det bliver værre og værre og ender med centralmagternes og EU’s totale kollaps.

  Sådan udvikler problemerne sig større og større, hvis man som centralmagtens stat og regering insisterer på assimilation, nægtelsespolitik, arrogant ignorance, udemokratiske og umenneskelige love og regler og dårlig behandling af mennesker med f.eks. smykkelov, stram udlændingepolitik og øget overvågning og frihedsberøvelse med undtagelsestilstandslignende forhold, samt socioøkonomisk og sociokulturel ulighed til følge.
  Er det kun udlændingenes skyld…
  Husk! Alt er gensidigt.

 23. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Assimilation er det samme som folkemord og etnisk og kulturel udryddelse

  Vi så det vestlige demokrati i Katalonien i Spanien, hvor der var masser af spansk aggression med opbakning fra demokratiets vugge EU!
  Vi så den vestlige menneskerettighedsforståelse i Katalonien i Spanien, hvor der var masser af politi angreb og vold!

  Ingen siger noget til Spanien, heller ikke et eneste ord fra EU.

  Hvordan ville reaktionen være i vesten, hvis nogenlunde det samme forhold fandt sted i Tyrkiet?
  Vesten ville nok fordømme og kritisere Tyrkiet og den tyrkiske regering på de hårdeste og voldsomste vendinger, ikke sandt? Det pure eksempel på dobbeltmoralen og hyklerismen i vesten.

 24. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Vesten har problemer med ‘forskellighed’ og lever desværre ikke op til mindretallets rettigheder

  Vesten havde i sin tid hjulpet, støttet og bakket op om mindretallets ret til at løsrive sig fra lande i den muslimske verden. Stadigvæk idag bliver vi vidne til den samme attitude fra vesten. Vesten støtter f.eks. PKK’s drømme om en såkaldt selvstændig kurdisk stat i Mesopotamien. Dvs. en utopisk stat, som strækker sig over lande som Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien. Den rene fjendske indstilling og dermed en krigserklæring fra vestens side. Vesten har valgt at stå side om side og til skulder med terroristerne, selvom disse terror grupper stod og stadig idag står i EU’s og medlemslandenes terror liste, inkl. Danmarks.

  Men der er noget vesten har misset/overset/undervurderet/ignoreret. Og det er de kroniske problemer som mindretallets rettigheder og løsrivelsesdrømmene i selve vesten. Katalonien er det første skridt. Det næste skridt med drømme om en selvstændighed vil finde sted i det nordlige Spanien. Det tredje i Belgien. Det fjerde i Norditalien. Det femte i Storbritannien. Det sjette i Balkan regionen. Hvem ved, måske det syvende finder sted et sted/område i Danmark. Det er ikke til at vide, men hele Europa er desværre ved at gå ind i en meget mørk tunnel, og der er ikke noget lys forude i horisonten. Det bliver værre og værre og ender med centralmagternes og EU’s totale kollaps.

  Sådan udvikler problemerne sig større og større, hvis man som centralmagtens stat og regering insisterer på assimilation, nægtelsespolitik, arrogant ignorance, udemokratiske og umenneskelige love og regler og dårlig behandling af mennesker med f.eks. smykkelov, stram udlændingepolitik og øget overvågning og frihedsberøvelse med undtagelsestilstandslignende forhold, samt socioøkonomisk og sociokulturel ulighed til følge.
  Er det kun udlændingenes skyld…
  Husk! Alt er gensidigt.

 25. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så giver en simpel Google søgning simple svar på mange simple spørgsmål, og muligt selv at Google videre for nærmere uddybning:

  “Google” – hvad betyder assimilation – svar
  assimilation, 1) i antropologien den proces, hvorved en kultur gradvis inkorporeres i en anden, således at kulturforskellen ophæves. Ordet assimilation bruges også om en bevidst integrationspolitik, som en stat kan føre over for sine kulturelle minoriteter

  “Google” – hvad betyder integration – svar
  integration, den proces, der forener adskilte enheder og skaber en større helhed. … Integration anvendes i dag i flere sammenhænge: Kulturel integration drejer sig om etniske minoriteters indslusning i samfundet, fx boligmæssigt, politisk og sprogligt (se også indvandrere (integration))

  “Google” – hvad betyder segregation – svar
  Segregation er betegnelsen for adskillelse af befolkningsgrupper og kulturer indenfor et land eller en by. Det kan f.eks. være en adskillelse af etniske grupper i forhold til hovedkulturen, eller en adskillelse, der beror på sociale forskelle.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt findes begrebet folkemord ikke, men kan muligvis findes under folkedrab. Men ingen af delene har med integration, assimilation eller segregation at gøre.

 27. Af Niels Poulsen

  -

  Mehmet

  Hollændere, hernnhutere, kartoffeltyskere, huguenotter, polakker, jøder og ungarere …

  Alle eksempler på befolkningsgrupper, som er kommet til Danmark og i dag er fuldt assimileret til dansk kultur.

  Den forestilling, du har om, at eksempelvis indvandrede tyrkere kan leve i en lukket enklave med tyrkiske værdier og kultur i Danmark, har således ingen fortilfæde og modsiges af historien. Danmark kan ikke rumme et lille Tyrkiet, et lille Somalia, et lille Afghanistan osv.

  Og desuden er Danmark faktisk danskernes land (ja, det falder nok nogle af oikofoberne for brystet). Tænker I nogensinde på det, når I fremsætter alle jeres særkrav?

 28. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS POULSEN – 4. OKTOBER 2017 0:50:

  Ingen mindretal har særkrav. Det er majoriteten, som sædvanligt altid kommer med særkrav til mindretallet.

 29. Af Jan Petersen

  -

  Udlændinge ansat på dansk offentlig ydelse er udenfor pædagogisk rækkevidde – og, det er der vel egentlig ikke noget underligt i !

 30. Af JenS haNsEN.

  -

  AF JAN PETERSE N – 3. OKTOBER 2017 22:42
  “Danskere, der rejser til udlandet og samler sig i dansker ghettoer, betaler selv forestillingen!”

  Enig.
  Mange pensionerede danskere bor i danske fascist reder og ghettoer som i Pathhaya.
  De sidder og hænger på de danske værtshuse.
  De eneste lokale som de omgåes, det er ludere.
  Men de vælger jo selv, hvordan de bruger deres pension.

 31. Af jEns hANseN.

  -

  AF JAN PETERS EN – 4. OKTOBER 2017 1:09
  “Udlændinge ansat på dansk offentlig ydelse er udenfor pædagogisk rækkevidde – og, det er der vel egentlig ikke noget underligt i!”

  Er danskere, f.eks. pensionister, syge og arbejdsløse, som er på offentlig ydelse også udenfor pædagogisk rækkevidde?
  Det er der mange på højrefløjen som mener. Hvis de ikke selv er på overførselsindkomst.

 32. Af Svend Jensen

  -

  @FLEMMING LAU – 3. OKTOBER 2017 23:29
  “Danskerne i Slesvig Holsten er fuldt kulturelt assimileret i det tyske samfund…”

  Korrektion til F.L.:
  Der er ikke og har aldrig været nogen betydelig andel af danskere i Holsten.
  Danskerne i sydSlesvig bebor gammelt dansk land. Slesvig blev anerkendt dansk land, som bevidnet af Ejderstenen – “EIDORA ROMANI TERMINUS IMPERII” (Ejderen – Det Romerske Riges grænse).
  Slesvig var dansk fra omkring år 700, da Danevirke blev bygget – indtil 1864, hvor prøjserne stjal landsdelen efter tysk infiltration af landsdelen. Altså dansk i mindst 1100 år og tysk besat i 150 år.
  Hvis danskerne i sydSlesvig er fuldt kulturelt assimileret, er det da underligt, at danskerne fastholder deres nationale egenart. Tyskland bør indrømme sin utidige imperialisme og lade sydSlesvig blive forenet med sit rette moderland; samtidig med at tyskerne forlader området, gerne med følgeskab af alle tyrkere dernede.
  Situationen i sydSlesvig er meget afslørende for magtforholdene i EU (= GrossDeutchland).

 33. Af Jesper Lund

  -

  Assimilation i det danske er en af truslerne mod den jødiske identitet i dagens Danmark, sagde formanden for Mosaisk Troessamfund, Finn Schwarz., i 2014 i forbindelse med fejringen af 200 året for det kongelige frihedsbrev til de danske jøder.

 34. Af Karsten Søberg

  -

  enig

 35. Af Gert Hansen

  -

  ‘Vesten har problemer med ‘forskellighed’ og lever desværre ikke op til mindretallets rettigheder’ – skriver Gür.

  Det har Burma, Kina, Thailand, Singapore m.fl.- også. Mig bekendt hører de lande ikke til ‘Vesten’. Ikke underligt er der alle steder tale om ikke-integrerede og ikke-assimilerede muslimske mindretal.

  Og hvordan er det lige, at Tyrkiet, der heller ikke hører til Versten, behandler sit mindretal kurderne? Her spørger vi kurderne, og ikke det tyrkiske flertal der undertrykker dem. (Det kristne armenske mindretal gjorde Tyrkiet kort proces med for ca. 100 år siden).

  Og M.S.G.’s lange indlæg indeholder mere af samme slags sludder. Det forunderlige er, at han formentlig selv tror på det han skriver. Og ideligt giver beviser på hvorfor han og Tyrkiet ikke kan integreres i Danmark og det øvrige EU. (Som det fremgik af tysk presse igår, har Erdogan endelig indset det).

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE – 3. OKTOBER 2017 22:11, og så kalder man mig arrogant! Men jeg er fuldstændig enig med dig. Alt for mange af dem, der vil definere, hvad kultur og civilisation er i dag, har en meget primitiv idé om, hvad de taler om; men er opvokset med forestillingen om, at alle meninger er lige gode, og at det er ligegyldigt, om man hat sat sig ind i sagerne eller bare plaprer løs. Og da én tåbe kan spørge om mere, end syv vise kan svare på, så har de let spil, og bliver tilmed fornærmede, når de bliver sat til vægs.

  Og i al deres uvidenhed er de så utrolig lette at manipulere.

 37. Af Erik Carlsen

  -

  Kasper S.
  Jeg støttet til fulde din spændende artikel om assimilation af immigranter Sådan et projekt vil ikke lykkedes mere i Danmark. Jeg tror at tiden forpasset. Jeg flyttede selv fra det multikulturelles helvede på Vestegnen, til her i Vestsjælland hvor der er mere ro og fred endnu. Fremtiden vil byde på stadig flere konflikter, og med terrorisme over for den danske befolkning . Fortsæt venligst dit oplysende arbejde med flere spændende artikler om fremtiden i Danmark.

 38. Af Foemming Lau

  -

  Svend Jensen.07:42.
  Ja du har da ret. Jo længere ned i hertugdømmerne vi kommer, jo færre danskere. Det er jo en fortløbende proces at blive tysk.
  Det jeg mener, er blot at vi ikke ser en kongregering hos danske protestanter i Tyskland, som vi fx ser det hos tyrkerne i Danmark. Jeg mener de er jo for de flestes vedkommende slet ikke integrerede rent kulturelt, selvom de er blevet båret på hænder og fødder. Det er meget enkelt, vi har næret en slange ved vores bryst!

 39. Af jeNS haNSen..

  -

  AF FLEMMING LAU – 3. OKTOBER 2017 22:10
  “de er imperialistiske og vil bruge fascistiske midler og metoder for at opnå ønsket om den totale magt.”

  Er det USA som Flemming Lau omtaler?
  Så har han ret.
  USA har ca. hundrede millioner menneskeliv på samvittigheden siden 1898. Alene udenfor USA.
  USA støtter et hvilket som helst fascistisk regime, hvis det er i USA`s interesse.

 40. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR: “Husk! Alt er gensidigt.”

  Bestemt ikke.

  Muslimernes ønske om ophold i Danmark er bestemt ikke noget gensidigt ønske fra danskernes side. Tværtimod.

 41. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN: “USA støtter et hvilket som helst fascistisk regime, hvis det er i USA`s interesse.”

  Præcis samme opførsel ser du fra russisk, kinesisk, fransk, tysk, engelsk, indisk, pakistansk,… you name it, hvis det er i de respektive landes interesse.

  So what’s the difference?

 42. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN: “USA støtter et hvilket som helst fascistisk regime, hvis det er i USA`s interesse.”

  Præcis samme opførsel ser du fra russisk, kinesisk, fransk, tysk, engelsk, indisk, pakistansk,… you name it, hvis det er i de respektive landes interesse.

  So what’s the difference?

 43. Af jENS hANsen.

  -

  AF NIELS LARSE N – 4. OKTOBER 2017 9:42
  “So what’s the difference?”

  Hykleriet.
  At Danmark optræder underdanigt og krybende overfor den værste forbryderstat, USA, som nogensiden har eksisteret.
  Danmark optrådte på samme måde overfor nazityskland.

 44. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Når man som fremmed har inviteret sig selv ind i mit hjem, (Danmark), og modvillig får lov til at väre her, så har man den “onden lyne mig”, at opföre sig efter mine, og mit hus regler (Danmark, demokrati), og ikke som aktuelt, bruge sine egne medbragte regler, (Islam-Sharia)!
  Hvis denne ganske selvfölgelige regel ikke kan godtages af vore selv inviterede gäster, så er de ikke velkomne, og burde hurtigst muligt söge sig tilbage til de himmelströg hvor de kommer fra!

  Og som udviklingen foregår nu, ser jeg en åbenlys grund til, at smäkke den offentlig pengekasse i over for gästerne, så de tilskyndes, at rejse frivilligt, og ikke belemre mig og alle andre Danske borgere med deres religions idioti!

  Det må dog väre yderst frustrerende, at bo i et land hvor man er uönsket og hadet som pesten, og hvor befolkningen hellere ser hälen end tåen af ens person!

  God rejse hjem til Allahs forlovede land, og fri os fra det idioti i form af islam som i önsker, at berige os med!
  Mvh.

 45. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN

  Dit svar er ude af sammenhæng.

 46. Af J F

  -

  Hvad i alverden har Catalunyas og Spaniens problem at gøre med Danmarks bøvl med nogle indvandrere?
  Dybt skuffet…

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, det der med selvstændighed er ligesom at drikke øl fra minibryggerier: Det er eksotisk, ren nostalgi.

  Englænderne valgte (sådan cirka halvdelen af befolkningen) “frihed” uden for EU. Hurra for det. Catalanerne vil have selvstændighed uden for Spanien, hurra for det, skotterne fra England, hurra for det! Snart vil lollikkerne have selvstændighed i forhold til resten af Danmark. Eller de nordenfjords, der ikke har glemt slaget ved Ålborg!

  Som min søn sagde, da han så et interview med en fra Carlsberg, der hævdede, at danskerne ikke længere drikker øl: Det er forkert, de drikker bare ikke Carlsberg. Det er eksotisk at prøve noget nyt. Det er eksotisk at får en selvstændighed (hvad det så end betyder), som man aldrig før har haft og oftest ikke engang anet, at man ville have.

  Men der er nok at tænke over for kloge — og ikke så kloge — mennesker: Hvad galt er der med globaliseringen? Vi er alle globaliserede, når vi tænker på det tøj, vi har på, eller den mad, vi spiser; men jo mere vi er det, jo mindre ønsker vi at være det.

  At bøllens propagandaapparat ovre i øst har haft ualmindelig travlt i den sidste tid, det er så en anden sag. Han vil ikke have globalisering; han vil bare have, at det hele bliver russisk.

 48. Af Gert Hansen

  -

  Danmarks Statsminister har netop i sin åbningstale til Folketinget demonstreret, at han intet aner om Danmarks situation på integrationsområdet.

  Det er rystende at tænke på, at et land ledes af en så uvidende person, og noget sådant er det bedste argument imod demokrati. Problemet er bare, at der ikke er et bedre alternativ. Og at der på et tidspunkt i fremtiden uundgåeligt kommer et alternativ.

  Man mindes i den forbindelse Churchill’s tale i Underhuset i maj 1940 til Chamberlain.

 49. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  For muslimske indvandre i Danmark der ikke vil deltage i det Danske demokrati, med kvinders lige rettigheder osv. er der ingen plads i landet, og fra myndigheders side bör man stramme behandlingen af dem så hårdt man kan, med social hjälps nedskäringer, börnebidrags, nedskärninger, og i det hele taget göre livet så besvärligt for dem, at de forlader landet frivilligt!
  Man kan samarbejde med ejere af sociale ejendomsselskaber, hvor en dömt kriminel forvirker opsigelse af familiens lejemål med udsmidelse til fölge!

  Alle muligheder man kan finde for, at få utilpassede muslimer ud af landet skal bruges!

  Danske skatteborgere har väret til grin i tilsträkkeligt mange år!
  Mvh.

 50. Af Jan Johansen

  -

  Det er fanden gale mig for dårligt, at der stadig findes folketingspolitikere, som er fuldstændig blottet for bare en rimelig grad af realitetssans. En del af dem har et stort medansvar for følgerne af den totalt forfejlede integration i Danmark gennem de seneste 20 til 30 år eller mere, og alligevel plæderer de stadig for fortsat ukritisk indvandring. De har endnu ikke føling med, hvad der faktisk foregår af uhyrligheder i og omkring Gellerupparken ved Aarhus, i Vollsmose ved Odense, på store dele af Vestegnen til København og ikke mindst på eller omkring Nørrebro i København og andre ligeså betændte steder. Hvad fanden er meningen? Hvorfor skal vi blive ved med at finde os i deres slendrian? De kan da ikke være uvidende om, hvor forfærdeligt det står til i lande som eksempelvis Sverige, England, Frankrig og flere andre lande med den tiltagende islamisering, og hvad heraf følger. Glem alt om integrering og assimilation. Det er slet ikke det, det handler om for dem. Det handler kort og godt om segregering og en gradvis overtagelse af større og større dele af vores land, Uffe Elbæk, men det er du sikkert for naiv til at forstå!!! Du har allerede været et alt for dyrt bekendtskab med alt dit alternative fis!!!

Kommentarer er lukket.