Konservatisme mellem revolution og restauration

Af Kasper Støvring 195

 

 

I takt med at problemerne med ikke-vestlig indvandring er blevet større, og mainstream-politikkens forslag til at løse dem langt hen ad vejen har vist sig utilstrækkelige, er den nationale konservatisme blevet styrket.

 

Jeg skriver med vilje den nationale konservatisme, ikke f.eks. nationalkonservatismen, for vi er vidne til et lidt besynderligt fænomen på venstrefløjen: Nemlig, at den som hos den bogaktuelle Ida Auken er begyndt at forsvare de ideer om national sammenhængskraft, identitet og kultur, som man hidtil stort set kun har hørt fra den nationalkonservative højrefløj. På venstrefløjen har man endda hørt argumenter om assimilation. Utænkeligt for blot få år siden.

 

Det er jo helt fint, men spørgsmålet er, om det er nok. I hvert fald synes det mere radikale højre også at blive styrket. Et eksempel er det nye højres Identitære bevægelse. I et nyt indlæg leverer en af de ”identitære” et forsvar for en slags radikal konservatisme. Det er altid et kunststykke at skrive engageret om radikalismen, og jeg er ikke helt sikker på, at skribenten endnu behersker kunsten. Man kan kritisere indlæggets radikale retorik, men hvor radikale er bevægelsens handlinger?

 

Man bør som konservativ være skeptisk over for den udenomsparlamentariske aktivisme; jeg har personligt til gode at deltage i en politisk demonstration og nærer instinktivt en modvilje imod det. Omvendt kan man jo sige, at disse unge identitære handler i stedet for bare at snakke (hvis man altså ser et misforhold herimellem). Og man kan da også sagtens have sympati for gruppens aktioner vendt imod bl.a. masseindvandringen og KVINFOS elitefeminisme.

 

Mindst lige så interessant er diskussionen om forholdet mellem konservatisme og radikalisme, et emne, der bliver mere og mere påtrængende i vores krisetider.

 

Jeg bekender mig selv til en konservatisme tilbage til den irske filosof Edmund Burke, ligesom mange andre og nok de fleste erklæret konservative. Og jeg er skeptisk, men ikke afvisende, over for en radikal konservatisme – forstået korrekt!

 

Det forekommer mig, at der er en del rygmarksreflekser i afvisningen af radikalismen. Har kritikerne af radikalismen f.eks. tænkt på, hvor radikalt Burkes budskab forekommer i dag? Og hvor forfærdet Burke sikkert ville blive, hvis han besøgte os i dag? Og er de mon klar over, hvor, ja, revolutionært, det ville være (eller forekomme at være) at gennemføre hans ideer og dermed restaurere konservatismen – i en tid:

 

hvor EU og overnationale konventioner har svækket nationalstaten; hvor islam breder sig, og kristendommen svinder ind; hvor skilsmisseprocenterne stiger, og kernefamilien er trængt; hvor millioner af indvandrere vandrer ind over Europas grænser; hvor politik handler mere om disruption, kulturradikalisme, 68’er-ideologi, velfærdsstat, abstrakte principper, menneskerettigheder og minoriteter, krænkelser og ligeværdighed end om praktisk fornuft, moderation, balance, gradvis udvikling, traditioner, hævdvunden orden, sædvane og kultur?

 

Hvis man i dag gennemfører det, der engang gik for at være en moderat konservatisme, ville man uden tvivl blive stemplet som radikal, selv om man ikke er det. Det er derimod tiden, der er radikal i sit væsen, kunne man sige.

 

Konservatismen lærer, at man skal vare sig for vildfaren idealitet, og der er ingen (endelig) forløsning i denne verden. Men megen politik ligger i en gråzone. Det, der i går ansås for radikalt, kan i morgen være mainstream. Ingen taler længere om, at Frankrig stadig er i undtagelsestilstand (store dele af dens bestemmelser er blot gjort til lov). På godt og ondt. Og er det godt, ja, så er der tale om en slags ”forløsning”: Man gør noget radikalt for at hæmme den islamiske terror.

 

Da man lukkede grænserne i f.eks. Østrig og reelt suspenderede konventionerne, gjorde man jo noget utænkeligt, og det blev straks normalt. Ungarn, der lukkede grænserne og dermed migranternes Balkanrute, er et andet eksempel. Og selv om Ungarn kritiseres heftigt, er de fleste nok hemmeligt enige i ”diktator” Orbáns beslutning. Det var altså godt. På den måde venter mange ”radikale” politiske indgreb på at blive, ja – forløste!

 

På den ene side har den vesteuropæiske samfundsorden gennemgået radikale forandringer – revolutionen har fundet og finder stadig sted – på den anden side bør man som konservativ instinktivt vende sig imod revolutionære tiltag og passe på, at den orden, man ønsker genoprettet, i virkeligheden ikke er en utopi, idealistisk blændværk.

 

Omvendt må man også sige, at konservatismen er andet og mere end en tilpasningsfilosofi, en slags ”fodslæbende konservatisme”. I Sverige er skudvekslinger nu blevet så almindelige, at de ikke længere skaber overskrifter; den svenske revolution er blevet normal. Men hvis svenskerne i morgen besluttede sig for at udvise alle kriminelle udlændinge og hjemsende uintegrerede udlændinge med dobbelt statsborgerskab, ja, så ville det med sikkerhed blive stemplet som radikalt (hvilket det jo også i en vis forstand ville være).

 

Konservatismen vil også bevare institutionerne, men reformere – restaurere – dem indefra. Det er nok også både klogest og mest effektivt. Men så må man også finde sig at blive kaldt radikal.

 

Fornemmer man en vis ambivalens i det ovenstående, fornemmer man ret. Det er også en af konservatismens svagheder – og styrker.

195 kommentarer RSS

 1. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Vores grundlov tilsigter jo en demokratisk styreform, og “demokrati” er blevet en del af vores kollektive bevidsthed, inklusive også blandt konservative, som jo ellers i slutningen af 1800-tallet kæmpede imod et folkeligt, parlamentarisk system. Og faktisk var kampen dengang med det vi oplever nu. En kamp imod et elitær styre (dengang de konservative) og den brede befolkning (dengang bondeliberalismen og arbejderbevægelsen i byerne). Og også dengang forsøgte eliten at hindre befolkningens i at mødes for at udveksle politiske synspunkter. Ikke dengang i Cyber, men ved at udstede et cirkulære, som forbød folk at benytte skolerne til afholdelse af politiske møder. De fleste forbinder i dag vores forsamlingshuse med et selskabeligt formål, men etableringen af forsamlingshuse var en folkelig bevægelse med det formål, at etablere egne, politiske mødesteder, når nu skolerne ikke måtte benyttes. Den historie har liberale som hr. Pind i dag helt glemt eller bevidst fortrængt, når de nu angriber den folkelige anvendelse af de sociale medier. Det er nøjagtig den samme elitære reaktion, som de liberale bl.a. her på Sydfyn, hvor jeg bor, var oppe imod. Men i længden kan ingen elite undertrykke folket, så som for godt hundrede år siden ville folket naturligvis igen fortrænge eliten – og denne gang den liberale elite..

 2. Af R.H. Kristiansen

  -

  Niels Juul Hansen
  Jeg er enig med dig.

  Nu må jeg vist tage mig sammen for at gå skattepapirer igennem. Det er godt nok kedeligt, men nødvendigt. Til sidst.
  Jeg har ikke noget imod lærere, min svigermor var folkeskolelærer, nu pensioneret. Lærere skal have ordentlige forhold. Det er deres forhandler A. Bondo, der somme tide får mig til at spørge til hvad de egentlig vil. I Island er pædagoguddannelsen en universitetsuddannelse på 5 år. Spørgsmålet er så, er det fornuftigt, fordi så bliver der bare ansat flere ikke uddannede personaler. De har lidt højere løn end i Danmark, men uddannelsen har svært ved at rekruttere unge på grund af den lange uddannelse og de lave løn. Det samme vil måske ske ved læreruddannelsen, hvis vi forlænger den. Vi man betale for disse ekstra kompetencer? Jeg havde fra 7-9 klasse inden jeg kom i Gymnasiet, kun universitetsuddannede lærere. Jeg synes de var dygtige. Det er anderledes i dag.

 3. Af Niels Larsen

  -

  JØRN STRAND NIELSEN

  Folk som Søren Pind går ikke ind for demokrati, men for elitært styre. Af en eller anden obskur årsag ser hr. Pind sig selv som tilhørende eliten.

  Det kan i høj grad diskuteres, hvorvidt det er berettiget. Hans indstilling synes mere at gå i retning af ridefogedens i godsejervældets tidsalder med udtalelser om landsbytosser etc.

  Og det kommer vel at mærke fra en fyr, som lefler for et obskurt kvindemenneske som Merkel og en forsumpet drukkenbolt som Juncker.

  Støvrings omtale af Burke ved flere lejligheder har for øvrigt fået mig til at anskaffe hans værk fra 1790, Reflections on the revolutions in France. Så må vi se, om jeg får den læst til ende. 🙂

 4. Af Glenn Madsen

  -

  NIELS JUUL HANSEN – 18. APRIL 2018 10:30:
  “Personligt tvivler jeg på, at man løser problemer med ulighed ved at opfordre dem, der befinder sig langt nede i det sociale hierarki til at trampe på dem, der ligger endnu længere nede.”
  Hvem kan være uenig med dig? På en måde er det de samme argumenter som til stadighed fremføres, hvilket heller ikke er noget nyt. Jeg vil påstå, at for indvandrermodstanderne er det kulturelle spørgsmål det vigtigste. Ikke økonomien. De er ikke dummernikker, der stemmer med hjertet, fordi de ikke rigtig kan klare det dér med at bruge hovedet. Tværtimod har de gennemskuet løgnen, selvgodheden, indbildskheden, frelstheden og hvad synonymordbogen nu eller kan hjælpe én med, hos magteliten og deres intellektuelle håndlangere.

 5. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Det er jo ganske logisk, at hvis den demokratiske proces blev afprofessionaliseret og åbnet op for en mere socialt, differentieret kreds af politiske kandidater, så ville vi få et mere reelt folkestyre. Måske ville dette styre ikke føre os ad en kollektiv vej (konservativ og socialistisk), men fortsat udad en liberal vej. Men det fik så være, for det ville så være et folkelig legitimeret valg, og ikke længere blot en elitær, teknokratisk manipulation. For ingen politik er “nødvendighedens politik” med mindre den er folkeligt legitimeret.

 6. Af R.H. Kristiansen

  -

  Niels Juul Hansen
  Enig.
  Jesper Lund.
  Jeg finder 24 års regelen god fra kvindernes synspunkt. Det er de unge, der skal finde sig i giftelystne forældre, der får medgift ved giftemål, den ene eller den anden vej. Sådan set både kvinder og mænd. Jeg kender en del til området. Jeg er imod, at man kan købe kvinder eller en mand. Jeg kender flere indvandrere, der har fået mange penge for at få gift deres drenge med indvandrerpiger fra div. ikke vestlige ande. Det er resulteret i ulykkelige ægteskaber, hvor pigen er rejst hjem og forældre, der har betalt penge til familien i Danmark er kun blevet fattigere. Jeg kender sågar udviklingshæmmede mænd, der er blevet gifte med piger fra ikkevestlige lande . Piger, der er blevet narrede til Danmark, hvor pigen efterfølgende er rejst hjem og forældre er er blevet fattiger af samme grund. Jeg vil selvfølgelig slet ikke udelukke, at nogle unge indvandrere kommer i klemme, som danskere også gør. Jeg har også noget imod “køb” af kvinder fra asiatiske lande. Hvor mange indvandrere omgås du Jesper Lund? Jeg spørger bare nygerrigt, ikke af fordomme, du har selvfølgelig lov til at være imod 24 års regelen.

 7. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Støvring er jo litterat, og har i flere af sine blogindlæg meget interessant og relevant henvist til forskellige litterære værker. Men folket har jo også gennem tiden afsat litterære spor, nemlig i de såkaldte “mundheld”. Sikkert hver især opstået spontant i en bestemt situation, men de, som indeholdt mest generel erkendelse, har overlevet ved vandring ned igennem genrationer. Også i min familie, hvor flere mundheld falder for, når jeg læser hr. Pinds angreb de sociale medier, som værende en adgang også for Tossede Bent:

  >>Af børn og fulde folk skal man kende sandheden<>Sandheden er ilde hørt<>Blind høne finder også korn<>På trediedagen lugter fisk og gæster ilde<<

  Det folkelige dyb er faktisk uransageligt, men når man som hr. Pind har tilbragt hele sit voksenliv i den "politiske boble", når benene aldrig ned til dette dyb.

 8. Af jeNs haNsen

  -

  Hvis Anne Lise Marstrand-Jørgens en mener, at de politikere som startede Iraq krigen i 2003 er endnu større slyngler end IS, så er det vel ikke helt forkert.
  Et par millioner mennesker er hidtil blevet dræbt i den krig. Mange flere er gjort til flygtninge.
  IS opstod på grund af denne krig. Og er blevet bevæbnet af USA, Saudi Arabien og Qatar. For at vælte Assad.

 9. Af Niels Larsen

  -

  Det er nok det forkerte forum, du har valgt til at promovere fru M-Jørgensen, hr. Hansen.

  Der er ikke mange herinde så langt til venstre som du og hende.

 10. Af svend jensen

  -

  @FINN BJERREHAVE – 18. APRIL 2018 11:05
  “Påstanden EU har svækket nationalstaten, måske bare den påstand som vi elsker at bruge, men EU står for Demokrati menneskerettigheder endda ens for hele EU…”

  — EU parlamentets medlemmer vælges ikke ved direkte og demokratisk valg. EU er vel nærmest et bureaukratisk regime, styret fra Berlin og Paris.

  “Nu citerer jeg igen fra Nationalmuseets hjemmeside ang de Slesvigske krige blev den direkte konsekvens af 1848 da Enevælden overlod Danmark til folkestyre, og de Tyske hertugdømmer ville ikke overlades til citatet:Pøbelstyre men kun Kongen,”

  — Teknisk set var Holsten dansk hertugdømme da hertugens lensherre, den tysk-romerske kejser blev fyret af Napoleon 6. august 1806. Han blev afløst af “det tyske forbund” i 1815. Fra 1806 til 1815 var Holsten da også inkorporeret i Danmark som landsdel. Slesvig var altid dansk hertugdømme, da Slesvigs lensherre altid var den danske konge. Desværre sad den holstenske adel på en stor del af jord og magt i netop Slesvig. Derfor blev tysk nationalisme og kultur forsøgt eksporteret til Slesvig.

  “..ligesom F5 hvade underskrevet traktaten Slesvig og Holsten må ikke deles.”

  — Her tænkes nok på Ribebrevet, som er en håndfæstning mellem den holstenske adel og den danske konge Christian 1.. Ribebrevet blev sluttet den 5. marts 1460 i Ribe, og mistede, som enhver anden håndfæstning, sin gyldighed ved kongens død.
  Frederik den 5. var for alkoholiseret til at forestå regeringens førelse. Han kunne ikke have underskrevet den nævnt traktat.

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @R.H. Kristiansen

  Særlove der beskærer menneskerettigheder er altid noget skidt. Det har historien for længst vist.

  Så kan man ellers kalde dem, hvad man vil. Maskringsforbud, 24-års regel o.s.v.

  Det mest pinlige er alle de mange ‘undskyldninger’, man skal lægge øre til, der forsøger at forsvare undertrykkelsen af ganske almindelige menneskerettigheder.

  Det er og bliver en glidebane – og her viser historien også, hvor man meget hurtigt kan ende.

  “When will they ever learn – when will they ever learn?”, som både Pete Seeger og Marlene Dietrich sang.

  Så er det lettere at forholde sig til DF og NB, der er klart antimuslimske. De forsøger ikke at skjule deres had til denne gruppe mennesker.

 12. Af Jesper Lund

  -

  R. H. Kristiansen
  Jeg omgås ingen indvandrere. Og iøvrigt heller ikke mange etniske danskere. Men jeg kan sagtens forestille mig mareridtet for unge indvandrere ved truslen om at blive tvangsgift.

  Ved du om andre europæiske lande har en regel som svarer til 24 års reglen?

 13. Af JeNs haNsen

  -

  AF NIELS LA RSEN – 18. APRIL 2018 14:04
  “Det er nok det forkerte forum, du har valgt til at promovere fru M-Jørgen sen, hr. Ha nsen.”

  Helt enig.
  Vi er vist kun tre til fire personer på disse blogs som ikke tilhører den aller yderste højrefløj.
  Du er den rene vare Larse n.
  Trods alt bedre end hyklerne og racisterne som forgøjler at være pæne mennesker.

 14. Af Niels Juul Hansen

  -

  Jeg er netop i gang med Anne Lise Marstrand-Jørgensens bestseller “Sorgens Grundstof”.

  Hun er en fantastisk forfatter, men hun oplever (ligesom Carsten Jensen), at den yderste højrefløj hader dem som pesten for deres politiske holdninger, fordi de helt klart formår at træde på deres ømme ligtorne – fordomme og frygt.

 15. Af Maria Due

  -

  SVEND JENSEN – 17. APRIL 2018 21:29
  “Kun trist at den irske konservative filosof Edmund Burke’s hovedværk, “Reflections on the revolutions in France” er komplet ulæselig. Måske den kræver for meget kendskab til tidens historiske personer, begivenheder og kulturstrømninger.”

  Så vidt jeg husker, er min udgave kommenteret i et langt forord, men du har ret, det er nødvendigt med kendskab til tiden, og jeg kan godt lide, at du skriver det.

  Som alle andre fag er historiefaget naturligvis fuld af faldgruber for ikke fagfolk. Jeg vrider mine hænder, når Ulla Nørtoft skriver om John Locke og Monica Papazu om Voltaire for slet ikke at tale om Søren Krarups udlægninger af “the Atlantic Charter” og Calvins indflydelse på amerikansk retsforståelse og menneskerettighederne. Man mærker jo, hvordan de på død og livet ønsker at pådutte fortiden deres egne nutidige synspunkter. Jeg tror bestemt ikke, at det er bevidst, at de på den måde leverer fake news, de har blot ikke grundlaget i orden og undervurderer det faglige på det groveste.

  Den slags kan gøre mig ked af det, og et af mine bedste eksempler på, hvordan folk kan køre helt i skoven er Den amerikanske uafhængighedserklærings ord om, at alle skal have ret til at søge “lykken”. Lykke betød i den sammenhæng og tidens rationelle jargon økonomisk fremgang. Men der er masser af andre ord, som man skal kende den ændrede betydning af. Hvis vi i dag siger om en person, at vedkommende er vidtløftig, er det ikke en kompliment, men tidligere har det betydet, at folk var meget driftige. Mentalitetshistorie er en yderst vanskelig disciplin.

  Det er derfor jeg jævnligt laver vrøvl, når letfærdigheden med sproget bliver for stor. Fx bør illiberal skrottes hurtigst muligt som et uvedkommende ord i dansk. The Concise Oxford Dictionary oversætter det bl.a.. med unscholarly, stingy, vulgar, not generous, narrow-minded. Det er også en risikabel uvane at sidestille nationalisme med patriotisme, hvilket ordbogen da heller ikke gør.
  Og endelig er det træls, at så mange ikke forstår den danske betydning af liberal, og at vi alle er præget af liberalt tankegods. Konservatisme og liberalisme er ikke antagonister, der findes en stor borgerlig fællesmængde, og der er også en liberal fællesmængde med socialdemokrater og SF’er. Det er den fællesmængde vi skal bygge fremtiden på.

  Ang. Fr. 5.´s underskrift, holdt han blot Moltke i hånden, så gik det fint, og den sindssyge Chr. 7. underskrev i årtier, men en gang nægtede han dog, og det var da man forsøgte at omstøde den hårde dom over Struensee.

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Maria Due

  “Konservatisme og liberalisme er ikke antagonister, der findes en stor borgerlig fællesmængde, og der er også en liberal fællesmængde med socialdemokrater og SF’er. Det er den fællesmængde vi skal bygge fremtiden på”.

  Jeg er helt enig. Jeg er med tiden blevet mere og mere overbevist om, at hvis vi vil sikre langtidsholdbare løsninger, så må og skal det forgå ‘over midten’, så vi undgår en slingekurs i forbindelse med skiftende blå og røde flertal.

  Det skal naturligvis ikke forhindre os i at kæmpe for de forskellige mærkesager, der kendetegner de forskellige partier.

 17. Af Glenn Madsen

  -

  “We are not afraid”, lyder et af versene i sangen “We shall overcome”, der engang blev sunget ofte, og sådan er det. Jeres fordomme om os er tilsyneladende uudryddelige. Nu har I gentaget det samme i 35 år, så det bliver I nok ved med.

 18. Af Maria Due

  -

  “Jeres fordomme om os er tilsyneladende uudryddelige. Nu har I gentaget det samme i 35 år, så det bliver I nok ved med”

  Hvad mener du, Glenn Madsen? Er du også en af dem, som nogen er lykkedes med at få bildt ind, at ordet liberal betyder ond i højeste potens og modstander af fædrelandskærlighed?

  Man kan være mere eller mindre socialliberal og gæstfri overfor resten af verden, men ytringsfrihed, demokrati og ligestilling mellem mænd og kvinder er liberale værdier, som de fleste danskere deler.

  I stedet for at forestille os et politisk univers, der går fra højre mod venstre, lader det sig gøre at fokusere på det fælles og betragte diverse politiske partier som en slags barduner, der trækker i den ene eller den anden retning. Det er så op til vælgerne at sørge for, at dette sker uden at smadre fællesmængden, for hvis vi ikke vil stå inde for, at demokrati er folkestyre med hensyn til mindretallet, er vi ikke demokrater.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Så de anti-danske disciple igang igen med deres grænseløst “gode had”.
  For dem er Had nemlig ingen dårlig ting. Det kommer nemlig an på hvem der ytre det!

  Helt ude i hegnet kommer vi med Marstrand, C. Jensen og anklagen om at politikerne bag Afghanistan og Irak krigen var større slyngler end krigsforbryderne fra IS. IS-krigere overtrådte konsekvent de internationale krigslove. Det har man senest kunne følge med i den forløbne uge, i div dokumentarprogrammer om Yasidie piger helt ned til 8 år der blev voldtaget et utal af gange af IS krigere.

  Men helt i tråd med deres følelsesafstumpede sjæle, er der ingen fra den front der gø’r af det. Man ærgrer sig nok bare over at ingen danske soldater, er blevet dømt for samme, således at det gode had atter kunne luftes!

 20. Af Maria Due

  -

  “Anti-danske had” og “gode had”, hvem sigter du til, Flemming Lau?

  Du skrev selv forleden, at du ønsker en regering bestående af Socialdemokratiet og DF, og da DF tit og ofte breder armene ud mod SF og Enhedslisten, kan du vel umuligt være uenig i det, jeg har skrevet om en fællemængde på tværs af midten. DF synes at mene, at man på samme tid kan være et socialdemokratisk parti og borgerlig og har dermed gjort sit til at gøre dansk politik til en rodet og ulogisk affære. DF kan jo når som helst fratage den liberalt ledede regering sin støtte.

 21. Af Glenn Madsen

  -

  MARIA DUE- 18. april 2018 16:52
  Jeg kan ikke rigtig følge din tankegang. Jeg kommenterede
  Niels Juul Hansen – 18. april 2018 15:43’s kommentar om vores fordomme og frygt, men det har åbenbart ikke været helt klart. Der er to sider: tilhængere og modstandere, hvad de så eller kalder sig selv eller hinanden, går jeg ikke meget op i.
  ——————————————–
  For øvrigt var det en dårlig idé at udnytte denne ædle hymne til mit formål!

 22. Af Lars Svendsen

  -

  For en gangs skyld er jeg enig med Støvring: Den unge mand (Jonas Zuschke), der er aktiv i Dansk Samling, har svært ved at få pennen til at makke ret, og det er set før, at han – om ikke har begået plagiat – så i hvert har ladet sig kraftigt inspirere af anden artikel til eget debatindlæg, vel at mærke uden at angive kilde. Den unge mand skulle være teologistuderende. Han når ikke langt på den uddannelse, hvis han gebærder sig ligeså på fakultetet. Sammenlign gerne hans tidligere indlæg i JP (https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10463575/svenskerne-begaar-kollektivt-selvmord-i-humanismens-navn/) med dette, også fra Critique:
  http://aarsskriftet-critique.dk/…/et-samfund-doer-naar…/

 23. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Det er ikke til dig. Det er bare en kommentar ovenpå dagens flov, fra de sædvanlige løgnhalse.

 24. Af Maria Due

  -

  Bertel Haarder har forsøgt at forklare Eva Selsing det samme om den liberale fællesmængde, som i den grad er blevet indarbejdet i vor tankegang, at vi slet ikke tænker på,. at dens ophav var liberal ideologi. Edmund Burke var heller ikke uden liberale synspunkter.

  Men hvad med Marstrand-Jørgensen? Hos hende synes der ikke at være plads til noget ud over egne synspunkter, og hvis man deler dem, er hendes bøger sikkert liflig læsning. Men jeg kommer ikke til at forsøge, for jeg er en af dem, hun betragter som en “kloak” af ondskab.

 25. Af Glenn Madsen

  -

  MARIA DUE- 18. april 2018 16:52
  “Hvad mener du, Glenn Madsen? Er du også en af dem, som nogen er lykkedes med at få bildt ind, at ordet liberal betyder ond i højeste potens og modstander af fædrelandskærlighed?”

  Nej det er jeg ikke. De der tror på det multikulturelle samfund, tror på at dette vil være et godt samfund, det er jeg godt klar over. Disse mennesker ønsker at havet det gode menneskesyn, være mod racisme, religiøs intolerance osv. Men hvorfor skulle invandrermodatanderne ikke også ønske dette. Vi mener blot at den multietniske, -kulturelle samfundsmodel er forkert, unaturlig og i sidste ende en katastrofe, multikultur er unatur.

 26. Af jeNs haNsen

  -

  Ingen danske soldater, er blevet dømt for krigsforbrydelser.
  Skriver en af højrefløjens hadefulde løgnhalse og religiøse tosser.

  Tja.
  Under processerne i Nurnberg blev det fastslået, at krigsforbrydelser er krigsforbrydelser.
  Også hvis man udfører beordrede krigsforbrydelsen.
  En ting skal man huske.
  Ingen af de muslimske lande, som Danmark har været med til at overfalde og ødelægge, har nogensinde udgjort en trussel imod Danmark. Overfaldene var helt uprovokerede.

 27. Af Niels Lemche

  -

  JENS HANSEN, efter 9/11 påberåbte USA sig musketereden. Så er det bare ud af døren. Det fatter du nok ikke meget af, vel.

  Og når ingen er dømt, så er ingen taget for krigsforbrydelser. Så det er kun i dit stakkels forvirrede hoved, det blandes sammen.

  Men de klarer det meget godt dernede. Mere end trehundtrede IS-´banditter dødsdømt i Iraq.

  Jo, og så var der lige muligheden, at danskere, der har kæmpet for IS, ender i galgen i Iraq. Det generer nok ikke så mange herhjemme, vel.

 28. Af Niels Lemche

  -

  GLENN MADSEN, det går ellers godt med multikultur på fodboldbanen, og i Liverpool er en lille ægypter med hoved ned i græsset, hver gang han skorer, blevet et samlingspunkt for alle.

 29. Af John Laursen

  -

  Af Henrik S – 17. april 2018 9:11
  Jesper Lund
  Du er dog en ualmindelig fæl person!
  _______________________________________

  Ja. Hans inkvisitoriske spørgsmål og selvretfærdige udgydelser, leder tanken hen på Den Spanske Inkvisition – måske er han en efterkommer af Ignatius Loyola.
  Han kunne selv svare på sine inkvisitoriske spørgsmål hvis han evnede og gad at sætte sig ind i tingene, men det gør han ikke.

 30. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jeg er ikke fortaler for 24 års reglen, men den har haft gunstig indvirkning på tvangsægteskaber og dem er jeg imod.

 31. Af Maria Due

  -

  Glenn Madsen: “Men hvorfor skulle invandrermodatanderne ikke også ønske dette.”

  Ja. hvorfor skulle vi ikke det. Men nu, hvor selv Ida Auken kan se, at der er noget helt galt, kan man jo altid håbe, at der bliver bremset op og tænkt nyt også i hendes lejr.

  For øvrigt er landets store liberale parti jo også kommet i tanker om, at det er i færd med at svigte sig selv, og skulle man være i tvivl, kan man blot studere sine partiprogrammer for de sidste mange år, for der findes det nationale engagement beskrevet.

 32. Af svend jensen

  -

  @JENS HANSEN – 18. APRIL 2018 18:08
  “Ingen af de muslimske lande, som Danmark har været med til at overfalde og ødelægge, har nogensinde udgjort en trussel imod Danmark. Overfaldene var helt uprovokerede.”

  Danmark har efter (også lokal) anmodning været med til at eliminere psykopatiske diktatorer og fascistiske ideologier fra muslimske lande.

  Takken herfor er:
  Muslimske landes gigantiske eksport af våbenduelige overflødige unge muslimske mænd til Europa, under påskud af asylsøgning, udgør i sig selv en alvorlig trussel imod både Danmark og hele EU.

  De uansvarlige politikere er udmærket klar over dette, men under påvirkning af feministiske og venstrefascistiske grupperinger samt en magtfuld mafia i flygtningeindustrien, tør de ikke bekæmpe den skjulte fjendtlige ulovlige folkevandring.
  Hvis denne mekanisme ikke omgående bekæmpes effektivt, bliver det den europæiske civilisations død indenfor et par generationer.

 33. Af svend jensen

  -

  @JENS HANSEN. – 18. APRIL 2018 20:15
  “Så klynker højreekstremisterne ynkeligt over, at nogle få flygtninge kommer til Danmark.”

  De som J.H. kalder højreekstremister, er som regel almindelig nationalt konservative borgere, der ikke anser de hundredtusindvis af muslimske migranter – kampklare unge mænd – for at være “få flygtninge”.
  I 2015 luskede over en halv million af dem til Tyskland, som nu er ved at bryde sammen.

  J.H. serverer en grov propagandaløgn, som dels skal berolige de svage ‘dhimmier’ i Europa og dels true dem til at acceptere den destruktive masseinvasion – ellers er du islamofob!!!

 34. Af jeNs haNsen

  -

  En racistisk kloak kaldte Marstr and højreekstremisternes udgydelser.
  Når man læser deres kommentarer her.
  Hvor har hun ret.

 35. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Maria Due

  “..for jeg er en af dem, hun betragter som en “kloak” af ondskab.”

  Mig bekendt går hendes voldsomste kritik på de nationalistiske højreekstremister. Dem troede jeg heller ikke, at du havde noget til overs for.

 36. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Liberale er ikke nødvendigvis onde. Men de finder det blot hensigtsmæssigt først at differentiere, og dernæst marginalisere. Altid noget med at dele en gruppe op i to undergrupper, A og B, efter et bestemt kriterium, og dernæst argumentere for, at den ene gruppe kun behøver at få det en lille smule værre, for at den anden gruppe til gengælde kan få det meget bedre, hvorved begge grupper som helhed, vil få det bedre end før. Men den erkendelse af de liberale, som de seneste år har bredt sig i den vestlige verden er, at denne differentiering og marginalisering aldrig går lige op. Ja, det bliver faktisk blot værre, for det er uanset skiftende kriterier næsten altid de samme personer, som placeres i A-grupperne – og som derfor over tid får det aldeles rigtigt meget bedre – og de samme andre, som placeres i B-grupperne, og derved over tid faktisk ender med at få det meget værst. Og så bliver dem i B-grupperne altså sure. De liberale argumentere så igen med, at samfundet over tid da som helhed har fået det så aldeles rigtigt meget bedre, og at den manglende erkendelse i B-grupperne blot skyldes misundelse, hvilket for liberale åbenbart er en stor synd. Og er B-grupperne bare ligeglade med om de er misundelige eller ej, men simpelthen bare er blevet rigtigt godt knotne, ja så argumenterer de liberale med, at de så bør holde deres sure opstød for sig selv, da helheden ellers risikerer at syrne. Og er de så mega knotne, at de alligevel ikke kan holde på deres sure opstød, bliver de til sendt til en lægen med speciale i sure opstød, Doktor Pind. Han ordinerer piller imod sure opstød, og til dem, som ikke vil tage dem, siger Doktor Pind: Ja, men så må i jo være tosset. Så nej, “ond” er nok ikke den rigtige betegnelse for liberale, for de vil jo kun det bedste – for sig selv.

 37. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jøren Strand Nielsen
  Er du liberal eller liberalist. Det er der en stor forskel på rent begresmæssigt.

 38. Af Glenn Madsen

  -

  NIELS LEMCHE – 18. APRIL 2018 18:32
  Ja du har ret! Nu har vi både fodbold og madopskrifter.

 39. Af Finn Bjerrehave

  -

  Konservatisme er det ikke fortsat , styrke bevare samt fælles pligter og rettigheder, og indfrier vores demokrati opgaven.
  I Kina som jeg aldrig har besøgt, er styreformen Diktatur, som har gjort landet til et supermarked samt økonomisk fremgang som intet demokrati kan spejle sig i, og er befolkningen tilfredse med ikke at have indflydelse, nemlig som Tyskerne i 1848 ville, nemlig den stabile Konge som leder hele landet, hvor vores partier opdeler landet, og 90 mandater frikender og vedtager vejen samt en Tamilsag aldrig ville opstå og flygtninge blev som i Ungarn henvist til deres første frihed, samt kriminelle kan sendes ud af landet.., Vi bruger nu ordet Politikerlede og vores indflydelse bliver et kryds på en stemmeseddel.
  Min største bekymring som har fuldt undertegnede hele livet, er og bliver Mindretalsregeringer der konstant skal hente sit flertal udenfor regeringen, og vi kender alle resultaterne, og er det godt nok?
  Politik en del af os alle. Finn Vig

 40. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Endnu et tiltag, som kunne fremme demokratisering og effektivisering er en tilpasning af antallet af MF’ere til det nuværende behov. Folketinget har selv først udlagt størstedelen af den offentlige drift til primærkommuner og amtskommuner (senere på “liberalsk” merged into larger scale Regions, så Syddanmark nu styres fra Vejle i Tulleland, og hverken fra Sønderjylland eller Fyn). Og dernæst har de snart overdraget resten af Foletingets porte folio til EU. Og embedsværket er konstant vokset de sidste hundrede år. Så de nu 179 MF’er har svært ved at finde noget at politisere over, og er derfor de seneste år begyndt at blande sig i det såkaldte “kommunale selvstyre” (bortset fra grønlændernes, som åbenbart er et mere følsomt folk, end f.eks. vi fynboer). Så grænsefalden imellem stat og kommuner er snart noget værre rod, hvorfor ingen parter ved, hvad de burde tage ansvar for, og derfor heller ikke gør det. Og “for mange kokke” er jo som bekendt aldrig af det gode, heller ikke for Folketinget.

 41. Af Niels Larsen

  -

  JØRN STRAND NIELSEN

  Man kunne roligt fjerne 100 MFere uden at det gik ud over effektiviteten. Den ville måske endog øges, hvis stemmekvæget forsvandt.

 42. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Annelise-Marstrand Jørgensen kaldte det for en “tragedie”, at Aleppo blev befriet for Islamisk Stats besættelse, og dét er selvfølgelig alt andet, end anstændigt.

  Hun kan ikke undskylde sig med, at hun ikke véd, hvad Islamisk Stat står for medmindre hun har valgt ikke, at vide noget; men i så fald er hendes de facto-forsvar for Islamisk Stat blot tåbeligt.

  Hun er en fremragende forfatter, men enten ved hun intet om politik, eller også støtter hun helt bevidst ultrareaktionære, primitive terrorister, der tror, at deres gud tillader folkemord på religiøse mindretal (f.eks. yazidierne), slaveri, samt voldtægt af barnebrude.

 43. Af Finn Bjerrehave

  -

  Konservatisme er nu sat til 160.000 kr og en Konservativ Justitsminister endda Partiformand, tillader grundloven tilsidesat og personerne med Tibet-flag, får hver 20.000 kr i erstatning, og mange flag kan købes Politiet samt Justitsminister Morten Bødskov fredes, og er Grundloven en rammelov.
  Konservativt forræderi. Finn Vig

 44. Af Maria Due

  -

  Niels Juul Hansen, mig bekendt så Anne Lise Marstrand-Nielsen ingen nuancer i de kommentarer, hun fik, og “straffede” alle over én kam ved at lukke helt af for alle. Hun kunne have gjort det samme, som Støvring siden gjorde. Man kan også bruge Sørine Gotfredsens metode, hvor hun lader folk rase, hvorefter hun sletter det hele.

  Din stikpille om højreekstremister tager jeg mig ikke af. Du er lynhurtig til at se racisme over alt, hvorved pilen i sidste ende kommer til at pege mod dig selv og et personligt problem.

 45. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse
  Jørn hedder du sorry.

  At forfatteren A. L. Marstrand Jørgensen beskriver deltagere på Berlingske blog, som kloakmennesker, siger meget om hende selv og samfundet i øvrigt. Højre mod venstre og omvendt. Jyder mod københavnere og omvendt. Landet mod byen og omvendt. De offentlige ansatte mod de privatansatte og omvendt. De indfødte mod de tilflyttede og omvendt. Silkevejen mod Vesten og omvendt. USA mod resten af verden og omvendt. Shia mod Sunni og omvendt. De uuddannede mod de uddannede og vi kan blive ved i en endelighed. The Selsings med Eva Selsing er et glimrende eksempe på disse polariserende “intellektuelle” med The Selsings på den ene side og A.L. Marstrand-Jørgensen og Carsten Jensen på den anden side. Disse mennesker råber højt ad hinanden. De råber så højt, at de ikke kan høre hinande. For enten er befolkningen røde venligboer og idioter eller dumme nazisvin. Eva Selsing er med sine kommentarer en af de mindre begavede kvinder på den yderste højrefløj og hun leffler i den grad for det aller yderste høje. Råber man højt og skingert nok bliver man måske hørt og hun råber højt og skingert. Hun råber så højt, at man kan ofte tvivle på, om hun kan høre hvad hun selv siger. Ikke engang arkitekten Bjarke Ingels lader hun i fred, med sine bagstræberiske romantik. Ikke engang navnet BIG får han lov til at kalde sin tegnestue. Her mener hun, at han har for store tanker om sig selv og at navnet må være potensforlængende. Hun siges at være filosofiuddannet, men virker mest som en rejekælling. Modpolen A.L. Marstrand-Jørgensen er derimod så from og fordømmende, at hun må være Maria genfødt. Man må dog give Marstrad det, at hun er en udmærket forfatter. Ja de råber begge to fra hver sin sildekasse. SPLITTELSE er hvad vi ser i verden nu. Alt bliver sat al på spidsen eller polariseret som det nu så fint hedder. Accept af at, vi er forskellige findes knapt. Men der er mennesker her på bloggen, der går for langt. Blandt andet vores egen kloakmester mm. Ikke at kunne se egne fejl er dog det værste.

Kommentarer er lukket.